Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb.

Částka 3/1996
Platnost od 15.01.1996
Účinnost od 15.01.1996
Zrušeno k 01.07.1998 (135/1998 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 27. prosince 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 319 odst. 2 zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 18 včetně nadpisu zní:

"§ 18

Písemné celní prohlášení

(1) Písemné celní prohlášení, jímž deklarant navrhuje propuštění zboží do celního režimu, se podává na tiskopise Jednotná celní deklarace (dále jen "Deklarace"), jehož vzor je uveden v přílohách 10 a 12 této vyhlášky, a v případě, že je více položek zboží, předkládá se rovněž na tiskopise Jednotná celní deklarace doplňková (dále jen "Doplňková deklarace"), jehož vzor je uveden v přílohách 11 a 13 této vyhlášky, není-li dále stanoveno jinak. V režimu tranzitu se místo Doplňkové deklarace přiloží tiskopis Ložný list, jehož vzor je uveden v příloze 9 této vyhlášky, pokud je více položek zboží.

(2) Písemné celní prohlášení, jímž deklarant navrhuje propuštění zboží do celního režimu, s výjimkou režimu tranzitu, lze podat rovněž na tiskopise Jednotná celní deklarace, jehož vzor je uveden v příloze 5 této vyhlášky, a v případě, že je více položek zboží, předkládá se rovněž na tiskopise Jednotná celní deklarace doplňková, jehož vzor je uveden v příloze 6 této vyhlášky. Písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu se podává rovněž na tiskopise Tranzitní celní prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze 8 této vyhlášky, ke kterému se přiloží Ložný list.

(3) Způsob uvádění údajů v písemném celním prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do příslušného režimu, jakož i další náležitosti související s jeho podáváním jsou uvedeny v příloze 7 této vyhlášky.

(4) V písemném celním prohlášení, jímž deklarant navrhuje propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do příslušného režimu jiného než režim tranzitu, se uvádí pouze tyto údaje:

a) obchodní jméno, případně jméno, příjmení a adresa deklaranta a jeho daňové registrační číslo,7) případně jeho rodné číslo,

b) popis zboží,

c) hrubá a vlastní hmotnost zboží,

d) požadované celní a daňové úlevy,

e) stát původu zboží a stát, ze kterého je zboží dováženo,

f) cena zboží v zahraniční měně, ve které je za zboží placeno nebo inkasováno ve vztahu k zahraničí,

g) celní hodnota,

h) základ pro vyměření daní nebo jiných poplatků vyměřovaných celním úřadem,

i) režim, do kterého má být zboží propuštěno,

j) způsob placení cla, daní nebo jiných poplatků vybíraných celním úřadem,

k) údaje o zajištění celního dluhu,

l) finanční a bankovní spojení související s případnou platbou cla, daní nebo jiných poplatků vybíraných celním úřadem,

m) způsob nabytí zboží (koupě, dar, výměna),

n) místo a datum podání,

o) podpis deklaranta.

(5) Za písemné celní prohlášení podle odstavců 1 a 2 se považuje i písemné celní prohlášení podané podle vyhlášky č. 89/1963 Sb. a vyhlášky č. 144/1982 Sb.".

2. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19

Písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu při dopravě po vodní cestě

Při dopravě po vodní cestě, má-li být zboží dopraveno k jednomu celnímu úřadu určení, může být písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu podáno také na Seznamu nákladu (Manifest). Seznam nákladu předkládá deklarant celnímu úřadu ve trojím vyhotovení.".

3. Za § 19 se připojují nové § 19a až 19c, které včetně nadpisů a poznámky č. 7a) znějí:

"§ 19a

Písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu při dopravě po železnici

(1) Při dopravě zboží po železnici může být podáno písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu také na nákladním listu stanoveným mezinárodní smlouvou7a) (dále jen "mezinárodní přepravní list CIM"), jehož vzor je uveden v příloze 15 této vyhlášky, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) deklarantem je železniční společnost,

b) jedná se o přepravu zboží ze zahraničí do tuzemska nebo v tranzitu přes území České republiky, prováděnou železniční společností na podkladu mezinárodního přepravního listu CIM,

c) zboží je navrhováno do režimu tranzitu do vnitrozemí nebo do přímého tranzitu,

d) jednotlivé nákladové kusy, v případě celovagonových zásilek vagony, jsou označeny zelenou nálepkou, jejíž vzor je uveden v příloze 16 této vyhlášky (dále jen "zelená nálepka"),

e) listy č. 1 a 2 mezinárodního přepravního listu CIM jsou polepeny zelenou nálepkou, pod kterou deklarant uvedl kód "TD", jedná-li se o tranzit do vnitrozemí,

f) list č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM je polepen zelenou nálepkou, jedná-li se o přímý tranzit,

g) deklarant uchová v centrálním zúčtovacím místě záznamy týkající se přepravy zboží propuštěného do režimu tranzitu včetně listů č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM tak, aby byly k dispozici celním orgánům pro kontrolní účely,

h) na požádání předloží deklarant bezodkladně příslušným celním orgánům všechny podklady, záznamy nebo informace, které se vztahují na již uskutečněné nebo probíhající přepravy zboží a které jsou potřebné pro provádění celního dohledu.

(2) Celním prohlášením na propuštění zboží do režimu tranzitu do vnitrozemí jsou listy č. 1, 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM a celním prohlášením na propuštění zboží do režimu přímého tranzitu je list č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM. Deklarant předkládá celnímu úřadu určení

a) listy č. 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM, jedná-li se o režim tranzitu do vnitrozemí; celní úřad potvrdí list č. 2 a vrátí jej deklarantovi, list č. 3 si ponechává,

b) list č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM, jedná-li se o přímý tranzit; celní úřad jej po ověření vrátí deklarantovi.

§ 19b

Písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu při přepravě ve velkých kontejnerech

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dopravním podnikem zasílatel obstarávající přepravu zboží ve velkých kontejnerech na podkladu předávacího listu TR,

b) velkým kontejnerem přepravní jednotka

1. trvalé povahy a dostatečně pevná, schopná opětovného použití,

2. speciálně konstruovaná tak, aby byla usnadněna přeprava více dopravními prostředky bez překládky obsahu,

3. zkonstruovaná tak, aby mohla být na dopravním prostředku zajištěna a snadno překládána,

4. uzpůsobená tak, aby mohly být účinně přiloženy závěry; to platí pouze tehdy, vyžaduje-li se přiložení závěr za účelem zajištění totožnosti,

5. mající plochu dna, vymezenou čtyřmi vnějšími rohy, minimálně 7 m2,

c) předávacím listem TR doklad Intercontaineru - Interfrigo (ICF) S.C. se sídlem v Basileji, který je vystavován při uzavření zasílatelské smlouvy a na jehož základě je přepravován jeden nebo více velkých kontejnerů přes státní hranice od jednoho odesílatele k jednomu příjemci,

d) soupisem velkých kontejnerů (dále jen "Soupis") doklad připojený k předávacímu listu TR, na který je přepravováno více velkých kontejnerů z jedné stanice odeslání do jedné stanice určení. Soupis tvoří s příslušným předávacím listem TR nedílnou součást; do odstavce pro údaj o počtu Soupisů v pravém horním rohu předávacího listu TR uvádí deklarant počet připojených Soupisů, do pravého horního rohu každého Soupisu uvádí sériové číslo příslušného předávacího listu TR.

(2) Při přepravě zboží ve velkých kontejnerech po železnici prováděné dopravním podnikem na podkladu předávacího listu TR může železniční společnost jako deklarant podat celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu na předávacím listu TR, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavcích 3, 5 a 7. Přeprava velkého kontejneru může být ze stanice určení provedena rovněž jinou dopravou než železniční.

(3) Celním prohlášením na propuštění zboží loženého ve velkém kontejneru do režimu tranzitu je předávací list TR, jestliže

a) deklarantem je železniční společnost,

b) jde o přepravu zboží ze zahraničí do tuzemska nebo v přímém tranzitu přes území České republiky, kterou provádí dopravní podnik na podkladu předávacího listu TR,

c) deklarantem je navrhován tranzit do vnitrozemí nebo přímý tranzit,

d) velké kontejnery jsou označeny zelenou nálepkou,

e) dopravní podnik uchová v centrálním zúčtovacím místě záznamy týkající se přepravy zboží propuštěného do režimu tranzitu tak, aby byly k dispozici celním orgánům pro kontrolní účely,

f) dopravní podnik na požádání předloží bezodkladně příslušným celním orgánům všechny podklady, záznamy nebo informace, které se vztahují na již uskutečněné nebo probíhající přepravy zboží a které jsou potřebné pro provádění celního dohledu,

g) listy č. 1, 2 a 3B předávacího listu TR jsou na levém okraji označeny zelenou nálepkou.

(4) Celním prohlášením na propuštění zboží do režimu tranzitu do vnitrozemí jsou listy č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR, z nichž listy č. 1, 2 a 3B jsou označeny zelenou nálepkou, pod níž deklarant uvede kód "TD". Celním prohlášením na propuštění zboží do režimu přímého tranzitu je list č. 2 předávacího listu TR, který je označen zelenou nálepkou. Deklarant celnímu úřadu určení předkládá

a) listy č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR, jedná-li se o režim tranzitu do vnitrozemí; celní úřad určení potvrdí listy č. 1 a 2 a vrátí je deklarantovi, list č. 3A si ponechává,

b) list č. 2 předávacího listu TR, jedná-li se o přímý tranzit; celní úřad jej po ověření vrátí deklarantovi.

(5) Má-li být další přeprava zboží ze stanice určení provedena jinou dopravou než železniční a zboží bude při této přepravě podléhat celnímu dohledu, musí být na každý přepravovaný velký kontejner podáno celní prohlášení na samostatném předávacím listu TR.

(6) Obsahuje-li zásilka přepravovaná ve velkých kontejnerech zboží uvedené v seznamu, který je uveden v příloze 14 této vyhlášky (dále jen "seznam"), musí být na každý velký kontejner podáno celní prohlášení na samostatném předávacím listu TR. Obsahuje-li tato zásilka více druhů zboží uvedených v seznamu, může být s jedním předávacím listem TR použit jeden nebo více Ložných listů; v jednom Ložném listu však může být uvedeno pouze zboží uvedené ve sloupci 3 seznamu patřící do stejné kapitoly, čísla nebo položky celního sazebníku uvedené ve sloupci 2 seznamu.

§ 19c

Je-li zásilka, na kterou se vztahuje celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu, podané na mezinárodním přepravním listu CIM nebo předávacím listě TR, složena z více položek zboží, přiloží deklarant k tomuto základnímu celnímu prohlášení jeden nebo více tiskopisů Ložného listu, jejichž originály jsou potvrzeny stanicí odeslání. Počet přiložených Ložných listů uvádí deklarant do odstavce určeného pro údaje o přílohách mezinárodního přepravního listu CIM nebo předávacího listu TR. Do Ložného listu uvede deklarant číslo vagonu, na který se mezinárodní přepravní list CIM vztahuje, nebo číslo velkého kontejneru, ve kterém je zboží přepravováno. Ustanovení této vyhlášky upravující použití Ložného listu s Deklarací se uplatňují obdobně.

7a) Čl. 12 přípojku B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) (vyhláška č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášky č. 61/1991 Sb.)".

4. V § 20a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Při dopravě zboží potrubím nebo vedením je deklarantem v režimu tranzitu provozovatel potrubí nebo vedení, který je českou osobou.

(3) Pro účely plnění podmínek uvedených v § 140 odst. 2 celního zákona se provozovatel potrubí nebo vedení považuje i za dopravce zboží.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 20a se připojuje odstavec 5, který zní:

"(5) Kontrolu režimu tranzitu provádějí celní orgány podle záznamů a obchodních dokladů provozovatele potrubí nebo vedení, které provozovatel vede a které na žádost předkládá celním orgánům.".

6. V § 33 odst. 1 se slova "v příloze 5 a 6" nahrazují slovy "v přílohách 5, 6, 10, 11, 12 a 14".

7. § 55a včetně nadpisu zní:

"§ 55a

Režim vývozu

(1) Zjednodušené celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu vývozu, obsahuje:

a) údaje o deklarantovi,

b) přesné označení a popis zboží, aby bylo možno určit, do jaké podpoložky celního sazebníku je zboží zařazeno,

c) značky, čísla, počet, druh a hrubou hmotnost jednotlivých nákladových kusů,

d) identifikační znaky dopravního prostředku, kterým má být zboží přepraveno, nebo údaj o poštovní přepravě,

e) všechny údaje potřebné pro zjištění kvality a povahy zboží a pro použití celních předpisů,

f) cenu obchodní parity,

g) místo a podpis deklaranta.

(2) Ustanovení § 33 až 36 a § 38 až 42 se použijí přiměřeně.".

8. Za § 55a se připojuje nový § 55b, který včetně nadpisu zní:

"§ 55b

Zjednodušení formalit v režimu tranzitu

Povolení ke zjednodušení formalit při propouštění zboží do režimu tranzitu se uděluje osobě (dále jen "schválený odesílatel") jen za podmínek, že

a) nenavrhuje propuštění zboží do režimu tranzitu pouze příležitostně,

b) vede evidenci umožňující celnímu úřadu kontrolovat pohyb zboží,

c) zajistí celní dluh globální zárukou,

d) závažným způsobem nebo opakovaně neporušila celní předpisy,

e) bude deklarantem v režimu tranzitu.".

9. Dosavadní příloha 7 vyhlášky se nahrazuje novou přílohou 7.

10. Dosavadní příloha 9 vyhlášky se nahrazuje novou přílohou 9.

11. Dosavadní příloha 10 vyhlášky se nahrazuje novou přílohou 10.

12. Dosavadní příloha 11 vyhlášky se nahrazuje novou přílohou 11.

13. Za přílohu 11 vyhlášky se zařazují nové přílohy 12 až 26.


Čl. II

Ustanovení § 18 odst. 2 platí do 30. června 1996.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 1996.


Ministr:
v z. Ing. Klak v. r.
1. náměstek


Příloha č. 7 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

ÚDAJE POTŘEBNÉ K CELNÍMU PROHLÁŠENÍ A ZPŮSOB JEJICH UVÁDĚNÍ V DEKLARACI A DEKLARACI DOPLŇKOVÉ; CELNÍ STATISTIKA

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

(1) Deklarace a Doplňková deklarace se skládá

a) z osmi listů, nebo

b) ze čtyř listů, které se používají zejména k vyhotovení Deklarace a Doplňkové deklarace výpočetní technikou.

(2) Do 30.6.1996 lze místo tiskopisu Deklarace používat rovněž tiskopis Jednotné celní deklarace nebo Tranzitního celního prohlášení, a místo tiskopisu Doplňkové deklarace lze používat rovněž tiskopis Jednotné celní deklarace doplňkové. Ustanovení této přílohy o uvádění údajů do Deklarace a Doplňkové deklarace a o oběhu těchto dokladů se použijí přiměřeně i pro uvádění údajů a oběh Jednotné celní deklarace, Tranzitního prohlášení a Jednotné celní deklarace doplňkové.

(3) Deklarace (Doplňkové deklarace) se podávají v sadách skládajících se z listů označených

a) čísly 1, 2, a 3 nebo čísly 1/6; 2/7 a 3/8, je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku,

b) čísly 1, 4, 5 a 7, je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu,

c) čísly 6, 7 a 8 nebo čísly 1/6, 2/7 a 3/8, je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo do režimu jiného, než uvedeného v písmenu a) a b),

d) čísly 1, 2, 3, 4, 5a7, je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku a současně do režimu tranzitu,

e) čísly 1, 2, 3, 4, 5a7, je-li podáváno celní prohlášení na ukončení režimu dočasného použití a současně na propuštění zboží do režimu tranzitu.

(4) Jednotlivé listy Deklarace a Doplňkové deklarace jsou opatřeny samopropisovací vrstvou. Údaje uváděné na první list složky se přímo propisují na ostatní listy, na kterých mají být uvedeny.

(5) Jednotlivé listy Deklarace a Doplňkové deklarace jsou po levé straně odlišeny čísly a po pravé straně barevně. List s číslem 1 nebo 6 s červeným označením straně je určen pro celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží do navrženého režimu. List s číslem 2 nebo 7 se zeleným označením je využíván pro statistické účely a list označený číslem 3 nebo 8 se žlutým označením je předáván deklarantovi nebo jeho zástupci jako rozhodnutí o propuštění zboží a rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu. Listy 4 a 5 s modrým označením doprovází zásilku zboží propuštěnou do režimu tranzitu od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení; listy 2 a 3 doprovází zásilku zboží propuštěného do režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku k pohraničnímu celnímu úřadu. Pravidla pro vyhotovování tiskopisu Deklarace a Doplňkové deklarace jsou uvedeny v části XIII. této přílohy.

