Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Částka 28/1996
Platnost od 19.04.1996
Účinnost od 19.04.1996
Zrušeno k 01.01.2019 (298/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 18. března 1996

o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 23 odst. 4 a § 31 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Oblastní plány rozvoje lesů

(1) Oblastní plány rozvoje lesů (dále jen "oblastní plány") stanoví pro přírodní lesní oblasti vymezené v příloze č. 1, rámcové zásady hospodaření. Jsou podkladem pro oblastně diferencované uplatňování státní lesnické politiky a rámcovým doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.

(2) Oblastní plány se zpracovávají na období 20 let. Ve zdůvodněných případech je možné plány zpracovat na jiné období.

(3) Ministerstvo zemědělství vyhlásí ve Věstníku Ministerstva zemědělství záměr vypracovat oblastní plán a stanoví termín, do kdy mohou dotčené právnické a fyzické osoby uplatnit své připomínky; zpracovatel předloží při závěrečném šetření (odstavec 10) přehled o tom, jak se s připomínkami vyrovnal.

(4) Pokud dojde k závažné změně podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, např. ke změně deklarovaného veřejného zájmu, k výrazné změně zdravotního stavu lesů, vyžadující změnu zásad hospodaření a priorit státní lesnické politiky, zadá Ministerstvo zemědělství zpracování změny oblastního plánu nebo jeho části.

(5) Oblastní plán obsahuje:

a) rámcové stanovení funkčního potenciálu lesů dané oblasti, zejména pro funkci produkční (výhled produkčních možností) a funkce mimoprodukční, zejména vodoochrannou, půdoochrannou, rekreační, reprodukční (zachování a rozvoj genofondu), ochrany přírody apod.,

b) přehled veřejných zájmů deklarovaných zejména prostřednictvím kategorizace lesů a výhled jejich vývoje,

c) přehled překryvu účelovosti lesů, prioritních funkcí lesa a případných střetů zájmů,

d) rozbor přírodních podmínek, podle potřeby doplnění a upřesnění typologického mapování, vyhodnocení antropicky podmíněných změn prostředí apod. Výsledkem typologického mapování je typologická mapa. Součástí typologické mapy je legenda, zahrnující slovní vyjádření označení lesních typů, případně souborů lesních typů, vyskytujících se v dané přírodní lesní oblasti,

e) rozbor ohrožení lesů imisemi a dalšími škodlivými činiteli,

f) základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory,

g) návrh dlouhodobých opatření ochrany lesa, včetně vymezeného a schváleného územního systému ekologické stability,1)

h) návrh využití geograficky nepůvodních dřevin,

i) údaje o stavu lesa a rozbor hospodaření vycházející z dostupných údajů platných lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a lesní hospodářské evidence, včetně historického vývoje hospodaření,

j) návrh řešení dopravního zpřístupnění lesa, vyžadují-li to místní podmínky.

(6) Pro typologické mapování se využívá přehled souborů lesních typů České republiky podle přílohy č. 2 této vyhlášky.

(7) Základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory [odstavec 5 písm. f)] jsou:

a) cílová druhová porostní skladba; doporučené zastoupení dřevin v mýtním věku, vyjádřené v procentech, které je z hlediska zabezpečení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů v dané přírodní lesní oblasti optimální,

b) minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů podle přílohy č. 3 této vyhlášky,

c) hospodářský způsob v alternativách, rozlišuje se:

1. podrostní, při němž obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu,

2. násečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, jejíž šíře nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, popř. i pod ochranou přilehlého porostu,

3. holosečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, širší než průměrná výška těženého porostu,

4. výběrný, při němž těžba za účelem obnovy a výchovy lesních porostů není časově a prostorově rozlišena a uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo skupin stromů na ploše porostu,

d) obmýtí (obmýtní doba), jako plánovaná rámcová ustálená produkční doba lesních porostů, zařazených do hospodářských souborů, udaná počtem let zaokrouhleným na desítky,

e) obnovní doba, jako plánovaná průměrná doba, která uplyne od zahájení do ukončení úmyslné obnovy lesního porostu, zařazeného do hospodářského souboru, udaná počtem let, zaokrouhleným na desítky,

f) další doporučení v poznámce, např. hospodářský tvar, který je výsledkem způsobu hospodaření, zejména způsob vzniku lesních porostů; rozlišují se hospodářské tvary lesa:

1. vysoký (vysokokmenný), vzniklý ze semen nebo sazenic,

2. nízký (pařezina), vzniklý výmladností,

3. střední (sdružený), vzniklý jako kombinace výmladkové složky a jedinců semenného původu.

(8) Základní hospodářská doporučení nezbytná pro odvození závazných ustanovení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov (tj. minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu, obmýtí a obnovní doba) jsou uvedena v příloze č. 3 této vyhlášky.

(9) Výstupem oblastního plánu jsou mapy vyhotovené v analogové a digitální formě v souvislém zobrazení na podkladě státních mapových děl, zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000, grafické a tabelární přehledy a textová část obsahující členění dle odstavce 5, výsledná doporučení a závěry. Součástí textové části je technická zpráva a příloha dokladující rozhodnutí vztahující se ke kategorizaci lesů (deklarovanému veřejnému zájmu).

(10) Součástí zpracování oblastního plánu je základní šetření stanovující podmínky a podrobnosti pro jeho zpracování v dané přírodní lesní oblasti a závěrečné šetření, při kterém orgán státní správy lesů prověří, zda byly dodrženy podmínky stanovené základním šetřením.

(11) Oblastní plány jsou veřejně přístupné na příslušném orgánu státní správy lesů a u právnických osob, jím pověřených, a zpracovatelé lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov v oblasti si mohou pořizovat výpisy a opisy z nich, mimo pozemků nezbytných pro potřeby obrany státu.2)

§ 2

Vymezení hospodářských souborů

(1) Při zpracování oblastních plánů se v rámci přírodních lesních oblastí vymezují hospodářské soubory (dále jen "soubory"), jako jednotky diferenciace hospodaření v lesích.

(2) Při vymezení souborů se vychází:

a) z rámcového vymezení cílových hospodářských souborů, charakterizovaných přírodními podmínkami (lesními typy a jejich soubory) uvedeného v příloze č. 4 této vyhlášky, zpřesněného dle přírodních podmínek přírodní lesní oblasti,

b) z funkčního zaměření lesa na základě veřejných zájmů, deklarovaných prostřednictvím kategorizace lesů [§ 3 odst. 4 písm. b)],

c) ze stavu lesních porostů definovaného porostními typy v oblasti, pro kterou se plán zpracovává. Základní porostní typy jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

(3) V číselném označení souborů je dvojčíslím označeno cílové hospodářství (příloha č. 4 této vyhlášky), dalšími čísly je označen porostní typ, případně další charakteristiky. U lesů zvláštního určení se v označení cílového hospodářství druhá lichá číslice dvojčíslí mění na nejbližší nižší číslici sudou.

(4) Pro potřeby podrobnější diferenciace hospodaření při zpracování oblastních plánů, lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov lze vymezené soubory dále členit na podsoubory.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Lux v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.

HRANICE PŘÍRODNÍCH LESNÍCH OBLASTÍ

LO 1 - Krušné hory

V úseku Dubina - Petrovice státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Antonínov - Tisá - Libouchec - Knínice - Telnice - Liboňov - Chlumec - Unčín - Bohosudov - Krupka - Přítkov - Běhánky - Dubí - Střelná - Hrob - Křižanov - Domaslavice - Osek - Loučná - Horní Litvínov - Hamr - Janov - Mariánské Údolí - Černice - Jezeří - Vysoká Pec - Jirkov - Chomutov - Černovice - Málkov - Zelená - Nová Víska - Potočná - Vernéřov - Ciboušov - Útočiště - Perštejn - Boč - Osvinov - Krásný Les - Horní Žďár - Hluboký - Hroznětín - Odeř - Děpoltovice - Nová Role - Vřesová - Dolní Nivy - Týn - Radvanov - Habartov - Horka - Kopanina - Nový Kostel - Božetín - Dolní Luby - Vackov - Smrčina. V úseku Smrčina - Plesná státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Šneky - Velký Luh - Zelený Háj - Mýtinka - Poustka - Ostroh - Hůrka - Dubina.

LO 2 - Podkrušnohorské pánve

Oblast je tvořena dvěmi oddělenými částmi (Chebská a Sokolovská pánev a Mostecká a Žatecká pánev).

Chebská a Sokolovská pánev:

V úseku Dubina - Horní Žďár hranice společná s LO 1 - Krušné hory. Hranice dále pokračuje na Vykmanov - Květnová - Ostrov - Bystřice - Hájek - Bor - Pulovice - Všeborovice - Drahovice - Tašovice - Loučky - Loket - Staré Sedlo - Vítkov - Březová - Rudolec - Dasnice - Chlum n/Ohří - Kynšperk - Kamenný Dvůr - Štědrá - Mokřina - Těšov - Milíkov - Ždírnice - Dolní Žandov - Salajna - Horní Lažany - Doubrava - Nový Hrozňatov - Starý Hrozňatov . V úseku Starý Hrozňatov - Svatý Kříž státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Pelhřimov - Hraničná - Pomezí nad Ohří. V úseku Pomezí nad Ohří - Dubina státní hranice se SRN.

Mostecká a Žatecká pánev:

V úseku Vernéřov - Telnice hranice společná s LO 1 - Krušné hory. Hranice dále pokračuje na Varvažov - Bánov - Habrovice - Skorotice - Všebořice - Podhoří - Český Újezd - Klíše - Ústí nad Labem - Trmice - Koštov - Lochočice - Habří - Roudníky - Věšťany - Drahkov - Prosetice - Teplice - Straky - Kladruby - Křemýž - Hostomice - Světec - Bílina - Braňany - Rudolice nad Bílinou - Most - Vtelno - Sedlec - Volevčice - Vrbka - Lenešice - Březno - Malnice - Drahomyšl - Dubčany - Liběšice - Kluček - Holedeč - Měcholupy - Siřem - Blšany - Kružín - Buškovice - Zlovědice - Nové Třebčice - Vitčice - Podlesice - Vilémov - Zahořany - Blov - Vinaře - Hořenice - Nechranice - Tušimice - Prunéřov - Vernéřov.

