Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem

Částka 2/1997
Platnost od 22.01.1997
Účinnost od 22.01.1997
Zrušeno k 01.01.2005 (671/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 6. ledna 1997

o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19 odst. 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., a podle § 13 písm. h) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ A DALŠÍCH UCHAZEČŮ K DENNÍMU STUDIU VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

§ 1

Přihlašování k dennímu studiu

(1) Žák školy, ve které plní povinnou školní docházku, (dále jen "žák") nebo další uchazeč (dále jen "uchazeč") podává přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu1) uveřejněném ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "přihláška"), ve které může uvést nejvýše dvě střední školy v pořadí podle svého zájmu s výjimkou žáků hlásících se do prvního ročníku osmiletého nebo šestiletého gymnázia nebo osmileté konzervatoře oboru tanec, kteří mohou uvést pouze jednu střední školu.

(2) Žák odevzdá přihlášku nebo dva stejnopisy přihlášky, uvede-li dvě střední školy, řediteli školy, ve které plní povinnou školní docházku, do konce února. Ředitel školy odešle přihlášku řediteli střední školy nebo ředitelům středních škol, které jsou uvedeny v přihlášce, do 15. března.

(3) Uchazeč odevzdá přihlášku nebo dva stejnopisy přihlášky, pokud se hlásí na dvě střední školy, řediteli střední školy nebo ředitelům středních škol, které jsou uvedeny v přihlášce, do 15. března.

(4) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole a je občanem České republiky, odevzdá přihlášku řediteli školy v České republice, v jejímž stavu je veden.2)

(5) Občan České republiky, který splnil povinnou školní docházku v zahraniční škole, nebo cizinec,3) který plní nebo splnil povinnou školní docházku v zahraniční škole, se pro účely přihlašování ke studiu považuje za uchazeče.

(6) Cizinec, který plní povinnou školní docházku v České republice, se pro účely přihlašování ke studiu považuje za žáka. Cizinec, který splnil povinnou školní docházku v České republice, se pro účely přihlašování ke studiu považuje za uchazeče.

(7) Žák nebo uchazeč k přihlášce připojí:

a) rozhodnutí o změněné pracovní schopnosti, jedná-li se o osobu se změněnou pracovní schopností,

b) lékařské potvrzení o zdravotním postižení a doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, pokud se bude požadovat vytvoření vhodných podmínek pro konání přijímací zkoušky (§ 4 odst. 2),

c) doporučení pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě speciálně pedagogického centra4) o vhodném postupu při konání přijímací zkoušky, jedná-li se o osobu s prokázanou specifickou poruchou učení,

d) doklad, z něhož vyplývá oprávnění k pobytu na území České republiky,3) jedná-li se o cizince,

e) potvrzení o rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo doklad o vzdělání opatřený nostrifikační doložkou podle zvláštního předpisu,5) jedná-li se o občana České republiky nebo cizince, který ukončil povinnou školní docházku v zahraniční škole,

f) na základě sdělení ředitele střední školy posudek lékaře o zdravotní způsobilosti,6) jedná-li se o studijní nebo učební obor, pro který je tento posudek nezbytný,

g) úředně ověřené kopie vysvědčení posledních dvou ročníků školy, ve které byla plněna povinná školní docházka, pokud není klasifikace z těchto ročníků na přihlášce ověřena touto školou; v případě vysvědčení vydaných v jiném než českém jazyce také jejich úřední překlad do českého jazyka,

h) případné další doklady související s přijímacím řízením, zejména doklady o dosaženém vzdělání,6a) o výsledcích v odborných soutěžích a o publikační činnosti; v případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce jejich úřední překlad do českého jazyka.

(8) Pokud se žák nebo uchazeč, který se hlásí k přijetí do studijního nebo učebního oboru, bude připravovat pro fyzickou nebo právnickou osobu, oprávněnou k podnikatelské činnosti, přiloží k přihlášce potvrzení o této skutečnosti.

