Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 124/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 4/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim z 5. prosince 1996 ke změně příloh I, II a III Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Částka 43/1997
Platnost od 04.06.1997
Účinnost od 01.01.1997
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

124

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. prosince 1996 bylo v Bruselu přijato Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" Usnesení č. 4/96 ke změně příloh I, II a III Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu.1)

Usnesení č. 4/96 vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dnem 1. ledna 1997 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad Usnesení se vyhlašuje současně.

Usnesení č. 4/96 Smíšeného výboru ES-ESVO

Společný tranzitní režim"

z 5.prosince 1996 ke změně příloh I, II a III Úmluvy z 20.května 1987 o společném tranzitním režimu

SMÍŠENÝ VÝBOR

opíraje se o Úmluvu z 20.května 1987 o společném tranzitním režimu (1), zvláště o článek 15 odstavec 3, písmeno a;

při uvážení, že Usnesením č. 1/95 Smíšeného výboru ES-ESVO z 26.října 1996 , byly vyzvány Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, aby se staly smluvními stranami Úmluvy;

při uvážení, že podle postupu, který je stanoven v článku 15a Úmluvy, přístup dotyčných zemí nabyl účinnosti dnem 1.července 1996;

při uvážení, že v důsledku přístupu těchto zemí k Úmluvě je třeba změnit přílohy I, II a III Úmluvy a vzory tiskopisu v jejich přílohách tak, aby obsahovaly v jazycích nových smluvních stran záznamy běžně používané v rámci zbožového styku, jakož i kódy, které odpovídají novým názvům zemí;

SE USNESL:

Článek 1

Článek 22 přílohy I Úmluvy se mění následovně:

1. V odstavci 5 se část, obsahující záznam „Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží dodáno............(název a země)", přeložený do všech jazyků zemí, které jsou v současné době smluvními stranami Úmluvy, nahrazuje následujícím textem:

'ES: Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ................................(nombre y país)

DA: Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt......................................(navn og land)

DE: Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte...................(Name und Land)

EL: Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στσ τελωνείο ................(Όνομα και χώρα)

EN: Differences: office where goods were presented.............................(name and country)

FR: Différences: marchandises présentees au bureau ...................................(nom et pays)

IT: Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ....................(nome e paese)

NL: Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ........................(naam en land)

PT: Diferenças: mercadorias apresentadas na estância ....................................(nome e país)

FI: Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ................................................(nimi ja maa)

SV: Avvikelse: tullanstalt dar varorna anmäldes ..........................................(namn och land)

CS: Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží dodáno.....................................(název a země)

HU: Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása megtőrtént..........................(név éis ország)

IS: Breying: tollstjoraskriftstofa øar sem v\orum var framvisad.......................(Nafn og land)

NO: Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ........................................(navn og land)

PL: Niezgodności: urząd w ktorým przedstawiono towar................................(nazwa i kraj)

SK: Nezrovnalosti: ùřrd, ktorému bol tovar predložený.............................(názov a krajina)';

2. V odstavci 6:

(a) část, obsahujíci záznam „Vývoz z.................(1) podléhá omezením", přeložený do všech jazyků zemí, které jsou v současné době smluvními stranami Úmluvy, se nahrazuje následujícím textem:

'ES: Salida de ............................................................................... (1) sometida a restričiones

DA: Udførsel fra ............................................................................ (1) undergivet restriktioner

DE: Ausgang aus ................................................................ (1) Beschränkungen unterworfen

EL: 'Εξοδος από........................................................................(l)υποκείμενη σε περιορισμούς;

EN: Export from .................................................................................(1) subject to restriction

FR: Sortie de ..............................................................................(1) soumise á des restrictions

IT: Úscita dalla (dalľ) ........................................................................(1) soggetta a restrizioni

NL: Verlaten van .................................................................(1) aan beperkingen onderworpen

PT: Saída da ..........................................................................................(1) sujeita a restricoes

FI: Vienti ............................................................................................... (1) rajoitusten alaista