LO 3 - Karlovarská vrchovina

V úseku Dolní Žandov - Pulovice společná hranice s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Chebská a Sokolovská pánev. Hranice dále pokračuje na Sedlečko - Šemnice - Andělská Hora - Žalmanov - Nová Víska - Horní Tašovice - Bochov - Herstošice - Zlatá Hvězda - Knínice - Polom - Jesínky - Hlineč - Sovolusky - Přestání - Brložec - Komárov - Buč - Služetín - Krašov - Kamená Hora - Čestětín - Račín - Kejšovice - Úterý - Křivce - Řešín - Zhořec - Vrbice u Bezdružic - Lestkov - Hostíčkov - Michalovy Hory - Výškov - Dolní Kramolín - Chotěnov - Stanoviště - Úšovice - Mariánské Lázně - Valy - Kynžvart - Dolní Žandov.

LO 4 - Doupovské hory

V úseku Horní Žďár - Vernéřov hranice společná s LO 1 - Krušné hory, v úseku Vernéřov-Kružín hranice společná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Mostecká a Žatecká pánev. Hranice dále pokračuje na Dvérce - Dětaň - Vrbička - Nahořečice - Vrbice - Skřípová - Věrušíčky - Budov - Knínice. V úseku Knínice - Pulovice společná hranice s LO 3 - Karlovarská vrchovina, v úseku Pulovice - Horní Žďár hranice společná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Chebská a Sokolovská pánev.

LO 5 - České středohoří

V úseku Telnice - Libouchec hranice společná s LO 1 - Krušné hory. Hranice dále pokračuje na Jílové - Děčín - Ludvíkovice - Huntířov - Markvartice - Veselé - Česká Kamenice - Kamenický Šenov - Polevsko - Arnultovice - Nový Bor - Pihel - Svobodná Ves - Manušice - Robeč - Kozly - Kolné - Janovice - Kravaře - Lukov - Úštěk - Zimoř - Liběšice - Řepčice - Trnovany - Litoměřice - Žalhostice - Velké Žernoseky - Malé Žernoseky - Lovosice - Třebenice - Podsedice - Chrášťany - Dřemčice - Třebívlice - Děčany - Semeč - Židovice - Třtěno - Mnichovský Týnec - Chožov - Vršovice - Nečichy - Lenešice. V úseku Lenešice - Telnice hranice společná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Mostecká a Žatecká pánev.

LO 6 - Západočeská pahorkatina

V úseku Valy - Služetín hranice společná s LO 3 - Karlovarská vrchovina. Hranice dále pokračuje na Zbraslav - Manětín - Mladotice - Řemešín - Mariánský Týnec - Kralovice - Výrov - Kopidlo - Kočín - Dolní Hradiště - Koryta - Jarov - Kaceřov - Nadryby - Stupno - Březina - Osek - Volduchy - Rokycany - Dobřív - Mirošov - Mešno - Lipnice - Spálené Poříčí - Struhaře - Louňová - Železný Újezd - Čížkov -Dožice - Merčín - Liškov - Mohelnice - Záhoří - Kramolín - Soběsuky - Neurazy - Radochovy - Petrovice - Petrovičky - Myslovice - Obytce - Kydliny - Újezdec - Vrhaveč - Horní Lhota - Klenová - Petrovice nad Úhlavou - Bystřice nad Úhlavou - Hadrava - Pocinovice - Běhařov - Nová Víska - Slavíkovice - Úsilov - Mezholezy - Němčice - Podzámčí - Kdyně - Starec - Nový Klíčov - Krásnice - Pelechy - Stráž - Havlovice - Pila - Trhanov - Klenčí pod Čerchovem - Postřekov - Nový Kramolín - Vlkanov - Šitboř - Hora Svatého Václava - Mutěnín - Bělá nad Radbuzou - Rájov - Malé Dvorce - Velké Dvorce - Mlýnec - Nové Sedliště - Úšava - Dlouhý Újezd - Studánka - Mýto - Světce - Ctiboř - Chodský Újezd - Horní Ves - Velká Hleďsebe - Valy.

LO 7 - Brdská vrchovina

V úseku Dožice - Stupno hranice společná s LO 6 - Západočeská pahorkatina . Hranice dále pokračuje na Skomelno - Lhota p. Radčem - Kařez - Cerhovice - Újezd - Komárov - Hořovice - Podluhy - Rpety - Lhotka - Běštín - Lštěň - Velký Chlumec - Vižina - Podbrdy - Drahlovice - Hatě - Halouny - Řevnice - Všenory - Černolice - Řitka - Stříbrná Lhota - Kytín - Trnová - Sychrov - Dominikální Paseky - Bratkovice - Trhové Dušníky - Příbram - Březové Hory - Bohutín - Vranovice - Hoděmyšl - Rožmitál pod Třemšínem - Bezděkov pod Třemšínem - Vševily - Volenice - Vacíkov - Hvožďany - Pozdyně - Starý Smolivec - Radošice - Dožice .

LO 8 - Křivoklátsko a Český kras

V úseku Stupno - Kralovice hranice společná s LO 6 - Západočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Kožlany - Zdeslav - Václavy - Zavidov - Petrovice - Příčina - Senec - Rakovník - Ruda - Lány - Žilina - Lhota - Dolní Bezděkov - Horní Bezděkov - Unhošť - Červený Újezd - Ptice - Úhonice - Drahelčice - Rudná - Chrášťany - Třebonice - Řeporyje - Jinonice - Radlice - Bráník - Praha ( Modřany ) - Lahovice - Radotín - Černošice - Všenory. V úseku Všenory - Stupno hranice společná s LO 7 - Brdská vrchovina.

LO 9 - Rakovnicko-Kladenská pahorkatina

V úseku Kružín - Kluček hranice spolešná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve , část Mostecká a Žatecká pánev. Hranice dále pokračuje na Třeskonice - Tuchořice - Hřivice - Hořany - Senkov - Brodec - Smolnice - Bedřichovice - Panenský Týnec - Kokovice - Klobuky - Zlonice - Skůry - Hobšovice - Osluchov - Zvoleněves - Kamenný Most - Neuměřice - Olovnice - Zeměchy - Míkovice - Otvovice - Zákolany - Kováry - Libochovičky - Číčovice - Běloky - Dobrovíz - Jeneč - Hostivice - Sobín - Chrášťany. V úseku Chrášťany - Kralovice hranice společná s LO 8 - Křivoklátsko a Český kras; v úseku Kralovice - Služetín hranice společná s LO 6 - Západočeská pahorkatina; v úseku Služetín - Knínice hranice společná s LO 3 - Karlovarská vrchovina; v úseku Knínice - Kružín hranice společná s LO 4 - Doupovské hory.

LO 10 - Středočeská pahorkatina

V úseku Dožice - Všenory hranice společná s LO 7 - Brdská vrchovina; v úseku Všenory - Praha (Modřany) hranice společná s LO 8 - Křivoklátsko a Český Kras. Hranice dále pokračuje na Libuš - Písnice - Vestec - Průhonice - Pitkovice - Uhříněves - Královice - Křenice - Sluštice - Zlatá - Škvorec - Přišimasy - Limuzy - Tismice - Přistoupim - Kšely - Hřiby - Lipany - Třebovle - Bošice - Dolní Chvatliny - Pučery - Chotouchov - Suchdol - Bořetice - Opatovice - Bojiště - Přítoky - Bylany - Vrchlice - Křesetice - Chrást - Nová Lhota - Vodranty - Čáslav - Zbyslav - Zaříčany - Horka I - Sulovice - Bernardov - Chvaletice - Zdechovice - Spytovice - Kozašice - Brloh - Mokošín - Jedousov - Choltice - Jeníkovice - Klešice - Heřmanův Městec - Chotěnice - Zdechovice - Nerozhovice - Citkov - Rtenín - Nové Lhotice - Petrkov - Bojanov - Seč - Hoješín - Podhořice - Dolní Lhotka - Horní Lhotka - Jeníkovec - Lány - Libice nad Doubravou - Chotěboř - Nová Ves u Chotěboře - Uhelná - Příbram - Vepříkov - Leškovice - Rybníček - Frýdnava - Chlumek - Vlkaneč - Klucké Chvalovice - Chlum - Čejkovice - Dobrovítov - Petrovice I - Plhov -Červené Janovice - Opatovice I - Bahno - Zdeslavice - Chroustkov - Všesoky - Vernýřov - Žandov - Nepoměřice - Netušil - Uhlířské Janovice - Staňkovice - Mirošovice - Opatovice II - Malejovice - Hroznice - Vlková - Tlučeň - Čentice - Čestín - Krasoňovice - Hodkov - Hranice - Věžníkov - Ostrov - Pertoltice - Pavlovice - Volavá Lhota - Jedlá - Dobrá Voda - Souboř - Kozlov - Hradec - Ostrov - Vilémovice - Mstislavice -Veliká - Bojiště - Kožlí - Žibřidovice - Dolní Kralovice - Tomice I - Brzotice - Loket - Alberovice - Křivsoudov - Strojetice - Keblov - Sedmpány - Javorník - Chlum - Zdislavice - Bolina - Kondrac - Ostrov - Veliš - Nespery - Věžníčky - Popovice - Vojslavice - Ouběnice - Tomice II - Dvůr Semtín - Olbramovice - Srbice - Votice - Střelítov - Heřmaničky - Radíč - Víska - Staré Mitrovice - Náhlík - Vrchotice - Jetřichovice - Bolešín - Sušetice - Stuchanov - Kvasejovice - Malkovice - Matějov - Nové Dvory - Ředice - Mokřany - Radešice - Ratiboř - Zhoř - Přeštěnice - Petříkovice - Božejovice - Makov - Radkov - Plkov - Kamenná Lhota - Borotín - Chotoviny - Nemyšl - Jedlany - Hlasivko - Ratibořské Hory - Dobronice u Chýnova - Hlinice - Stoklasná Lhota - Záluží - Měšice - Sezimovo Ústí - Ústrašice - Třebiště - Soběslav - Dráchov - Vlastiboř - Svinky - Želeč - Všechlapy - Bežerovice - Hodonice - Březnice - Krakovčice - Hartmanice - Bzí - Drahotěšice -Chotýčany - Lhotice - Jelmo - Lišov - Hlincova Hora - Zborov - Mysletín - Borovnice - Strážkovice - Střížov - Straňany - Nedabyle - Staré Hodějovice - Vráto - Úsilné - Hrdějovice - Hluboká n. Vlt. - Munice - Chlumec - Libív - Kočín - Lhota pod Horami - Těšínov - Krč - Žďár - Tálín - Semice - Písek - Topělec, Krašovice - Oldřichov - Hradiště - Zátaví - Kestřany - Štěkeň - Přešťovice - Kbelnice - Řepice - Dražejov - Krty - Hubenov - Sedlo - Horní Poříčí - Horažďovice - Velké Hydčice - Bojanovice - Budětice - Lipová Lhota - Tedražice - Hrádek - Mokrosuky - Čermná - Ustaleč - Buršice - Zavlekov - Hnačov - Plichtice - Velenovy - Zborovy - Kvasetice - Nehodiv - Myslív - Nekvasovy - Oselce - Řesanice - Polánka - Kasejovice - Mladý Smolivec - Dožice.