(6) Vývozem se pro účely uvádění údajů do Deklarace rozumí propouštění zboží do režimu vývozu a režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití zpětným vývozem zboží. Tranzitem se rozumí propuštění do režimu tranzitu. Dovozem se rozumí propuštění do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití.

(7) Deklarace, kterou se navrhuje ukončení režimu, se podává pouze tehdy, je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku nebo režim dočasného použití a předmětné zboží je vyváženo zpět do zahraničí (zpětný vývoz zboží).

(8) Použití Deklarace a Doplňkové deklarace pro dovoz, vývoz nebo tranzit vyznačuje deklarant přeškrtnutím nehodícího se číselného označení jednotlivých listů.

(9) Požaduje-li deklarant pro svoji potřebu další list Deklarace, příp. Doplňkové deklarace, může přiložit k předepsaným listům shodně vyplněný další list, a to při vývozu list číslo 3, při dovozu list číslo 8 a při tranzitu list číslo 1 anebo 4. Přiložený list celník doplní a potvrdí stejným způsobem jako předepsaný list stejně číselně označený; při vývozu a dovozu s tímto listem celník nakládá stejně jako s listem předávaným deklarantovi. Při tranzitu přiložený list předá celník deklarantovi po propuštění zboží do režimu tranzitu. Jako další list určený pro potřebu deklaranta může být použit pouze list tiskopisu Deklarace nebo Doplňkové deklarace, případně jeho čitelná fotokopie, se zřetelně uvedenou poznámkou v odstavci B "Určeno pro deklaranta".

(10) Jedna Deklarace je určena pouze k vykázání jedné položky zboží (viz body 108 až 110 této přílohy). Je-li zásilka, na kterou se celní prohlášení vztahuje, složena z více položek zboží, přikládá se k základnímu tiskopisu Deklarace jeden nebo více, maximálně však třicetdva tiskopisy Doplňkových deklarací. Obsahuje-li zásilka tolik položek zboží, že přiložené třicetdvě Doplňkové deklarace nepostačují, uvedou se ostatní položky zboží na novou Deklaraci, ke které se přiloží další Doplňkové deklarace. Je-li na poslední přiložené Doplňkové deklaraci deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává. Využití i oběh Doplňkových deklarací je totožný s využitím a oběhem Deklarace, se kterou jsou předkládány a jejíž přílohu tvoří.

(11) V tranzitu může být Doplňková deklarace nahrazena Ložným listem. K jedné Deklaraci však nelze současně přikládat Ložný list, vztahující se na část zboží a Doplňkovou deklaraci, vztahující se na další část zboží.

(12) Tiskopis Ložného listu může být vyhotoven tiskárnou počítače nebo jiným strojovým způsobem tak, aby byly zachovány obsahové náležitosti a jejich předepsané prostorové umístění. Orámovaný prostor vpravo nahoře musí mít rozměr 70 × 55 mm s rozdělením na horní část o velikosti 70 × 15 mm a dolní část o velikosti 70 × 40 mm. Celkový rozměr tiskopisu je 210 × 297 mm, přičemž je nutno používat papír s hmotností nejméně 40 g.m-2, který musí být tak pevný, že se při normálním používání ani netrhá ani nemačká. Šířku sloupců v Ložném listu může deklarant přizpůsobovat podle potřeby, s výjimkou sloupce "Místo pro úřední záznamy", který musí být široký nejméně 30 mm.

(13) Ložný list se přikládá ke každému listu Deklarace a stává se jeho nedílnou přílohou, vyplněna může být pouze přední strana tiskopisu.

(14) Do Ložného listu deklarant uvádí

a) do horní části orámovaného prostoru vpravo nahoře údaj z pravé části odstavce 1 Deklarace a za lomítko pořadové číslo příslušného listu,

b) do sloupce označeného "Poř. číslo" pořadové číslo příslušné položky deklarovaného zboží,

c) do sloupce "Značky, čísla, množství a druh nákladových kusů, označení zboží" údaje uváděné do odstavce 31, 33 a 44 Deklarace,

d) do sloupce "Země odeslání/vývozu" údaje uváděné do odstavce 15 Deklarace

e) do sloupce "Hrubá hmotnost" pouze k první deklarované položce zboží údaj uváděný do odstavce 35 Deklarace,

f) pod nadpis "Potvrzení (podpis):" podpis oprávněné osoby, která podepisuje odstavec 50 Deklarace.

Poslední uvedenou položku deklarant vodorovně podtrhne a zbývající prostor proškrtne.

(15) Použije-li deklarant Ložný list, proškrtává v Deklaraci odstavce 15, 33, 35, 38 a případně 44 a do odstavce 31 uvede poznámku "viz Ložný list".

(16) Sloupec "Místo pro úřední záznamy" v Ložném listu je určen pro poznámky celních orgánů. Do dolní části orámovaného prostoru vpravo nahoře uvádí celník evidenční číslo z odstavce C Deklarace a otisk osobního datového razítka. Využití i oběh Ložného listu je totožný s využitím a oběhem Deklarace, se kterou je předkládán a jejíž přílohu tvoří.

(17) Deklarace, Doplňkové deklarace a Ložné listy se vyplňují strojem, tiskárnou počítače nebo jiným podobným strojovým způsobem. Vypsat je lze i ručně tiskacím písmem, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a co nejvíce čitelné. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných částí a není možné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné odstavce vyhrazeny. Při vyplňování strojem s typy podle mezinárodních norem je vhodné využít pro přesné umístění údajů nastavovací okénko v odstavci 2 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.

(18) Deklarant je povinen v souladu s pravidly uvedenými v této příloze v Deklaraci, resp. Doplňkové deklaraci vyplnit údaje nebo zajistit vyplnění údajů do odstavců

a) 1 až 3, 5 až 9, 11, 14, 15a, 19 až 25, 31 až 34a, 35 až 38, 41, 44, 46, 47, 49 a 54 při dovozu,

b) 1 až 3, 5 až 9, 11, 14, 15a, 17, 17a, 19 až 25, 29, 31 až 34a, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 49 a 54 při vývozu,

c) 1 až 6, 8, 15, 17, 18, 21, 25, 31 až 33, 35, 40, 44, 50, 52, 53, 55 a 56 (odstavce se zeleným podkladem) při tranzitu.

(19) Je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží, u něhož je třeba v Deklaraci vyjádřit více různých údajů (kódů) zejména v odstavcích 1, 2, 7, 8, 11, 15a, 17, 17a, 20, 22, 23 a 24 Deklarace, musí být tyto údaje rozepsány do více Deklarací. Např. při placení jedné zásilky dvěma různými měnami je nutné ji poměrně rozdělit do dvou Deklarací.

(20) Je-li pro vývoz a tranzit použita jedna sada listů Deklarace (Doplňkové deklarace), odpovídá deklarant pouze za údaje, které se vztahují k režimu nebo k ukončení režimu, který sám nebo prostřednictvím svého zástupce navrhuje. Použije-li deklarant jako celní prohlášení příslušnou část sady listů Deklarace, která již byla vyplněna v souvislosti s jiným celním režimem, než který navrhuje, je povinen prověřit před jeho podáním správnost a platnost již v Deklaraci uvedených údajů, které se jej týkají, zejména údajů o deklarovaném zboží a o navrhovaném režimu. Zjištěné rozdíly deklarant neprodleně oznámí celnímu úřadu. Případné propsání údajů, vyžadovaných pro tranzit, na listy číslo 2 a 3 se nepovažuje za závadu, i když při vývozu se tyto údaje neuvádějí.

(21) Číselné a kódované údaje uvedené v Deklaraci a Doplňkové deklaraci nesmějí být mazány ani přepisovány. Před přijetím celního prohlášení na propuštění zboží do navrženého režimu může deklarant provádět změny škrtnutím chybných údajů při zachování jejich čitelnosti a doplněním nových správných údajů do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. Nelze-li takto změnu provést, musí být vyhotovena nová Deklarace nebo Doplňková deklarace. Po přijetí celního prohlášení může být oprava provedena ve smyslu ustanovení § 109 celního zákona podáním nového celního prohlášení.

(22) Oprava nebo zrušení platnosti Deklarace se provádí uplatněním příslušných ustanovení celního zákona1) nebo uplatněním řádných nebo mimořádných opravných prostředků dle příslušných ustanovení zákona o správním řízení.2)

(23) Žádost o opravu nebo zrušení Deklarace se dokládá napadnutým rozhodnutím (list číslo 3 nebo 8 Deklarace), které po skončení řízení celní úřad vrátí žadateli s poznámkou o jeho opravě nebo zrušení.

II. VYKAZOVANÉ ÚDAJE

(24) Deklarant je povinen proškrtnout nehodící se číselné označení listu Deklarace a Doplňkové deklarace podle jeho použití. Při dovozu proškrtává číslo "1", při vývozu číslo "6", v Deklaraci na levém okraji a v Doplňkové deklaraci v horní střední části.

Odstavec 1 Deklarace

(25) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí

a) do levé části kód

1. EU - při dovozech, kdy zboží je odesláno z Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu, Maďarské republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky,

2. IM - při dovozech, kdy zboží je odesláno z ostatních států.

b) do střední části kód

1. 1 - k propuštění zboží do volného oběhu, které vývozem z tuzemska ztratilo statut českého zboží a ve lhůtě tří let se vrací zpět a deklarant žádá o osvobození od dovozního cla (kódu nelze použít při zpětném dovozu zboží v rámci pasivního zušlechťovacího styku - viz kód "6"),

2. 4 - k propuštění zboží do volného oběhu, vyjma zpětné dovozy zboží, při kterých se používá kód 1 nebo 6,

3. 5 - k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití,

4. 6 - při zpětném dovozu zboží propuštěného do režimu pasivního zušlechťovacího styku,

5. 7 - k propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu,

6. 9 - k propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem,

7. 0 - v ostatních případech,

c) pravá část se nevyplňuje.

(26) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí

a) do levé části kód

1. EU - při vývozech, kdy zboží je odesíláno do Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu, Maďarské republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky,

2. EX - při vývozech, kdy zboží je odesíláno do ostatních států,

b) do střední části kód

1. 1 - k propuštění zboží do režimu vývozu za účelem jeho trvalého ponechání v zahraničí,

2. 2 - k propuštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí nebo k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku,

3. 3 - při zpětném vývozu,

4. 0 - v ostatních případech,

c) pravá část se nevyplňuje.

(27) Při tranzitu se

a) levá a střední část nevyplňují,

b) do pravé části, bez ohledu na případný předtisk, uvádí kód

1. TA - při tranzitu do vnitrozemí,

2. TP - při přímém tranzitu,

3. TT - při vnitrozemském tranzitu,

4. TV - při tranzitu z vnitrozemí.

Odstavec 2 Deklarace

(28) Při dovozu a při tranzitu do vnitrozemí se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu vývozce, to je prodávajícího nebo, není-li zboží ze zahraničí nakupováno, odesílatele, jímž je osoba, která je uvedena v dokladech přiložených k zásilce zboží anebo ve státu odeslání vystupovala jako deklarant.

(29) Při vývozu a při tranzitu z vnitrozemí se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) vývozce, to je prodávajícího ve vztahu k zahraničí nebo odesílatele, není-li zboží do zahraničí prodáváno. Do pravého horního rohu se uvádí jeho daňové identifikační číslo3) nebo osmimístné identifikační číslo (IČO) nebo rodné číslo nebo celní registrační číslo (viz bod 52 této přílohy). Osoba, která ve vztahu k deklarovanému zboží působí pouze jako speditér nebo přepravce nebo podobným způsobem zboží přemísťuje, není vývozcem.

(30) Při přímém tranzitu a při vnitrozemském tranzitu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu do vnitrozemí a z vnitrozemí, je-li zásilka složena ze zboží od více odesílatelů, resp. vývozců, se do tohoto odstavce uvádí poznámka "různí" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.

Odstavec 3 Deklarace a Doplňkové deklarace

(31) Do levé části tohoto odstavce se uvádí pořadové číslo předkládané sady listů Deklarace, resp. sad listů Doplňkových deklarací a do pravé části celkový počet použitých sad. Deklarace se v daném pořadí uvádí vždy první. Např. při předložení Deklarace a dvou Doplňkových deklarací se v Deklaraci do odstavce 3 uvede vlevo číslo "1", vpravo číslo "3", v první Doplňkové deklaraci vlevo "2" a vpravo "3" a v druhé Doplňkové deklaraci "3" a "3". Bude-li Deklarace podána pouze na jednu položku deklarovaného zboží (v odstavci 5 Deklarace se uvádí číslo "1"), nebo bude-li k ní přiložen Ložný list (viz body 11 až 16 této přílohy) odstavec 3 zůstává prázdný.

Odstavec 4 Deklarace

(32) Při tranzitu se do tohoto odstavce uvádí počet listů předloženého Ložného listu (viz body 11 až 16 této přílohy).

(33) Při dovozu a vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 5 Deklarace

(34) Do tohoto odstavce se uvádí celkový počet položek zboží uvedených v Deklaraci a ve všech k ní přiložených Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech (viz též body 10, 11 až 16 této přílohy).

Odstavec 6 Deklarace

(35) Do tohoto odstavce se uvádí celkový počet nákladových (obalových) kusů v zásilce, bez ohledu na jejich druh (např. bedny, pytle). Za nákladový kus je třeba považovat i volně ložený stroj, přístroj apod. Údaje o celkovém počtu nákladových kusů se zde neuvádějí v případech, kdy je deklarováno zboží hromadného charakteru, které je volně loženo (např. uhlí, obilí).

Odstavec 7 Deklarace

(36) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí číslo obchodního případu nebo jiný rozeznávací numerický nebo alfanumerický údaj, pod kterým si deklarant příslušný dovoz nebo vývoz zásilky eviduje ve své evidenci. Uvedený údaj může být maximálně dvanáctimístný a může zahrnovat pouze velká tiskací písmena latinské abecedy bez diakritických znamének nebo arabské číslice nebo kombinaci těchto písmen a číslic. Nesmí obsahovat pomlčky, lomítka, nebo jiná interpunkční znaménka.

(37) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 8 Deklarace

(38) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) příjemce zásilky zboží, to je osoby, které se má zboží doručit. Zpravidla je jím konečný příjemce v zemi určení.

(39) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) dovozce, to je kupujícího ve vztahu k zahraničí, nebo příjemce, není-li zboží v zahraničí kupováno. Do pravého horního rohu se uvádí daňové identifikační číslo,3) osmimístné identifikační číslo (IČO), rodné číslo nebo celní registrační číslo (viz bod 54 této přílohy) dovozce nebo příjemce. Osoba, která ve vztahu k deklarovanému zboží působí pouze jako speditér nebo přepravce nebo podobným způsobem zboží přemísťuje, není dovozcem.

(40) Při tranzitu se do tohoto odstavce uvádí jméno a příjmení nebo obchodní jméno a adresa příjemce zásilky zboží, to je osoby, které má být deklarované zboží doručeno a která je jako příjemce uvedena v dokladech přiložených k zásilce zboží (např. v přepravní listině). Je-li příjemcem česká osoba, uvede se do pravého horního rohu tohoto odstavce její daňové identifikační číslo, osmimístné identifikační číslo (IČO) nebo rodné číslo, je-li při podání Deklarace známo.

(41) Je-li při tranzitu do vnitrozemí určena zásilka zboží pro více příjemců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "různí" a seznam příjemců se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.

Odstavec 9 Deklarace

(42) Při dovozu a vývozu se do tohoto odstavce uvádí bankovní spojení a číslo účtu deklaranta bez ohledu na skutečnost, bude-li celní dluh hrazen z tohoto účtu. Z uvedeného údaje musí být zřejmá banka, u které je tento účet veden.

(43) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 10 Deklarace

(44) Nevyplňuje se.

Odstavec 11 Deklarace

(45) Do levé části tohoto odstavce se uvádí velkými tiskacími písmeny kód státu obchodu podle Seznamu kódů států z části V. této přílohy. Je jím stát, kde má své sídlo nebo bydliště při vývozu kupující nebo příjemce, není-li zboží do zahraničí prodáváno a při dovozu prodávající nebo odesilatel, není-li zboží ze zahraničí nakupováno.

(46) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 12 Deklarace

(47) Nevyplňuje se.

Odstavec 13 Deklarace

(48) Nevyplňuje se.

Odstavec 14 Deklarace

(49) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) deklaranta. Je-li deklarant totožný s dovozcem uvedeným v odstavci 8 Deklarace, uvádí se do tohoto odstavce "DOVOZCE". Je-li dovoz uskutečňován prostřednictvím zástupce v zastoupení nepřímém uvádí se zde údaje o zástupci i zastupované osobě.

