Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c13/1996 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 117/1994 Sb., ve vyhlášce č. 295/1995 Sb. a ve vyhlášce č. 15/1996 Sb.

Částka 13/1996
Platnost od 29.02.1996
Účinnost od 29.02.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu č. 117/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

V čl. IV má úvodní věta správně znít: „Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb, zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb, se doplňuje takto:“,

v čl. IV má chybějící věta za vkládaným odstavcem 2 znít: „Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“;

2. ve vyhlášce Ministerstva financí č. 295/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů

V čl. I bodu 3 má návětí správně znít: „Pro účely ocenění zahrnuje nebytový prostor i podíl na společných částech domu,“,

v čl. I bodu 7 má poznámka č. 4b) správně znít:

4b) § 5 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/l 992 Sb, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb, o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).“,

v čl. I bodu 13 má část věty v bodu 1 správně znít: „1. není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl z výše nákladů na její pořízení v době a místě ocenění,“,

v čl. I bodu 49 v odstavci 2 v první větě má místo slova „užívaných“ správně být slovo „užívaným“,

v čl. I bodu 53 mají místo slov „v položce 6 se vypouští slovo „min.“ v závorce a slova „Minimálně žlaby a svody z pozinkovaného plechu“ správně být slova „v položce 6 se vypouští slovo „min.“ v závorce a slovo „Minimálně“,

v čl. I bodu 55 má tabulka č. 23 správně znít:

23. Regulační stanice plynu (označení RS)

cena Kč za 1 ks

OznačeníVýkon při min. vstupním tlaku (m3/hod.)Počet redukčních stupňůPočet regulačních řadCena
STL - NTL    
RS 40040011405000
RS 1200120021735000
RS 2000200021790000
RS 30003000211010000
VTL - STL (bez meziodběru)   
RS 20020011488000
RS 20020021570000
RS 50050011510000
RS 1200120012625000
RS 1200120021790000
RS 1200120022960000
RS 2000200021933000
RS 2000200022971000
RS 3000300021977000
RS 30003000221059000

Poznámka:

NTL - nízkotlak do 5 kPa

STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa

VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa

VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic
nutno ohodnotit cenami obvyklými
Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.“.

v čl. I bodu 60 v závěru vysvětlení symbolu „C = “ k prvnímu vzorci má místo vztahu „B = C“ správně být vztah „B ≤ C“ a poslední věta bodu 5 má správně znít: „Lze odhadnout i poměr

B
-
C
. “, “,

v čl. I bodu 67 mají tabulky č. 1 a 2 správně znít:

Lesní dřevina: SMRK

Tabulka č. 1

AVB RVB ve věku dřeviny v letech
do 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 120 nad 120
14 8 8 9 9 9 9 9
16 7 7 7 8 9 9 9
18 6 6 7 7 8 9 9
20 6 6 6 6 7 8 9
22 5 5 5 5 6 7 8
24 4 4 4 5 5 6 7
26 3 3 3 4 4 5 5
28 2 2 3 3 3 4 4
30 1 1 2 2 2 3 3
32 1 1 1 1 1 2 2
34 1 1 1 1 1 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1
38 1 1 1 1 1 1 1

Lesní dřevina: BOROVICE

Tabulka č. 2

AVB RVB ve věku dřeviny v letech
do 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 120 nad 120
12 9 9 9 9 9 9 9
14 8 8 8 8 9 9 9
16 7 7 7 7 8 9 9
18 6 6 6 7 7 8 8
20 5 5 5 6 6 7 7
22 4 4 4 5 5 5 6
24 3 3 3 3 4 4 5
26 2 2 2 2 3 3 4
28 1 1 1 1 1 2 2
30 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1

v čl. I bodu 70 v tabulce pro skupinu dřevin Topol s obmýtím 40 v prvním sloupci má místo „nad 40“ správně být „40 - 40“ a v tabulce pro skupinu dřevin Topol s obmýtím 50 v prvním sloupci má místo „nad 50“ správně být „50 - 50“,

v čl. I chybějící bod 75 zní:

75. Do seznamu příloh se doplňuje: „Příloha č. 21a - Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin“;

3. ve vyhlášce Ministerstva financí č. 15/1996 Sb., kterou se stanoví podmínky pro vrácení spotřební daně zaplacené v cenách topných olejů lehkých

v § 3 odst. 1 mají místo slov „uvedená v § 3 odst. 1“ správně být slova „uvedená v § 2 odst. 1“,

v § 3 odst. 3 písm. c) mají místo slov „stanovené v § 3 odst. 1“ správně být slova „stanovené v § 2 odst. 1“,

v § 3 odst. 3 písm. f) mají místo slov „v odstavci 6“ správně být slova „v odstavci 5“,

v § 3 odst. 5 má vzorec správně znít:

množství v litrech × 0,910
„ ———————————————— = množství v tunách.“.
1000

Redakce

Přesunout nahoru