SV: Utförsel frân ........................................................................ (1) underkastad restriktioner

CS: Vývoz z...........................................................................................(1) podléhá omezením

HU: Indult............................................................................................(1) korlátozások alá esik

IS: Utflutningur fra.............................................................................(1) haour takmorkunum

NO: Utførsel fra ................................................................................(1) underlagt restriksjoner

PL: Wywóz z.....................................................................................(1) podlega ograniczeniom

SK: Vývoz z....................................................................................(1) podlieha obmedzeniam';

(b) část, obsahující záznam „Vývoz z....................(1) podléhá clu, daním a poplatkům" přeložený do všech jazyků zemí, které jsou v současnosti smluvními stranami Úmluvy, se nahrazuje následujícím textem:

'ES: Salida de .......................................................................... (1) sujeta a pago de derechos

DA: Udførsel fra ........................................................................ (1) betinget af afgiftsbetaling

DE: Ausgang aus .............................................................. (1) Abgabenerhebung unterworfen

EL: 'Εξοδος από ........................................................................(l)υποκείμενη σε

EN: Export from ..........................................................................................(1) subject to duty

FR: Sortie de ....................................................................................(1) soumise á imposition

IT: Uscita dalla (dalľ).............................................................................(1) soggetta a tassazione

NL: Verlaten van.................................................................(1) aan belastingheffing onderworpen

PT: Saída da......................................................................(1) sujeita a pagamento de imposiçoes

FI: Vienti .........................................................................................................(1) maksujen alaista

SV: Utförsel frân.......................................................................................(1) underkastad avgifter

CS: Vývoz z............................................................................(1) podléhá clu, daním a poplatkům

HU: Indult.........................................................................................................(1vám-, adóköteles

IS: Gjaldskyldur utflutningur fra ..............................................................................................(1)

NO: Utførsel fra .........................................................................................(1) belagt med avgifter

PL: Wywóz z.................................................................................................(1) podlega oplatom

SK: Vývoz z..............................................................................................(1) podlieha poplatkom';

c) Text poznámky pod čarou číslo (1) se nahrazuje následujícím zněním:

(1) Tento záznam bude obsahovat, podle případu a v jazyce záznamu, slova „Společenství" nebo „Česká republika" nebo „Island" nebo „Maďarsko" nebo „Norsko'' nebo „Polsko'' nebo „Slovensko" nebo „Švýcarsko".

Článek 2

Příloha II Úmluvy se mění následovně:

1) V článku 10 se část, obsahující záznam „Vystaveno dodatečně", přeložený do všech jazyků zemí, které jsou v současné době smluvními stranami Úmluvy, nahrazuje následujícím textem:

'ES: Expedido a posteriori
DA: Ustedt efterfølgende
DE: Nachträglich ausgestellt
EL: Εκδοθέν εκ των υστέρων
EN: Issued retroactively
FR: Délivré a posteriori
IT: Rilasciato a posteriori
NL: Achteraf afgegeven
PT: Emitido a posteriori
FI: Annettu jälkikäteen
SV: Utfärdat i efterhand

CS: Vystaveno dodatečně
HU: Utólag kiállítva
IS: Útgefiđ eftir à
NO: Utstedt i etterhând
PL: Wystawiony z mocą wsteczną
SK: Vystavené dodatočne';

(2) V článku 34b, bod 2, druhý pododstavec, se část, obsahující záznam „Použití čl. 34b, bod 2, druhý pododstavec přílohy II Úmluvy z 20. května 1987", přeložený do všech jazyků zemí, které jsou v současné době smluvními stranami Úmluvy, nahrazuje následujícím textem:

'ES: aplicacion del segundo párrafo del punto 2 del artículo 34 ter del apendice II del Convenio de 20 de mayo de 1987

DA: anvendelse af artikel 34 b, nr. 2, andet afsnit, tillæg II til konventionen af 20. maj 1987

DE: Anwendung von Artikel 34b, Nummer 2, zweiter Únterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987