(50) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) deklaranta. Je-li deklarant totožný s vývozcem uvedeným v odstavci 2 Deklarace, uvádí se do tohoto odstavce "VÝVOZCE". Je-li vývoz uskutečňován prostřednictvím zástupce v zastoupení nepřímém, uvádí se zde údaje o zástupci i zastupované osobě.

(51) Kromě údajů uvedených v bodech 49 a 50 se při dovozu a vývozu do tohoto odstavce uvádí telefonní, faxové, dálnopisné nebo podobné spojení deklaranta.

(52) Do pravého horního rohu tohoto odstavce se uvádí daňové identifikační číslo deklaranta. Nemá-li deklarant přiděleno daňové identifikační číslo a je právnickou osobou, uvádí se zde jeho osmimístné identifikační číslo (IČO). Je-li deklarant fyzickou osobou, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo ani osmimístné identifikační číslo, uvádí se zde jeho rodné číslo. Zahraniční osoby, které nemají přiděleno daňové identifikační číslo, osmimístné identifikační číslo ani nemají rodné číslo, uvádějí do pravého horního rohu tohoto odstavce celní registrační číslo, které jim na žádost přidělí celní úřad v místě jejich sídla nebo trvalého pobytu v tuzemsku. Se žádostí, která se podává na tiskopise poskytovaném celními úřady, se předkládá originál výpisu z obchodního nebo podobného rejstříku, ze kterého je zřejmé, že tato osoba může v tuzemsku provádět podnikatelskou činnost.

(53) Správnost údajů, které se uvádějí do pravého horního rohu tohoto odstavce prokazuje deklarant celnímu úřadu dokladem o přidělení daňového identifikačního čísla, osmimístného identifikačního čísla nebo celního registračního čísla. Správnost uvedeného rodného čísla se prokazuje předložením občanského průkazu nebo z něj úředně ověřeného výpisu. Doklady předkládané spolu s Deklarací celnímu úřadu ke kontrole údajů v tomto odstavci se vrací zpět osobě, která je předložila.

(54) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 15 Deklarace

(55) Při dovozu, vývozu a vnitrozemském tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

(56) Při tranzitu do vnitrozemí, tranzitu z vnitrozemí a při přímém tranzitu se do tohoto odstavce uvádí název státu, ze kterého je zboží odesíláno nebo bylo odesláno. Bylo-li zboží před vstupem do tuzemska dopraveno do jednoho nebo více států a zdrželo se zde z jiných důvodů než přepravních, je státem odeslání poslední stát, ve kterém k tomuto zdržení došlo. Například u zboží, které bylo dopraveno do tuzemska a je dále přepravováno v režimu tranzitu z vnitrozemí, aniž mu bylo přiděleno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu tranzitu, se uvádí původní stát odeslání, nikoliv Česká republika. Název lze srozumitelně zkrátit nebo nahradit nebo doplnit kódem z části IV. této přílohy.

Odstavec 15a Deklarace

(57) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny kód státu odeslání (viz též bod 56 této přílohy) podle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy. Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 15b Deklarace

(58) Nevyplňuje se.

Odstavec 16 Deklarace

(59) Nevyplňuje se.

Odstavec 17a Deklarace

(60) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny dvoumístný alfabetický kód státu určení podle Seznamu kódů států z části IV.této přílohy. Státem určení je stát,kde má být zboží používáno, spotřebováno nebo zpracováváno anebo poslední známý stát, do kterého má být zboží dopraveno.

(61) Při dovozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 17b Deklarace

(62) Nevyplňuje se.

Odstavec 17 Deklarace

(63) Při vývozu a při tranzitu z vnitrozemí se do tohoto odstavce uvádí název státu určení (viz bod 60 této přílohy), který lze srozumitelně zkrátit, nahradit nebo doplnit kódem z části IV. této přílohy.

(64) Při dovozu a při tranzitu, s výjimkou tranzitu z vnitrozemí, se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 18 Deklarace

(65) Při tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí státní poznávací značka a druh dopravního prostředku (např. nákladní vozidlo, vagón, letadlo, loď), kterým je zboží dopravováno od celního úřadu odeslání. Do pravé části tohoto odstavce se do předtištěného okénka vyznačuje státní příslušnost dopravního prostředku uvedením kódu státu, ve kterém je dopravní prostředek matrikulován, a to podle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy.

(66) Je-li k dopravě použito tažné nebo tlačné zařízení, které je imatrikulováno v jiném státu než přívěs, návěs nebo tlačený prostředek, uvádí se do okénka v pravé části tohoto odstavce kód státu, ve kterém je imatrikulováno tažné nebo tlačné zařízení .

(67) Odchylně od ustanovení bodu 65 této přílohy se neuvádí poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku při poštovní dopravě a dopravě potrubím nebo vedením. Při dopravě po železnici se neuvádí údaj o státní příslušnosti dopravního prostředku.

(68) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 19 Deklarace

(69) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí kód "1", byla nebo bude-li alespoň část zásilky zboží dopravována přes státní hranice v kontejneru4) nebo kód "0" v ostatních případech, a to podle znalostí v okamžiku podání celního prohlášení. V případě pochybností se uvádí kód "0".

(70) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 20 Deklarace

(71) Při dovozu a při vývozu se do první části tohoto odstavce zleva uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný alfabetický kód dodací podmínky. Kódy dodacích podmínek jsou vyznačeny v části V. této přílohy.

(72) Do druhé části tohoto odstavce zleva se při dovozu a při vývozu uvádí název místa, kde náklady dopravy a přepravy a pojištění dováženého nebo vyváženého zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího (např. místopisný název přístavu nalodění, přístavu určení, odletového letiště). Je-li místem přechodu nákladů státní hranice, nemusí zde být vyznačen přímo název celního přechodu, přes který je zboží dopravováno, ale je dostatečné pouze označení této hranice (např. státní hranice ČR). Do třetí části tohoto odstavce zleva se kódem vyznačí, kde se uvedené místo přechodu nákladů nachází, a to kód "Z", nachází-li se v zahraničí, kód "H", nachází-li se na státní hranici České republiky nebo kód "V", nachází-li se ve vnitrozemí České republiky.

(73) Je-li v první části tohoto odstavce zleva uveden kód "XXX" uvádí se do druhé části zleva mimo údajů stanovených v bodě 72 i stručný popis (název) dodací podmínky.

(74) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 21 Deklarace

(75) Při dovozu, vývozu i tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí poznámkou, např. "nákladní vozidlo", "loď", "vagón", "letadlo", druh dopravního prostředku, který má být, podle znalostí deklaranta v okamžiku podání celního prohlášení, použit při dopravě zboží přes státní hranice (dále jen "aktivní dopravní prostředek") a jeho státní poznávací značka, je-li známa. Při železniční dopravě se státní poznávací značka aktivního dopravního prostředku neuvádí. Jedná-li se o kombinovanou dopravu anebo se použije víc druhů dopravních prostředků, je aktivním dopravním prostředkem ten, který pohání celou soupravu, nebo vagón v železniční dopravě. Např. je-li nákladní auto loženo na železničním vagónu je aktivním prostředkem vagón, při použití tahače s návěsem je aktivním prostředkem tahač.

(76) Do pravé části tohoto odstavce se uvádí kódem státu, dle části V. této přílohy, státní příslušnost aktivního dopravního prostředku, který má být použit při dopravě zboží přes státní hranice. Tato část se nevyplňuje při železniční dopravě. Tato část se rovněž nevyplňuje při vývozu a při tranzitu, není-li státní příslušnost aktivního dopravního prostředku předem známa.

(77) Tento odstavec se nevyplňuje při poštovní dopravě, dopravě potrubím nebo vedením nebo nepřekračuje-li zboží státní hranice.

Odstavec 22 Deklarace

(78) Při dovozu, s výjimkou případů, kdy je zboží propouštěno do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití, a při vývozu, se do levé části tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný alfabetický kód měny, ve které je za zboží placeno nebo inkasováno ve vztahu k zahraničí a která je dohodnuta v kupní smlouvě, nebo je vyznačena v průvodním dokladu o ceně zboží (např. v proformafaktuře). Není-li za zboží placeno nebo inkasováno a není-li ani v průvodním dokladu o ceně měna uvedena, uvádí se kód "XXX". Kódy měn jsou uvedeny v části VI. této přílohy.

(79) Do pravé části tohoto odstavce se nepovinně uvádí cena obchodní parity v měně, vyjádřené kódem v levé části tohoto odstavce.

(80) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 23 Deklarace

(81) Při dovozu, s výjimkou případů, kdy je zboží propouštěno do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití, a při vývozu se uvádí kurz měny, jejíž kód je uveden v odstavci 22 Deklarace, a to kurz ke koruně české vyhlášený Českou národní bankou a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci v němž bylo celní prohlášení přijato. Uvedený kurz se používá zejména k přepočtu statistických hodnot a celní hodnoty.

(82) Uvádí se s přesností na dvě desetinná místa. K případným dalším místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží. Pokud je za zboží placeno nebo inkasováno v korunách českých, uvádí se zde kód "1". Tento odstavec se nevyplňuje, je-li v odstavci 22 Deklarace uveden kód "XXX".

(83) U zahraničních měn, které nejsou uváděny v kurzech devizového trhu České národní banky, se do tohoto odstavce uvádí, způsobem stanoveným v bodech 81 a 82 této přílohy, kurz stanovený českou národní bankou.

(84) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 24 Deklarace

(85) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí do okénka vlevo dvoumístný číselný kód obchodní operace. Naznačené rozdělení okénka není třeba při uvádění údaje brát v úvahu. Seznam kódů je uveden v části VII. této přílohy.

(86) Při režimu tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 25 Deklarace

(87) Při dovozu a vývozu se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy (viz bod 89 této přílohy) při přechodu aktivního dopravního prostředku přes státní hranice . Nemůže-li deklarant do vývozní Deklarace, kterou podává u vnitrozemského celního úřadu, uvést druh dopravy přes státní hranice, může tento údaj uvést do listů 2 a 3 Deklarace až před předložením vývozních dokladů pohraničnímu celnímu úřadu. Nelze-li při dovozu druh dopravy zjistit, uvádí se zde kód "99".

(88) Při tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy, ve kterém je zboží dopravováno od celního úřadu odeslání. Seznam kódů je uveden v bodu 89 této přílohy.

(89) Druh dopravy se do tohoto odstavce vyznačuje některým z následujících kódů

20 - při železniční nákladní dopravě

23 - při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými po železnici

29 - při železniční osobní dopravě

30 - při silniční nákladní dopravě

39 - při silniční osobní dopravě

40 - při letecké nákladní dopravě

49 - při letecké osobní dopravě

50 - při poštovní dopravě

70 - při dopravě potrubím a vedením

80 - při říční nákladní dopravě

83 - při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými na říčních lodích

89 - při říční osobní dopravě

90 - ostatní druhy dopravy

99 - neznámý druh dopravy (lze uvést pouze při dovozu)

Odstavec 26 Deklarace

(90) Nevyplňuje se.

Odstavec 27 Deklarace

(91) Nevyplňuje se.

Odstavec 28 Deklarace

(92) Při dovozu, je-li je na Deklaraci anebo Doplňkové deklaraci vyměřován celní dluh, uvádí celní úřad do horní poloviny tohoto odstavce své bankovní spojení a číslo účtu. Do dolní poloviny pak číslo variabilního symbolu, který je plátce povinen uvést do příkazu k platbě nebo do zprávy pro příjemce na poukázce.

(93) Při dovozu, kdy není vyměřován celní dluh, při vývozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje a může být celním úřadem využit pro uvedení poznámek.

Odstavec 29 Deklarace

(94) Při propouštění zboží do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku, má-li být toto zboží přepravováno silničními dopravními prostředky, se do tohoto odstavce zleva uvádí název pohraničního celního úřadu, přes který se předpokládá doprava zboží do zahraničí.5)

(95) V dovozu, tranzitu a v jiných případech vývozu, než uvedených v bodě 94 se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 30 Deklarace

(96) Nevyplňuje se.

Odstavec 31 Deklarace a Doplňkové deklarace

(97) Při dovozu, vývozu a tranzitu je tento odstavec určen pro uvedení názvu zboží a údajů o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů; není-li zboží baleno, uvede se počet kusů, případně údaj "VOLNĚ". V případě nedostatku místa lze údaje o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů uvést do přílohy Deklarace.

(98) Název zboží je nutno uvést označením v dostatečně přesných termínech, které umožňují zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky celního sazebníku (údaj v odstavci 33 Deklarace a Doplňkové deklarace).

(99) Označení zboží musí být uvedeno v českém jazyce a pro upřesnění může být doplněno i o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou značku apod.

(100) Stanoví-li celní úřad v povolení režimu s ekonomickými účinky uvádění jiné měrné jednotky než je k deklarované podpoložce zboží určena v celním sazebníku nebo v seznamu doplňkových kódů z části IX. této přílohy, uvádí se při dovozu a vývozu do levého dolního rohu tohoto odstavce kód měrné jednotky a množství v této měrné jednotce. Seznam kódů měrných jednotek je uveden v části VIII. této přílohy.

(101) Při tranzitu deklarant do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí celní hodnotu v celých korunách českých, jejíž stanovení a způsob přepočtu jsou upraveny celním zákonem.6) Je-li režim s ekonomickým účinkem ukončen propuštěním zboží do režimu tranzitu, uvádí se zde celní hodnota, kterou mělo zboží při propuštění do režimu s ekonomickým účinkem.

(102) Za údaj o celní hodnotě celník uvede kód "D" a celkovou výši zajišťovaného celního dluhu v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně devítimístného čísla. Je-li režim dočasného použití s částečným osvobozením od cla ukončen propuštěním zboží do režimu tranzitu, výše zajištěného celního dluhu odpovídá částce, kterou tvoří rozdíl mezi částkou celního dluhu, který by vznikl, kdyby zboží v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu a částkou dovozního cla, daní a poplatků vybraných v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití.

(103) Při tranzitu, podléhá-li zboží spotřební dani, deklarant do pravého dolního rohu tohoto odstavce uvádí údaje o množství deklarovaného zboží v měrné jednotce určené k příslušné podpoložce zboží v celním sazebníku s výjimkou případů, kdy je podpoložce zboží určena jiná měrná jednotka uvedená v části VIII. této přílohy, která má přednost před jednotkou stanovenou v celním sazebníku. Údaj o množství musí být uveden s přesností na dvě desetinná místa, včetně případných nul za desetinnou čárkou.

(104) Je-li při tranzitu zásilka složena z více položek zboží a k Deklaraci se přikládají Ložné listy (viz body 11 až 14 této přílohy), uvede deklarant do tohoto odstavce pouze poznámku "viz Ložný list".

Odstavec 32 Deklarace a Doplňkové deklarace

(105) Do tohoto odstavce uvádí deklarant pořadová čísla položek deklarovaného zboží tak, jak jsou za sebou uvedeny na Doplňkových deklaracích v návaznosti na pořadí jejich přiložení k Deklaraci. Při vykazování pouze jedné položky zboží (předložení Deklarace bez Doplňkové deklarace) nebo je-li při tranzitu k Deklaraci přiložen Ložný list (viz též body 11 až 14 této přílohy) není třeba pořadová čísla položek uvádět. Při deklarování více položek zboží na Deklaraci s přiloženými Doplňkovými deklaracemi se do tohoto odstavce uvede číslo "1" au ostatních položek v jedné nebo více přiložených Doplňkových deklaracích další pořadová čísla.

Odstavec 33 Deklarace a Doplňkové deklarace

(106) První dvě části tohoto odstavce zleva jsou vyhrazeny pro uvedení osmimístného číselného kódu podpoložky zboží dle celního sazebníku.7) Do první části zleva deklarant uvádí šest čísel z tohoto kódu, které vyjadřují položku Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.8)

(107) Při dovozu a při vývozu uvádí deklarant do třetí části tohoto odstavce zleva doplňkový kód v těch případech, kdy je dováženo nebo vyváženo zboží, jehož kód podpoložky celního sazebníku je uveden v části IX. této přílohy - Seznamu doplňkových kódů k číselným kódům podpoložek zboží. Doplňkový kód je nedílnou součástí kódu podpoložky zboží. Je-li nutno k jedné podpoložce zboží přiřadit více doplňkových kódů, musí být každá podpoložka s doplňkovým kódem uváděna do samostatného odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.

(108) Při tranzitu zboží, které nepodléhá spotřební dani nebo u kterého není vyžadováno zajištění celního dluhu v jeho přesné výši, může deklarant do první části tohoto odstavce zleva uvést namísto šestimístného číselného kódu položky zboží pouze první čtyři čísla zleva tohoto kódu a další části nevyplňovat. Celní úřad může povolit, aby při tranzitu nebyly do tohoto odstavce údaje uváděny.

