Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa

Částka 26/1996
Platnost od 19.04.1996
Účinnost od 19.04.1996
Zrušeno k 30.03.1999 (55/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 18. března 1996

o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví způsob výpočtu výše újmy (§ 11 odst. 3 a § 35 odst. 4 lesního zákona) nebo škody (dále jen "škoda"), které vznikají

a) na lesním pozemku v důsledku

1. trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou druhu pozemku,

2. dočasného odnětí plnění produkční funkce,

3. poškození plnění produkční funkce,

b) na lesním porostu v důsledku

1. zničení lesního porostu,

2. předčasného smýcení lesního porostu,

3. snížení přírůstu lesního porostu,

4. snížení produkce lesního porostu,

5. snížení kvality lesního porostu,

c) z mimořádných a nákladově náročnějších opatření při hospodaření v lesích.

(2) Vzorce a tabulkové hodnoty uvedené v této vyhlášce jsou vztaženy na plochu 1m2. Výše takto vypočtené škody se násobí plochou v m2, na které k poškození došlo.

(3) Celková škoda se vypočítá jako součet škod vzniklých v důsledku jednotlivých skutečností.

(4) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na objektech a zařízeních sloužících lesnímu hospodářství, plantážích vánočních stromků, lesních školkách a semenných plantážích.

(5) Jednotlivé lesní dřeviny jsou sdruženy do jednotlivých skupin dřevin podle přílohy č. 1.

ČÁST DRUHÁ

VÝPOČET VÝŠE ŠKOD

ODDÍL 1

VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POZEMKU

§ 2

Škoda z trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou druhu pozemku

(1) Škoda z trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou druhu pozemku se vypočte podle vzorce

S1 = CPSLT - CP,

kde

S1 = škoda z trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou druhu pozemku,

CPSLT = cena lesního pozemku1) zjištěná podle SLT,

CP = cena tohoto pozemku1) po změně jeho druhu.

(2) Pokud změnou druhu pozemku dojde ke zvýšení ceny pozemku, škoda nevzniká.

§ 3

Škoda z dočasného odnětí plnění produkční funkce

Škoda z dočasného odnětí plnění produkční funkce se vypočte podle vzorce

S2 = r,

kde

S2 = roční škoda z dočasného odnětí plnění produkční funkce,

r = upravená potenciální renta z lesa, uvedená v příloze č. 2.

§ 4

Škoda z poškození plnění produkční funkce

Škoda z poškození plnění produkční funkce se vypočte podle vzorce

S3 = CPSLT1- CPSLT2,

kde

S3 = škoda z poškození plnění produkční funkce,

CPSLT1 = cena lesního pozemku1) pro původní SLT,

CPSLT2 = cena lesního pozemku1) pro změněný SLT.

ODDÍL 2

VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POROSTU

§ 5

Škoda ze zničení lesního porostu

Škoda ze zničení lesního porostu se vypočte podle vzorce

S4 = Ha - Aa,

kde

S4 = škoda ze zničení lesního porostu,

Ha = cena lesního porostu1) před zničením,

Aa = cena mýtní výtěže,1) která se rovná rozdílu mezi výnosem z prodeje dříví a náklady na těžbu a soustřeďování dříví ze zničeného lesního porostu.

§ 6

Škoda z předčasného smýcení lesního porostu

Škoda z předčasného smýcení lesního porostu se vypočte podle vzorce

S5 = Ha . Mn/100,

kde

S5 = škoda z předčasného smýcení lesního porostu,

Ha = cena lesního porostu1) v roce vynucené těžby,

Mn = procento mýtní nezralosti, uvedené v příloze č. 3.

§ 7

Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu

(1) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu se vypočte podle vzorce

S6.1 = (Ha+1 - Ha) . K1,

kde

S6.1 = roční škoda ze snížení přírůstu lesního porostu,

Ha+1 = cena nepoškozeného lesního porostu1) v následujícím roce po poškození (bez uplatnění srážek dle stupňů poškození),

Ha = cena nepoškozeného lesního porostu1) v roce poškození (bez uplatnění srážek dle stupňů poškození),

K1 = koeficient vyjadřující poměr přírůstu poškozeného a zdravého lesního porostu.

Výraz (Ha+1 - Ha) pro lesní porosty ve věku 6 let a více se vypočte jako rozdíl ceny lesního porostu pro věkový interval následující po roce poškození a ceny lesního porostu pro věkový interval příslušný roku poškození dělený počtem roků věkového intervalu.

(2) V poškozených mladých lesních porostech se měří přírůst výškový, ve starších lesních porostech se měří přírůst tloušťkový, zpravidla pomocí vývrtů provedených ve výšce 1,3 m nad zemí.