EL: Εφαρμογή του άρθρου 34δ σημείο 2, δεύτερο εδάφιο του προσαρτήματος ΙΙ της συμσασης της 20ης Μαιου 1987

EN: application of the second paragraph of Article 34 B (2) of Appendix II of the Convention of 20 May 1987

FR: application de l'article 34 ter point 2 deuxieme alinea de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987

IT: applicazione dell'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987

NL: toepassing van artikel 34 ter, punt 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987

PT: aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34o.B do apêndice 2 da Convenção de 20 de Maio de 1987

FI: 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen liitteessä II olevan 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu

SV: tillämpning av artikel 34 b punkt 2 andra stycket i bilaga II till konventionen av den 20 maj 1987

CS: Použití čl. 34b, bod 2, druhý pododstavec přílohy II Úmluvy z 20. května 1987

HU: az 1987 május 20-i Egyezmény II. Melléklet 34b. cikk 2 bekezdés második albekezdés alkalmazása

IS: Beiting b-lidar 2. mgr.2. tölul, 34.gr. II vidbætis vid samninginn frà 20. maí 1987

NO: anvendelse av Artikkel 34 b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987

PL: zastosowanie Art. 34b ust.2, drugi podustęp Zał. II Konwencji z dn. 20. maja 1987

SK: Uplatnenie článku 34b, odsek 2, druhý pododsek prílohy II Dohovoru z 20. Mája 1987';

(3) V článku 44, druhý pododstavec se část, obsahující záznam „Omezená platnost", přeložený do všech jazyků zemí, které jsou v současné době smluvními stranami Úmluvy, nahrazuje následujícím textem:

'ES: Validez limitada
DA: Begræsnset gyldiehed
DE: Beschränke Geltung
EL: Περιορισμένη ισχύς
EN: Limited validity
FR: Validità limitée
IT: Validità limitata
NL: Beperkte geldigheid
PT: Validade limitada
FI: Voimassa rajoitetusti
SV: Begränsad giltighet

CS: Omezená platnost
HU: Korlátozott érvényű
IS: Takmarkađ gildissviđ
NO: Begrenset gyldighet
PL: Ograniczona ważność
SK: Obmedzená platnosť;

(4)V článku 107, první odstavec se část, obsahující záznam „Zjednodušený postup", přeložený do všech jazyků zemí, které jsou v současné době smluvními stranami Úmluvy, nahrazuje následujícím textem:

'ES: Procedimiento simplificado
DA: Forenklet procedure
DE: Vereinfachtes Verfahren
EL: Απλουστευμένη διαδικασία
EN: Simplified procedure
FR: Procédure simplifiee
IT: Procedura semplificata
NL: Vereenvoudigde regeling
PT: Procedimento simplificado
FI: Ýksinkertaistettu menettely
SV: Förenklat förfarande

CS: Zjednodušený postup
HU: Egyszerűsített eljárás
IS: Einfölduđ afgreiđsla
NO: Forenklet prosedyre
PL: Procedura uproszczona
SK: Zjednodušený režim';

(5) V článku 109, druhý odstavec se část, obsahující záznam „Osvobození od podpisu", přeložený do všech jazyků zemí, které jsou v současné době smluvními stranami Úmluvy, nahrazuje následujícím textem:

'ES: Dispensa de firma
DA: Fritaget for underskrift
DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung
EL: Δεν απαιτείται υπογραφή
EN: Signature waived
FR: Dispense de signature
IT: Dispensa dalla firma
NL: Van ondertekening vrijgesteld
PT: Dispensada a assinatura
FI: Vapautettu allekirjoituksesta
SV: Befriad från underskrift

CS: Osvobození od podpisu
HU: Aláírás alóli mentesség
IS: Undanbegiđ undirskrift
NO: Fritatt for underskrift
PL: Zwolniony ze składania podpisu
SR: Oslobodenie od podpisu ';