(109) Při dovozu a vývozu uvádí deklarant do páté části tohoto odstavce zleva velkým tiskacím písmenem kód "R" v případech, kdy jsou v odstavci 44 a 46, resp. 47, Deklarace nebo Doplňkové deklarace vyjádřeny celkové údaje za více dílčích, samostatně neocenitelných zásilek propuštěných na několik samostatných dokladů, je-li zboží dováženo nebo vyváženo v rozebraném stavu. Kód "R" se současně uvádí i v Deklaracích a Doplňkových deklaracích, ve kterých jsou v odstavcích 46 a 44, resp. 47, uvedeny nuly.

(110) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje, je-li zásilka složena z více druhů zboží a k Deklaraci se přikládají Ložné listy (viz body 11 až 14 této přílohy).

Odstavec 34a Deklarace a Doplňkové deklarace

(111) Při dovozu a při vývozu do tohoto odstavce deklarant velkými tiskacími písmeny uvádí dvoumístný alfabetický kód státu, nebo integračního seskupení, původu zboží k příslušné podpoložce zboží (z odstavce 33 Deklarace a Doplňkové deklarace). Seznam kódů států je uveden v části V. této přílohy. Není-li možné stát původu zboží zjistit nebo prokázat, uvede se zde kód "UN".

(112) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 34b Deklarace a Doplňkové deklarace

(113) Nevyplňuje se.

Odstavec 35 Deklarace

(114) Do tohoto odstavce uvádí deklarant hrubou hmotnost deklarovaného zboží uvedeného v odstavci 33 Deklarace nebo celkovou hrubou hmotnost veškerého deklarovaného zboží uvedeného na Deklaraci a k ní přiložených Doplňkových deklaracích. Hrubá hmotnost se zde uvádí v celých kilogramech s případným zaokrouhlením. Je-li hrubá hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Hrubá hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0, 5 směrem nahoru. Uvádí se zde maximálně devítimístný údaj (999 999 999). Není dovoleno uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa.

(115) Hrubá hmotnost je hmotnost zboží s obaly nutnými pro jeho přepravu (přepravní obaly) a všemi ostatními obaly (vnitřní a obchodní), včetně obalů vratných. Do hrubé hmotnosti se nezahrnuje hmotnost dopravních prostředků, přepravních pomůcek a přepravních zařízení, např. kontejnerů, přepravních skříní.

Odstavec 36 Deklarace a Doplňkové deklarace

(116) Při dovozu, uplatňuje-li deklarant nárok na osvobození od cla v rámci všeobecného systému celních preferencí9) nebo nárok na přiznání celních preferencí vyplývajících z mezinárodních dohod o celní unii nebo oblasti volného obchodu10) , se do tohoto odstavce uvádí dvoumístný kód státu původu zboží (velkými tiskacími písmeny k příslušné položce deklarovaného zboží) nebo kód integračního seskupení, se kterým má Česká republika uzavřenou příslušnou mezinárodní dohodu. Seznam kódů států a integračních seskupení je uveden v části IV. této přílohy.

(117) Nepřizná-li celní úřad celní preferenci, kterou deklarant v tomto odstavci uplatnil, uvede celník do odstavce 44 Deklarace anebo Doplňkové deklarace důvod nepřiznání preference a do odstavce 45 Deklarace anebo Doplňkové deklarace kód "NP".

(118) Při vývozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 37 Deklarace a Doplňkové deklarace

(119) Při dovozu a při vývozu se do levé části tohoto odstavce uvádí čtyřmístný číselný kód, který blíže vymezuje celně schválené určení vyjádřené obecně kódem uvedeným ve střední části odstavce 1 Deklarace. Seznam dvoumístných kódů je uveden v části X. této přílohy. Prvním dvojčíslím tohoto kódu zleva se vyznačuje navrhovaný režim nebo ukončení režimu dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku. Druhým dvojčíslím tohoto kódu se vyjadřuje

a) režim pasivního zušlechťovacího styku, jsou-li do režimu volného oběhu propouštěny výrobky zušlechtěné v pasivním zušlechťovacím styku,

b) režim vývozu, je-li do režimu volného oběhu propouštěno dříve české zboží, které se ve lhůtě tří let po vývozu z tuzemska vrací zpět,

c) režim dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku, jsou-li tyto režimy ukončovány, nebo

d) v ostatních případech celní režim bezprostředně předcházející navrhovanému režimu; jde-li o režim tranzitu, uvede se kód "99".

(120) Nepředchází-li navrhovanému režimu žádný režim, uvádí se na třetím a čtvrtém místě tohoto čtyřmístného číselného kódu číslice "0" (např. kód "4000" vyjadřuje návrh na propuštění zboží do režimu volného oběhu po jeho přímém dovozu ze zahraničí).

(121) V Doplňkové deklaraci není třeba údaj do levé části tohoto odstavce uvádět.

(122) Při dovozu se do pravé části tohoto odstavce uplatňuje uvedením dvoumístného číselného kódu nárok na celní výhody a uvedením alfabetického kódu (velkým tiskacím písmenem) nárok na daňové výhody. Žádá-li deklarant současně celní i daňové výhody, použije příslušnou kombinaci číselného i alfabetického kódu s tím, že na prvním místě se uvádí dvoumístný číselný kód a za ním kód alfabetický (např. kódem "02A" se vyjadřuje nárok na současné osvobození od cla i od daně z přidané hodnoty, kódem "51E" se vyjadřuje nárok na současné osvobození od cla, od daně z přidané hodnoty i od spotřební daně, kódem "F" se vyjadřuje pouze nárok na osvobození od spotřební daně).

(123) Seznam číselných kódů na přiznání celních výhod je uveden v části XI. této přílohy, seznam alfabetických kódů na přiznání daňových výhod v části XII. této přílohy.

(124) Důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody poznamená celník do odstavce 44 Deklarace, resp. Doplňkové deklarace, s uvedením příslušného kódu v odstavci 45 Deklarace.

(125) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje. Při vývozu a při dovozu, kdy není uplatňován nárok na celní a daňové výhody se nevyplňuje pravá část tohoto odstavce.

Odstavec 38 Deklarace a Doplňkové deklarace

(126) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí vlastní hmotnost příslušné položky zboží uvedené v odstavci 33 Deklarace a Doplňkové deklarace. Vlastní hmotnost se uvádí v celých kilogramech s případným zaokrouhlením. Je-li vlastní hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 směrem nahoru. K jedné podpoložce lze uvést maximálně devítimístný údaj. Není dovoleno zde uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. U radioaktivních látek se do tohoto odstavce uvádí "0". Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné vlastní hmotnost přesně určit, může celní úřad povolit, aby byl údaj o vlastní hmotnosti nahrazen údajem o čisté hmotnosti. Čistá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s komerčním obalem. Do čisté hmotnosti se zahrnuje hmotnost všech obalů, které přímo chrání zboží.

(127) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 39 Deklarace a Doplňkové deklarace

(128) Nevyplňuje se.

Odstavec 40 Deklarace a Doplňkové deklarace

(129) Do pravé poloviny tohoto odstavce uvádí celník údaje o předchozích celních dokladech, které mají vztah k propuštění deklarovaného zboží, a jejich evidenční čísla. Údaje společné pro celou zásilku zboží lze uvést pouze v Deklaraci.

(130) Při vnitrozemském tranzitu a tranzitu z vnitrozemí uvádí deklarant do levé poloviny tohoto odstavce číselný kód

1 - předcházel-li režimu tranzitu jiný režim tranzitu,

2 - předcházelo-li režimu tranzitu umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,

3 - předcházel-li režimu tranzitu režim dočasného použití,

5 - předcházel-li režimu tranzitu režim aktivního zušlechťovacího styku,

7 - předcházel-li režimu tranzitu režim uskladňování v celním skladu,

9 - předcházel-li režimu tranzitu režim přepracování pod celním dohledem,

0 - v ostatních případech.

Odstavec 41 Deklarace a Doplňkové deklarace

(131) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí údaj o množství zboží příslušné podpoložky (odstavec 33 Deklarace a Doplňkové deklarace) v měrné jednotce určené k této podpoložce v celním sazebníku s výjimkou případů, kdy je podpoložce zboží určena v části IX. této přílohy jiná měrná jednotka, která má přednost před jednotkou stanovenou v celním sazebníku. Údaj o množství musí být uveden v celých měrných jednotkách se zaokrouhlením směrem nahoru. Jestliže je k dané podpoložce zboží v celním sazebníku určen kód měrné jednotky "UNS" (nespecifikováno), uvádí se zde "0". Nula se zde uvádí i při vývozu nebo dovozu zboží v rozebraném stavu, kdy je třeba k jedné zásilce přiřadit celkové množství v kusech a u ostatních zásilek je již nevyjadřovat.

(132) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 42 Deklarace a Doplňkové deklarace

(133) Nevyplňuje se.

Odstavec 43 Deklarace a Doplňkové deklarace

(134) Nevyplňuje se.

Odstavec 44 Deklarace a Doplňkové deklarace

(135) Do tohoto odstavce uvádí deklarant záznamy o předkládaných dokladech, údaj o ceně franco české hranice vyváženého zboží, údaj o zajištění celního dluhu, je-li zboží propouštěno do režimu volného oběhu a kódem vyjadřuje, že celní dluh byl již částečně nebo úplně vyměřen jiným rozhodnutím. Celní úřad do tohoto odstavce uvádí údaj o zajištění celního dluhu, není-li zboží propuštěno do režimu volného oběhu, lhůtu ke zpětnému vývozu a dovozu a důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody. Údaje společné pro celou zásilku zboží lze uvést pouze v Deklaraci, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v tomto odstavci uvádějí u předmětné podpoložky zboží.

(136) Do levého horního rohu uvádí deklarant kód (číslo) dovozní nebo vývozní licence (úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb) vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu, je-li k dovozu nebo vývozu zboží vyžadována11). Není-li k dovozu nebo vývozu licence vyžadována, uvádí deklarant do levého horního rohu tohoto odstavce některý z těchto kódů

5 - jedná-li se o dovoz nebo vývoz vzorků zboží, u kterého by jinak byla licence vyžadována,

6 - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží, které je součástí investičních celků a u kterého by jinak byla licence vyžadována,

7 - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží náhradou za reklamované vadné zboží, u kterého by jinak byla licence vyžadována,

8 - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží, u kterého by jinak licence vyžadována byla a její nevyžadování je upraveno jinými ustanoveními právních předpisů,11) než které umožňují použití výše uvedených kódů 5, 6 nebo 7,

9 - v ostatních případech.

(137) Do tečkované vyznačeného okénka v pravém dolním rohu tohoto odstavce uvádí celník, je-li to třeba, poslední den lhůty ke zpětnému vývozu nebo dovozu zboží, a to způsobem "rok, rok, měsíc, měsíc, den, den" (např. 960403 = 3. dubna 1996).

(138) Při vývozu uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ", nad tečkované vyznačené okénko v pravém dolním rohu, cenu franco české hranice v korunách českých příslušné podpoložky zboží dle odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace. Je jí cena obchodní parity uvedená v odstavci 46 Deklarace a Doplňkové deklarace (viz ustanovení bodů 148 této přílohy) snížená o přímé obchodní náklady zahraniční, které tuzemskému vývozci vznikají mimo celní území České republiky.

(139) Při vývozu zboží, za které není inkasováno ale naopak je placeno, se v tomto odstavci uvádí namísto ceny franco česká hranice kód "0".

(140) Při dovozu, je-li zajišťován celní dluh se uvede do levého dolního rohu tohoto odstavce některý z těchto kódů

1 - při globálním zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je uveden v příloze 25 této vyhlášky,

2 - při jednotlivém zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je uveden v příloze 20 této vyhlášky,

3 - při zajištění celního dluhu celní jistotou,

4 - při paušálním zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je uveden v příloze 26 této vyhlášky,.

(141) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "1" (viz bod 140 této přílohy), uvede se v levém dolním rohu tohoto odstavce zkratka celního orgánu, který zajištění povolil, a to

GŘC - při povolení MF - Generálním ředitelstvím cel,
OCÚ - při povolení oblastním celním úřadem,
CÚ - při povolení celním úřadem,

Za zkratku celního orgánu se uvede číslo "Osvědčení o záruce", jehož vzor je uveden v příloze 21 této vyhlášky. V části XIV. této přílohy jsou stanovena pravidla pro vyhotovení tiskopisů, manipulaci a způsob uvádění údajů do tohoto osvědčení. Správnost údajů se prokazuje předložením "Osvědčení o záruce", které se po prověření vrací.

(142) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "2" (viz bod 140 této přílohy), uvede se vedle tohoto kódu poznámka "Záruční listina".

(143) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "3" (viz bod 140 této přílohy), uvede se vedle tohoto kódu kód "CJ-" a za něj částka celní jistoty v celých korunách českých.

(144) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "4" (viz bod 140 této přílohy), uvede se vedle tohoto kódu kód záručního dokladu, resp. dokladů. Záruční doklady se přikládají k Deklaraci. Vzor záručního dokladu je uveden v příloze 22 této vyhlášky.

(145) Dále deklarant do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace uvádí názvy a čísla předkládaných dokladů, zejména certifikátu,12) koncesní listiny,13) povolení Ministerstva zemědělství nebo povolení Ministerstva financí,14) osvědčení,15) povolení celního orgánu16) a celník uvádí důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody.

(146) Do okénka označeného "Kód ZZ" tohoto odstavce uvádí deklarant kód

a) UV - byl-li celní dluh z předmětného zboží vyměřen v plné výši jiným rozhodnutím, nebo

b) CV - byl-li celní dluh z předmětného zboží vyměřen pouze částečně jiným rozhodnutím nebo daňová povinnost vznikla odebráním tabákových nálepek.

Při použití těchto kódů se s Deklarací předkládá rozhodnutí, jímž byl celní dluh vyměřen.

Odstavec 45 Deklarace a Doplňkové deklarace

(147) Nepřizná-li celní úřad při dovozu celní nebo daňovou výhodu nebo celní preferenci, uvede celník do tohoto odstavce kód

a) "NC" nepřizná-li celní výhodu,

b) "ND" nepřizná-li daňovou výhodu,

c) "NZ" nepřizná-li současně celní ani daňovou výhodu (viz bod 124 této přílohy), nebo

d) "NP" nepřizná-li celní preferenci.

Odstavec 46 Deklarace a Doplňkové deklarace

(148) Při vývozu a při dovozu, s výjimkou případů propouštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití nebo s ukončením režimu aktivního zušlechťovacího styku, kdy se zde uvádí "0", se do tohoto odstavce uvádí cena obchodní parity podpoložky zboží z odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně devítimístného čísla. Pro přepočet ceny ze zahraniční měny na koruny české se používá kurz uvedený v odstavci 23 Deklarace.

(149) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané při ukončování režimu aktivního zušlechťovacího styku, je-li zboží vyváženo zpět do zahraničí, se uvádí cena obchodní parity nezušlechtěného zboží při dovozu, ke které se připočítávají všechny náklady vzniklé ze zpracovatelských operací, včetně hodnoty přísad a hodnoty použitých předloh zadavatele připadající na zušlechťované zboží, jakož i náklady balení a přebalů, i když je dá k dispozici zadavatel. Součástí této ceny není však hodnota přidaného českého zboží, která se vykazuje na samostatné Deklaraci.

(150) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané při ukončování režimu dočasného použití, do kterého bylo zboží propuštěno na dobu nepřesahující dvanáct měsíců k placenému pronájmu (operační leasing) a zboží se vyváží zpět do zahraničí, se uvádí cena placená za poskytnutou službu.

(151) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané při ukončování režimu dočasného použití, do kterého bylo zboží propuštěno na dobu delší než dvanáct měsíců k placenému pronájmu (finanční leasing) a zboží se vyváží zpět do zahraničí, se uvádí cena obchodní parity vykázaná při propuštění zboží do tohoto režimu.

(152) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané k propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém byla zpracovatelskou operací oprava prováděná bezplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady, se uvádí "0".

(153) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané k propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém bylo dočasně vyvážené zboží podrobeno jiné zpracovatelské operaci než bezplatné opravě, je cenou obchodní parity celní hodnota dováženého zboží nezahrnující náklady tuzemského dovozce stanovené v celním zákoně17) nebo snížená o tyto náklady.

(154) Při propouštění zboží do režimu vývozu, kdy za vyvážené zboží není inkasováno, ale naopak je placeno, se do tohoto odstavce uvádí "0".

(155) Kód "0" se do tohoto odstavce uvádí také při dovozu zboží, za které není placeno do zahraničí, ale naopak je inkasováno.