(3) Pro škody působené imisemi je koeficient K1 uveden podle pásem ohrožení a stupňů poškození v příloze č. 4. V případě výpočtu výše škody pro více lesních porostů je možno postupovat tak, že se vytvoří soubory lesních porostů podle skupin lesních dřevin, pásem ohrožení a stupňů poškození. Pro takto vytvořené soubory lesních porostů se aritmetickým průměrem váženým plochou vypočte průměrný bonitní stupeň, zakmenění, věk apod.

(4) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří se vypočte podle vzorce

S6.2 = Z . K3 . Np / N,

kde

S6.2 = roční škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří,

Z = cena ročního přírůstu podle skupin dřevin, uvedená v příloze č. 5,

K3 = koeficient vyjadřující míru poškození. U jehličnatých dřevin se poškození vrcholového pupenu považuje za ztrátu jednoročního přírůstu poškozené dřeviny, tj. K3 = 1,0, u listnatých dřevin se míra poškození hodnotí koeficientem K3, který je v intervalu od 0,5 do 1,0 podle druhu dřeviny a charakteru poškození,

Np = počet okusem poškozených jedinců,

N = stanovený minimální počet jedinců.2)

§ 8

Škoda ze snížení produkce lesního porostu

(1) Škoda ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin se vypočte podle vzorce

S7 = Au1/u1 - Au2/u2,

kde

S7 = roční škoda ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin,

Au1/u1 = cena průměrného mýtního přírůstu lesního porostu1) s cílovou skladbou dřevin (bez uplatnění srážek),

Au2/u2 = cena průměrného mýtního přírůstu lesního porostu1) se současnou (zaměněnou nebo náhradní) skladbou dřevin (bez uplatnění srážek).

(2) Srážku je možné uplatnit pouze z důvodu lesa nízkého.

§ 9

Škoda ze snížení kvality lesního porostu

(1) Škoda ze snížení kvality lesního porostu v důsledku rozvoje hniloby se vypočte podle vzorce

S8.1 = Au . K2 . f . Np / N,

kde

S8.1 = škoda ze snížení kvality lesního porostu v důsledku rozvoje hniloby,

Au = cena lesního porostu1) ve věku u redukovaná předpokládaným zakmeněním Bu ,

K2 = koeficient uvedený v příloze č. 6,

f = diskontační faktor uvedený ve Věstníku Ministerstva zemědělství,

Np = počet poškozených stromů,

N = počet stromů celkem.

(2) Škoda ze snížení kvality lesního porostu v důsledku zvýšeného podílu souší v imisních oblastech, požáru apod. se vypočte podle vzorce

S8.2 = Ha . (1 - KS),

kde

S8.2 = škoda ze snížení kvality lesního porostu v důsledku zvýšeného podílu souší v imisních oblastech, požáru apod.,

Ha = cena lesního porostu1) v roce poškození,

KS = koeficient, který se určí jako podíl sníženého a obvyklého zpeněžení.

§ 10

Škoda na porostech lesa hospodářského způsobu výběrného

V porostech lesa hospodářského způsobu výběrného nebo v porostech blízkých hospodářskému způsobu výběrnému se škody stanoví na základě roztřídění lesního porostu do věkových stupňů.

ODDÍL 3

VÝPOČET ŠKOD Z MIMOŘÁDNÝCH A NÁKLADOVĚ NÁROČNĚJŠÍCH OPATŘENÍ

§ 11

Škoda z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření

(1) Škoda z mimořádných opatření se vypočte podle vzorce

S9.1 = Km,

kde

S9.1 = škoda z mimořádných opatření,

Km = přiměřené náklady vynaložené na mimořádné opatření.

(2) Škoda z nákladově náročnějších opatření se vypočte podle vzorce

S9.2 = Kz - Ko,

kde

S9.2 = škoda z nákladově náročnějších opatření,

Kz = přiměřené zvýšené náklady,

Ko = obvyklé náklady.

(3) Mimořádnými opatřeními jsou zejména vynucené meliorace (odvodnění, zavodnění, hnojení), revitalizační opatření (postřiky), protierozní opatření, rekonstrukce náhradních porostů, zpřístupnění poškozených porostů, výstavba náhradních komunikací, hlídání a vyklizování požářiště, činnosti v prodlouženém období do zajištění kultury, způsobeném např. okusem zvěří a imisemi, apod. Náleží sem také náklady nutné ke zjištění výše škody, např. náklady na monitoring, biomonitoring nebo znalecké posudky.

(4) Nákladově náročnějšími opatřeními jsou zejména těžba porostů podél elektrovodů, elektrifikovaných železnic apod.


ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 81/1996 Sb.