LO 11 - Český les

V úseku Pomezí nad Ohří - Svatý Kříž a Starý Hrozňatov - Dolní Žandov hranice společná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Chebská a Sokolovská pánev; v úseku Dolní Žandov -Valy hranice společná s LO 3 - Karlovarská vrchovina; v úseku Valy - Hadrava hranice společná s LO 6 - Západočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Chudenín - Uhliště - Svatá Kateřina, státní hranice se SRN a po ní zpět k výchozímu bodu Pomezí nad Ohří.

LO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor

V úseku Hadrava - Dožice hranice společná s LO 6 - Západočeská pahorkatina; v úseku Dožice - Horní Poříčí hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Novosedly - Drachkov - Smiradice - Přední Zborovice - Kapsova Lhota - Přední Ptákovice - Cehnice - Drahonice - Skočice - Krašlovice - Svinětice - Bavorov - Bavorovské Svobodné Hory - Chelčice - Nestanice - Rabín - Olšovice - Dolní Chrášťany - Horní Chrášťany - Dobčice - Holašovice - Habří - Slavče - Závraty - Vrábče - Jamné - Březí - Rančice - Kosov - Krasejovka - Římov - Straňany. V úseku Straňany - Střížov hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Strážkovice - Mysletín - Borovany - Dvorec - Otěvěk - Trhové Sviny - Bukvice - Olešnice - Buková - Žár - Božejov - Údolí - Nové Hrady - Nakolice - Vyšné. V úseku Vyšné - Šejby státní hranice s Rakouskem. Hranice dále pokračuje na Dobrá Voda - Chlupatá Ves - Konratice - Benešov nad Černou - Kuří - Pohorská Ves - Bělá. V úseku Bělá - Studánky státní hranice s Rakouskem. Hranice dále pokračuje na Vyšší Brod - Dolní Jílovice - Blatná - Horní Světlá - Světlík - Hořice na Šumavě - Mýto - Polná na Šumavě - Míšňany - Vítěšovice -Tisovka - Miletínky - Ovesné - Lučenice - Leptač - Prachatice - Horní Záblatí - Hlásná Lhota - Mlynářovice - Řepešín - Žárovná - Mojkov - Radhostice - Štítkov - Máří - Pravětín - Skláře - Vimperk - Hrabice - Račov - Putkov - Čábuze - Stachy - Jaroškov - Benešova Hora - Rohanov - Milíkov - Strašín - Nezdice - Žlíbek - Kašperské Hory - Radešov - Trpěšice - Tešov - Vlastějov - Petrovice - Puchverk - Hlavňovice - Nemilkov - Tvrdoslav - Čachrov - Divišovice - Oldřichovice - Dešenice - Milence - Nýrsko - Uhliště. V úseku Uhliště - Hadrava hranice společná s LO 11 - Český les.

LO 13 - Šumava

V úseku Svatá Kateřina - Uhliště hranice společná s LO 11 - Český les; v úseku Uhliště - Studánky hranice společná s LO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor; v úseku Studánky - Svatá Kateřina státní hranice s Rakouskem a SRN.

LO 14 - Novohradské hory

V úseku Bělá - Benešov nad Černou - Šejby hranice společná s LO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor; v úseku Šejby - Bělá státní hranice s Rakouskem.

LO 15 - Jihočeské pánve

Oblast je tvořena dvěmi oddělenými částmi (Českobudějovická pánev a Třeboňská pánev).

Českobudějovická pánev: V úseku Horní Poříčí - Straňany severovýchodní hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina; v úseku Straňany - Horní Poříčí jihozápadní hranice společná s LO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor.

Třeboňská pánev: V úseku Střížov - Dobronice u Chýnova hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Chýnov - Radenín - Choustník - Skopytce - Brandlín - Budislav - Chotěmice - Deštná - Jižná - Pluhův Žďár - Klenov - Mnich - Roseč - Polště - Políkno - Jindřichův Hradec - Horní Pěna - Sedlo - Staňkov - Pele. V úseku Pele - Vyšné státní hranice s Rakouskem; v úseku Vyšné - Střížov hranice společná s LO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor.

LO 16 - Českomoravská vrchovina

V úseku Dobronice u Chýnova - Bojanov hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Nasavrky - Bratroňov - Čekov - Tisovec - Mrákotín - Radčice - Lešany - Otradov - Proseč - Budislav - Kamenné Sedliště - Lubná - Kamenec u Poličky - Sádek - Korouhev - Jedlová - Nedvězí - Sulkovec - Nyklovice - Velké Tresné - Kněževes - Bohuňov - Horní Poříčí - Sulíkov - Rudka - Hluboké u Kunštátu - Kunice - Lhota u Lysic - Bedřichov - Žleby - Synalov - Skorotice - Dolní Čepí - Horní Čepí - Olešnička - Borovec - Lhota u Olešnice - Bolešín - Věstínek - Věstín - Vír - Vrtěříž - Byšovec - Pernštejnské Janovice - Josefov - Zlatkov - Rodkov - Rožná - Dolní Rožínka - Zvole - Olešinky - Strážek - Jemnice - Dolní Libochová - Radňoves - Vidonín - Milešín - Skřinářov - Ruda - Březejc - Lhotky - Martinice - Vídeň - Netín - Blízkov - Dědkov - Milíkov - Černá - Chlumek - Geršov - Pohořílky - Horní Radslavice - Bochovice - Batouchovice - Vlčatín - Rudíkov - Přeckov - Horní Vilémovice - Budíkovce - Okřešice - Račerovice - Čihalín - Přibyslavice - Okříšky - Hvězdoňovice - Čechočovice - Kojetice - Čáslavice - Bolíkovice - Cidlina - Lesonice - Martínkov - Domamil - Štěpkov - Radkovice - Budeč - Vesce - Budíškovice - Třebětice - Ostojkovice - Nové Dvory - Chlumec - Borek - Malý Pěčín - Černíč - Zadní Vydří - Dolní Němčice - Peč - Cizkrajov - Mutišov - Slavonice. V úseku Slavonice - Pele státní hranice s Rakouskem; v úseku Pele - Dobronice u Chýnova hranice společná s LO 15 - Jihočeské pánve, část Třeboňská pánev.

LO 17 - Polabí

V úseku Kluček - Lenešice hranice společná s LO 2 - Podkrušnohorské pánve, část Mostecká a Žatecká pánev; v úseku Lenešice - Liběšice hranice společná s LO 5 - České středohoří. Hranice dále pokračuje na - Břehoryje - Drahobuz - Vědlice - Julčín - Snědovice - Křešov - Radouň - Stračí - Liběchov - Vehlovice - Chloumek - Lhotka - Hleďsebe - Řepín - Radouň - Chotětov-  Jizerní Vtelno - Vinec - Mladá Boleslav - Malá Bělá - Nová Ves u Bakova - Klášter - Hradiště nad Jizerou - Jivina - Mohelnice nad Jizerou - Drahotice - Sezemice - Koryta - Svijany - Ohrazenice - Všeň - Žďár - Olšina - Dneboh - Boseň - Kněžmost - Horní Bousov - Ošťovice - Střehom -Sobotka - Kdanice - Trní - Dolní Bousov - Spařenec - Markvartice - Rakov - Střevač - Bukvice - Veliš - Staré Místo - Jičín - Robousy - Úlibice - Konecchlumí - Ostroměř - Hořice - Jeřice - Třebovětice - Cerekvice nad Bystřicí -Vrchovnice - Sadová - Máslojedy - Trotina - Smiřice - Holohlavy - Černožice - Jaroměř - Veselice - Dolsko - Bohuslavice - Pohoří - Opočno - Přepychy - Křivice - Rašovice - Olešnice - Čestice - Častolovice - Kostelec nad Orlicí - Svídnice - Krchleby - Přestavlky - Rajec - Skořenice - Běstovice - Choceň - Sruby - Dobříkov - Zámrsk - Stradouň - Ostrov - Čankovice - Hrochův Týnec - Kočí - Chrudim - Markovice - Bylany - Heřmanův Městec. V úseku Heřmanův Městec - Praha (Modřany) hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina; v úseku Praha (Modřany ) - Chrášťany společně s LO 8 - Křivoklátsko a Český kras; v úseku Chrašťany - Kluček hranice společná s LO 9 - Rakovnicko - Kladenská pahorkatina.

LO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj

V úseku Liběšice - Arnultovice hranice společná s LO 5 - České středohoří. Hranice dále pokračuje na Svor - Trávník - Mařenice - Petrovice - Kněžičky - Lvová - Rynoltice - Jitrava - Zdislava - Křižany - Hoření Paseky - Světlá pod Ještědem - Jiříčkov - Proseč pod Ještědem - Domaslavice - Vlčetín - Bohdánkov - Hodkovice nad Mohelkou - Bezděčín - Sestroňovice - Frýdštejn - Vranové - Koberovy - Hamštejn - Prackov - Lestkov - Tatobity - Křečovice -Seminova Lhota - Újezd pod Troskami - Libuň - Kněžnice - Podůlší - Jičín. V úseku Jičín - Liběšice hranice společná s LO 17 - Polabí.

LO 19 - Lužická pískovcová vrchovina

V úseku Libouchec - Petrovice hranice společná s LO 1 - Krušné hory; v úseku Petrovice - Vosí u Brtníků státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Kopec - Brtníky - Kyjov - Rybniště - Horní Podluží - Jiřetín pod Jedlovou - Dolní Podluží. V úseku Dolní Podluží - Petrovice státní hranice se SRN; v úseku Petrovice - Arnultovice hranice společná s LO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj; v úseku Arnultovice - Libouchec hranice společná s LO - České středohoří.

LO 20 - Lužická pahorkatina

Oblast je tvořena třemi oddělenými částmi ( Šluknovská pahorkatina, Žitavská pánev, Frýdlantská pahorkatina).