(156) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 47 Deklarace a Doplňkové deklarace

(157) Vznikne-li při dovozu propuštěním zboží do volného oběhu nebo do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh, uvádí deklarant do tohoto odstavce kód příslušné platby, které dovážené zboží podléhá, a základ pro její vyměření. Základ pro vyměření spotřební daně uvádí deklarant i při dovozu cigaret označených tabákovými nálepkami, jejichž odebráním vznikla daňová povinnost; ostatní údaje se v této řádce nevyplňují. Základ pro vyměření daně z přidané hodnoty a základ pro vyměření cla ze zboží propouštěného do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití však deklarant do tohoto odstavce neuvádí. Deklarant dále uvádí do sloupce označeného "ZP" kód označující způsob příslušné platby. Údaje do sloupců "Sazba" a "Částka" vyplňuje celní úřad, stejně jako základ pro vyměření daně z přidané hodnoty.

(158) Pro jednotlivé platby vyměřované a vybírané celním úřadem se do sloupce "Druh" uvádějí velkými tiskacími písmeny tyto kódy druhů poplatku v uvedeném pořadí

CLO = clo

SPD = spotřební daň

DPH = daň z přidané hodnoty

(159) Základ pro vyměření příslušné platby musí být umístěn ve stejném řádku tohoto odstavce do sloupce "Zákl. pro vyměř. popl." jako je uveden její kód. Údaj se zde uvádí v celých jednotkách, vyjma základu pro vyměření spotřebních daní, v rozsahu maximálně devítimístného čísla. Základ pro vyměření spotřebních daní musí být v tomto odstavci uveden vždy na dvě desetinná místa, včetně případných nul za desetinnou čárkou.

(160) Do sloupce "Zákl. pro vyměř, popl." se zde při dovozu uvádí na prvním řádku celní hodnota, i když není vyžadována jako základ pro vyměření a vybrání cla. Ostatní požadované údaje se neuvádějí, nejsou-li z dováženého zboží žádné platby vyměřovány a vybírány.

(161) Výši cla a daní, odpovídající výši celního dluhu, vyměřených dlužníkovi nebo stanovených při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla uvádí celník v tomto odstavci Deklarace do části označené "Celkem" nebo v poslední přiložené Doplňkové deklaraci do části "Celk. součet: " odstavce "Celkový součet".

(162) Způsob placení v tomto odstavci vyznačuje deklarant do sloupce "ZP" takto

kód "B" - při bezhotovostním převodu z účtu vedeného u banky na příslušný účet celního úřadu

kód "H" - při platbě v hotovosti zaměstnancům celní správy, pověřeným celním úřadem

kód "P" - při platbě v hotovosti poštovní poukázkou na příslušný účet celního úřadu

kód "O" - při platbě jiným způsobem.

(163) Kódy způsobu placení postačuje uvést pouze u první vyměřené platby.

(164) Při vývozu a tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 48 Deklarace

(165) Povolil-li při dovozu celní orgán dlužníkovi některý ze způsobů ulehčení platby uvedených v celním zákoně,18) uvádí celník do tohoto odstavce kód "U" a datum, do kdy má být celní dluh uhrazen.

(166) Při vývozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 49 Deklarace

(167) Označení skladu do tohoto odstavce uvádí deklarant pouze tehdy, vyžadují-li to celní orgány v povolení o provozování celního skladu, a to způsobem stanoveným v povolení.

Odstavec 50 Deklarace

(168) Při tranzitu se pod první řádek předtisku tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) deklaranta a dále se za předtisk "č." uvádí

a) daňové identifikační číslo deklaranta, nemá-li je přiděleno, jeho osmimístné identifikační číslo (IČO), je-li deklarantem česká právnická nebo fyzická osoba,

b) rodné číslo deklaranta, je-li deklarantem česká fyzická osoba, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo ani osmimístné identifikační číslo (IČO),

c) kód státu (dle Seznamu kódů států z části IV.této přílohy), ve kterém byl deklarantovi vydán cestovní doklad a číslo cestovního dokladu, je-li deklarantem zahraniční fyzická osoba,

d) kód státu, ve kterém má deklarant sídlo (dle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy), je-li deklarantem zahraniční právnická osoba.

(169) Správnost údaje uvedeného za předtiskem "č." prokazuje deklarant dokladem o přidělení daňového identifikačního čísla nebo osmimístného identifikačního čísla. Správnost uvedeného rodného čísla se prokazuje předložením průkazu totožnosti s rodným číslem (např. občanského průkazu, cestovního pasu) nebo z něj úředně ověřeného výpisu. Doklady předkládané spolu s Deklarací celnímu úřadu ke kontrole údajů v tomto odstavci se vrací osobě, která je předložila.

(170) Za předtisk "Zastoupen kým" se uvede obchodní jméno nebo jméno a příjmení zmocněného zástupce, jedná-li tento jménem a ve prospěch zastoupené osoby (přímé zastoupení).

(171) Na výtisku číslo 1 Deklarace, který zůstává u celního úřadu odeslání, je deklarant, nebo jeho zástupce, povinen vlastnoručně se podepsat za předtisk "Podpis:". Je-li deklarantem nebo jeho zástupcem právnická osoba, doplní ten, kdo Deklaraci podepsal, svoje jméno, příjmení a pracovní funkci, kterou ve vztahu k deklarantovi nebo jeho zástupci zastává a jehož jménem prohlášení podává:

(172) Za předtisk "Místo a datum:" deklarant uvádí datum podání Deklarace.

(173) Údaji v tomto odstavci a podpisem potvrzuje deklarant nebo jeho zástupce, že údaje uvedené v Deklaraci, případně Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech, jsou správné, připojené doklady jsou pravé a zavazuje se k plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do režimu tranzitu.

(174) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 51 Deklarace

(175) Nevyplňuje se.

Odstavec 52 Deklarace

(176) Při tranzitu uvádí deklarant v tomto odstavci, do vyznačeného okénka vpravo s nadpisem "kód", některý z těchto kódů

1 - při globálním zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je uveden v příloze 23 této vyhlášky,

2 - při jednotlivém zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je uveden v příloze 17 této vyhlášky

3 - při zajištění celního dluhu celní jistotou,

4 - při paušálním zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je uveden v příloze 24 této vyhlášky

6 - při nezajištění celního dluhu na základě ustanovení § 144 odst. 2 celního zákona,

8 - při nezajištění celního dluhu na základě ustanovení § 254 celního zákona

Při kumulaci kódů "6" a "8" se uvádí kód "6".

(177) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí deklarant při globálním zajištění celního dluhu (kód "1") zkratku celního orgánu, který zajištění povolil,

GŘC - při povolení MF-Generálním ředitelstvím cel,
OCÚ - při povolení oblastním celním úřadem,
- při povolení celním úřadem.

Za zkratku celního orgánu vyznačí deklarant číslo "Osvědčení o záruce v režimu tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze 18 k této vyhlášce. V části XIV.této přílohy jsou stanovena pravidla pro vyhotovení tiskopisů, manipulaci a způsob uvádění údajů do tohoto osvědčení. Správnost údajů se prokazuje předložením "Osvědčení o záruce", které se po prověření vrací.

(178) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí deklarant při jednotlivém zajištění celního dluhu, vyjma celní jistoty, (kód "2") poznámku "Záruční listina".

(179) Je-li celní dluh zajištěn složením hotovosti- celní jistoty (kód "3"), uvádí deklarant do levé části tohoto odstavce kód "CJ-" a za něj částku celní jistoty v celých korunách českých. Pravá část tohoto odstavce je určena pro potřebu celních orgánů.

(180) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí deklarant při paušálním zajištění celního dluhu (kód "4") číslo záručního dokladu, , resp. dokladů. Záruční doklady se přikládají k Deklaraci. Vzor záručního dokladu je uveden v příloze 19 této vyhlášky.

(181) Při uvedení kódu "8" do okénka v pravé části tohoto odstavce uvádí deklarant do levé části číslo rozhodnutí, kterým bylo povoleno nezajišťovat celní dluh.

(182) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 53 Deklarace

(183) Při tranzitu deklarant do tohoto odstavce zleva uvádí název navrhovaného celního úřadu určení.5) Je-li při podání celního prohlášení znám deklarantovi kód navrhovaného celního úřadu určení, uvede jej do pravé části odstavce.

(184) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 54 Deklarace

(185) Při dovozu a při vývozu potvrzuje deklarant nebo jeho zástupce v tomto odstavci, že dovoz nebo vývoz se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy, údaje uvedené v Deklaraci a v Doplňkových deklaracích jsou správné, připojené doklady jsou pravé a zavazuje se k plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do navrženého režimu.

(186) Správnost údajů, pravost dokladů a odpovědnost za plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do navrženého režimu nebo ukončení režimu se potvrzuje uvedením obchodního jména nebo jména a příjmení deklaranta nebo jeho zástupce a podpisem oprávněné osoby s vyznačením data vyhotovení dokladu. Osoba, která celní prohlášení podává, zde také kódem uvede, činí-li celní prohlášení vlastním jménem ve svůj prospěch (kód "VJ/VP"), nebo vlastním jménem ve prospěch jiné osoby (kód "VJ/JP") nebo jménem jiné osoby ve prospěch jiné osoby ("JO/JP")."

(187) Je-li deklarantem nebo jeho zástupcem právnická osoba, doplní ten, kdo doklad podepsal, svoje jméno, příjmení a pracovní funkci, kterou ve vztahu k deklarantovi nebo jeho zástupci zastává a jehož jménem celní prohlášení podává.19)

(188) Za předtisk "Místo a datum:" se v tomto odstavci uvádí datum podání celního prohlášení.

(189) Při tranzitu se nevyplňuje.

Odstavec 55 Deklarace

(190) Při tranzitu, v případě nutné překládky zboží na jiný dopravní prostředek nebo do jiného kontejneru, uvádí dopravce do levé části tohoto odstavce na listu číslo 4 Deklarace údaje o místu překládky, státní poznávací značce nového dopravního prostředku a státu jeho imatrikulace (použijí se přiměřeně ustanovení bodů 65 až 67 této přílohy) nebo značce nového kontejneru. Kódem "1" se v předtištěném okénku vyznačí, zda došlo k překládce do kontejneru a uvede se jeho značka, v ostatních případech se uvede kód "0". Při případných dalších překládkách se údaje postupně uvádějí do pravé části odstavce 55 na listu číslo 4, do levé a pravé části tohoto odstavce na listu číslo 5 a po vyčerpání těchto možností do přílohy.

(191) Dopravce je povinen informovat příslušné celní nebo jiné orgány o případné překládce, zejména bude-li nutné přiložit nové celní závěry nebo učinit zápis do Deklarace.

(192) Povolil-li celní orgán, aby byla překládka provedena bez jeho přítomnosti, je dopravce povinen učinit záznam o překládce v odstavci 56 Deklarace a následně si nechat tuto skutečnost tímto celním orgánem potvrdit v odstavci G Deklarace.

(193) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 56 Deklarace

(194) Při tranzitu se do tohoto odstavce na zadní straně listů čísla 4 a 5 Deklarace uvádějí informace o zničení, poškození nebo odcizení zboží v průběhu jeho dopravy od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení, státní poznávací značka a stát imatrikulace jiného tažného zařízení, pokud bylo měněno, aniž by došlo k manipulaci nebo překládce zboží apod.

(195) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec "Potvrzení o předložení" Deklarace

(196) Je-li při tranzitu požadováno potvrzení o ukončení režimu, uvede žadatel do tohoto odstavce před předložením zboží celnímu úřadu určení název celního úřadu odeslání, evidenční číslo Deklarace z odstavce C a mezi slova "vydaný" a "doklad" kód z pravé části odstavce 1 Deklarace.

(197) Vyplněné "Potvrzení o předložení" ověří celník otiskem osobního datového razítka a podpisem, vyznačí datum předložení zboží a předá osobě, která je předložila.

(198) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec A Deklarace a Doplňkové deklarace

(199) Při dovozu a při vývozu uvádí celník do horní poloviny tohoto odstavce evidenční číslo, pod kterým celní úřad vede doklad ve své evidenci. Do pravého dolního rohu tohoto odstavce uvádí celník datum přijetí Deklarace s výjimkou případů, kdy při vývozu je datum přijetí totožné s datem rozhodnutí o propuštění zboží do příslušného režimu (odstavec D Deklarace).

(200) Požaduje-li deklarant potvrzení o datu přijetí celního prohlášení, musí tato žádost obsahovat alespoň údaje z odstavců 7, 14 nebo 50, 33, 35 a 46 Deklarace; žádost která neobsahuje tyto údaje musí být doložena kopií některého z listů Deklarace.

Odstavec B Deklarace

(201) Tento odstavec vyhrazen pro poznámky celních orgánů a pro potvrzení celního úřadu o výstupu zboží do zahraničí. Na přidaných listech deklarant uvádí poznámku "Určeno pro deklaranta" dle ustanovení bodu 9 této přílohy.

Odstavec C Deklarace a Doplňkové deklarace

(202) Při dovozu a vývozu je tento odstavec vyhrazen pro poznámky celních orgánů.

(203) Při tranzitu v tomto odstavci celník potvrzuje propuštění zboží do tohoto režimu a uvádí evidenční číslo, pod kterým celní úřad odeslání vede doklad ve své evidenci.

(204) V Doplňkové deklarace potvrzuje celník v tomto odstavci propuštění zboží do navrženého režimu nebo ukončení příslušného režimu, a to při dovozu na list číslo 8, při vývozu na listy číslo 2 a 3 a při tranzitu na listy číslo 4 a 5.

Odstavec D/J Deklarace

(205) Do tohoto odstavce uvádí celník označení a počty přiložených celních závěr, datum a místo rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení, případně údaje o povolení k nakládání se zbožím před jeho propuštěním. Datum a místo rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení se zde neuvádějí při režimu tranzitu.

(206) Je-li zboží propouštěno do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku v systému prosté výměny, vyznačuje celník v tomto odstavci do řádku s předtištěným textem "Lhůta (poslední den)" datum, do kdy má zboží vystoupit do zahraničí.

(207) Při tranzitu v tomto odstavci do řádku s předtištěným textem "Lhůta (poslední den)" vyznačuje celník lhůtu, do kdy musí být zboží předloženo celnímu úřadu určení.

(208) Údaje uvedené v tomto odstavci ověřuje celník svým podpisem a otiskem osobního datového razítka.

Odstavec E/J Deklarace

(209) Celník, který rozhoduje o propuštění zboží do navrženého režimu poznamená do tohoto odstavce na zadní straně listu číslo 1 a 6 Deklarace rozsah provedené celní kontroly a případné další skutečnosti o průběhu celního řízení.

Odstavec F Deklarace

(210) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu zde celník uvádí údaje o přiložení celních závěr.

Odstavec G Deklarace

(211) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu je tento odstavec vyhrazen pro potvrzení celního úřadu, policie anebo jiného správního úřadu o správnosti údajů uvedených v odstavci 56 Deklarace, o jejich skutkové podstatě a o přijatých opatřeních.

Odstavec I Deklarace

(212) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu zde celník uvádí datum předložení zboží celnímu úřadu určení a výsledek celní kontroly, datum odeslání listu číslo 5 Deklarace a číslo, pod kterým vede doklad ve své evidenci. Uvedené skutečnosti ověří celník otiskem osobního datového razítka a svým podpisem.

III. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

(213) Zboží, které bylo propuštěno na Deklaraci do režimu s ekonomickým účinkem, s výjimkou pasivního zušlechťovacího styku, a které se po jeho ukončení vrací ve formě původně dovezeného zboží nebo zušlechtěných výrobků zpět do zahraniční, se vyváží v režimu tranzitu.

(214) Režim aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití musí být ještě před zpětným vývozem předmětného zboží do zahraničí v režimu tranzitu ukončen předložením Deklarace.

(215) Prošlo-li dovezené zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku jednou nebo několika zušlechťovacími operacemi, uvádí se v Deklaraci jako předmětné vyvážené zboží zušlechtěný výrobek, který může obsahovat i přidané české zboží. Obsahuje-li vyvážený zušlechtěný výrobek české zboží, musí být toto české zboží uvedeno ještě v samostatné Deklaraci, jako by bylo vyváženo samostatně bez zahraničního dovezeného zboží, a musí být propuštěno do režimu vývozu.

(216) Je-li celní dluh zajištěn poskytnutím individuální záruky, předkládá deklarant v režimu tranzitu spolu s Deklarací "Záruční listinu", jejíž vzor je uveden v příloze 17 této vyhlášky, v ostatních případech individuálního zajištění celního dluhu předkládá deklarant "Záruční listinu", jejíž vzor je uveden v příloze 20 této vyhlášky.