(6) V článku 121, druhý odstavec se část, obsahující záznam „Zjednodušený postup", přeložený do všech jazyků zemí, které jsou v současné době smluvními stranami Úmluvy, nahrazuje následujícím textem:

'ES: Procedimiento simplificado
DA: Forenklet procedure
DE: Vereinfachtes Verfahren
EL: Απλουστευμένμ διαδικασία
EN: Simplified procedure
FR: Procédure simplifiee
IT: Procedura semplificata
NL: Vereenvoudigde regeling
PT: Procedimento simplificado
FI: Yksinkertaistettu menettely
SV: Förenklat förfarande

CS: Zjednodušený postup
HU: Egyszerűsített eljárás
IS: Einfölđuđ afgreiđsla
NO: Forenklet prosedyre
PL: Procedura uproszczona
SK: Zjednodušený režim';

(7) V článku 122, druhý odstavec se část, obsahující záznam „Osvobození od podpisu", přeložený do všech jazyků zemí, které jsou v současné době smluvními stranami Úmluvy, nahrazuje následujícím textem:

'ES: Dispensa de firma
DA: Fritaget for underskrift
DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung
EL: Δεν απαιτείται υπογραφή
EN: Signature waived
FR: Dispense de signature
IT: Dispensa dalla firma
NL: Van ondertekening vrijgesteld
PT: Dispensada a assinatura
FI: Vapautettu allekirjoituksesta
SV: Befriad från underskrift

CS: Osvobození od podpisu
HU: Aláírás alóli mentesség
IS: Undanbediđ undirskrift
NO: Fritatt for underskrift
PL: Zwolniony ze składania podpisu
SK: Oslobodenie od podpisu';

Článek 3

Dodatek IV (Globální záruka), Dodatek V (Záruka za jednu tranzitní operaci), Dodatek VI (Paušální záruka) a Dodatek VII (Osvědčení o záruce) Přílohy II Úmluvy se nahrazují odpovídajícími dodatky v Dodatcích A, B, C a D tohoto usnesení.

Článek 4

Příloha III Úmluvy se mění následovně:

(1) V Dodatku IX Přílohy III „Kódy, které se používají při vyplňování tiskopisů tranzitních celních prohlášení T1 a T2", odstavec 51 „Předpokládané pohraniční celní úřady", budou uvedeny pro Českou republiku, Maďarskou republiku, Polskou republiku a Slovenskou republiku kódy, uvedené v seznamu kódů, používaných k označování zemí:

'- Česká republika CZ

- Maďarská republika HU

- Polská republika PL

- Slovenská republika SK'.

Článek 5

Tiskopisy uvedené v Dodatcích IV, V, VI a VII Přílohy II Úmluvy ( Globální záruka, Záruka za jednu tranzitní operaci, Paušální záruka a Osvědčení o záruce), které byly používány před vstupem v platnost tohoto usnesení, mohou byt i nadále používány s výhradou nezbytných odpovídajících úprav, až do vyčerpání zásob, nejpozději však do 31. prosince 1998.

Článek 6

Toto usneseni vstupuje v platnost 1. ledna 1997.

Dáno v Bruselu, dne 5. prosince 1996.

Jménem Smíšeného výboru

Předseda
James CURRIE

DODATEK A

DODATEK IV

VZOR I SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM /TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ ZÁRUČNÍ LISTINA
VZOR I SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM /TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ ZÁRUČNÍ LISTINA

DODATEK B

DODATEK V

VZOR II SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM /TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ ZÁRUČNÍ LISTINA
VZOR II SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM /TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ ZÁRUČNÍ LISTINA

DODATEK C

DODATEK VI

VZOR III SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM /TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ ZÁRUČNÍ LISTINA
VZOR III SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM /TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ ZÁRUČNÍ LISTINA

DODATEK D

DODATEK VII

TC 31 - OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE
TC 31 - OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena pod č. 179/1996 Sb.

1) OJ No L 226, 13.8.1987, p.2

Přesunout nahoru