Sdružení jednotlivých lesních dřevin do jednotlivých skupin dřevin

skupina dřevindřeviny ve skupině
smrkvšechny druhy smrků
jedlevšechny druhy jedlí
borovicevšechny druhy borovic
modřínvšechny druhy modřínů
douglaskadouglaska tisolistá
bukbuk lesní, habr obecný, všechny druhy javorů, všechny druhy lip, jírovec maďal
dubvšechny druhy dubů, všechny druhy jilmů, ořešák královský a černý, platan javorolistý, třešeň ptačí, střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň lesní, ostatní listnaté tvrdé
jasanvšechny druhy jasanů, pajasan žlaznatý
olševšechny druhy olší, kaštanovník jedlý
osikatopol osika
akáttrnovník akát
topolvšechny druhy topolů kromě osiky, všechny druhy vrb, ostatní měkké listnáče
břízavšechny druhy bříz, všechny druhy jeřábů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 81/1996 Sb.

Upravená potenciální renta z lesa r

KódRenta
SLTKč/m2
9Z0,01
9R0,01
9K0,01
8Z0,01
8Y0,01
8V0,01
8T0,01
8S0,04
8R0,01
8Q0,02
8P0,03
8N0,04
8M0,01
8K0,04
8G0,07
8F0,04
8A0,04
7Z0,01
7Y0,02
7V0,09
7T0,04
7S0,05
7R0,04
7Q0,02
7P0,07
7O0,09
7N0,04
7M0,02
7K0,04
7G0,07
7F0,06
7D0,06
7B0,06
6Z0,01
6Y0,02
6V0,11
6T0,04
6S0,08
6R0,08
6Q0,04
6P0,07
6O0,1
6N0,05
6M0,02
6L0,04
6K0,05
6I0,07
6H0,1
6G0,09
6F0,1
6D0,1
6B0,1
6A0,07
5Z0,02
5Y0,04
5W0,07
5V0,11
5U0,1
5T0,04
5S0,08
5R0,02
5Q0,04
5P0,06
5O0,1
5N0,04
5M0,02
5L0,08
5K0,06
5J0,07
5I0,07
5H0,1
5G0,09
5F0,1
5D0,12
5C0,06
5B0,1
5A0,07
4Z0,02
4Y0,02
4X0,01
4W0,07
4V0,13
4S0,07
4R0,08
4Q0,03
4P0,07
4O0,1
4N0,04
4M0,02
4K0,05
4I0,06
4H0,11
4G0,11
4F0,08
4D0,1
4C0,05
4B0,11
4A0,07
3Z0,02
3Y0,01
3X0,01
3W0,08
3V0,13
3U0,12
3T0,03
3S0,07
3R0,05
3Q0,03
3P0,04
3O0,09
3N0,04
3M0,01
3L0,08
3K0,03
3J0,03
3I0,05
3H0,1
3G0,08
3F0,08
3D0,1
3C0,03
3B0,1
3A0,05
2Z0,02
2X0,01
2W0,03
2V0,07
2T0,03
2S0,04
2Q0,02
2O0,06
2N0,02
2M0,02
2L0,08
2K0,02
2I0,02
2H0,07
2D0,06
2C0,01
2B0,06
2A0,03
2P0,04
2G0,08
1Z0,02
1X0,01
1V0,07
1U0,08
1T0,04
1S0,03
1Q0,02
1P0,03
1O0,06
1N0,01
1M0,03
1L0,08
1K0,01
1J0,01
1I0,02
1H0,02
1G0,05
1D0,07
1C0,01
1B0,02
1A0,01
0Z0,02
0X0,01
0T0,08
0R0,04
0O0,05
0N0,03
0M0,02
0K0,02
0Y0,02
0P0,02
0Q0,02
0C0,02
0G0,07

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 81/1996 Sb.

Procenta mýtní nezralosti Mn

Skupina dřevin: smrk

Bonitní stupeň
Věk123456789
do 29100100100 100100100100100100
30 - 39788185899395979899
40 - 49566066717781869196
50 - 59323845505862687482
60 - 69101624293741485464
70 - 79006101722283343
80 - 89000025111523
90 - 99000000007

Skupina dřevin: jedle

VěkBonitní stupeň
123456789
do 29100100100100100100100100100
30 - 39889093959798989999
40 - 49667176808689939697
50 - 59424956616973808590
60 - 69192634404955636978
70 - 790715213037455264
80 - 8900061320283448
90 - 99000017131932
100 - 1090000002515
110 a více000000000

Skupina dřevin: borovice

VěkBonitní stupeň
123456789
do 29100100100100100100100100100
30 - 39676972747576818590
40 - 49545660626364697479
50 - 59404347495051566367
60 - 69263033353637435055
70 - 79131720222324303742
80 - 8926991012172529
90 - 9900000371317
100 a více000000000