(217) Je-li celní dluh zajištěn poskytnutím paušální záruky, předkládá deklarant v režimu tranzitu spolu s Deklarací "záruční doklad (paušální záruka)", jehož vzor je uveden v příloze 19 této vyhlášky, v ostatních případech paušálního zajištění celního dluhu předkládá deklarant "Záruční doklad", jehož vzor je uveden v příloze 22 této vyhlášce. Záruční doklad se předkládá na tiskopise schváleném Ministerstvem financí.

(218) Je-li celní dluh zajištěn globálně, předkládá deklarant v režimu tranzitu spolu s Deklarací celním orgánem potvrzené "Osvědčení o záruce v režimu tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze 18 této vyhlášky, v ostatních případech globálního zajištění celního dluhu předkládá deklarant "Osvědčení o záruce", jehož vzor je uveden v příloze 21 této vyhlášky.

IV. SEZNAM KÓDŮ STÁTŮ
(odstavce 11, 17a, 18, 21, 34a a 50 Deklarace)

KódNázev státu
AFAfghánistán
DZAlžírsko
ALAlbánie
ASAmerická Samoa
VIAmerické Panenské ostrovy
ADAndorra
AOAngola
AIAnguilla
AQAntarktida
AGAntigua a Barbuda
ARArgentina
AMArménie
AWAruba
AUAustrálie
AZAzerdbájdžán
BSBahamy
BHBahrajn
BDBangladéš
BBBarbados
BEBelgie
BZBelize
BJBenin
BMBermudy
BTBhútán
BOBolívie
BABosna a Hercegovina
BWBotswana
BFBourkina Fasso
BVBouvetův ostrov
BRBrazílie
GBBritánie
IOBritské indickooceánské teritorium
VGBritské Panenské ostrovy
BNBrunej Darussalam
BYBělorusko
BGBulharsko
BIBurundi
CKCookovy ostrovy
TDČad
CNČína
CZČeská republika
DJDžibutsko
DKDánsko
DODominikánská republika
DMDominika
EGEgypt
ECEkvádor
EREritrea
EEEstonsko
ETEtiopie
EOEvropské sdružení volného obchodu (EFTA)
EUEvropská unie
FOFaerské ostrovy
FKFalklandy-Malvíny
FJFidži
PHFilipíny
FIFinsko
FRFrancie
PFFrancouzská Polynésie
GFFrancouzská Guayana
TFFrancouzská jižní území
GAGabun
GMGambie
GHGhana
GIGibraltar
GLGrónsko
GDGrenada
GEGruzie
GPGuadeloupe
GUGuam
GTGuatemala
GYGuayana
GGGuernsey, C.I.
GNGuinea
GWGuinea-Bissau
HTHaiti
HMHeardovy a McDonaldovy ostrovy
HNHonduras
HKHongkong
CLChile
HRChorvatsko
INIndie
IDIndonésie
IRÍrán
IQIrák
IEIrsko
ISIsland
ITItálie
ILIzrael
JMJamajka
JPJaponsko
YEJemen
JEJersey, C.I.
ZAJižní Afrika
GSJižní Georgia a jižní ostrovy Sandwich
JOJordánsko
YUJugoslávie
KYKajmanské ostrovy
KHKambodža
CMKamerun
CAKanada
CVKapverdy
QAKatar
KZKazachstán
KEKeňa
KGKirgizie
KIKiribati
CCKokosové ostrovy
COKolumbie
KMKomory
CGKongo
KPKorejská lidově demokratická republika
KRKorejská republika
CRKostarika
CUKuba
KWKuvajt
CYKypr
LALaos
LSLesotho
LBLibanon
LYLibye
LRLibérie
LILichtenštejnsko
LTLitva
LVLotyšsko
LULucembursko
MOMacao
MGMadagaskar
MKMakedonie
MYMalajsie
MWMalawi
MVMaledivy
MLMali
MTMalta
HUMadarsko
MAMaroko
MHMarshallovy ostrovy
MQMartinik
MRMauretánie
MUMauritius
YTMayotte
UMMenší odlehlé ostrovy USA
MXMexiko
FMMikronésie
MDMoldávie
MCMonako
MNMongolsko
MSMontserrat
MZMosambik
MMMyanmar
NANamibie
NRNauru
NPNepal
NTNeutrální území
UNneznámý
NENiger
NGNigérie
NINikaragua
NUNiue
NLNizozemí
ANNizozemské Antily
NFNorfolk
NONorsko
NCNová Kaledonie
NZNový Zéland
OMOmán
IMOstrov Man
MIOstrovy Midway
PKPákistán
PWPalau
PAPanama
PZPanama canal zone
PGPapua - Nová Guinea
PYParaguay
PEPeru
PNPitcairnovy ostrovy
CIPobřeží slonoviny
PLPolsko
PRPortoriko
PTPortugalsko
ATRakousko
GQRovníková Guinea
RORumunsko
RURusko
RWRwanda
RERéunion
GRŘecko
PMSaint Pierre a Miquelon
SVSalvador
SASaudská Arábie
SMSan Marino
SNSenegal
MPSeverní Mariánské ostrovy
SCSeychelly
SYSýrie
SLSierra Leone
SGSingapur
SKSlovensko
SISlovinsko
SDSúdán
SOSomálsko
VUSouostroví Vanuatu
AESpojené arabské emiráty
USSpojené státy americké
DESpolková republika Německo
LKSrí Lanka
SRSurinam
SHSvatá Helena
LCSvatá Lucie
KNSvatý Kryštof
STSvatý Tomáš
VCSvatý Vincenc a Grenadiny
SZSvazijsko
SQStředoevropská dohoda o oblasti volného obchodu (CEFTA)
CFStředoafrická republika
SBŠalamounovy ostrovy
ESŠpanělsko
SJŠpicberky (Svalbard), Jan Mayen, Ostrov Petra I.
CHŠvýcarsko
SEŠvédsko
TJTádžikistán
TZTanzanie
THThajsko
TWTchajwan - Čína
TGTogo
TKTokelau
TOTonga
TTTrinidad a Tobago
TNTunisko
TRTurecko
TMTurkmenistán
TCTurks a Caicos
TVTuvalu
UGUganda
UAUkrajina
UYUruguay
UZUzbekistán
CXVánoční ostrov
VAVatikán (Svatý stolec)
VEVenezuela
TPVýchodní Timor
VNVietnam
WFWallisovy ostrovy
EHZápadní Sahara
WSZápadní Samoa
ZRZair
ZMZambie
ZWZimbabwe

V. SEZNAM KÓDŮ DODACÍCH PODMÍNEK
(odstavec 20 Deklarace)

KódDodací podmínkaOznačení místa
EXWZe závodu (Ex works)Určení závodu
FASVyplacené k boku lodi (Free Alongside ship)Dohodnutý přístav nalodění
FOBVyplacené na palubu (Free on board)Dohodnutý přístav nalodění
CFRNáklady a dopravné placeny (Cost and Freight)Dohodnutý přístav určení
CIFNáklady, pojištění a přepravné (Cost, Insurance and Freight)Dohodnutý přístav určení
DESZ lodě (Delivered ex ship)Dohodnutý přístav určení
DEQS dodáním z nábřeží (Delivered ex Quay)Dohodnutý přístav
DAFDodáno na hranici (Delivered at Frontier)Dohodnuté místo dodání na hranici
DDPS dodáním clo placeno (Delivered duty paid)Dohodnuté místo určení v zemi dovozu
FCAVyplacené dopravci (Free Carrier)Dohodnuté místo
CPTPřeprava placena do (Carriage paid to)Dohodnuté místo určení
CIPPřeprava a pojištění placeno do (Carriage and Insurance paid to)Dohodnuté místo určení
DDUS dodáním clo neplaceno (Delivered duty unpaid)Dohodnuté místo určení
XXXJiná dodací podmínka výše neuvedenáDohodnuté podmínky

Poznámka:
S výjimkou dodací podmínky označované kódem "XXX" odpovídají ostatní dodací podmínky mezinárodním pravidlům pro výklad dodacích podmínek vydaným Mezinárodní obchodní komorou v Paříži - "INCOTERMS 1990".

VI. SEZNAM KÓDŮ MĚN
(odstavec 22 Deklarace)

KódNázev
AFAAfghán
THBBaht
PABBalboa
ETBBirr etiopský
VEBBolivar
BOBBoliviano
XCAclearing Afghánistán
XCLclearing ALSR
XXAclearing Arménská republika
XXJclearing Azerdbájdžánská republika
XXBclearing Běloruská republika
XCBclearing Bulharsko
XCEclearing Egypt - likvidační účet
XXEclearing Estonská republika
XXGclearing Gruzínská republika
XCGclearing Guinea - likvidační účet
XCMclearing Kampučia
XXKclearing Kazašská republika
XXIclearing Kirgizská republika
XCKclearing KLDR
XCUclearing Kuba
XXLclearing Litevská republika
XCOclearing LLDR
XXOclearing Lotyšská republika
XCHclearing Maďarsko
XXMclearing Moldavská replublika
XCXclearing Mongolsko
XCZclearing NDR
XCIclearing Írán
XCPclearing Polsko
XCRclearing Rumunsko
XXRclearing Ruská republika
XCYclearing SFRJ
XCQclearing Slovensko
XCSclearing SSSR
XXTclearing Tádžická republika
XXNclearing Turkmenská republika
XXUclearing Ukrajinská republika
XXZclearing Uzbecká republika
XCVclearing Vietnam
XCNclearing ČLR
GHCCedi
CRCColón kostarický
SVCColón salvadorský
NIOCordoba oro
GMDDalasi
MKDDenar (makedonský)
DZDDinár alžírský
BHDDinár bahrajnský
IQDDinár irácký
JODDinár jordánský
YUNDinár jugoslávský
KWDDinár kuwajtský
LYDDinár libyjský
SDDDinár súdánský
TNDDinár tuniský
MADDirham marokánský
AEDDirham SAE
STDDobra
USDDolar americký
USNDolar americký - next day funds
AUDDolar australský
BSDDolar bahamský
BBDDolar barbadoský
BZDDolar belizský
BMDDolar bermudský
BNDDolar brunejský
SBDDolar Šalamounových ostrovů
FJDDolar Fidži
GYDDolar guayanský
HKDDolar hongkongský
JMDDolar jamajský
CADDolar kanadský
KYDDolar Kajmanských ostrovů
LRDDolar liberijský
TWDDolar nový tchajwanský
NZDDolar novozélandský
SGDDolar singapurský
TTDDolar Trinidad a Tobago
XCDDolar východokaribský
ZWDDolar Zimbabw
VNDDong
GRDDrachma
AMDDram arménský
XEUECU
XBBEMU-6
CVEEscudo kapverdské
PTEEscudo portugalské
TPEEscudo timorské
XBDEUA-17
XBCEUA-9
XBAEURCO
HUFForint
BEFFrank belgický
BIFFrank burundský
XOFFrank BCEAO/CFA
XAFFrank BEAC/CFA
XPFFrank CFP
CHFFrank švýcarský
DJFFrank džibutský
FRFFrank francouzský
GNFFrank guinejský
KMFFrank komorský
LUFFrank lucemburský
MGFFrank madagaskarský
RWFFrank rwandský
XFUFrank UIC
XFOFrank zlatý
HTGGourde
GEKGruzijský kupon
PYGGuarani
XDRIMF
UAKKarbovanet
PGKKina
LAKKip
SEKKoruna švédská
DKKKoruna dánská
EEKKoruna estonská
ISKKoruna islandská
NOKKoruna norská
CZKKoruna česká
HRKKuna
ZMKKwacha
MWKKwacha malawijská
AONKwanza nová
MMKKyat
ROLLei
ALLLek
HNLLempira
SLLLeone
BGLLev
GBPLibra anglická
EGPLibra egyptská
FKPLibra falklandská islandská
GIPLibra gibraltarská
IEPLibra irská
CYPLibra kyperská
LBPLibra libanonská
MTLLibra maltská
SHPLibra ostrovů sv. Heleny
SYPLibra syrská
SZLLilangeni
ITLLira italská
TRLLira turecká
LTLLitevská lita
LSLLoti
LVLLotyšský lat
TMMManat
AZMManat ázerbajdžánský
FIMMarka finská
DEMMarka SRN
MZMMetical
MDLMoldavan leu
NGNNaira
NADNamibijský dolar
BTNNgultrum
PENNuevo sol
MROOuguiya
XTBpřevoditelný rubl Bulharsko
XTKpřevoditelný rubl KLDR
XTCpřevoditelný rubl Kuba
XTHpřevoditelný rubl Maďarsko
XTMpřevoditelný rubl Mongolsko
XTDpřevoditelný rubl NDR
XTPpřevoditelný rubl Polsko
XTOpřevoditelný rubl Rumunsko
XTSpřevoditelný rubl SSSR
XTVpřevoditelný rubl Vietnam
XTRpřevoditelný rubl (clearing MBHS)
XPDPaladium
TOPPa anga
MOPPataca
ADPPeseta andorská
ESPPeseta španělská
ARSPeso argentinské
DOPPeso dominikánské
PHPPeso filipínské
GWPPeso Guinea Bissau
CLPPeso chilské
COPPeso kolumbijské
CUPPeso kubánské
MXNPeso mexické nové
UYPPeso nové uruguayské
XPTPlatina
BWPPula
GTQQuetzal
ZALRand finanční
ZARRand jihoafrický
BRLReál brazilský
IRRRiál íránský
YERRiál jemenský
OMRRiál ománský
KHRRiel kambodžský
MYRRinggit malajsijský
QARRiyal Qatari
SARRiyal saudský
RURRubl
BYBRubl běloruský
UZSRubl uzbekistánský
MVRRufiyaa maledivská
IDRRupiah indonéská
INRRupie indická (clearing)
MURRupie mauricijská
NPRRupie nepálská
PKRRupie pakistánská
SCRRupie seychelská
LKRRupie srílanská
SKKSlovenská koruna
KGSSom
XAGStříbro
ECSSucre
ILSŠekel
KESŠilink keňský
ATSŠilink rakouský
SOSŠilink somálský
TZSŠilink tanzánský
UGXŠilink ugandský
XXXtransakce bez měny
BDTTaka
WSTTala
KZTTenge
SITTolar
MNTTugrik
CLFUnidades de fermento
VUVVatu
KPWWon (KLDR)
KRWWon (Korejská republika)
JPYYEN
CNYYuan Renminbi
ZRNZaire nové
AWGZlatý arubský
NLGZlatý holandský
ANGZlatý Nizozemských Antil
SRGZlatý surinamský
XAUZlato
PLNZlotý

VII. SEZNAM KÓDŮ SLEDOVANÝCH OBCHODNÍCH OPERACÍ
(odstavec 24 Deklarace)

KódVysvětlivky
11k propuštění zboží do režimu vývozu k nejistému prodeji (zejména k prodeji po uskladnění v zahraničí a na prodejních veletrzích a výstavách)
12k propuštění zboží do režimu vývozu, není-li za vyvážené zboží požadována žádná úhrada, ale naopak je dohodnuta úhrada do zahraničí
21k propuštění zboží do režimu vývozu k předvedení na veletrzích a výstavách a účelem vývozu není trvalé ponechání zboží v zahraničí
22k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku za účelem zpracovatelské operace, kterou je instalace, montáž, kompletace anebo sestavení
23k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu bez předchozího dovozu náhradního zboží v systému prosté výměny
24k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu s předchozím dovozem náhradního zboží v systému prosté výměny
25k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady bez předchozího dovozu náhradního zboží v systému prosté výměny
26k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady s předchozím dovozem náhradního zboží v systému prosté výměny
31k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla instalace, montáž, kompletace anebo sestavení a zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží
32k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla instalace, montáž, kompletace anebo sestavení a zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží
33k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží
34k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží
35k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady a zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží
36k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady a zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží
42k propuštění zboží do režimu volného oběhu, není-li za dovážené zboží poskytována žádná úhrada, ale naopak je za takové dovozy dohodnuta úhrada ze zahraničí
51k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je instalace, montáž, kompletace anebo sestavení a zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží
52k propuštění zahraničního zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je instalace, montáž, kompletace anebo sestavení a zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží
53k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží
54k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží
55k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady a zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží
56k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady a zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží
57k propuštění zboží do režimu dočasného použití na dobu delší než 12 měsíců za účelem placeného pronájmu (finanční leasing) a ze smlouvy vyplývá, že zboží bude po ukončení pronájmu odkoupeno
58k ukončení režimu dočasného použití, do kterého bylo zboží propuštěno na dobu delší než 12 měsíců za účelem placeného pronájmu (finanční leasing) a ze smlouvy vyplývá, že zboží bude po ukončení pronájmu odkoupeno
59k ukončení režimu dočasného použití, do kterého bylo zboží propuštěno na dobu nepřesahující dvanáct měsíců a jedná-li se o placený pronájem (operační leasing)
72k propuštění zboží do volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, prošlo-li zboží zpracovatelskou operací, kterou byla instalace, montáž, kompletace anebo sestavení
73k propuštění zboží do volného oběhu a souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, prošlo-li zboží zpracovatelskou operací, kterou byla oprava prováděná za úplatu
74k propuštění náhradního zboží do volného oběhu při jeho předchozím dovozu v systému prosté výměny, je-li zpracovatelskou operací v režimu pasivního zušlechťovacího styku oprava prováděná za úplatu
75k propuštění zboží do volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, prošlo-li zboží zpracovatelskou operací, kterou byla oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady
76k propuštění náhradního zboží do volného oběhu při jeho předchozím dovozu v systému prosté výměny, je-li zpracovatelskou operací v režimu pasivního zušlechťovacího styku oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady
99k vyjádření jiné obchodní operace než výše uvedené