Šluknovská pahorkatina: V úseku Dolní Podluží - Vosí u Brtníků hranice společná s LO 19 - Lužická pískovcová vrchovina; v úseku Vosí u Brtníků - Dolní Podluží státní hranice se SRN.

Žitavská pánev: V úseku Dolní Sedlo - Horní Vítkov státní hranice se SRN a Polskem. Hranice dále pokračuje Růžek - Mlánice - Filipov - Oldřichov v Hájích - Fojtka - Kateřinky - Ruprechtice - Harcov - Vratislavice nad Nisou - Proseč nad Nisou - Dlouhý Most - Šimonovice - Hluboká - Pilníkov - Hanychov - Horní Suchá - Karlov pod Ještědem - Chrastava - Dolní Suchá - Dolní Sedlo.

Frýdlantská pahorkatina: V úseku Kristiánov - Dětřichovec státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Srbská - Horní Řasnice - Hajniště - Ludvíkov pod Smrkem - Luh - Lužec - Dětřichov - Kristiánov.

LO 21 - Jizerské hory a Ještěd

V úseku Hodkovice nad Mohelkou - Petrovice hranice společná s LO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj; v úseku Petrovice - Dolní Sedlo státní hranice se SRN; v úseku Dolní Sedlo - Dlouhý Most - Horní Vítkov hranice společná se LO 20 - Lužická pahorkatina, část Žitavská pánev; v úseku Horní Vítkov - Kristiánov státní hranice s Polskem; v úseku Kristiánov - Dětřichovec hranice společná s LO 20 - Lužická pahorkatina, část Frýdlantská pahorkatina; v úseku Dětřichovec - Mýtiny státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Kořenov - Tesařov - Příchovice - Šumburk nad Desnou - Velké Hamry - Zbytky - Dolní Černá Studnice - Maršovice - Kokonín - Jeřmanice - Hodkovice nad Mohelkou.

LO 22 - Krkonoše

V úseku Příchovice - Mýtiny hranice společná s LO 21 - Jizerské hory; v úseku Mýtiny - Bobr státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Žacléř - Prkenný Důl - Vernířovice - Babí - Bystřice - Mladé Buky - Svoboda nad Úpou - Černý Důl - Horní Lánov - Dolní Dvůr - Hořejší -Vrchlabí - Žalý - Mrklov - Benecko - Vítkovice - Jestřabí - Horní Dušnice - Hejlov - Horní Rokytnice - Rokytno - Rokytnice nad Jizerou - Havírna - Rejdice - Příchovice.

LO 23 - Podkrkonoší

V úseku Jaroměř - Jičín hranice společná s LO 17 - Polabí; v úseku Jičín - Hodkovice nad Mohelkou hranice společná s LO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj; v úseku Hodkovice nad Mohelkou - Příchovice hranice společná s LO 21 - Jizerské hory a Ještěd; v úseku Příchovice - Babí hranice společná s LO 22 Krkonoše. Hranice dále pokračuje na Libeč - Voletiny - Poříčí - Bohuslavice nad Úpou - Suchovršice - Úpice - Batňovice - Rtyně v Podkrkonoší - Horní Kostelec - Zbečník - Hronov - Velké Poříčí - Náchod - Vysokov - Česká Skalice - Jaroměř.

LO 24 - Sudetské mezihoří

V úseku Babí - Bobr hranice společná s LO 22 - Krkonoše; v úseku Bobr - Velké Poříčí státní hranice s Polskem; v úseku Velké Poříčí - Babí hranice společná s LO 23 - Podkrkonoší .

LO 25 - Orlické hory

V úseku Dlouhé - Rzy - Dolní Lipka státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Dolní Boříkovice - Červená Voda - Bílá Voda - Mlýnický Dvůr - Heroltice - Horní Heřmanice - Dolní Heřmanice - Koburk - Výprachtice - Čenkovice - Orličky - Jamné nad Orlicí - Sobkovice - Pastviny - Klášterec nad Orlicí - Kunvald - Rokytnice v Orlických horách - Julinčino údolí - Kunčina Ves - Kačerov - Velký Uhřínov - Osečnice - Chmeliště - Šediviny - Plasnice - Sedloňov - Rzy.

LO 26 - Předhoří Orlických hor

V úseku Skořenice - Jaroměř hranice společná s LO 17 - Polabí; v úseku Jaroměř - Velké Poříčí hranice společná s LO 23 - Podkrkonoší; v úseku Velké Poříčí - Dlouhé - Rzy státní hranice s Polskem; v úseku Dlouhé - Rzy - Dolní Heřmanice hranice společná s LO 25 - Orlické hory. Hranice dále pokračuje na Albrechtice - Lanškroun - Nepomuky - Horní Čermná - Dolní Čermná - Kunčice - Letohrad - Písečná - Žampach - České Libchavy - Velká Skrovnice - Malá Skrovnice - Lhoty - Skořenice.

LO 27 - Hrubý Jeseník

V úseku Heřmanice - vrchol Smrku státní hranicí s Polskem. Hranice dále pokračuje na Vápenná - Lipová (lázně) - Jeseník - Dětřichov - Rejvíz - Vrbno pod Pradědem - Ludvíkov - Karlova Studánka - Malá Morávka - Dolní Moravice - Horní Moravice - Nová Ves - Janovice - Stará Ves - Žďárský potok - Klepáčov - Rudoltice - Sobotín - Maršíkov - Loučná nad Desnou - Rejhotice - Přemyslov - Nové Losiny - Branná - Ostružná - Petříkov - Adamova - Malé Vrbno - Staré Město Stříbrnice - Hynčice pod Sušinou - Vysoká - Vojtíškov - Malá Morava - Červený Potok - Horní Lipka - Heřmanice.

LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku

Tato oblast se dělí na dvě oddělené části (severní a jižní část).

Jižní část: v úseku Heroltice - Dolní Lipka hranice společná s LO 25 - Orlické hory; v úseku Dolní Lipka - Heřmanice státní hranice s Polskem; v úseku Heřmanice - Janovice hranice společná s LO 27 - Hrubý Jeseník. Hranice dále pokračuje na Bedřichov - Oskava - Dolní Libina - Nová Hradečná - Pískov - Klopina - Police - Dubicko - Hrabová - Vitošov - Lesnice - Kolšov - Sudkov - Dolní Studénky - Šumperk - Bludov - Vyšehoří - Klášterec - Zborov - Horní Studénky - Štíty - Heroltice.

Severní část: v úseku Malá Morávka - vrchol Smrku hranice společná s LO 27 - Hrubý Jeseník; v úseku vrchol Smrku - Bílá Voda státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Horní Hoštice - Bílý Potok - Javorník - Horní Fořt - Uhelná - Vlčice - Bergov - Tomíkovice - Kobylá Vidnava. V úseku Vidnava - Velké Kunětice státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Supíkovice - Písečná - Mikulovice - Ondřejovice. V úseku Ondřejovice - Bartultovice státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Vysoká - Pitárné - Dívčí Hrad - Horní Povelice - Nový Les - Víno - Pelhřimovy. V úseku Pelhřimovy - Biskupice státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Město Albrechtice - Krásné Loučky - Chomýž - Krnov -Brantice - Loučky - Nové Heřmínovy - Oborná - Bruntál - Staré Město - Stará Rudná - Nová Rudná - Malá Morávka.

LO 29 - Nízký Jeseník

V úseku Janovice - Malá Morávka hranice společná s LO 27 - Hrubý Jeseník; v úseku Malá Morávka - Krnov hranice společná s LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, severní část. Hranice dále pokračuje na Úvalno - Brumovice - Tábor - Kamenec - Jamnice - Stěbořice - Dolní Životice - Štáblovice - Branka - Chvalíkovice - Raduň - Suché Lazce - Mokré Lazce - Smolkov - Háj ve Slezsku - Chabičov - Jilešovice - Děhylov - Ludgeřovice - Petřkovice - Poruba - Polanka - Jistebník - Studénka - Pustějov - Suchdol nad Odrou - Odry - Emauzy - Veselí - Nejdek - Střítež nad Ludinou - Olšovec - Hrabůvka - Milenov - Loučka - Bohuslávky - Dolní Újezd - Tupec - Veselíčko - Radvanice - Proseničky - Přerov - Kokory - Krčmaň - Velký Týnec - Velká Bystřice - Bukovany - Droždín - Samutišky - Toveř - Dolany - Bělkovice - Lašťany - Šternberk - Mladějovice - Komárov - Paseka - Dolní Loučka - Plinkout -Břevenec - Dolní Libina. V úseku Dolní Libina - Janovice hranice společná s LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, jižní část.

LO 30 - Drahanská vrchovina

Loštice - Palonín - Řimice - Mladeč - Nasobůrky - Myslechovice - Cholina - Senička - Náměšť na Hané - Střížov - Drahanovice - Slatinice - Slatinky - Lípy - Kaple - Čelechovice na Hané - Stařechovice - Služín - Lutotín - Zdětín - Ohrozim - Stichovice - Seloutky - Určice - Dětkovice - Otaslavice - Sněhotice - Ondratice - Drysice - Pustiměř - Radslavice - Lhota - Opatovice - Drnovice - Luleč - Nemojany - Habrovany - Vítovice - Viničné Šumice - Pozořice - Velatice - Líšeň - Maloměřice - Obřany - Brno ( Lužánky) - Královo Pole - Řečkovice - Ivanovice - Česká - Kuřim - Lipůvka - Lažany - Újezd u Černé Hory - Malá Lhota - Žernovník - Černá hora - Bořitov - Obora - Jabloňany - Skalice nad Svitavou - Mladkov - Boskovice - Vážany - Knínice u Boskovic - Šebetov - Přívěšť - Světlá - Cetkovice - Uhřice - Jaroměřice - Zálesí - Biskupice - Březinky - Hartínkov - Kozov - Jeřmaň - Loštice.

LO 31 - Českomoravské mezihoří

V úseku Bojanov - Heřmanův Městec hranice společná s LO 10 - Středočeská pahorkatina; v úseku Heřmanův Městec - Skořenice hranice společná s LO 17 - Polabí; v úseku Skořenice - Dolní Heřmanice hranice společná s LO 26 - Předhoří Orlických hor; v úseku Dolní Heřmanice - Heroltice hranice společná s LO 25 - Orlické hory. V úseku Heroltice - Vyšehoří hranice společná s LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, jižní část. Hranice dále pokračuje na Rovensko - Zábřeh - Rájec - Zvole - Vlachov - Květín - Libivá - Loštice. V úseku Loštice - Černá Hora hranice společná s LO 30 - Drahanská vrchovina. Hranice dále pokračuje na Býkovice - Žerůtky - Lysice - Drnovice - Zbraslavec - Rudka. V úseku Rudka - Bojanov hranice společná s LO 16 - Českomoravská vrchovina.