Přijímání ke studiu

§ 2

(1) Kritéria hodnocení schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti žáka nebo uchazeče určí ředitel střední školy; podmínky zdravotní způsobilosti žáka nebo uchazeče, pokud jsou obsaženy v učební dokumentaci příslušného studijního nebo učebního oboru, se posuzují na základě vyjádření lékaře. Přitom při přijetí do prvního ročníku střední školy vychází ředitel střední školy z platných učebních dokumentů pro školy, v nichž se plní povinná školní docházka, pokud se nejedná o přijímání do nástavbového studia.

(2) Přijímací zkoušky do škol uvedených v přihlášce na prvním místě, pokud jsou ředitelem střední školy stanoveny, se konají první pracovní den v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s pěti pracovními dny.

(3) Přijímací zkoušky do středních škol uvedených v přihlášce na druhém místě, pokud jsou ředitelem střední školy stanoveny, se konají nejdříve první pracovní den po třiceti dnech po termínu stanoveném v odstavci 2.

(4) V odůvodněných případech může ředitel střední školy rozhodnout o prodloužení doby konání přijímacích zkoušek na pracovní dny, které bezprostředně následují po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

(5) Náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky stanoví ředitel střední školy pouze žáku nebo uchazeči, který se pro řádně doložené vážné důvody k přijímacím zkouškám v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast omluví ve střední škole nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

(6) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky ve stanoveném nebo náhradním termínu zašle ředitel střední školy žáku nebo uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce,7a) včetně způsobu prokázání talentu, kritérií stanovených podle odstavce 1.

(7) Rozhodne-li ředitel střední školy o tom, že se přijímací zkoušky nekonají, informuje o této skutečnosti žáka a uchazeče, nebo zákonného zástupce nezletilého žáka nebo uchazeče neprodleně.

(8) Pokud žák, s výjimkou žáků, kteří se hlásí do prvních ročníků osmiletého a šestiletého gymnázia a osmileté konzervatoře v oboru tanec,8) nebo uchazeč není přijat ke studiu, může podat přihlášku do středních škol, které předpokládané stavy v termínu stanoveném pro přijímání ke studiu podle odstavce 2 nebo odstavce 3 nenaplnily. Ředitel střední školy v tomto případě žákovi nebo uchazeči, popřípadě jejich zákonnému zástupci, jsou-li nezletilí, na jeho žádost tiskopis přihlášky vydá.

(9) Ředitel střední školy v rámci kritérií stanovených podle odstavce 1 ponechá část míst pro přijetí žáků a uchazečů do termínu stanoveného v odstavci 3.

§ 3

Žák nebo uchazeč přijatý ke studiu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě se přijímací zkoušky ke studiu ve střední škole uvedené v přihlášce na druhém místě nezúčastní. Ředitel střední školy uvedené v přihlášce na prvním místě informuje o přijetí žáka nebo uchazeče ředitele střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě.

§ 4

Zvláštní podmínky přijímání ke studiu

(1) Žák nebo uchazeč, který je osobou se změněnou pracovní schopností a je zdravotně způsobilý ke studiu zvoleného studijního nebo učebního oboru, se přijímá přednostně před ostatními žáky nebo uchazeči, pokud rovnocenně vyhoví kritériím stanoveným pro přijetí ke studiu.

(2) Ředitel střední školy zabezpečí pro žáky nebo uchazeče se zdravotním postižením vhodné podmínky pro vykonání přijímací zkoušky, pokud se přijímací zkouška koná.

(3) Je-li k přihlášce připojeno doporučení pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě speciálně pedagogického centra podle § 1 odst. 7 písm. c), přihlíží se k tomuto doporučení při přijímací zkoušce, pokud se koná.

ČÁST DRUHÁ

PŘIHLAŠOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU PŘI ZAMĚSTNÁNÍ NEBO DO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

§ 5

(1) Ke studiu při zaměstnání9) se může přihlásit uchazeč, který splnil povinnou školní docházku.

(2) Do nástavbového studia10) se může přihlásit žák střední školy nebo uchazeč, který získal střední odborné vzdělání v učebním oboru stanoveném zvláštním právním předpisem10a). Žák střední školy, který byl přijat do nástavbového studia, předloží do zahájení studia doklad o úspěšném vykonání závěrečné zkoušky. Uchazeč přiloží k přihlášce doklad o úspěšném vykonání závěrečné zkoušky.

(3) Přihláška ke studiu při zaměstnání nebo do nástavbového studia se podává na předepsaném tiskopisu,1) popřípadě s přílohami podle § 1 odst. 7 a 8 řediteli střední školy, která je uvedena v přihlášce, do 20. března.

(4) Pokud ředitel střední školy rozhodne o konání přijímací zkoušky ke studiu při zaměstnání nebo do nástavbového studia, postupuje podle § 2, 4 a 6.

ČÁST TŘETÍ

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

§ 6

(1) Žádost o přijetí do vyššího ročníku střední školy podává žák nebo uchazeč řediteli střední školy, do které se hlásí, na tiskopisu1) přihlášky s přílohami podle § 1 odst. 7 a 8.

(2) Termín, dobu konání, obsah a formu zkoušky a ročník, do něhož bude žák nebo uchazeč zařazen, určí ředitel střední školy, do které se žák nebo uchazeč hlásí. Přijímací zkouška vychází z obsahu odpovídající části učebních dokumentů příslušného studijního nebo učebního oboru.


ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 7

(1) Ředitel střední školy u cizince, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole a který k přihlášce připojí doklad nebo potvrzení podle § 1 odst. 7 písm. d) a e), ověří znalost českého jazyka rozhovorem.

(2) Pořadí přijatých a nepřijatých žáků nebo uchazečů a kritéria hodnocení přijímací zkoušky zveřejní ředitel střední školy do pěti dnů ode dne konání přijímací zkoušky v budově školy v písemné formě, popřípadě též v elektronické podobě, způsobem, který je v souladu se zvláštním právním předpisem.12)

(3) Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel střední školy.

§ 8

(1) Ředitel střední školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení ke studiu ve střední škole.

(2) Pokud krajský úřad vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka nebo uchazeče do školy uvedené na prvním místě, vyrozumí o tom i ředitele střední školy, kterou žák nebo uchazeč uvedl v přihlášce na druhém místě.

(3) V případě, že krajský úřad nevyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka nebo uchazeče ke studiu, informuje žáka nebo uchazeče, popřípadě jeho zákonného zástupce o středních školách ve svém územním obvodu, které předpokládané stavy žáků nebo uchazečů při přijímacím řízení ke studiu ve střední škole nenaplnily. Krajský úřad z podkladů ředitelů příslušných středních škol po termínu stanoveném v § 2 odst. 3 zveřejňuje informaci o volných místech ve středních školách v působnosti kraje.

(4) Pokud se žák nebo uchazeč, popřípadě jeho zákonný zástupce neodvolá proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu nebo není přijat ani na odvolání, vrátí ředitel střední školy přihlášku včetně příloh požadovaných podle § 1 odst. 7 a 8 žáku nebo uchazeči, popřípadě jeho zákonnému zástupci, pouze když o to požádá.

§ 9

Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 65/1992 Sb.

9a

Tato vyhláška se vztahuje na přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných též kraji, jakož i ve středních školách zřizovaných obcemi podle § 14 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 38a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 17 odst. 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 291/1991 Sb., o základní škole.

3) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 519/2002 Sb.

4) § 5 vyhlášky č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

5) Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

6) § 18 školského zákona.

6a) § 20 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 284/2002 Sb.

7a) Například § 39zákona č. 29/1984 Sb.

8) § 19 odst. 2 školského zákona.

9) § 21 školského zákona.

10) § 26 školského zákona.

10a) Například příloha č. 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb.

11) § 19 odst. 3 školského zákona.

12) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

Přesunout nahoru