Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 112/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní

Částka 38/1997
Platnost od 19.05.1997
Účinnost od 11.04.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1996 byl v Praze podepsán Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní.1)

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dnem 11. dubna 1997.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně. Do anglického znění Protokolu, jež je pro jeho výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

PROTOKOL

doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní

Česká republika a Nizozemské království,

přejíce si doplnit Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze 4. března 1974 (v tomto Protokolu dále jen „Smlouva“),

se dohodly takto:

Článek 1

Článek 5 Smlouvy se pozměňuje doplněním bezprostředně za pododstavec f) odstavce 2 následujícího nového pododstavce:

g) staveniště nebo stavbu nebo montáž, které trvají déle než dvanáct měsíců.“

a vypuštěním pododstavce f) odstavce 3.

Článek 2

Článek 6 Smlouvy se pozměňuje vypuštěním ve druhé větě odstavce 2 slov „a pohledávky jakéhokoli druhu zajištěné zástavním právem na nemovitosti s výjimkou obligací“.

Článek 3

Článek 11 Smlouvy se pozměňuje vypuštěním odstavce 2 a jeho nahrazením následujícím textem:

2. Výraz „úroky“ použitý v tomto článku označuje příjmy z veřejných dluhopisů, obligací nebo dlužních úpisů zajištěných i nezajištěných zástavním právem na nemovitosti, pokud neposkytují právo na podíl na zisku a z pohledávek jakéhokoli druhu, právě tak jako všechny jiné příjmy postavené na roveň příjmům z půjček daňovými předpisy státu, ve kterém mají tyto příjmy zdroj.“.

Článek 4

Článek 14 Smlouvy se pozměňuje vložením nového odstavce za odstavec 4 tohoto znění:

5. Ustanovení odstavce 4 se nedotknou práv obou smluvních států vybírat podle jejich vlastních zákonů daň ze zisků ze zcizení podílů nebo užívacích práv na společnosti, jejíž kapitál je zcela nebo částečně rozdělen na podíly a která má podle zákonů tohoto státu sídlo v tomto státě, pobíraných fyzickou osobou, která má bydliště ve druhém státě a měla bydliště v prvně zmíněném státě v průběhu posledních pěti let předcházejících zcizení podílů nebo užívacích práv.“.

Článek 5

Článek 25 Smlouvy se pozměňuje doplněním pododstavce 3 odstavce A bezprostředně za slova „článku 12 odstavec 2“ takto:

„ , článku 14 odstavec 5“

a doplněním pododstavce 2 odstavce B bezprostředně za slova „v článcích 10, 12,“ takto:

„14,“.

Článek 6

Tento Protokol, tvořící nedílnou součást Smlouvy, nabude platnosti třicátým dnem po datu pozdějšího z oznámení, kterým si příslušné vlády písemně oznámí, že byly splněny požadavky ústavních předpisů příslušných států, a jeho ustanovení se budou vztahovat na daňové roky a období počínající 1. ledna nebo později kalendářního roku následujícího po roce, v němž pozdější z oznámení bylo doručeno.

Na důkaz toho podepsaní, k tomu řádně zmocněni, podepsali tento Protokol.

Dáno ve dvou vyhotoveních v Praze dne 26. 6. roku tisícího devítistého devadesátého šestého v českém, nizozemském a anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. Dojde-li k odlišnému výkladu českého a nizozemského textu, bude rozhodující text anglický.

Za Českou republiku: Ivan Kočárník v. r.

Za Nizozemské království: P. F. C. Koch v. r.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol ze dne 4. března 1974 byly vyhlášeny pod č. 138/1974 Sb.

Přesunout nahoru