Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 97/1996 Sb.Zákon o ochraně chmele

Částka 32/1996
Platnost od 26.04.1996
Účinnost od 26.04.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

ZÁKON

ze dne 14. března 1996

o ochraně chmele

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje ochranu chmelové sadby a chmele domácího původu stanovením chmelařských oblastí a chmelařských poloh a stanovením podmínek pro zajištění pravosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti chmele a pro zamezení falšování při jeho úpravách.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) chmelem plodenství samičích rostlin chmele otáčivého evropského (Humulus lupulus L. ssp. europeus Ryb.) odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize,1)

b) podnikatelem s chmelem podnikatel,2) který v chmelařských oblastech pěstuje chmelovou sadbu a chmelové rostliny, chmel ošetřuje a upravuje nebo chmel a chmelovou sadbu uvádí do oběhu, skladuje nebo přepravuje,

c) ošetřováním technologické operace po očesání chmele prováděné za účelem konzervace chmele a dosažení požadované čistoty,

d) neupraveným chmelem chmel, který je při sklizni usušen a zabalen,

e) upraveným chmelem chmel, který po vysypání z obalů prošel dalšími technologickými operacemi, zejména proséváním, lisováním, mletím a granulací,

f) známkováním označování místního původu chmele podle katastrálních území a ověřování původu chmele prováděné Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským3) (dále jen "ústav"),

g) označováním uvedení tímto zákonem stanovených údajů na obalech chmele, včetně vydání dokladu o hmotnosti,

h) ověřováním uvedení tímto zákonem stanovených údajů o původu chmele na obalu a vydání ověřovací listiny, včetně údajů o hmotnosti,

i) registračním číslem chmelnice číslo, které vydává ústav pro účely evidence chmelnic v jednotlivých katastrálních územích.

§ 3

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy

(1) Chmelařské oblasti jsou Žatecko, Úštěcko a Tršicko.

(2) Chmelařské polohy jsou Podlesí a Údolí Zlatého potoka na Žatecku a Polebská Blata na Úštěcku.

(3) Chmelařské oblasti a chmelařské polohy jsou územně vymezeny katastrálními územími4) stanovenými prováděcím předpisem.

§ 4

Evidence chmelnic

(1) Veškeré chmelnice ve chmelařských oblastech podléhají evidenci, kterou vede ústav. Při založení nové chmelnice je podnikatel s chmelem povinen předat ústavu kopii katastrální mapy5) s vyznačením produkční a pomocné plochy nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku. Ústav přidělí nově založené chmelnici registrační číslo, kterým je podnikatel s chmelem povinen chmelnici označit.

(2) Zrušení nebo změny v obhospodařování chmelnice je podnikatel s chmelem povinen ohlásit ústavu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne vzniku nových skutečností.

§ 5

Známkování

(1) Známkování podléhá pouze chmel vypěstovaný ve chmelařských oblastech.

(2) Známkování provede ústav neprodleně, jakmile ho o to podnikatel s chmelem požádá.

§ 6

Označování

(1) Ústav označí při známkování přihlášeného chmele každý obal s chmelem štítkem s názvem republiky, ročníkem sklizně, názvem chmelařské oblasti, popřípadě i polohy, katastrálního území, číslem obalu a názvem odrůdy a uzavře ho plombami. Po provedeném označení a zvážení vystaví výkaz podle jednotlivých podnikatelů s chmelem a katastrálních území obsahující údaje o počtu obalů s chmelem a jejich zjištěné hmotnosti.

(2) Z označování musí být vyloučen chmel, který neposkytuje dostatečné záruky místního původu.

§ 7

Ověřování

(1) Ústav ověří jen označený chmel.

(2) Ústav vyloučí z ověřování chmel zplesnivělý, znečištěný, silně poškozený škůdci nebo chorobami anebo smíchaný s cizími předměty a chmel, který nesplňuje požadavky stanovené prováděcím předpisem.

(3) Při ověřování chmele ústav

a) vyznačí na obalu název republiky, ročník sklizně, chmelařskou oblast, popřípadě chmelařskou polohu, název odrůdy a ověřovací číslo,

b) zjistí hmotnost jednotlivých obalů s chmelem a vystaví souhrnnou vážní listinu a na jejím základě vydá ověřovací listinu.

(4) Po úpravách chmele míseného podle § 8 písm. e) ústav chmel znovu ověří. Na obalu se vyznačí kromě údajů uvedených v odstavci 3 i hmotnostní podíl chmele z jednotlivých chmelařských oblastí v procentech.

Pěstování, úpravy a uvádění chmele do oběhu

§ 8

Podnikatel s chmelem je povinen

a) pěstovat na téže chmelnici jen chmelové rostliny téže odrůdy,

b) sklízet, skladovat a balit chmel podle jednotlivých katastrálních území,

c) přihlásit chmel vypěstovaný ve chmelařských oblastech u ústavu k označení,

d) označené obaly s chmelem přihlásit k ověření, předložit průvodní doklady a zajistit podmínky pro ověřování,

e) při úpravách označeného nebo ověřeného chmele mísit jen chmel stejného ročníku sklizně a stejné odrůdy a jen za přítomnosti zaměstnance ústavu, jemuž předloží recepturu mísení, popřípadě ověřovací listiny,

f) balit chmel jen do takových obalů, které zajistí jeho ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,

g) zajistit, aby jednotlivé odrůdy chmele byly skladovány odděleně.

§ 9

(1) Podnikatel s chmelem, který vyváží chmelovou sadbu a chmel z chmelařských oblastí, smí vyvážet

a) chmelovou sadbu a všechny vegetativní části chmelových rostlin použitelné pro jeho rozmnožování pouze se souhlasem majitele šlechtitelského osvědčení,6)

b) pouze ověřený chmel.

(2) Podnikatel s chmelem je povinen předložit celnímu orgánu souhrnnou vážní listinu nebo ověřovací listinu.

§ 10

Dozor

(1) Orgány dozoru jsou ústav a Česká zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen "inspekce").7) Orgány dozoru dozírají, zda podnikatelé s chmelem dodržují povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona, podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků ukládají rozhodnutím odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.

(2) Ústav provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4, § 8 písm. a) až f) a § 9 odst. 1 písm. a).

(3) Inspekce provádí dozor nad dodržováním povinnosti stanovené v § 8 písm. g).

(4) Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů dozoru a kontrolovaných osob jsou stanoveny zvláštními předpisy.8)

§ 11

Zvláštní opatření

(1) Inspekce uloží podnikateli s chmelem při prokázání zdravotní závadnosti chmele zákaz jeho uvádění do oběhu a uvědomí o tom místně příslušný orgán hygienické služby.

(2) Zvláštní opatření lze uložit i vedle pokut uložených podle § 12.

§ 12

Pokuty

(1) Ústav uloží podnikateli s chmelem, který

a) ztěžuje nebo maří výkon dozoru anebo neodstraní ve lhůtě stanovené rozhodnutím podle § 10 odst. 1 nedostatky a jejich příčiny, pokutu až do výše 50 000 Kč,

b) poruší povinnosti uvedené v § 4 nebo § 8 písm. a), pokutu až do výše 100 000 Kč,

c) poruší povinnosti uvedené v § 8 písm. c) nebo d), pokutu až do výše 200 000 Kč,

d) poruší povinnosti uvedené v § 8 písm. e), pokutu až do výše 500 000 Kč.

(2) Inspekce uloží podnikateli s chmelem, který

a) poruší povinnosti uložené zvláštním opatřením podle § 11 odst. 1, ztěžuje nebo maří výkon dozoru anebo neodstraní ve lhůtě stanovené rozhodnutím podle § 10 odst. 1 nedostatky a jejich příčiny, pokutu až do výše 50 000 Kč,

b) poruší povinnost uvedenou v § 8 písm. g), pokutu až do výše 100 000 Kč.

(3) Za opětovné porušení povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 uloží příslušný orgán dozoru podnikateli s chmelem pokutu až do výše dvojnásobku částek uvedených v těchto odstavcích.

(4) Opětovným porušením povinnosti se rozumí porušení, jehož se podnikatel s chmelem dopustil v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž mu byla pokuta uložena za porušení téže povinnosti.

(5) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(6) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušný orgán dozoru zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(7) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Pokutu vymáhá územní finanční orgán9) podle zvláštních předpisů.10)

(8) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.

(9) Pokuty podle odstavců 1 až 3 nelze uložit v případech, kdy byla uložena pokuta podle zvláštního zákona.11)

§ 13

Vztah ke správnímu řádu

Správní řád12) se nevztahuje na rozhodování podle § 5, 6 a 7 tohoto zákona.


§ 14

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou

a) katastrální území, která tvoří chmelařské oblasti a chmelařské polohy,

b) podrobnosti vedení evidence chmelnic,

c) podrobnosti o známkování chmele (známkovací řád),

d) požadavky na jakost ověřeného chmele,

e) požadavky na zdravotní nezávadnost chmele,

f) metody zkoušení včetně odběru vzorků.

§ 15

Přechodné ustanovení

Chmelnice ve chmelařských oblastech evidované podle dosavadních předpisů se považují za evidované podle tohoto zákona.

§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. zákon č. 39/1957 Sb., o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic, ve znění pozdějších předpisů,

2. § 28 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb.

§ 17

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 11 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

2) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

3) § 3 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.

4) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

5) § 27 písm. g) zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

6) Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

7) Zákon ČNR č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci.

8) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
Zákon ČNR č. 63/1986 Sb.

9) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru