Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích

Částka 3/1997
Platnost od 21.02.1997
Účinnost od 01.04.1997
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
25 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 13/1997 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích

Novela zakotvuje nové možnosti řešení problému s vozidly odstavenými na pozemních komunikacích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.04.2020 pod číslem 162/2020 Sb. s účinností od 30.04.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Poslední změna: 09.04.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky a zákon o Celní správě České republiky

Návrh rozšiřuje oprávnění Policie České republiky a orgánů Celní správy České republiky ve vztahu k výběru nedoplatku na pokutách dle zákona o silničním provozu, silniční dopravě a zákona o pozemních komunikacích.

Poslední změna: 27.02.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zákon obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Poslední změna: 31.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Poslední změna: 29.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 23.12.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Novela mění způsob úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací a způsob prokazování a kontroly této úhrady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2019 pod číslem 227/2019 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Novela rozšiřuje výčet činností, které jsou na dálnicích, silnicích a místních komunikacích zakázány, o odstavování silničních vozidel, která po dobu delších než 3 měsíce nemají platné osvědčení o technické způsobilosti, a umožňuje odstavování takových vozidel.

Poslední změna: 31.10.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon implementuje směrnice Evropské unie v oblasti pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol vozidel a maximálních přípustných rozměrů a hmotností vozidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2018 pod číslem 193/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018
Poslanecký návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

Návrh zefektivňuje právní úpravu procesu povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 169/2018 Sb. s účinností od 31.08.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Změnový zákon obsahuje návrhy dílčích novelizací v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Projednávání ukončeno)
Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

V důsledku návrhu nového zákona o odpadech dochází k vyčlenění pravidel pro nakládání s výrobky s ukončenou životností do samostatného zákona.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Novela přenáší na obce možnost regulace umísťování a provozování reklamních zařízení podél silnic II. a III. třídy a místních komunikací v obci.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Novela umožňuje pověřit kraje činnostmi souvisejícími se správou silnic I. třídy, aniž by na ně musela být ve smyslu § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích přenášena správa těchto silnic jako celek. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.05.2017 pod číslem 151/2017 Sb. s účinností od 06.06.2017
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Navrhuje se souvisle zastavěné území obce nově vymezit jako území „od značky ke značce“, tj. jako tu část území, která je opatřena svislými dopravními značkami „Obec“ a „Konec obce“.

Návrh neprošel 17.05.2017 (Návrh vzat zpět předkladatelem před 1. čtením)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Odstranění některých problémů způsobených poslední novelou zákona o pozemních komunikacích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.11.2016 pod číslem 370/2016 Sb. s účinností od 14.12.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Základním cílem návrhu je implementace směrnice 2012/34/EU a části směrnice 2004/49/ES.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.10.2016 pod číslem 319/2016 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Zapracovává předpokládané schválení novely zákona o pozemních komunikacích, která mj. ruší pojem rychlostní silnice a tyto komunikace zařazuje podle jejich technického stavu buď mezi dálnice, nebo silnice I. třídy. Novela mění kupóny emise - jejich popis, vzory.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 25.11.2015 pod číslem 306/2015 Sb. s účinností od 01.12.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela odstraňuje nedostatky a zejména mezery v současné právní úpravě a zjednodušuje a zefektivňuje výkon státní správy v oblasti pozemních komunikací.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.10.2015 pod číslem 268/2015 Sb. s účinností od 31.12.2015
Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

Potřeba transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Návrh neprošel 16.09.2015 (Projednávání ukončeno)
Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Vyhláška stanoví náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve formě průkazu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.01.2015 pod číslem 9/2015 Sb. s účinností od 01.02.2015