LO 32 - Slezská nížina

Oblast je tvořena čtyřmi oddělenými částmi. V úsecích Krnov - Biskupice , Pelhřimovy - Bartultovice a Vidnava - Bílá Voda hranice společná s LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, severní část. Severní hranici tvoří státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Šilhéřovice - Antošovice - Petřkovice. V úseku Petřkovice - Krnov hranice společná s LO 29 - Nízký Jeseník.

LO 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny

V úseku Slavonice - Rudka hranice společná s LO 16 - Českomoravská vrchovina; v úseku Rudka - Černá Hora hranice společná s LO 31 - Českomoravské mezihoří; v úseku Černá Hora - Brno (Lužánky) hranice společná s LO 30 Drahanská vrchovina. Hranice dále pokračuje na Bohunice - Starý Lískovec - Ostopovice - Moravany - Hajany - Ořechov - Prštice - Silůvky - Mělčany - Dolní Kounice - Nové Bránice - Maršovice - Vedrovice - Bohutice - Miroslavské Knínice - Miroslav - Hostěradice - Kadov - Lesonice - Skalice - Morašice - Želetice - Tvořihráz - Kyjovice - Těšetice - Suchohrdly - Dyje - Načeratice - Popice - Havraníky - Šatov - Hnanice. V úseku Hnanice -Slavonice státní hranice s Rakouskem.

LO 34 - Hornomoravský úval

V úseku Vyšehoří - Dolní Libina hranice společná s LO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, jižní část; v úseku Dolní Libina - Střítež nad Ludinou hranice společná s LO 29 - Nízký Jeseník. Hranice dále pokračuje na Hranice - Černotín - Milotice nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou - Valašské Meziříčí - Choryně - Skalička - Teplice nad Bečvou- Rybáře - Týn nad Bečvou - Nové Dvory - Sušice - Tučín - Prusy - Beňov - Říkovice - Břest - Hulín - Chrášťany - Tlumačov - Otrokovice - Napajedla - Bělov - Kvasice - Střížovice - Trávník - Kotojedy - Kroměříž - Postoupky - Bezměrov - Křenovice - Stříbrnice - Pavlovice u Kojetína - Koválovice - Dětkovice - Švábenice - Rybníček - Rostěnice - Luleč. V úseku Luleč - Loštice hranice společná s LO 30 - Drahanská vrchovina - v úseku Loštice - Vyšehoří hranice společná s LO 31 - Českomoravské mezihoří.

LO 35 - Jihomoravské úvaly

V úseku Brno (Lužánky ) - Luleč hranice společná s LO 30 - Drahanská vrchovina; v úseku Luleč - Rostinice hranice společná s LO 34 - Hornomoravský úval. Hranice dále pokračuje na Zvonovice - Lysovice - Čechyně - Rousínovec - Velešovice - Slavkov u Brna - Vážany nad Litavou - Hrušky - Otnice - Borkovany - Klobouky - Kašnice - Žarošice - Ždánice - Želetice - Strážovice - Sobůlky - Bukovany - Čeložnice - Vřesovice - Žeravice - Syrovín - Ořechov - Polešovice - Nedakonice - Uherské Hradiště - Staré Město - Babice - Spytihněv - Napajedla - Pohořelice - Topolná - Bílovice - Kunovice - Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou - Vnorovy - Strážnice - Petrov - Sudoměřice. V úseku Sudoměřice - Hnanice státní hranice se Slovenskem a Rakouskem; v úseku Hnanice - Brno (Lužánky) hranice společná s LO 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny .

LO 36 - Středomoravské Karpaty

V úseku Rostěnice - Kroměříž - Napajedla hranice společná s LO 34 - Hornomoravský úval; v úseku Napajedla - Uherské Hradiště - Rostěnice - hranice společná s LO 35 - Jihomoravské úvaly.

LO 37 - Kelečská pahorkatina

V úseku Chrášťany - Valašské Meziříčí hranice společná s LO 34 - Hornomoravský úval. Hranice dále pokračuje na Branky - Loučka - Komárno - Osíčko - Loukov - Bystřice pod Hostýnem - Jankovice - Holešov - Martinice - Chrášťany .

LO 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

V úseku Sudoměřice - Napajedla hranice společná s LO 35 - Jihomoravské úvaly. Hranice dále pokračuje na Kvítkovice - Louky - Zlín - Želechovice nad Dřevnicí - Lípa - Zádveřice - Vizovice - Bratřejov - Pozděchov - Horní Lideč - Střelná. V úseku Střelná - Sudoměřice státní hranice se Slovenskem.

LO 39 - Podbeskydská pahorkatina

V úseku Střítež nad Ludinou - Petřkovice hranice společná s LO 29 - Nízký Jeseník; v úseku Petřkovice - Šilheřovice hranice společná s LO 32 - Slezská nížina; v úseku Šilheřovice - Vendryně státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Bystřice - Jablunkov - Bocanovice - Košařiska - Tyra - Komorní Lhotka - Vyšní Lhoty - Morávka - Malenovice - Ostravice - Čeladná - Trojanovice - Buzkovice - Bartošky - Frenštátu pod Radhoštěm - Veřovice - Hodslavice - Krhová - Valašské Meziříčí. V úseku Valašské Meziříčí - Střítež nad Ludinou hranice společná s LO 34 - Hornomoravský úval.

LO 40 - Moravskoslezské Beskydy

V úseku Valašské Meziříčí - Vendryně hranice společná s LO 39 - Podbeskydská pahorkatina; v úseku Vendryně - Bumbálka státní hranice s Polskem a Slovenskem. Hranice dále pokračuje na Bílá - Mezivodí - Hlavatá - Horní Bečva - Dolní Bečva - Rožnov pod Radhoštěm - Zubří - Valašské Meziříčí.

K oblasti je přiřazena samostatná část hory Ondřejník.

LO 41 - Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky

V úseku Napajedla - Chrášťany hranice společná s LO 34 - Hornomoravský úval; v úseku Chrášťany - Valašské Meziříčí hranice společná s LO 37 - Kelečská pahorkatina; v úseku Valašské Meziříčí - Bumbálka hranice společná s LO 40 - Moravskoslezské Beskydy; v úseku Bumbálka - Střelná státní hranice se Slovenskem; v úseku Střelná - Napajedla hranice společná s LO 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy.

Přírodní lesní oblasti České republiky

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.

PŘEHLED SOUBORŮ LESNÍCH TYPŮ ČR

ŘADAkat.Ivskat.
0 bor1 db2 bk-db3 db-bk4 bk5 jd-bk6 sm-bk7 bk-sm8 sm9 kleč
EXTRÉMNÍxerotermníXdelapínský BOR0Xdřínová DB1Xdřínová DB a bk2Xdřínová BK3Xdealpínská BK4XX
zakrsláZreliktní BOR0Zzakrslá DB1Zzakrslá bkDB2Zzakrslá dbBK3Zzakrslá BK4Zzakrslá jdBK5Zzakrslá smBK6Zzakrslá bkSM7ZjřSM8ZKLEČ9ZZ
skeletováYroklinový BOR0Yskeletová dbBK3Yskeletová BK4Yskeletová j jdBK5Yskeletová smBK6Yskeletová bkSM7Yskeletová SM8YY
KYSELÁchudáMchudý (db)BOR0MbcDB1Mchudá bkDB2Mchudá dbBK3Mchudá BK4Mchudá jdBK5Mchudá smBK6Mchudá bkSM7Mchudá SM8MM
kyseláKkyselý (dbbk)BOR0Kkyselá DB1Kkyselá bkDB2Kkyselá dbBK3Kkyselá BK4Kkyselá jdBK5Kkyselá smBK6Kkzselá bkSM7Kkyselá SM8Kklečová SM9KK
uléhaváIuléhavá (hb) DB1Iuléhavá kys. bkDB2Iuléhavá kys. dbBK3Iuléhavá kys. BK4Iuléhavá kys. jdBK5Iuléhavá kys. smBK6II
kamenitáNsmBOR0Nkamenitá (hb) DB1Nkamenitá bkDB2Nkamenitá dbBK3Nkamenitá BK4Nkamenitá jdBK5Nkamenitá smBK6Nkamenitá bkSM7Nkamenitá SM8NN
ŽIVNÁstředně bohatáS(hb) DB na píscích1Ssvěží bkDB2Ssvěží dbBK3Ssvěží BK4Ssvěží jdBK5Ssvěží smBK6Ssvěží bkSM7Ssvěží SM8SS
vysýchaváChadcový BOR0Csuchá hbDB1Cvysýchavá bkDB2Cvysýchavá dbBK3Cvysýchavá BK4Cvysýchavá jdBK5CC
svahováFsvahová dbBK3Fsvahová BK4Fsvahová j jdBK5Fsvahová smBK6Fsvahová bkSM7Fsvahová SM8FF
hlinitáHsprašová hbDB1Hhlinitá(spraš.) bkDB 2Hhlinitá dbBK3Hhlinitá BK4Hhlinitá jdBK5Hhlinitá (ogl.) smBK6HH
bohatáBbohatá hbDB(s bk)1Bbohatá bkDB2Bbohatá dbBK3B*bohatá BK4B*bohatá jdBK5B*bohatá smBK6B(bohatá) bkSM7BB
OBOHACENÁH hlinitáDobohacená hbDB1Dobohacená bkDB2Dobohacená dbBK3Dobohacená BK4Dobohacená jdBK5DobohacenáD
UsmBK6D
M kamenitáAjvhbDB1AjvbkDB1pdbBK1pBKklBKA
U2A3A4A5AklsmBK6AklSM8A
S suťováJsuťová (js)JVJ
hbJV1J3J1pJV5Jvrcholová(js)JV
V lužníLjilmový LUH1Lpotoční LUHmontanní jsOLLUH 6L olše šedéL
O2LjsOL3L5L6L
D údolníUtopolový LUHvlhkáU
O1UjvJS3UjsJV5U
U vlhkáVvlhká hbDB1Vvlhká bkDB2Vvlhká dbBK3Vvlhká BK4Vvlhká jdBK5Vvlhká smBK6Vvlhká bkSM7Vpodmáčená klSM8VV
OGLEJENÁstředně bohatáOsvěží jddbBOR0O1pDB1Ojd (bk) DB 2OjddbBK3Osvěží dbJD4Osvěží (bk) JD5Osvěží smJD6Osvěží jdSM7OO
kyseláPkyselý jddbBOR0Psvěží břDB(sm)1Pkyselá jdDB2Pkyselá jdDB (sm)3Pkyselá dbJD4Pkyselá JD5Pkyselá smJD6Pkyselá jdSM7PP
chudáQchudý jddbBOR0QbřDB1Qchudá jdDB2Qchudá jdDB3Qchudá dbJD4Qchudá JD5Qchudá smJD6Qchudá jdSM7Qpodmáčená chudá SM8QQ
PODMÁČENÁchudáTchudý břBOR0TbřOL1Tpodmáčená chudá jdDB2Tpodmáčená chudá jdDB 3T(5T)podmáčená chudá(dbJD) 5Tpodmáčená chudá smJD6Tpodmáčená chudá jdSM7Tpodmáčená zakrslá SM8TT
středně bohatáGpodmáčený smBOR0GvrOL1Gpodmáčená jdDB2Gpodmáčená jdDB (sm)3Gpodmáčená dbJD4Gpodmáčená JD5Gpodmáčená smJD6Gpodmáčená jdSM7Gpodmáčená SM8GG
rašelinnáRrašelinný BOR0Rkyselá rel. SM 3Rsvěží rel. SM4R(rašelinná) boSM5Rsvěží raš. SM6Rkyselá raš. SM7Rvrchovištní SM8Rvrchovištní KLEČ9RR