Skupina dřevin: modřín

VěkBonitní stupeň
123456789
do 29100100100100100100100100100
30 - 39727578818385909398
40 - 49576064677072798590
50 - 59414549525457657381
60 - 69263035373942495969
70 - 79121721222527334354
80 - 8915791114192837
90 - 9900111471419
100 - 109000000048
110 a více000000000

Skupina dřevin: douglaska

Bonitní stupeň
Věk12345
do 29100100100100100
30 - 394452606674
40 - 491725344152
50 - 5902121930
60 - 69000010
70 a více00000

Skupina dřevin: buk

VěkBonitní stupeň
123456789
do 39100100100100100100100100100
40 - 49667177818386888993
50 - 59404757646874787986
60 - 69212840495462676878
70 - 7971427354250565868
80 - 890415243038454758
90 - 99006131927333646
100 - 10900041017222434
110 - 119000016111321
120 - 129000000016
130 a více000000000

Skupina dřevin: dub

VěkBonitní stupeň
123456789
do 39100100100100100100100100100
40 - 49405061707988959799
50 - 5941630445772879396
60 - 69009243958768587
70 - 79000102545657279
80 - 8900001534546368
90 - 990000725445661
100 - 1090000116334755
110 - 119000009243143
120 - 129000003152530
130 - 13900000061114
140 a více000000000

Skupina dřevin: jasan

Bonitní stupeň
Věk123
do 29100100100
30 - 39708187
40 - 49476577
50 - 59234562
60 - 6932446
70 - 790530
80 - 890016
90 - 99005
100 a více000

Skupina dřevin: olše

Bonitní stupeň
Věk12345
do 19100100100100100
20 - 296774808588
30 - 395360636669
40 - 493543485252
50 - 591625313737
60 - 69210152224
70 - 79046911
80 a více00000

Skupina dřevin: osika

Bonitní stupeň
Věk123
do 19100100100
20 - 29929393
30 - 39697073
40 - 49475053
50 - 59263135
60 - 69101418
70 - 79457
80 a více000

Skupina dřevin: akát

VěkBonitní stupeň
123456789
do 19100100100100100100100100100
20 - 29394449545760718086
30 - 39162537444751586975
40 - 4931020283439465664
50 - 59019162228334250
60 - 6900371321242933
70 - 79000358111213
80 a více000000000

Skupina dřevin: topol

VěkBonitní stupeň
123456789
do 9100100100100100100100100100
10-19353842495666778389
20 - 2900081012151821
30 a více000000000

Skupina dřevin: bříza

Bonitní stupeň
Věk123
do 19100100100
20 - 29939495
30 - 39717478
40 - 49414248
50 - 59141719
60 a více000

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 81/1996 Sb.

Koeficient K1 pro výpočet škody ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku imisí

Pásmo ohroženíStupeň poškození
IIIIIIaIIIbIVa
A,B0,150,350,550,750,85
C0,050,150,350,550,75
D0,000,050,250,450,65

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 81/1996 Sb.

Cena ročního přírůstu Z podle skupin dřevin v Kč/m2

Skupina dřevinBonitní stupeň
123456789
smrk0,3140,3060,2940,2730,2370,2110,1560,1050,009
jedle0,3040,2860,2830,2760,250,2130,1610,1010,076
borovice0,2290,2140,2070,1810,1680,1260,070,0490,019
modřín0,2660,2630,2620,2550,2540,230,190,1360,07
douglaska0,3260,3120,3070,2990,28
buk0,3580,3490,3220,280,2490,2110,1570,0910,04
dub0,390,3890,3460,3120,2860,2350,1850,1220,046
jasan0,2970,2590,155
olše0,3170,310,2830,2370,188
osika0,1810,1420,08
akát0,2920,2890,2790,2640,2590,2040,0970,0970,097
topol0,4570,4260,3880,3790,350,2610,1970,1250,022
bříza0,2140,1470,079

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 81/1996 Sb.

Koeficient K2 pro výpočet škody ze snížení kvality lesního porostu v důsledku rozvoje hniloby pro skupinu dřevin smrk

Nástup škody ve věkuBonitní stupeň
123456789
do 290,580,650,700,700,750,800,800,800,80
30 - 390,550,600,650,650,700,750,750,750,75
40 - 490,530,580,630,630,670,730,730,730,73
50 - 590,500,550,600,600,650,700,700,700,70
60 - 690,470,520,570,570,620,650,650,650,65
70 - 790,440,490,540,540,580,600,600,600,60
80 - 890,400,450,500,500,550,550,550,550,55
90 - 990,110,130,140,150,150,200,230,250,27
100 a více---------

Pro ostatní skupiny dřevin se koeficient K2 stanoví přiměřeně.

Přesunout nahoru