Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 122/1997 Sb.Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka 43/1997
Platnost od 04.06.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 147/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 125/1973 Sb., zákonem České národní rady č. 25/1976 Sb., zákonem České národní rady č. 118/1983 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 93/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 203/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonným opatřením Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 283/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 19/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 23/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 103/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 167/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonným opatřením Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 358/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 359/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 474/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 548/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 21/1993 Sb., zákonem č. 166/1993 Sb., zákonem č. 285/1993 Sb., zákonem č. 47/1994 Sb., zákonem č. 89/1995 Sb., zákonem č. 289/1995 Sb., zákonem č. 135/1996 Sb. a zákonem č. 272/1996 Sb.

ZÁKON

České národní rady

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZŘÍZENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

§ 1

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády:

1. Ministerstvo financí,

2. Ministerstvo zahraničních věcí,

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

4. Ministerstvo kultury,

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí,

6. Ministerstvo zdravotnictví,

7. Ministerstvo spravedlnosti,

8. Ministerstvo vnitra,

9. Ministerstvo průmyslu a obchodu,

10. Ministerstvo pro místní rozvoj,

11. Ministerstvo zemědělství,

12. Ministerstvo obrany,

13. Ministerstvo dopravy a spojů,

14. Ministerstvo životního prostředí.

§ 2

(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy:

1. Český statistický úřad,

2. Český úřad zeměměřický a katastrální,

3. Český báňský úřad,

4. Úřad průmyslového vlastnictví,

5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

6. Úřad pro státní informační systém,

7. Správa státních hmotných rezerv,

8. Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

(2) zrušen

(3) Předsedu Českého statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Předsedy ostatních úřadů a orgánů uvedených v odstavci 1 jmenuje a odvolává vláda České republiky.

ČÁST DRUHÁ

OKRUH PŮSOBNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, V JEJICHŽ ČELE JE ČLEN VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

§ 3

zrušen

§ 4

(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

(2) Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance.

(3) Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.

§ 5

zrušen

§ 6

(1) Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy.

(2) Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.

(3) Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména

a) koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,

b) zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí,

c) řídí zastupitelské úřady v zahraničí,

d) plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí,

e) plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,

f) koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv a dohod,

g) zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,

h) sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,

i) uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,

j) zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb.

§ 7

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

(2) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je podřízena Česká školní inspekce.

§ 8

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,1a) dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

§ 9

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, civilní službu, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

§ 10

(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnická zařízení v přímé řídící působnosti, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém.

(2) Jako orgán ochrany veřejného zdraví je v Ministerstvu zdravotnictví ustaven hlavní hygienik České republiky.

(3) Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.

§ 11

(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství.

(2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika.

(3) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky.

(4) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů.1)

(5) Ministerstvo spravedlnosti plní úkoly spojené s legislativní činností vlády.

§ 12

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro

a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,

b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu a evidenci obyvatel,

c) sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem,

d) veřejné sbírky,

e) archivnictví,

f) zbraně a střelivo,

g) požární ochranu,

h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,

i) územní členění státu,

j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla,

k) státní symboly,

l) státní, hospodářské a služební tajemství.

(2) Ministerstvo vnitra zajišťuje telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou službu.

(3) Ministerstvo vnitra zajišťuje spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.

§ 13

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro

a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,

b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad,

c) vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu,

d) věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro věci živností,

e) technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

f) průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva zemědělství.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu

a) koordinuje zahraničně obchodní politiku České republiky ve vztahu k jednotlivým státům,

b) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod,

c) realizuje obchodní spolupráci s ES, ESVO, GATT a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními,

d) řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím.

(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí puncovnictví a zkoušení drahých kovů.

(5) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká energetická inspekce, Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad a Licenční úřad.

§ 14

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu.

(2) Ministerstvo pro místní rozvoj

a) spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu,

b) koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje.

(3) Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením.

(4) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

§ 15

(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, a pro potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, myslivosti a rybářství, s výjimkou území národních parků.

(2) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním.

(3) Ministerstvo zemědělství řídí Českou zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat.

(4) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

§ 16

(1) Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy zejména pro

a) zabezpečování obrany České republiky,

b) řízení Armády České republiky,

c) civilní ochranu,

d) zrušeno

e) správu vojenských újezdů.

(2) Ministerstvo obrany jako orgán pro zabezpečování obrany

a) se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu,

b) připravuje koncepci operační přípravy státního území,

c) navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České republiky,

d) koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně,

e) řídí vojenskou zpravodajskou službu a vojenské obranné zpravodajství,

f) zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky a koordinaci vojenského letového provozu s civilním letovým provozem,

g) organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České republiky,

h) povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.