Vysvětlivky:

* podsoubory kat. W (ultrabazické)

bkDB = buková doubrava

bk-db = dubobukový (stupeň)

Soubory lesních typů se dále člení na lesní typy!

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.

Základní hospodářská doporučení dle hospodářských souborů pro odvození závazných ustanovení maximální celkové výše těžby a minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

Lesy hospodářské:

Hospodářský souborZákladní hospodářská doporučení
Cílový
hospod.
soubor
Porostní typObmýtí

roků
Obnovní
doba

roků
Minimální podíl
melioračních
a zpevňujících
dřevin %
13 Přirozená
borová
stanoviště
SM - BO kvalitní130 (110 - 150)20 - 305-15
SM - BO120 (110 - 150)20
BO se SM kvalitní130 (110 - 150)20 - 30
BO se SM120 (110 - 150)20
BO kvalitní130 (110 - 140)10 - 20
BO běžné kvality110 (100 - 130)10 - 20
BO pošk. imisemi100 (80 - 110)10
BO nepřirůstavé130 (120 - 150)10-30
BO nekvalitní90 ( 70 - 110)10
SM nevhodné100 ( 80 - 110)10
60 ( 40 - 80)10 - 20
AK60 ( 50 - 80)20
19 Lužní
stanoviště
DB kval. (smíšené)150 (130 - 200)20 - 3015
DB nekvalitní100 ( 80 - 120)20
JS90 ( 80 - 120)20
TP30 ( 20 - 40)10
LISTN. smíšené110 ( 80 - 130)20 - 30
LISTN. nekvalitní70 ( 50 - 90)20
SM100 ( 80 - 110)20
OL90 ( 70 - 100)20
PAŘEZ. tvrdá40 ( 30 - 50)10 - 20
PAŘEZ. měkká20 - 3010
21 Exponovaná
stanoviště
nižších poloh
BO120 (110 - 140)20 - 3030
BO poškoz. imisemi100 ( 80 - 110)20 - 30
BO nepřirůstavé130 (120 - 150)30
DB běžné kvality130 (110 - 150)20 - 30
DB nekvalitní110 ( 80 - 120)20
SM nevhodné100 ( 80 - 110)30
SM poškoz. imisemi80 - 9020 - 30
AK70 ( 50 - 90)20
PAŘEZ. tvrdá40 ( 30 - 60)10
23 Kyselá
stanoviště
nižších poloh
BO110 ( 90 - 130)20 - 3025
BO poškoz. imisemi100 ( 80 - 110)20
SM100 ( 80 - 110)20
nevhodné
SM poškoz. imisemi90 - ( 80 - 110)20
DB běžné kvality130 (110 - 150)30
DB nekvalitní110 ( 80 - 120)20
LISTN. nekvalitní70 ( 60 - 90)20
AK70 ( 50 - 90)20
BK130 (120 - 140)30 - 40
PAŘEZ. tvrdá40 ( 30 - 60)10
25 Živná
stanoviště
nižších poloh
DB kval. i běžné kval.160 (130 - 200)20 - 3020
DB nekvalitní120 (100 - 130)20 - 30
SM100 (80 - 110)20 - 30
SM poškoz. imisemi80 - 9020
SM proředěné80 - 9020
BO110 ( 80 - 120)20 - 30
BO poškoz.im.80 - 9020
LISTN. nekvalitní70 ( 50 - 90)20
PAŘEZ. tvrdá40 ( 30 - 50)10
27 Oglejená
chudá stanoviště
nižších
a středních poloh
BO kvalitní130 (110-140)3020
BO běžné kvality120 (100-130)20 - 30
BO poškoz. imisemi100 ( 80-120)20 - 30
SM nevhodné100 ( 80-110)20 - 30
SM poškoz. imisemi80 - 9020 - 30
DB130 (110-140)20 - 30
LISTN. nekvalitní70 ( 60- 90)20 - 30
29Olšová
stanoviště
na podmáčených půdách
OLL80 ( 60- 90)2070
OLL s JS90 ( 80-100)20
OLL se SM90 ( 80-100)30
OLL s VR60 ( 50- 80)20
OLL s BŘ70 ( 50- 80)20
OLL nekvalitní60 ( 50- 70)20
SM90 ( 80-100)20 - 30
VR40 ( 30- 50)10 - 20
31 Vysychavá
a sušší acerózn
í a bazická stanoviště
středních poloh
BK130 (120-140)30 - 4030
BK pod vlivem imisí150 (140-160)40
DB130 (120-140)30
BO120 (110-140)30
BO poškoz. imisemi110 ( 90-110)20 - 30
SM nevhodné90 ( 80-110)20 - 30
SM poškoz. imisemi80 - 9020 - 30
35 Živná bazická
stanoviště
středních poloh
BK130 (120-140)30-4070
BK pod vlivem imisí150 (140-160)40
SM nevhodné90 ( 80-100)30
SM poškoz. imisemi70 - 8020 - 30
BO110 (100-130)20 - 30
BO poškoz. imisemi90 - 10020 - 30
DB130 (120-140)30
39 Podmáčená
chudá stanoviště
BO (se SM) kvalitní130 (120-140)305-10
BO (se SM)120 (100-130)30
BO (se SM) nekvalitní100 ( 90-110)20 - 30
BO poškoz. imisemi100 ( 90-110)20 - 30
SM (s BO)110 ( 90-120)30
41 Exponovaná
stanoviště
středních poloh
SM110 (100-130)3030
SM poškoz. imisemi90 ( 80-100)30
BK130 (120-150)30 - 40
BK pod vlivem imisí150 (140-160)30 - 40
BO120 (110-140)30
BO poškoz. imisemi100 ( 90-110)20 - 30
LISTN. nekvalitní80 ( 70- 90)20 - 30
43 Kyselá stanoviště
středních poloh
SM110 (100-130)30 - 4025
SM poškoz. imisemi90 ( 80-100)30
SM poškoz. hnilobou90 ( 80-100)20 - 30
BO kvalitní120 (110-140)30
BO běžné kvality110 (100-130)20 - 30
BO poškoz. imisemi100 ( 80-110)20 - 30
BO nekvalitní90 ( 70-100)20
BK130 (120-150)30 - 40
BK pod vlivem imisí150 (140-160)30 - 40
LISTN. nekvalitní70 ( 60- 80)20 - 30
45 Živná stanoviště
středních poloh
SM kvalitní110 (100-120)30-4025
SM běžné kvality100 (90-120)30
SM poškoz. imisemi90 (80-100)30
SM poškoz. hnilobou90 ( 70-100)20 - 30
BO kvalitní110 (90-130)30
BO běžné kvality100 (90-120)20
BO pošk. imisemi80 - 9020
BK130 (120-150)30 - 40
BKpod vlivem imisí150 ( 140-160)30 - 40
DB kvalitní160 (140-180)30
DB běžné kvality130 (110-140)30
JD120 (110-140)40
LISTN. nekvalitní70 ( 50- 90)20 - 30
PAŘEZ.tvrdá40 ( 30- 50)10
47 Oglejená stanoviště
středních poloh
SM kvalitní120 (110-140)30 - 4025
SM běžné kvality110 (100-130)30
SM pošk. imisemi90 ( 80-100)30
SM pošk. hnilobou90 ( 70-100)30
BO kvalitní120 (110-140)30
BO běžné kvality110 (100-130)30
BO nekvalitní90 ( 80-100)20 - 30
DB kvalitní160 (140-180)30
DB nekvalitní120 (100-130)20 - 30
BK130 (120-150)30 - 40
OLL70 ( 60- 80)20
PAŘEZ.tvrdá40 ( 30- 50)10
51 Exponovaná stanoviště
vyšších poloh
SM rezonanční160 (150-170)4030
SM kvalitní130 (110-140)40
SM běžné kvality120 (110-130)30 - 40
SM pošk. imisemi100 - 11030
SM pošk. hnilobou100 ( 90-110)30
BK140 (120-150)30 - 40
BK pod vlivem imisí150 (140-160)30
BO120 (110-130)30
JV - JS110 (100-130)40
53 Kyselá stanoviště
vyšších poloh
SM rezonanční160 (150-170)4025
SM kvalitní120 (110-140)30 - 40
SM běžné kvality110 (100-130)30 - 40
SM pošk. imisemi100 ( 90-110)20 - 30
SM pošk. hnilobou100 ( 80-110)20 - 30
BK140 (120-150)40
BK pod vlivem imisí150 (140-160)40
BO120 (100-130)30
LISTN. nekvalitní70 ( 60- 80)20 - 30
55 Živná stanoviště
vyšších poloh
SM rezonanční160 ( 150-170)30 - 4025
SM kvalitní 120 (110-130) 30 - 40
SM běžné kvality110 (100-130)30 - 40
SM pošk. imisemi100 ( 90-110)30
SM pošk. hnilobou90 ( 70-110)20 - 30
SM proředěné80 ( 70-100)20 - 30
BK130 (120-150)30 - 40
BK pod vlivem imisí150 (140-160)30 - 40
JD120 (110-140)40
BO110 ( 90-120)30
LISTN. nekvalitní70 ( 60- 80)20 - 30
57 Oglejená stanoviště
vyšších poloh
SM rezonanční160 (150-170)30 - 4025
SM kvalitní120 (100-130)30 - 40
SM běžné kvality110 ( 90-130)30 - 40
SM poškoz. imisemi90 ( 80-100)30
SM poškoz. hnilobou90 ( 70-110)20 - 30
SM proředěné80 ( 70-100)20 - 30
BK130 (120-150)40
BO kvalitní120 (110-140)30
BO běžné kvality110 (100-130)20 - 30
OLL70 ( 60- 90)20
59 Podmáčená stanoviště
vyšších a středních poloh
SM s BO kvalitní120 (100-130)405-20
SM s BO běžné kvality110 (100-130)30 - 40
SM s BO pošk. hnil.90 ( 80-110)30
BO se SM120 (100-130)30 - 40
SM kvalitní110 (100-130)40
SM běžné kvality100 ( 90-120)30 - 40
SM poškoz. imisemi90 ( 80-100)30
SM poškoz. hnilobou90 ( 70-100)30
SM proředěné80 ( 70- 90)20 - 30
OL80 ( 60- 90)20
71 Exponovaná stanoviště
horských poloh
SM140 (120-150)4015
SM poškoz. imisemi110 (100-120)30-40
SM genet. nevhodné100 ( 80-100)30
73
75
Kyselá, živná stanoviště
horských poloh
SM rezonanční160 - 1704015
SM130 (120-150)40
SM poškoz. imisemi110 (100-120)30
SM poškoz. hnilobou110 ( 90-120)30
SM proředěné90 ( 80-100)20 - 30
SM genet. nevhodné90 ( 80-100)20 - 30
SM s BO kvalitní130 (120-140)40
77 Oglejená stanoviště
horských poloh
SM rezonanční160 - 170405-10
SM130 (120-150)40
SM poškoz. imisemi110 (100-120)30
SM poškoz. hnilobou110 ( 90-120)30
SM proředěné90 ( 80-100)20 - 30
SM genet. nevhodné90 ( 80-100)20 - 30
SM s BO kvalitní130 (120-140)40
79 Podmáčená stanoviště
horských poloh
SM120 (110-140)405
SM poškoz. imisemi100 ( 90-110)30
SM poškoz. hnilobou100 ( 90-110)30
SM proředěné90 ( 80-100)30
SM genet. nevhodné90 ( 80-100)30
SM s BO kvalitní130 (120-140)40

