Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů

Částka 26/1996
Platnost od 19.04.1996
Účinnost od 19.04.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 18. března 1996

o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 24 odst. 2 a § 36 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti o

a) poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin1) při obnově porostu,

b) poskytování náhrad zvýšených nákladů vzniklých z omezeného způsobu hospodaření v lesích zvláštního určení (§ 8 lesního zákona),

c) poskytování náhrad zvýšených nákladů vzniklých z plnění opatření uložených orgány státní správy lesů ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných (§ 7 lesního zákona) nebo v lesích zvláštního určení.

§ 2

Poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu

(1) Vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu (dále jen "plán") nebo vlastník lesa o výměře větší než 3 ha, který protokolem o převzetí převzal lesní hospodářskou osnovu (dále jen "osnova"), může u orgánu státní správy lesů uplatnit nárok na podporu na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin1) při obnově porostu (dále jen "nárok"), provedené v kalendářním pololetí, a to do výše závazného ustanovení plánu nebo osnovy stanoveného pro každý jednotlivý porost [§ 2 písm. s) lesního zákona]. Nárok se uplatňuje vždy za celé kalendářní pololetí, v němž byla provedena výsadba.

(2) V uplatnění nároku vlastník lesa uvede:

a) jméno a příjmení (obchodní jméno právnické osoby), rodné číslo (identifikační číslo právnické osoby), adresu trvalého bydliště (sídlo právnické osoby), číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být podpora poukázána, pokud je účet zřízen,

b) označení nejnižší užité jednotky prostorového rozdělení lesa2) podle plánu nebo osnovy,

c) plochu vysazených melioračních a zpevňujících dřevin, maximálně do výše závazného ustanovení plánu nebo osnovy.

(3) Orgán státní správy lesů poskytne vlastníku lesa podporu ve výši 5000 Kč na 1 ha lesního porostu vysazeného melioračními a zpevňujícími dřevinami.

(4) Za minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu se v plánech zpracovaných před účinností lesního zákona považuje určená obnovní plocha dřeviny, která je považována za meliorační a zpevňující. Pokud není plánem stanovena obnovní plocha, za minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin se považuje podíl těchto dřevin uvedený v cílové druhové skladbě pro daný hospodářský soubor v rámcových směrnicích hospodaření.

§ 3

Poskytování náhrad zvýšených nákladů vzniklých z omezeného způsobu hospodaření v lesích zvláštního určení

(1) Zvýšené náklady vzniklé z omezeného způsobu hospodaření v lesích zvláštního určení jsou rozdíl mezi hospodárně vynaloženými náklady při omezeném způsobu hospodaření a náklady, které by byly vynaloženy při obvyklém hospodaření v lesích hospodářských.

(2) Pokud vlastníku lesa vzniknou z omezeného způsobu hospodaření v lese zvláštního určení zvýšené náklady, může podat orgánu státní správy lesů návrh na poskytnutí náhrady zvýšených nákladů (dále jen "návrh"), ve kterém uvede:

a) jméno a příjmení (obchodní jméno právnické osoby), rodné číslo (identifikační číslo právnické osoby), adresu trvalého bydliště (sídlo právnické osoby), číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být náhrada poukázána, pokud je účet zřízen,

b) obec, katastrální území, číslo parcely podle katastru nemovitostí, číslo listu vlastnictví a v případě podílového spoluvlastnictví jména všech spoluvlastníků včetně velikosti jejich spoluvlastnických podílů. Jestliže je parcela sloučena do větších půdních celků a evidována zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru a pozemkových knih,3) je nutné k žádosti přiložit srovnávací sestavení parcel včetně stanovení výměr částí parcel,4)

c) subkategorii lesa zvláštního určení,

d) označení nejnižší užité jednotky prostorového rozdělení lesa2) podle plánu nebo osnovy,

e) úplné znění omezeného způsobu hospodaření určeného plánem, osnovou nebo rozhodnutím orgánu státní správy lesů o zařazení lesa do kategorie lesů zvláštního určení,

f) popis plnění omezeného způsobu hospodaření,

g) dobu plnění omezeného způsobu hospodaření,

h) hospodárně vynaložené náklady při omezeném způsobu hospodaření v Kč,

i) náklady, které by byly vynaloženy při obvyklém hospodaření v lese hospodářském v Kč,

j) zvýšené náklady v Kč.

§ 4

Poskytování náhrad zvýšených nákladů vzniklých z plnění opatření uložených orgány státní správy lesů ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení

(1) Zvýšené náklady vzniklé z plnění opatření uloženého orgánem státní správy lesů ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení jsou rozdíl mezi hospodárně vynaloženými náklady na opatření uložené orgánem státní správy lesů a náklady, které by byly vynaloženy při obvyklém hospodaření v lesích hospodářských.

(2) Pokud vlastníku lesa vzniknou z plnění opatření uloženého orgánem státní správy lesů ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (dále jen "uložené opatření") zvýšené náklady, může podat orgánu státní správy lesů návrh, ve kterém uvede:

a) jméno a příjmení (obchodní jméno právnické osoby), rodné číslo (identifikační číslo právnické osoby), adresu trvalého bydliště (sídlo právnické osoby), číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být náhrada poukázána, pokud je účet zřízen,

b) obec, katastrální území, číslo parcely dle katastru nemovitostí, číslo listu vlastnictví a v případě podílového spoluvlastnictví jména všech spoluvlastníků včetně velikosti jejich spoluvlastnických podílů. Jestliže je parcela sloučena do větších půdních celků a evidována zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru a pozemkových knih,3) je nutné k žádosti přiložit srovnávací sestavení parcel včetně stanovení výměr částí parcel,4)

c) subkategorii lesa ochranného nebo subkategorii lesa zvláštního určení,

d) označení nejnižší užité jednotky prostorového rozdělení lesa2) podle plánu nebo osnovy,

e) úplné znění uloženého opatření,

f) popis plnění uloženého opatření,

g) dobu plnění uloženého opatření,

h) hospodárně vynaložené náklady na uložené opatření v Kč,

i) náklady, které by byly vynaloženy při obvyklém hospodaření v lese hospodářském v Kč,

j) zvýšené náklady v Kč.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou § 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1997.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

3) § 29 odst. 3 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

4) § 90 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Přesunout nahoru