(3) Ministerstvo obrany v rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

§ 17

Ministerstvo dopravy a spojů je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, telekomunikací a pošt, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání.

§ 18

zrušen

§ 19

(1) Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.

(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují státní hranice. Dále je ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích. Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku.

(3) K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.

(4) Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území České republiky, a to i v návaznosti na mezinárodní dohody.

(5) Ministerstvo životního prostředí spravuje Fond tvorby a ochrany životního prostředí České republiky.

(6) Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

ČÁST TŘETÍ

ZÁSADY ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

§ 20

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první (dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech.

§ 21

Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády.

§ 22

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost.

§ 23

Ministerstva předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů státních rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu. Zaujímají stanovisko k návrhům, které předkládají vládě České republiky jiná ministerstva, pokud se týkají okruhu jejich působnosti.

§ 24

Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě.

§ 25

Ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce. Zabezpečují ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství v mezinárodních organizacích.

§ 26

zrušen

§ 27

Ministerstva si navzájem vyměňují potřebné informace a podklady. Nižší orgány státní správy jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů.

§ 28

(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.

(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů plní Úřad vlády České republiky.

(3) Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.

§ 28a

Vláda může zřídit jako svůj poradní orgán Legislativní radu. V jejím čele stojí člen vlády.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 29

(1) Právní poměry organizací zabývajících se v České republice rozhlasovým a televizním vysíláním a agenturním zpravodajstvím a jejich vztahy k ústředním orgánům České republiky upraví zákon.

(2) Zákon též upraví právní poměry akademie věd v České republice a její vztahy k ústředním orgánům České republiky.

§ 30

V České republice neplatí tyto předpisy:

1. zákon č. 104/1963 Sb., o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch;

2. ustanovení § 4 vládního nařízení č. 10/1958 Sb., pokud stanoví podřízení Ústřední správy geodézie a kartografie ministru vnitra;

3. ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 115/1965 Sb., pokud stanoví podřízení Ústředního geologického úřadu Ministerstvu hornictví.

§ 31

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

* * *

Zákon České národní rady č. 34/1970 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (21. duben 1970). Zákon České národní rady č. 147/1970 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1971. Zákon České národní rady č. 125/1973 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (30. říjen 1973). Zákon České národní rady č. 25/1976 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (29. březen 1976). Zákon České národní rady č. 118/1983 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1983. Zákon České národní rady č. 60/1988 Sb. nabyl účinnosti dnem 21. dubna 1988. Zákon České národní rady č. 173/1989 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1990. Zákonné opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb. nabylo účinnosti dnem vyhlášení (12. leden 1990). Zákon České národní rady č. 93/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (30. březen 1990). Zákon České národní rady č. 126/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 1990. Zákon České národní rady č. 203/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 1990. Zákon České národní rady č. 288/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1990. Zákonné opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb. nabylo účinnosti dnem vyhlášení (20. červenec 1990). Zákon České národní rady č. 575/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1991. Zákon České národní rady č. 173/1991 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (24. květen 1991). Zákon České národní rady č. 283/1991 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (15. červenec 1991). Zákon České národní rady č. 19/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (16. leden 1992). Zákon České národní rady č. 23/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (20. leden 1992). Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (5. březen 1992). Zákon České národní rady č. 167/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 1992. Zákon České národní rady č. 239/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 1992. Zákonné opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb. nabylo účinnosti dnem vyhlášení (30. červen 1992). Zákon České národní rady č. 358/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993. Zákon České národní rady č. 359/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993. Zákon České národní rady č. 474/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 31. října 1992. Zákon České národní rady č. 548/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (8. prosinec 1992). Zákon České národní rady č. 21/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993. Zákon č. 166/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 1993. Zákon č. 285/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1994. Zákon č. 47/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (21. březen 1994). Zákon č. 89/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 15. června 1995. Zákon č. 289/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996, s výjimkou § 32 odst. 8 věty druhé a § 36, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1997. Čl. I, čl. II body 1 až 3 a čl. III zákona č. 135/1996 Sb. nabyly účinnosti dnem 1. července 1996 a čl. II body 4 a 5 zákona č. 135/1996 Sb. nabyly účinnosti dnem vyhlášení (24. květen 1996). Zákon č. 272/1996 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (1. listopad 1996).

Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

1a) Např. zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

1) Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.

Přesunout nahoru