Lesy ochranné:

Hospodářský souborZákladní hospodářská doporučení
Cílový
hospod.
soubor
Soubor lesních typůPorostní
typ
Obmýtí

roků
Obnovní
doba

roků
Minimální
podíl
melioračních
dřevin %
01*)0Xdealpinský borBO150 - f10
0Zreliktní borBO5
0Y, 0Nroklinový bor,
smrkový bor (extrémní polohy)
BO se SM5
0Chadcový bor (extrémní polohy)BO5
0Mzchudý (dubový) bor (extrémně)BO5
0Qzchudý jedlo(dubový) bor (extrémně)
1Xdřínová doubravaDB,90
DBP
2Xdřínová doubrava s bukemDB90
3Xdřínová bučinaBK80
4Xdealpinská bučina
1Zzakrslá doubrava; zakrslá habrová doubravaDB40 - ∞70
2Zzakrslá buková doubravaDB60
3Zzakrslá dubová bučinaBK, BO30
4Zzakrslá bučina
3Yskeletová dubová bučina
4Yskeletová bučina
5Zzakrslá jedlová bučinaBK,30
6Zzakrslá smrková bučina
5Yskeletová jedlová bučina
6Yskeletová smrková bučina
7Zzakrslá buková smrčinaSM10
7Yskeletová buková smrčina
01*)8Yskeletová smrčinaSM150 - f40 - ∞5
1Jhabrová javořinaDB s JV95
3Jlipová javořinaBK s JV90
5Jsuťová javořinaBK s JV60
6Lluh olše šedéOLŠ100 - f70
0Rrašelinný borBO130 - f5
0Rtblatkový borBL1-5
8Rvrchovištní smrčinaSM150 - f1-5
9Rvrchovištní klečKLEČ200 - f+
2**)8N, 8F, 8A,8M, 8K, 8S, 8ZSM150 - f+
SM poškozené imisemi130 - f40 - 50
SM geneticky nevhodné110-13040
03***)9K 9ZSM s KOS200 - f+
SM s KOSf
poškoz. imisemi
KOS

Vysvětlivky:

f fyzický věk porostu

∞ obnovní doba nepřetržitá

+ dřeviny vtroušené

*) Mimořádně nepříznivé stanoviště

**) Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace

***) Lesy v klečovém vegetačním stupni

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.

RÁMCOVÉ VYMEZENÍ CÍLOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SOUBORŮ

Cílový hospodářský soubor 1)Kategorie lesů 2)Typologická skladba cílových hospodářských souborů
(soubory lesních typů) 3)
Druhová skladba porostů 4)
Číselné označ.Cílové hospodářstvíDřeviny
základní SLTalternativní SLTzákladní 5)meliorační a zpevňujícípřimíšené a vtroušené
13Hospodářství přirozených borových stanovišť1,30M, 0K0Q, 0P, 0O, 0CBOBK, DB, JŘ, JD, DBČ, BŘSM, MD, VJ
1MBODB, BŘ, HB, LP, JD, DBČMD, SM, VJ
0NBO se SMBK, BŘ, DB, JDVJ
19Hospodářství lužních stanovišť-“-1L, 2L(3L, 5L)DB, TP,OŘČLP, JV, JL, HB, BB,BŘK, DBOS, VR, OLL, SM, JS,JSÚ
1UDB, TPJL, LP, OLL, VR, OS, DBJS, JSÚ
3UJS s DBBK, JV, JL, LP, JD,OLL, DBSM
21Hospodářství exponovaných stanovišť nižších poloh-“-1N, 2N1C, 2C, (3C),chudé typy 3N, 4N,exponované typy 2M, 2K, 3M, 4MBOBK, DB, LP, HB, JD, BŘMD
DBBK, LP, HB, BŘ, JD, DBMD, BO, JS
1A, 2Aexpon. typy 2S, 2B, 2DBOBK, LP, JV, HB, JS, JD,BŘK, BB, TS,DBMD, BŘ
DBBK, LP, JV, HB, JS, JL, JD,BŘK, BB, TS, DBMD, BO
23Hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh-“-1K, 2K, 1I, 2I, 2M, 3M, 4M (kromě exponovaných typů)chudší typy 1S, 2S, 3K, 3I - (5M)(1C,2C,3C)BOBK, DB, LP, HB, JD, BŘ
DG
MD, DBČ
DBBK, LP, HB, JD, DBMD, BO, BŘ
25Hospodářství živných stanovišť nižších poloh-“-1H, 2H, 1B, 2B, 1D, 2D (kromě exponovaných typů)
1W, 2W, 1V, 2V, 1O, 2O
bohatší typy 1S, 2SDBBK, LP, HB, JV, JS, JL, JD,JDO, TŘ, BŘK, BB, DBMD, BO, OLL, OS, DG
27Hospodářství oglejených chudých stanovišť nižších a středních poloh-“-1P, 2P, 1Q, 2Q, 3Q, 4Q3P, 5Q (0P, 0Q, 0O)BOBK, DB, BŘ, JD, OSMD, SM, VJ
DBBK, BŘ, JD, OS, DBBO, MD, SM
29Hospodářství olšových stanovišť na podmáčených půdách-“-1TOLLDB, BŘ, OLLOS, BO, SM
1GOLLOLL, VRJS, SM, OS
3L, 5LOLL a JSJV, OLLSM
31Hospodářství vysychavých a suších acerózních a bazických stanovišť středních poloh-“-3C, 4C, 5CBKBK, DB, LP, JD, HB, JV,BŘK, TŘBO, MD, JS
BOBK, DB, LP, JD, HBMD, JV, JS, BOČ
sušší typy 3A, 4A, 5A
expon. typy 3W, 4W, 5W
BKBK, DB, LP, JV, JS, JL, JD,HB, BŘK, TŘMD, BO
35Hospodářství živných bazických stanovišť středních poloh-“-3W, 4W5WBKBK, DB, JV, JS, LP, JD, JL,HB, BŘK, TŘMD, BO
39Hospodářství chudých podmáčených stanovišť nižších až vyšších poloh-“-0T, 2T, 5T,3Tchudší typy 0GBODB, JD, BŘ, OSSM, OLL
3R, 5R, (6T)SM s BOOS, OLL
41Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh-“-3N, 4N (kromě chudých typů)expon. typy 3K, 4KSMBK, JD, LP, DB, DGBO, MD, BŘ
BOBK, DB, LP, JDSM, MD
BKBK, DB, JD, LPSM, MD
3F, 4F3A, 4A - expon. typy3S, 4S, 3B, 4B, 3D, 4DSMBK, JD, JV, JS, JL, LP, HB, DGMD, SM, BO
BKBK, JD, JV, JS, JL, LP, HBMD, SM
43Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh-“-3K, 4K, 3I, 4I (kromě exponovaných a chudších typů)chudší typy 3S, 4S - 5M,5K, 5ISMBK, JD, LP, DB, HB, DGBO, MD, BŘ, VJ
BOBK, LP, DB, JD, HBSM, MD, BŘ, VJ
BKBK, DB, LP, HB, JDSM, BO, MD
45Hospodářství živných stanovišt středních poloh1,33S, 4S (kromě expon. a chudších typů),
3B, 4B, 3D, 4D (komě expon. typů), 3H, 4H
5WSMBK, JD, LP, JV, JS, JL, DB,JDO, HB, TŘMD, BO, OS, DG
BKBK, DB, JD, LP, JV, JS, JL,HB, TŘ, JDOSM, MD, DG
DBBK, LP, JD, JV, JS, JL, HB,TŘ, JDOSM, MD, BO, DG
47Hospodářství oglejených stanovišť středních poloh-“-3V,4V(kromě podmáčených typů), 3OSMBK, JD, DB, LP, JV, JS, JL,JDO, HBMD, OS, OLL
DBBK, LP, HB, JV, JS, JL, JDSM, MD
BKBK, DB, JD, LP, JV, JS, JL, HBSM, MD
4O, 4P(3P)SMBK, JD, DB, LP, OS, JDOBO, MD, BŘ, OLL
BOBK, DB, JD, LP, BŘ, OSSM, MD
DBBK, JD, LPSM, BO, MD, BŘ, OS
51Hospodářství exponovaných stanovišť vyšších poloh-“-5N, 6Nexpon. typy 5M, 6M,5K, 6KSMBK, JD, JV, LP, DGMD, BO, BŘ, JŘ
BKBK, JD, JV, LP, DG,SM, MD
5F, 6F, 5A, 6Aexpon. typy 5S, 6S, 5B6B, 5D, 6DSMBK, JD, JV, JS, Jl, LP, DGMD
BKBK, JD, JV, JS, JL, LPSM, MD
5UJV s JSBK, JL, LP, JD, JVSM, OLL
53Hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh-“-5K, 6K, 5I, 6I, 6M (kromě expon. typů)SMBK, JD, LP, DGBO, MD, BŘ, JŘ, JV
BKBK, JD, LP, DGSM, MD, BŘ, JV
55Hospodářství živných stanovišť vyšších poloh-“-5S, 6S, 5B, 6B, 5D, 6D(kromě expon. typů) - 5H, 6H(5W), (5U)SMBK, JD, JV, JL, LP, JS,JDO, TŘMD, JŘ, DG
BKBK, JD, JV, JL, LP, JS,JDOSM, MD, DG
57Hospodářství oglejených stanovišť vyšších poloh-“-5V, 6V (kromě podmáčených typů)SMBK, JD, JV, JS, JL, LP, JDOMD, OL, BŘ, OS
BKBK, JD, JV, JS, JL, LP, JDOSM, MD
5O, 6O, 5P, 6P, 6Q(5Q)SMBK, JD, JDO, BŘ, OSBO, MD, OLL, JŘ
SM s BOBK, JD, BŘ, OS, JDOMD, OLL, JŘ
59Hospodářství podmáčených stanovišť středních a vyšších poloh-“-2G, 3G, 4Gpodmáčené typy 3V, 4VSMBK, JD, DB, JV, LP, OLL,OSBO, BŘ
DBBK, JD, JV, LP, DBSM, BO, OLL, BŘ, OS
5G6G, podmáčené typy 5V,6VSMBK, JD, JV, OLL, OS
bohaté typy 0GSM s BOJD, DB, BŘ, OLL, OS
4R(3R, 5R, 6R)SMBŘ, JDBO, OLL
71Hospodářství exponovaných stanovišť horských poloh-“-7N, 7Fexpon. typy 7M, 7K, 7S(8N, 8F, 8A),
(expon. typy 8M, 8K, 8S)
SMBK, JD, JV, JŘBO, BŘ
73Hospodářství kyselých stanovišť horských poloh-“-7M, 7K (kromě expon. typů)(8M, 8K)SMBK, JD, JŘBO, BŘ
75Hospodářství živných stanovišť horských poloh-“-7S, 7B (kromě expon. typů)(8S)SMBK, JD, JV, JŘ
77Hospodářství oglejených stanovišť horských poloh-“-7V, 7O, 7P, 7QSMBK, JD, JV, BŘ, JŘBO
8V, (8O, 8P)SMJD, JŘ
79Hospodářství podmáčených stanovišť horských poloh-“-( 6T),7T,7G(6G), podmáčené typy 7V 8VSMJD, JŘBO, BŘ
8Q,8T, 8G, 7R6RSMBŘ, JŘ, JDBO

