Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 95/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon

Částka 32/1996
Platnost od 26.04.1996
Účinnost od 26.04.1996
Zrušeno k 01.01.2007 (575/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

ZÁKON

ze dne 13. března 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovo střední" vkládá čárka a slovo "plynové".

2. § 2 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

"2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 C,".

3. § 2 odst. 2 včetně poznámky č. 1a) zní:

"(2) Barvena a značkována nesmějí být, pokud v dalších ustanoveních zákona není stanoveno jinak, paliva a maziva mající vlastnosti uvedené v odstavci 1, jde-li o petroleje, motorové nafty, bionaftu,1a) polotovary pro výrobu těch paliv a maziv, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují, polotovary pro pyrolýzu a chemické zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhláškou seznam ropných výrobků, které nesmějí být barveny a značkovány, u nichž by barvení a značkování mohlo být na závadu pro jejich použití.

1a) § 19 odst. 3 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.".

4. § 2 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

"(3) Barvena a značkována dále nemusí být ta paliva a maziva, která jsou určena pro vývoz nebo jsou propouštěna do celního režimu přímý tranzit.2)

(4) Paliva a maziva uvedená v odstavci 1, která jsou určena pro vývoz, podléhají okamžikem vyskladnění4) celnímu režimu vývozu. Právnické a fyzické osoby, kterým jsou nebarvená a neznačkovaná paliva vyskladněna, jsou okamžikem takového vyskladnění povinny podat celní prohlášení příslušnému celnímu úřadu na propuštění zboží k vývozu. V případě neuskutečnění vývozu nebo zrušení celního režimu přímý tranzit oznámí příslušný celní úřad zrušení režimu vývozu nebo celního režimu přímý tranzit příslušnému finančnímu úřadu.".

5. V § 3 se v písmenech b) a c) vypouštějí slova "a to i pro vlastní potřebu,".

6. V § 3 se vypouští písmeno d).

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

7. V § 3 se na konci nově označeného písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno f), které zní:

"f) provozováním čerpacích stanic s palivy a mazivy i jejich provozování s palivy a mazivy, která se nebarví a neznačkují.".

8. V § 4 odst. 2 se za slovo "značkování" vkládají slova "paliv a maziv", slovo "provést" se nahrazuje slovem "zajistit", a na konci se připojují tato slova, která včetně poznámky č. 2a) zní: "stanovených vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu.2a)

2a) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 188/1995 Sb.".

9. V § 4 odst. 4 se na konci připojují tyto věty: "O porušení povinnosti barvení a značkování paliv a maziv se jedná i tehdy, jestliže barvení a značkování paliv a maziv nebylo provedeno z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3, ačkoliv tato paliva a maziva nebyla vyvezena anebo propuštěna do celního režimu přímý tranzit.2) Ten, kdo měl paliva a maziva podle jejich určení vyvézt, je-li již jejich vlastníkem, má v případě neuskutečnění tohoto vývozu stejné povinnosti, jaké stanoví tento zákon výrobci.".

10. § 4 odst. 6 zní:

"(6) Výrobce a uživatel směsi barviva a značkovací látky2a) je povinen vést způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu2a) evidenci barviva a značkovací látky.".

11. § 5 odst. 2 písm. b) zní:

"b) aby dovážená paliva a maziva splňovala podmínky stanovené tímto zákonem ještě před jejich dopravou přes státní hranici České republiky.".

12. V § 5 odst. 3 se slova "(§ 2 odst. 2)" nahrazují slovy "(§ 2 odst. 2 a 3)".

13. V § 5 odst. 3 písm. a) se před slova "jen na základě koncese" vkládají tato slova, která včetně poznámky č. 4a) zní: "za účelem podnikání4a)"

4a) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.".

14. V § 5 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které zní:

"e) uhradit nezbytné výdaje spojené s provedením analýzy odebraného vzorku autorizovanou státní zkušebnou nebo akreditovanou laboratoří (§ 8 odst. 2), bylo-li na jejím základě zjištěno porušení povinností stanovených tímto zákonem.".

15. V § 5 odst. 4 se slovo "a" před slovem "skladuje" nahrazuje slovem "nebo", slova "(§ 2 odst. 2)" se nahrazují slovy "(§ 2 odst. 2 a 3)" a před slovem "evidenci" se vkládají tato slova: "způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu2a)".

16. § 6 písm. c) zní:

"c) prodávat barvená a značkovaná paliva a maziva pro pohon motorových vozidel a motorů, s výjimkou stacionárních motorů a plynových turbin určených pro výrobu elektrické a tepelné energie,".

17. § 6 písm. d) zní:

"d) přepravovat a skladovat barvená a značkovaná paliva a maziva v nádobě, která je ve spojení s motorem, jakož i stáčet je do takové nádoby nebo je užívat pro pohon motorového vozidla,".

18. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

"§ 6a

Stanovisko k rozhodování o koncesi

Ve stanovisku potřebném pro vydání koncese uvede Ministerstvo průmyslu a obchodu druh činnosti v oboru paliv a maziv, pro který stanovisko vydává, časový rozsah, popřípadě další podmínky provozování činnosti.".

19. V § 7 se za slova "povinností stanovených tímto zákonem" vkládají slova " , s výjimkou povinnosti stanovené v § 5 odst. 3 písm. a),", čárka na konci písmene d) se nahrazuje tečkou a písmeno e) včetně poznámky č. 9) se vypouští.

20. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky č. 9) zní:

"§ 7a

(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává též Policie České republiky, a to při plnění svých úkolů stanovených zvláštním zákonem.9)

(2) Policie České republiky v případě důvodného podezření odebere při kontrole vzorek paliva a maziva způsobem stanoveným pro státní orgány (§ 7) ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu2a) s tím, že po zapečetění odebraného vzorku jej doručí jednomu ze státních orgánů uvedených v § 7 písm. b) až d).

(3) Při kontrole dodržování povinností stanovených tímto zákonem pro nakládání s palivy a mazivy, jsou státní orgány oprávněny požadovat na Policii České republiky zastavování motorových vozidel v silničním provozu. Policie České republiky je povinna těmto požadavkům vyhovět, pokud jí v tom nebrání plnění jiných úkolů.

9) § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

21. Poznámka č. 10) zní:

"10) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

Poznámka č. 11) se doplňuje těmito slovy:

"Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

22. Dosavadní text § 8 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který včetně poznámky č. 11a) zní:

"(2) Analýzu vzorku odebraného paliva a maziva za účelem kontroly plnění povinností stanovených tímto zákonem jsou oprávněny provádět na požádání státních orgánů autorizované státní zkušebny a akreditované laboratoře.11a)

11a) Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.".

23. V § 9 odst. 1 se za slova "v § 4 odst. 4" vkládají slova "a 6" a slova "§ 5 odst. 3 písm. a)" se vypouštějí.

24. V § 9 odst. 3 se slova "do šesti let" nahrazují slovy "do tří let".

25. § 10 odst. 1 zní:

"(1) Státní orgán uloží fyzické osobě, která vlastní nebo užívá osobní motorové vozidlo se vznětovým motorem k jiným účelům než k podnikání, za úmyslné porušení povinnosti stanovené v § 6 písm. d) pokutu až do výše 2000 Kč. Pokutu lze uložit i opakovaně.".

26. V § 12 se před dosavadní odstavec 1 vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Pokutu podle tohoto zákona vybírá státní orgán (§ 7), který ji uložil.".

Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 3.

27. V § 13 se za slovy "v § 7" nahrazuje spojka "a" čárkou a za slovy "živnostenskému úřadu" se vkládají tato slova: "a Policii České republiky".

28. V § 14 písm. b) se slova "vlastního provedení" nahrazují slovem "provádění", na konci písmene e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena f) a g), která znějí:

"f) seznam výrobků, které se nesmí barvit a značkovat vzhledem k účelu jejich použití (§ 2 odst. 2),

g) postup při kontrole barvení a značkování a způsob nakládání s odebraným vzorkem paliva a maziva do jeho předání autorizované státní zkušebně nebo akreditované laboratoři.".

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 286/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V příloze č. 3 se koncesované živnosti

- výroba a zpracování paliv a maziv,

- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení,

- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy,

upravují ve sloupcích 2 až 5 takto:

12345
Výroba a zpracování paliv a maziva) vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a 5 let praxe v oboruMinisterstvo průmyslu a obchoduzákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkovaní některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
b) středoškolské vzdělání v oboru chemie zakončené maturitní zkouškou a 10 let praxe v oboru
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balenístředoškolské vzdělání technického směru a 5 let praxe v oboruMinisterstvo průmyslu a obchoduzákon č. 136/1994 Sb.
vyhláška č. 171/1994 Sb.
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivyvyučení v oboru chemie nebo strojírenství a 1 rok praxe v oboruMinisterstvo průmyslu a obchoduzákon č. 136/1994 Sb.
vyhláška č. 171/1994 Sb.

Čl. III, Čl. IVzrušeno

Čl. V

Přechodná ustanovení k čl. II

Fyzické či právnické osoby, provozující živnost na základě koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinny, pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu příslušného podle sídla nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které fyzická či právnická osoba předložila v řízení podle dosavadních předpisů. Živnostenský úřad vyzve fyzickou či právnickou osobu k doložení splnění podmínek provozování živnosti do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

Čl. VI

Přechodná ustanovení k čl. III

1. Úkony učiněné na základě § 12 odst. 10 zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 148/1995 Sb., do dne účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti.

2. Nárok na vrácení spotřební daně podle čl. III tohoto zákona mohou uplatnit osoby uvedené v čl. III bodu 12 i za období od 1. ledna 1996 do dne účinnosti tohoto zákona.

Čl. VII

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.


Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru