Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 12/1997 Sb.Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Částka 3/1997
Platnost od 21.02.1997
Účinnost od 21.02.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

ZÁKON

ze dne 24. ledna 1997

o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (dále jen „silniční provoz“) vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Policie České republiky (dále jen „policie“).

§ 13

(1) Dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vojenských vozidel, vedení evidence vojenských vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti upravuje zvláštní zákon.12) Úpravu výuky a výcviku vojáků v činné službě k řízení motorových vozidel, zdokonalování jejich odborné způsobilosti a evidence řidičů, kteří jsou vojáky v činné službě, stanoví Ministerstvo obrany v dohodě s ministerstvem a Ministerstvem dopravy a spojů.

(2) Výcvik a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel Bezpečnostní informační služby, vedení jejich evidencí a schvalování technické způsobilosti služebních vozidel Bezpečnostní informační služby upravuje zvláštní zákon.13)

(3) Úpravu týkající se evidence vozidel policie a ministerstva a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel policie a ministerstva stanoví ministerstvo.


§ 15

Zrušují se

1. vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb. a zákona č. 60/1961 Sb.,

2. § 2 až 6 a § 113 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb.,

3. § 1 a 19 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech,

4. § 3, 4 a § 68 odst. 1 až 4 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.

12) Zákon č. 124/1992 Sb., ve znění zákona č. 39/1995 Sb.

13) Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

Přesunout nahoru