RÁMCOVÉ VYMEZENÍ CÍLOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SOUBORŮ

Cílový hospodářský soubor 1)Kategorie
lesů
2)
Typologická skladba cílových
hospodářských souborů
(soubory lesních typů) 3)
Druhová skladba porostů 4)
Číselné označ.NázevDřeviny
SymbolNázevzákladní 5)meliorační a zpevňujícípřimíšené
a vtroušené
01Mimořádně nepříznivá stanoviště2,30Xdealpinský borBOBK, DB, HB, LP, DBP, BŘK, MK, BB
0Zreliktní borBOBK, BŘ, DB, JDSM
0Y, 0N(extr.)roklinový bor, smrkový borBO se SMBK, BŘ, JD, DB
0C (extr.)hadcový borBOBK, DB, JD, BŘSM
0M, 0Q (extr.)chudý (dubový) bor, chudý jedlo(dubový) borBOBŘ, DB, JDSM
1Xdřínová doubravaDB, DBPDB, DBP, HB, LP, BB, BŘK, MK, BŘ, JV, JS, JL
2Xdřínová doubrava s bukemDBBK, DB, HB, LP, JV, JS, JL, BŘK, MK, BB, TSBO
3X, 4Xdřínová bučina, dealpinská bučinaBKBK, DB, LP, HB, JV, JS, JL, JD, BŘK, MK, BB, TS
1Zzakrslá doubrava, zakrslá habrová doubravaDBDB, HB, LP, BŘ, BŘK, MKBO
2Zzakrslá buková doubravaDBBK, DB, LP, BŘ, HBBO
3Z, 4Z, 3Y, 4Yzakrslé a skeletové dubové bučiny a bučinyBK, BOBK, DB, JD, BŘBO, SM
5Z, 6Z, 5Y, 6Yzakrslé a skeletové jedlové a smrkové bučinyBK, SMBK, JD, BŘ, JŘ, JVBO
7Z, 7Yzakrslé a skeletové bukové smrčinySMBK, JD, BŘ, JŘBO
8Yskeletové smrčinySMBŘ, JŘ
1Jhabrová javořinaDB s JVDB, JV, HB, LP, JL, BŘK, MK, BB, TS, TŘ, JS
3Jlipová javořinaBK s JVBK, JV, LP, DB, HB, JS, JL, BŘK, MK, TSSM
5Jsuťová javořinaBK s JVBK, JV, JD, JL, LP, JSSM
6Lluh olše šedéOLŠBK, OLŠ, JV, JS, OLL, JDSM
0Rrašelinný borBOBŘP, BLSM
0Rblatkový borBLBŘP, KLEČBO
8Rvrchovištní smrčinaSMKLEČ, BŘP, JŘ
9Rvrchovištní klečKLEČBŘP, JŘBO, SM
ZákladníAlternativní
02Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace-“-8Z8N, 8F, 8A, 8M, 8K, 8S (včetně exp. typů)SMBK, JŘ, BŘ, JV
03Lesy v klečovém lesním vegetačním stupni-“-9KSM s KOS
9ZKOSSM

RÁMCOVÉ VYMEZENÍ CÍLOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SOUBORŮ

Vysvětlivky:

1) Cílové hospodářské soubory jsou tvořeny hospodářsky příbuznými soubory lesních typů nebo jejich částmi. V takto vymezeném rámci jsou dány předpoklady pro obdobné hospodaření a zpracování rámcových hospodářských opatření. V cílových hospodářských souborech jsou odlišeny hlavní porostní typy.

2) Kategorie lesů: 1 - lesy hospodářské (§ 9), 2 - lesy ochranné (§ 7), 3 - lesy zvláštního určení (§ 8).

3) Soubory lesních typů podle přílohy č. 4 jsou vymezeny lesním vegetačním stupněm a edafickou kategorií. Do souborů lesních typů se sdružují lesní typy jako nejnižší jednotky diferenciace růstových podmínek charakterizované půdními a klimatickými vlastnostmi, kombinací druhů příslušné fytocenosy a potenciální bonitou dřevin. Zařazení porostů do lesních typů je uvedeno v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově.

4) Doporučená cílová druhová skladba dřevin v mýtním věku diferencovaná dle cílových hospodářských souborů, která je z hlediska zabezpečení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů optimální; v rámci přírodní lesní oblasti ji upřesní zpracovatel oblastních plánů. Názvy dřevin jsou uvedeny zkratkami (viz tabulka).

Vědecké a české názvy k použitým zkratkám dřevin

Vědecký názevČeský názevZkratka
Abiesalba Mill.JedlebělokoráJD
grandis Lindl.obrovskáJDO
Acercampestre L.JavorbabykaBB
platanoides L.mléčJV
pseudoplatanus L.klenJV
Alnusglutinosa (L.) GaertnerOlšelepkaváOLL
incana (L.) MoenchšedáOLŠ
Betulapendula Roth.Břízabělokorá
pubescens Ehth.pýřitáBŘP
Carpinusbetulus L.HabrobecnýHB
Cerasusavium (L.) MoenchTřešeňptačí
Fagussilvatica L.BuklesníBK
Fraxinusexcelsior L.JasanztepilýJS
angustifolia Vahl.úzkolistýJSÚ
Juglansnigra L.OřešákčernýOŘČ
Larixdecidua Mill.ModřínopadavýMD
Piceaabies (L.) KarstenSmrkztepilýSM
Pinusmugo Turra×)Borovicekleč, kosodřevinaKOS
nigra ArnoldčernáBOČ
sylvestris L.lesníBO
strobus L.vejmutovkaVJ
rotundata Link.blatkaBL
Populusalba L.TopolbílýTP
canadensis MoenchkanadskýTP
nigra L.černýTP
tremula L.osikaOS
Pseudotsugamenziesii FrancoDouglaskatisolistáDG
Quercuspetraea Liebl.DubzimníDB
robur L.letníDB
pubescens WilldpýřitýDBP
rubra L.červenýDBČ
Salixalba L., fragilis L.Vrbabílá, křehkáVR
Sorbusaucuparia L.Jeřábptačí
aria (L.) CrantzmukMK
torminalis (L.) CrantzbřekBŘK
Taxusbaccata L.TisčervenýTS
Tiliaplatyphyllos Scop.LípavelkolistáLP
cordata Mill.malolistáLP
Ulmusglabra HudsonJilmhorskýJL
minor Mill.habrolistýJL
laevis PallasvazJL

x) Kříženec Pinus mugo Turra x Pinus rotundata Link. = Pinus pseudopumilio (klečová forma) KLEČ

5) Pokud základní dřevina porostu plní současně i funkci dřeviny meliorační či zpevňující (např. BK, OLL), je ve výčtu dřevin uvedena v obou sloupcích.

Poznámky pod čarou

1) § 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
§ 5 vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

2) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.
Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru