Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky

Částka 36/1997
Platnost od 07.05.1997
Účinnost od 07.05.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 16. dubna 1997,

kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) se zřetelem na § 28 odst. 1 a § 37 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy

(1) Vyhlašuje se národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy (dále jen "národní přírodní rezervace") v Moravském krasu.

(2) Předmětem ochrany jsou podzemní krasové jevy vytvořené v devonských vápencích, geomorfologicky cenný povrch území, zejména údolí Punkvy, Pustý a Suchý žleb a propast Macocha s výraznou klimatickou a vegetační inverzí, i dochovaná přirozená a přírodě blízká rostlinná a živočišná společenstva vázaná na toto specifické prostředí.

§ 2

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Národní přírodní rezervace se rozkládá v okrese Blansko, a to v katastrálním území Blansko na parcele č. 1548; v katastrálním území Lažánky u Blanska na parcelách č. 537 až 544, 546, 556 až 564, 566 až 569, 570/2, 576, 657 až 662 a 667 až 669; v katastrálním území Ostrov u Macochy na parcelách č. 725/7 a 1665/2; v katastrálním území Suchdol v Moravském krasu na stavebních parcelách č. 63 až 68, 84 a na pozemkových parcelách č. 718/8, 719/3, 730 až 738, 747, 748, 749/1, 749/2, 750/4, 751, 752, 753/1, 753/2, 753/5, 753/6, 753/7, 755, 756, 757/1, 757/2, 758/5, 762/2, 770/1, 771/3, 777/2, 778, 779/2, 779/3, 779/4, 800 až 802, 838, 841/2 a 842; v katastrálním území Těchov na parcelách č. 512/3, 533/3, 534/1, 534/2, 535 až 538, 541, 545, 552 až 565 a 566/2 a v katastrálním území Vilémovice u Macochy na parcelách č. 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007/2, 1008/2, 1008/3, 1008/4, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1085, 1088/4, 1089/4, 1089/8, 1142 až 1181, 1221/2, 1224/2, 1224/3, 1225/1, 1226, 1229, 1230, 1233/2, 1235/1, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239 až 1243, 1244/1, 1244/2, 1245/1, 1245/2, 1246 až 1254, 1275/2, 1276/2, 1277/2, 1278/2, 1279/2, 1280/2, 1281/2, 1282/2, 1283/2, 1284/2, 1285/2, 1286/2, 1287/2, 1288/2 a 1289/2.

(2) Mapové podklady, v nichž je zakresleno území národní přírodní rezervace, jsou kromě evidence v ústředním seznamu ochrany přírody1) uloženy na Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), na Správě Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, na Okresním úřadu Blansko, na Městském úřadu Blansko, na Obecním úřadu Ostrov u Macochy, na Obecním úřadu Vilémovice a na Obecním úřadu Vavřinec.

§ 3

Bližší ochranné podmínky pro národní přírodní rezervaci

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze:

a) provozovat pro veřejnost zpřístupněné části Punkevních jeskyní a Kateřinské jeskyně,

b) provádět výzkumnou činnost ve zpřístupněných částech jeskyní,

c) provádět změnu druhu pozemku, nevyplývá-li to z plánu péče o národní přírodní rezervaci,

d) provádět zásahy do povrchového koryta řeky Punkvy nebo do podzemních toků,

e) poskytovat prodejní nebo jiné služby na zpevněných plochách mimo budovy,

f) upravovat povrch vozovek s použitím jiného než místního přírodního materiálu,

g) jezdit s koňskými potahy, s výjimkou potahů vlastníků a nájemců pozemků používaných při běžném obhospodařování pozemků,

h) provádět vyhlídkové lety nad národní přírodní rezervací,

i) organizovat a pořádat veřejné akce (zejména hromadné sportovní a turistické akce) mimo případy běžného provozování zpřístupněných částí jeskyní ve smyslu písmene a),

j) provádět geologické práce spojené se zásahem do území,

k) volně přikrmovat zvěř nebo ryby, zřizovat myslivecká nebo rybářská zařízení, popřípadě provádět další činnosti související s výkonem práva mysliveckého a rybářského,

l) provádět těžební, výchovné nebo pěstební práce v lesích, kde vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez převzaté lesní hospodářské osnovy.

§ 4

Ochranné pásmo

K zabezpečení národní přírodní rezervace před rušivými vlivy z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo,3) které se rozkládá v okrese Blansko v katastrálním území Blansko na parcelách č. 1538, 1539, 1542, 1544, 1545, 1546, 1547, 3523, 3524, 3528 a 3538; v katastrálním území Lažánky u Blanska na parcelách č. 545, 547, 548 až 554, 555/1, 555/2, 565 a 570/1; v katastrálním území Ostrov u Macochy na parcelách č. 1658/1 a 1665/1; v katastrálním území Suchdol v Moravském krasu na stavebních parcelách č. 48 a 49 a na pozemkových parcelách č. 750/1, 750/2, 750/3, 779/1 a 779/5; v katastrálním území Těchov na parcelách č. 514, 516, 518 až 524, 525/1, 526, 527/1, 531, 532, 533/1, 539, 540, 542 až 544, 546 až 551, 566/1, 567/1, 567/2, 568, 569/1 a 569/2 v katastrálním území Vilémovice u Macochy v Moravském krasu na stavební parcele č. 107 a na pozemkových parcelách č. 190, 1088/1, 1089/5, 1089/7, 1221/6, 1221/7, 1221/8, 1224/4, 1224/5, 1224/6, 1225/2, 1227/2 a 1350.


§ 5

Změna vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Z přílohy č. V vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se vypouští položka "Moravský kras - střed".


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Skalický v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

2) § 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

3) § 37 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

Přesunout nahoru