VIII. SEZNAM KÓDŮ MĚRNÝCH JEDNOTEK
(odstavec 31 Deklarace)

KódNázev
BLLBarel (petrolej) - US (158,987 krychlových decimetrů)
BUIBušl - UK (36,36874 krychlových decimetrů)
BUABušl - US (35,2391 krychlových decimetrů)
PGLCejchovaný galon
CNTCent GB (45,359237 kilogramu)
CWACent US (45,3592 kilogramů)
CLTCentilitr
CMTCentimetr
CMKČtvereční centimetr
DMKČtvereční decimetr
MTKČtvereční metr
MMKČtvereční milimetr
INKČtvereční palec
FTKČtvereční stopa
YDKČtverečný yard
QTRČtvrtcent GB (12,700586 kilogramů)
QTIČtvrtgalon - quart UK (1,136523 krychlového decimetru)
GIIČtvrtka pinty - gill UK (0,142065 krychlových decimetrů)
GIAČtvrtka pinty - gill US (11,8294 krychlových centimetrů)
DLTDecilitr
DMTDecimetr
DTNDecituna
TPRDeset párů
DRMDrachm GB (3,887935 gramů = 1/16 unce)
DRIDram GB (1,771745 gramů)
DRADram US (3,887935 gramů)
DWTDvacetina unce GB, US (1,555174 gramů)
GLIGalon - UK (4,546092 krychlových decimetrů)
GRMGram
GRNGran - grain GB, US (64,798910 miligramů = 1/16 gramu)
HGMHektogram
HLTHektolitr
HPAHektolitr čistého alkoholu
HMTHektometr
JOUJoule
PTLKapalná pinta (0,473176 krychlového decimetru)
OZIKapalná unce - UK (28,413 krychlových centimetrů)
OZAKapalná unce - US (29,5735 krychlových centimetrů)
GLLKapalný galon US (3,78541 krychlových decimetrů)
QTLKapalný čtvrtgalon - US (0,946353 krychlového decimetru)
CTMKarát (200 miligramů = 2.10-4 kilogramů)
KGMKilogram
KSDKilogram 90% suché substance
KPPKilogram anhydridu fosforu
KNIKilogram dusíku
KPHKilogram hydroxidu potaše
KSHKilogram hydroxidu sody
KNSKilogram jmenovité substance
KSHKilogram leptavé sody
KPHKilogram leptavého potaše
KMQKilogram na krychlový metr
KPOKilogram oxidu potaše
KPPKilogram pentoxidu fosforu
KURKilogram uranu
KJOKilojoule
KTNKilotuna
KWTKilowatt
STIKámen GB - stone GB (6,350293 kilogramů = 14 liber)
SSTKrátký standard (7200 zápalek)
FTQKrychlová stopa
CMQKrychlový centimetr
DMQKrychlový decimetr
MTQKrychlový metr
MMQKrychlový milimetr
INQKrychlový palec
YDQKrychlový yard
LBRLibra (0,45359237 kilogramu)
LTRLitr (1 krychlový decimetr)
LPALitr čistého alkoholu
SHTLodní tuna
STNMalá tuna - short ton GB, US (0,90718474 tuny)
SMIMíle - (Statute) mile (1609,344 m)
MALMegalitr
MAMMegametr
MAWMegawatt
MTRMetr
TNEMetrická tuna (1000 kilogramů)
DTNMetrický cent (100 kilogramů)
MGMMiligram
MLTMililitr
MMTMilimetr
HMQMilion krychlových metrů
MIUMilion mezinárodních jednotek
INHPalec (25,4 milimetrů)
PTIPinta - UK (0,568262 krychlového decimetru)
NMPPočet balíků
NPLPočet balíčků
NBBPočet cívek
NPTPočet druhů
NARPočet kusů
NIUPočet mezinárodních jednotek
NPRPočet párů
NRLPočet svitků
DTNQuintal, metric (100 kilogramů)
SCOScore (20)
WCDSáh - cord (3,63 krychlových metrů)
SCRSkrupul - Scruple GB, US (1,295982 gramů)
SETSouprava
WSDStandard
CNPSto balíků
HIUSto mezinárodních jednotek
FOTStopa (0,3048 metru)
PTDSuchá pinta - US (0,55061 krychlového decimetru)
BLDSuchý barel - US (115,627 krychlových decimetrů)
GLDSuchý galon - US (4,404884 krychlových decimetrů)
QTDSuchý čtvrtgalon - US (1,101221 krychlového decimetru)
LBTTrojská libra US (373,242 gramů)
DZNTucet (12)
DZPTucet balíků
DPRTucet párů
DRLTucet svitků
GGRTucet veletuctů (12 × 144)
TNETuna (1000 kilogramů)
TSDTuna 90% suché substance
ONZUnce GB, US (28,349523 gramu)
APZUnce GB, US (31,10348 gramů)
GROVeletucet (144)
LTNVelká tuna GB, US (1,0160469 tuny)
CWI(Velký) cent GB (50,802345 kilogramů)
WTTWatt
YRDYard (0,9144 metrů)

IX. SEZNAM DOPLŇKOVÝCH KÓDŮ K ČÍSELNÝM KÓDŮM PODPOLOŽEK ZBOŽÍ
(odstavec 33 Deklarace)

Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
0406 10 2010UNSČerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně syrovátkového sýra s obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostních
0406 10 2090UNSTvaroh s obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostních
0406 10 8010UNSOstatní čerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně syrovátkového sýra
0406 10 8090UNSOstatní tvaroh
0407 00 3010NARČerstvá
0407 00 3090NARKonzervovaná nebo vařená

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
0510 00 9010UNSMukóza surová, mražená a sušená, pankreas vepřová
0510 00 9090UNSOstatní

Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
0702 00 3510UNSRajčata od 16.8. do 30.9.
0702 00 3590UNSRajčata od 1.6. do 15.8.
0702 00 4010UNSRajčata od 1.10. do 15.10
0702 00 4090UNSRajčata od 16.10. do 31.10.
0704 10 1010UNSKvěták od 16.6. do 31.7. a od 16.9. do 31.10.
0704 10 1020UNSKvěták od 15.4. do 15.6. a od 1.8. do 15.9. a od 1.11. do 30.11.
0704 10 1090UNSBrokolice od 15.4. do 30.11
0706 10 0010UNSMrkev od 1.8. do 30.11.
0706 10 0020UNSMrkev od 1.12. do 31.7.
0706 10 0090UNSVodnice a turín
0707 00 9010UNSNakládačky a malé nakládací okurčičky od 1.7. do 31.8.
0707 00 9090UNSNakládačky a malé nakládací okurčičky od 1.1. do 30.6. a od 1.9. do 31.12.
0709 60 1010UNSSladká paprika od 16.8. do 15.10.
0709 60 1090UNSSladká paprika od 16.10. do 15.8.

Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
0809 10 4010UNSMeruňky od 1.7. do 14.7.
0809 10 4090UNSMeruňky od 15.7. do 31.7.
0809 10 5010UNSMeruňky od 1.8. do 11.8.
0809 10 5090UNSMeruňky od 12.8. do 31.12.

Obiloviny

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
1001 90 9910UNSPšenice potravinářská
1001 90 9920UNSPšenice krmná
1001 90 9990UNSOstatní
1003 00 9010UNSJečmen sladovnický
1003 00 9020UNSJečmen krmný
1003 00 9090UNSOstatní

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
1211 90 8010UNSKoka listy, konopí, maková sláma
1211 90 8090UNSOstatní

Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné ščávy a výtažky

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
1302 19 9910UNSKoncentrát z tobolek a pryskyřice z konopí slámy máku,
1302 19 9990UNSOstatní

Živočišné a rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené pokrmové tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
1512 11 1010UNSSlunečnicový olej
1512 11 1090UNSSvětlicový olej
1512 19 1010UNSSlunečnicový olej
1512 19 1090UNSSvětlicový olej
1516 10 1010UNSŽivočišné tuky a oleje a jejich frakce získané přímo z ryb nebo velryb v baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méně
1516 10 1090UNSOstatní
1516 10 9010UNSŽivočišné tuky a oleje a jejich frakce získané přímo z ryb nebo velryb v baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu přes 1 kg
1516 10 9090UNSOstatní

Nápoje, lihové tekutiny a ocet

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
2203 00 0110HLTPivo do 10% původní stupňovitosti včetně
2203 00 0120HLTPivo více než 10% do 12% původní stupňovitosti včetně
2203 00 0190HLTPivo více než 12% původní stupňovitosti
2203 00 0910HLTPivo do 10% původní stupňovitosti včetně
2203 00 0920HLTPivo více než 10% do 12% původní stupňovitosti včetně
2203 00 0990HLTPivo více než 12% původní stupňovitosti
2203 00 1010HLTPivo do 10% původní stupňovitosti včetně
2203 00 1020HLTPivo více než 10% do 12% původní stupňovitosti včetně
2203 00 1090HLTPivo více než 12% původní stupňovitosti
2204 10 1910LTRŠumivé víno vyrobené druhotným přírodním kvašením
2204 10 1990LTRŠumivé víno vyrobené sycením CO2
2204 10 9910LTRŠumivé víno vyrobené druhotným přírodním kvašením
2204 10 9990LTRŠumivé víno vyrobené sycením CO2
2206 00 1010LTRMatolinové víno vyrobené druhotným přírodním kvašením s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,3 MPa a více
2206 00 1020LTRMatolinové víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,1 MPa a více
2206 00 1030LTRMatolinové víno upravené jako desertní víno
2206 00 1090LTRMatolinové víno ostatní
2206 00 3110LTRŠumivé jablečné nebo hruškové víno vyrobené druhotným přírodním kvašením s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,3 MPa a více
2206 00 3120LTRŠumivé jablečné nebo hruškové víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,15 MPa a více
2206 00 3130LTRŠumivé jablečné nebo hruškové víno upravené jako desertní víno
2206 00 3190LTRŠumivé jablečné nebo hruškové víno ostatní
2206 00 3910LTROstatní šumivé ovocné víno vyrobené druhotným přírodním kvašením s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,3 MPa a více
2206 00 3920LTROstatní šumivé ovocné víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,15 MPa a více
2206 00 3930LTROstatní šumivé ovocné víno upravené jako desertní víno
2206 00 3990LTROstatní šumivé ovocné víno ostatní
2206 00 5110LTRJablečné nebo hruškové víno upravené jako desertní víno
2206 00 5120LTRJablečné nebo hruškové víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 5190LTRJablečné nebo hruškové víno ostatní
2206 00 5910LTROstatní ovocné víno upravené jako desertní víno
2206 00 5920LTROstatní ovocné víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 5990LTROstatní ovocné víno ostatní
2206 00 8110LTRJablečné nebo hruškové víno upravené jako desertní víno
2206 00 8120LTRJablečné nebo hruškové víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 8190LTRJablečné nebo hruškové víno ostatní
2206 00 8910LTROstatní ovocné víno upravené jako desertní víno
2206 00 8920LTROstatní ovocné víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 8990LTROstatní ovocné víno ostatní
2207 20 0010LTREthylalkohol denaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem 80% vol nebo více
2207 20 0020LTROstatní ethylalkohol denaturovaný
2207 20 0090LTRDestiláty denaturované s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem

Tabák a vyrobené tabákové náhražky

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
2402 20 1011NARCigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně, označené kolkovou známkou neobsahující daň
2402 20 1019NARCigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně, označené kolkovou známkou obsahující daň
2402 20 1091NARCigarety filtrové délky nad 70 mm označené kolkovou známkou neobsahující daň
2402 20 1099NARCigarety filtrové délky nad 70 mm označené kolkovou známkou obsahující daň
2402 20 9011NARCigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně, označené kolkovou známkou neobsahující daň
2402 20 9019NARCigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně, označené kolkovou známkou obsahující daň
2402 20 9091NARCigarety filtrové délky nad 70 mm označené kolkovou známkou neobsahující daň
2402 20 9099NARCigarety filtrové délky nad 70 mm označené kolkovou známkou obsahující daň
2403 10 1010KGNCigaretový tabák v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 500 g
2403 10 1020KGNLulkové a dýmkové tabáky v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 500 g
2403 10 1090NARTabákové vložky (polotovary) z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 500 g
2403 10 9010KGNOstatní cigaretový tabák
2403 10 9020KGNOstatní lulkové a dýmkové tabáky
2403 10 9090NAROstatní tabákové vložky (polotovary) z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret (M.Y.O.)
2403 91 0010KGNCigaretový tabák homogenizovaný nebo rekonstituovaný
2403 91 0090KGNLulkové a dýmkové tabáky homogenizované nebo rekonstituované

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
2505 10 0010MTQKřemičité a křemenné písky o obsahu Fe2O3+FeO 0,15% a méně a SiO2 98% a výše
2505 10 0020MTQKřemičité a křemenné písky o obsahu Fe2O3+FeO nad 0,15% a SiO2 pod 98%
2505 10 0090MTQOstatní
2507 00 2010UNSKaolin, kvalita Sedlec Ia
2507 00 2090UNSOstatní
2508 40 0010UNSJíly Skalná
2508 40 0090UNSOstatní
2523 29 0010UNSCement šedý
2523 29 0090UNSOstatní
2523 90 9010UNSCement šedý
2523 90 9090UNSOstatní
2524 00 8010UNSKrocidolit
2524 00 8090UNSOstatní

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
2709 00 9010UNSRopa
2709 00 9090UNSOstatní
2710 00 4110TNNPetroleje určené pro specifické zpracování
2710 00 4190TNNOstatní
2710 00 4510TNNPetroleje určené pro chemické zpracování jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41
2710 00 4590TNNOstatní
2710 00 5510TNNPetroleje pro výrobu bionafty
2710 00 5590TNNOstatní
2710 00 5910TNNStřední oleje, jiné než petroleje, pro výrobu bionafty
2710 00 5920TNNStřední oleje pro topné účely
2710 00 5990TNNOstatní
2710 00 6930TNNPlynové oleje pro topné účely
2710 00 6950TNNMotorové nafty (s výjimkou bionafty) plynové oleje pro pohon vznětových motorů, plynové oleje pro výrobu bionafty
2710 00 6990TNNPlynové oleje ostatní
2710 00 7410TNNDestilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% hmotnostních a současně odpovídající ustanovení doplňkové poznámky (1) e) a g) ke kapitole 27 celního sazebníku (HS)
2710 00 7490TNNOstatní (do 350 °C destiluje méně než 20% hmotnostních)
2710 00 7610TNNDestilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% hmotnostních a současně odpovídající ustanovení doplňkové poznámky (1) e) a g) ke kapitole 27 celního sazebníku (HS)
2710 00 7690TNNOstatní (do 350 °C destiluje méně než 20% hmotnostních)
2711 11 0010TMNZemní plyn používaný jako pohonná hmota
2711 11 0090TMNZemní plyn ostatní
2711 12 1910TMNPropan používaný jako pohonná hmota
2711 12 1990TMNPropan používaný pro jiné účely
2711 12 9410TMNPropan o čistotě převyšující 90% avšak menší než 99% používaný jako pohonná hmota
2711 12 9490TMNOstatní
2711 12 9610TMNSměsi propanu a butanu obsahující více než 50% avšak méně než 70% propanu používané jako pohonná hmota
2711 12 9690TMNOstatní
2711 12 9810TMNOstatní propan používaný jako pohonná hmota
2711 12 9890TMNOstatní
2711 13 9110TMNButan používaný jako pohonná hmota
2711 13 9190TMNOstatní
2711 13 9310TMNSměsi propanu a butanu obsahující více než 50% avšak méně než 65% butanu používané jako pohonná hmota
2711 13 9390TMNOstatní
2711 13 9810TMNButan ostatní používaný jako pohonná hmota
2711 13 9890TMNOstatní
2711 14 0010TMNEthylen, propylen, butylen a butadien používané jako pohonná hmota
2711 14 0090TMNEthylen, propylen, butylen a butadien používané pro jiné účely
2711 19 0010TMNOstatní zkapalněné plyny používané jako pohonná hmota
2711 19 0090TMNOstatní produkty
2711 21 0010MTQZemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota
2711 21 0090MTQZemní plyn ostatní
2711 29 0010MTQOstatní plyny stlačené používané jako pohonná hmota
2711 29 0090MTQOstatní plyny

Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
2804 70 0010UNSFosfor bílý, fosfor žlutý
2804 70 0090UNSOstatní
2811 19 9010UNSSelenovodík
2811 19 9090UNSOstatní
2811 29 9010UNSOxid seleničitý
2811 29 9090UNSOstatní
2812 90 0010UNSTetrajoddifosfan
2812 90 0090UNSOstatní
2827 39 9010UNSChlorid rtutzný (kalomel)
2827 39 9090UNSOstatní
2830 90 1910UNSSirník amonný (včt.kyselého)
2830 90 1990UNSOstatní
2830 90 9010UNSPolysulfid amonný
2830 90 9090UNSOstatní
2833 29 7010UNSSírany olova
2833 29 7090UNSOstatní
2842 90 1010UNSSeleničitan sodný,teluričitan sodný
2842 90 1090UNSOstatní
2842 90 9010UNSSelenan sodný
2842 90 9090UNSOstatní
2843 90 9010UNSOxid osmičelý
2843 90 9090UNSOstatní
2845 90 1010UNSTetradeuteromethanol
2845 90 1090UNSOstatní
2848 00 0010UNSFosfidy,fosforovodík
2848 00 0090UNSOstatní
2850 00 1010UNSArsenovodík,pentaboran
2850 00 1090UNSOstatní
2851 00 9010UNSBromkyan, jodkyan
2851 00 9090UNSOstatní

Organické chemické výrobky

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
2903 19 9010UNS1,1,2,2 - tetrachloretan
1,1,1,2 - tetrachoretan
Pentachloretan
2903 19 9090UNSOstatní
2903 29 0010UNS1,1 - dichloretylen
2903 29 0090UNSOstatní
2903 30 3110UNS1,2-dibromethan
2903 30 3190UNSVinylbromid
2903 30 9010UNSMethyljodid
2903 30 9090UNSOstatní
2903 51 9010UNSHCH, směs izomerů
2903 51 9090UNSOstatní
2903 59 9010UNSAldrin
Chlordan
Heptachlor
Camphechlor (toxafen)
2903 59 9090UNSOstatní
2903 69 9010UNSPolychromované bifenyly, terfenyly, polybromované bifenyly
2903 69 9090UNSOstatní
2904 20 9010UNS4-nitrobifenyl
2904 20 9090UNSOstatní
2904 90 8010UNSQuintozen
2904 90 8090UNSOstatní
2905 44 1110UNSSorbit pro diabetiky
2905 44 1190UNSOstatní
2905 44 1910UNSSorbit pro diabetiky
2905 44 1990UNSOstatní
2905 44 9110UNSSorbit pro diabetiky
2905 44 9190UNSOstatní
2905 44 9910UNSSorbit pro diabetiky
2905 44 9990UNSOstatní
2905 50 1010UNSDicofol
2905 50 1090UNSOstatní
2905 50 3010UNSEthylchlorvynol
2905 50 3090UNSOstatní
2908 10 9010UNSPentachlorfenol
2908 10 9090UNSOstatní
2908 90 0010UNS-2,4-dinitrofenol
-2,4-dinitrofenolát sodný
-4,6-dinitro-okresol (DNOK)
Dinoseb
2908 90 0090UNSOstatní
2909 19 0010UNSBlS(chloramethyl) ether
2909 19 0090UNSOstatní
2909 30 9010UNSNitrofen
2909 30 9090UNSOstatní
2910 90 0010UNSEndrin, dieldrin
2910 90 0090UNSOstatní
2913 00 0010UNSO-nitrobenzaldehyd
2913 00 0090UNSOstatní
2914 31 0010UNS1-fenyl-2-propanon (fenylaceton)
2914 31 0090UNSOstatní
2915 39 9010UNSDinoseb acetate
2915 39 9090UNSOstatní
2915 90 8010UNSFluroctan sodný
Kyselina fluroctová
Těkavé estery kys.bromoctové (methyl-, ethyl-,propyl-a butylbromacetát)
2915 90 8090UNSOstatní
2916 19 9010UNSBinapacryl
2916 19 9090UNSOstatní
2918 13 0010UNSVínan antimonyldraselný
2918 13 0090UNSOstatní
2919 00 9010UNSTris (o-kresyl) fosfát
Dichlorvos
Heptenophos
Mevinphos
Tris-(2,3-dibrompropyl)fosfát
2919 00 9090UNSOstatní
2920 10 0010UNSBromphos-ethyl
Parathion
Parathion-methyl
2920 10 0090UNSOstatní
2920 90 8010UNSSulfotep
Dimethylsulfát
2920 90 8090UNSOstatní
2921 19 9010UNSMethylbis (2-chlorethyl) amin
Tris (2-chlorethyl) amin
N-nitrosodimethylamin
2921 19 9090UNSOstatní
2921 45 0010UNS2-naftylamin
2921 45 0090UNSOstatní
2921 49 9010UNSPCE
Amfetamin
Dexamfetamin
Levamfetamin
Levometamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin racemát
Benzfetamin
Fentermin
SPA (lefetamin)
Fenkamfamin
Mefenorex
Ethylamfetamin
4-aminobifenyl
2921 49 9090UNSOstatní
2921 51 9010UNS3,3-dichlorbenzidin, benzidin
2921 51 9090UNSOstatní
2922 19 0010UNSAcethylmethanol
Alfacethylmethanol
Alfamethanol
Betacetylmethanol
Betamethanol
Cathin
Dimefeptanol
Noracymethadol
Dextropropoxyfen
2922 19 0090UNSOstatní
2922 22 0010UNSN hydroxy MDA
N ethyl MDA
2922 22 0090UNSOstatní
2922 29 0010UNSSTP, DOM
DOB
DMA
PMA
TMA
DOET
2922 29 0090UNSOstatní
2922 30 0010UNSIsomethadon
Methadon
Normethadon
Amfepramon
Cathinon
Methcathinon
2922 30 0090UNSOstatní
2922 43 0010UNSKyselina anthranilová
2922 43 0090UNSOstatní
2922 49 8010UNSTilidin
2922 49 8090UNSOstatní
2922 50 0010UNSDimenoxadol
2922 50 0090UNSOstatní
2923 90 0010UNSBenzyltrimethylamoniumchlorid
2923 90 0090UNSOstatní
2924 10 0010UNSFluoracetamid
Monocropthos
Phosphamidon
Meprobamát
Amid kyseliny monojodooctové
2924 10 0090UNSOstatní
2924 29 9010UNSDiampromid
Etinamát
2924 29 9090UNSOstatní
2925 19 8010UNSCaptafol
Chlodimeform
Glutethimid
2925 19 8090UNSOstatní
2926 90 9010UNSBenzaldehydkyanhydrin
Butyronitril
3-chlorakrylonitril
4-chlorbutyronitril
3-chlorpropionitril
Kyanacetamid
Malonitril
Propionitril
Ethylester kyseliny kyanmravenčí
Methylester kyseliny kyanmravenčí
Methadon-meziprodukt
Fenproporex
Brombenzylkyanid
2-chlorbenzylidenmalononitril
Tetrakyanoethylen
Flucythrinate
2926 90 9090UNSOstatní
2927 00 0010UNSDiazomethan
2927 00 0090UNSOstatní
2928 00 0010UNSFenylhydrazin
2928 00 0090UNSOstatní
2930 90 9510UNSBenzylrhodanid
Ethylrhodanid
N-fenylthiomočovina
Bis (2 chlorethyl) sulfit
4 chlorfenyldiazothiomočovina
Alfa-naftylhiomočovina
Tetramethylendisulfotetramin
Aldicarb
Disulfoton
Fenamiphos
Methamidophos
Methomyl
Omethoate
Oxamyl
Phorate
Propetamphos
Thiofanox
Thiokarbonyltetrachlorid
2930 90 9590UNSOstatní
2931 00 8010UNSTrialkylovičité soli
Pentakarbonyl železa
Rtuti alkulsloučeniny
Tetraethylolovo
Tetraisopropylfosforamid
Tetrakarbonyl niklu
Tetramethylolovo
Fonofos
Bis-tributylcinoxid
Alkoxylakryl a arylsloučeniny rtuti
Organické sloučeniny cínu
Cyhexatin
Ostatní anorganické sloučeniny rtuti
2931 00 8090UNSOstatní
2932 19 0010UNSCarbosulfan
Furathiocarb
2932 19 0090UNSOstatní
2932 29 9010UNSBrodifacoun
Beta-propilakton
2932 29 9090UNSOstatní
2932 99 7010UNSMMDA,MDMA,MDA
2932 99 7090UNSOstatní
2932 99 9010UNSCarbofuran
DMHP
Parahexyl
THC
2932 99 9090UNSOstatní
2933 39 8010UNS2-amino-3-nitropyridin
2-amino-5-nitropyridin
Allylprodin
Alfaprodin
Acetyl-alfa-methylfentanyl
Alfa-methylfentanyl
3-methylfentanyl
PEPAP
MPPP
Alfentanil
Anileridin
Benzethidin
Betameprodin
Betaprodin
Bezitramid
Difenoxin
Difenoxylát
Dipipapon
Etoxeridin
Fenampromid
Fenoperidin
Fentanyl
Hydroxypethidin
Norpipanon
Pethidin
Pethidin-meziprodukt A
Pethidin-meziprodukt B
Pethidin-meziprodukt C
Piminodin
Piritramid
Properidin
Trimeperidin
Propiram
Ketobemidon
Fencyklidin
Methylfenidát
Piperidin
2933 39 8090UNSOstatní
2933 51 9010UNSSekobarbital
Amobarbital
Cyklobarbital
Pentobarbital
Butalbital
Methylfenobarbital
Allobarbital
Butobarbital
Sekbutabarbital
Vinylbital
2933 51 9090UNSOstatní
2933 59 8010UNSCrimidine
Pirimiphos-ethyl
Pirimphos-methyl
Fenetyllin
Meklokvalon
Methakvalon
Zipeprol
2933 59 8090UNSOstatní
2933 79 0010UNSMethyprylon
2933 79 0090UNSOstatní
2933 90 6010UNSDiazepiny
Midazolam (Midazolamum)
Loprazolam
Klobazam
Alprazolam
Bromazepam
Chlordiazepoxid
Delorazepam
Diazepam
Estazolam
Ethylloflazepát
Fludiazepam
Flunitrazepam
Flurazepam
Halazepam
Klonazepam
Klorazepát
Lormetazepam
Lorazepam
Medazepam
Nordazepam
Nitrazepam
Nimetazepam
Oxazepam
Pinazepam
Prazepam
Temazepam
Tetrazepam
Triazolam
2933 90 6090UNSOstatní
2933 90 8010UNSTriazophos
Etonitazen
Fenazocin
Fenomorfan
Klonitazen
Levorfanol
Levofenacetylmorfan
Metazocin
Moramid, meziprodukt
Proheptazin
Racemorfan
DMT
Rolicyklidin
Kamazapam
Mazindol
Pyrovaleron
Drotebanol
Norlevorfanol
Racementhorfan
Pentazocin
Brotizolam
Etryptamin
Pipradol
Tris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA,triethylenfosforamid)
2933 90 8090UNSOstatní
2934 90 9910UNSPyrrolidindithiokarbamát sodný
Methidathion
Dextromoramid
Diethylthiambuten
Dimethylthiambuten
Dioxafetylbutyrát
Ethylmethylthiambuten
Furethidin
Fenaxodon
Racemoramid
Levomoramid
Morferidin
Sufentanil
TCP tenocyklidin
Fenmetrazin
Fendimetrazin
Haloxazolam
Ketazolam
Klotiazepam
Kloxazolam
Oxazolam
Pemolin
Aminorex
Mesocarb
4-Methylaminirex
Alfa-Methylthiofentanyl
Thiofentanyl
3-Methyofentanyl
2934 90 9990UNSOstatní
2936 29 9010UNSAminopterin
2936 29 9090UNSOstatní
2938 90 9010UNSScilliroside
2938 90 9090UNSOstatní
2939 10 0010UNSAcetorfin hydrochlorid
Dihydromorfin
Hydrokodon
Hydromorfinol
Hydromorfon
Methyldesorfin
Methyldihydromorfin
Morfin
Morfin methobromid
Morfin N-oxid
Myrofin
Metopon
Nicomorfin
Normorfin
Oxykodon
Oxymorfon
Thebain
Thebakon
Acetyldihydrokodein
Dihydrokodein
Ethylmorfin
Folkodin
Kódem
Nikodin
Nikodikodin
Norkodein
Desomorfin
Etorfin
Heroin
Benzylmorfin
Kodoxim
Buprenofin
2939 10 0090UNSOstatní
2939 69 0010UNSLSD (/+/ Lysergin)
LSD - 25
2939 69 0090UNSOstatní
2939 90 9010UNSAnabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)
Brucin
Strychnin
Levometorfan
Meskalin
Psilotsin
Psilocibin
2939 90 9090UNSOstatní

Farmaceutické výrobky

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
3002 10 1010UNSPouze z lidské krve
3002 10 1090UNSOstatní

Mýdla, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čistící přípravky, mazací přípravky, syntetické vosky, upravené vosky, leštící a čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a zubní přípravky na bázi sádry

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
3403 11 0010TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 11 0090UNSOstatní
3403 19 1010TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 19 1090UNSOstatní
3403 19 9110TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 19 9190UNSOstatní
3403 19 9910TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 19 9990UNSOstatní
3407 00 0010UNSModelovací pasty upravené pro zábavu dětí
3407 00 0090UNSOstatní

Albuminoidní látky: modifikované škroby;klihy;enzymy

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
3507 90 0010UNSBiologické přípravky k čištění odpadních vod na bázi bioenzymů
3507 90 0090UNSOstatní

Různé chemické výrobky

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
3822 00 0010UNSReagenční papírky pro glukometry
3822 00 0090UNSOstatní
3824 90 9010UNSBioplyn, metylester řepkového oleje (bionafta)
3824 90 9020TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota, vyjma bionafty ve smyslu § 19 odst. 3 zákona ČNR č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 325/1993 Sb.
3824 90 9090UNSOstatní

Plasty a výrobky z nich

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
3914 00 0010UNSNáplně do domácích přístrojů na úpravu vody (ionoxové filtry ANEX, KATEX)
3914 00 0090UNSOstatní
3917 21 1010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 21 1090UNSOstatní
3917 21 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 21 9990UNSOstatní
3917 22 1010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 22 1090UNSOstatní
3917 22 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 22 9990UNSOstatní
3917 23 1010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 23 1090UNSOstatní
3917 23 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 23 9990UNSOstatní
3917 29 1110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1190UNSOstatní
3917 29 1310UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1390UNSOstatní
3917 29 1510UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1590UNSOstatní
3917 29 1910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1990UNSOstatní
3917 32 1110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 1120UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 32 1190UNSOstatní
3917 32 1910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 1920UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 32 1990UNSOstatní
3917 32 3110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3120UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 32 3190UNSOstatní
3917 32 3510UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3520UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 32 3590UNSOstatní
3917 32 3910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3920UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 32 3990UNSOstatní
3917 32 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 9920UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 32 9990UNSOstatní
3917 33 9010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 33 9020UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 33 9090UNSOstatní
3917 39 1110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1120UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 39 1190UNSOstatní
3917 39 1310UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1320UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 39 1390UNSOstatní
3917 39 1510UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1520UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 39 1590UNSOstatní
3917 39 1910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1920UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 39 1990UNSOstatní
3917 39 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 9920UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tlouštíky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 39 9990UNSOstatní
3920 99 9010UNSFoliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 9090UNSOstatní
3926 9010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky z umělých hmot - kompletní
3926 90 5090UNSOstatní
3926 90 9110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky z umělých hmot - kompletní
3926 90 9190UNSOstatní
3926 90 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky z umělých hmot - kompletní
3926 90 9990UNSOstatní

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
4103 90 0010UNSSurové kůže vepřové
4103 90 0090UNSOstatní

Dřevo, dřevěné uhlí a dřevěné výrobky

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
4401 21 0010MTQŠtěpky jehličnaté odkorněné
4401 21 0090MTQOstatní
4403 20 1010MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnaté,
4403 20 1090MTQvýřezy průmyslové jehličnaté Ostatní
4403 20 3010MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnaté,
4403 20 3090MTQvýřezy průmyslové jehličnaté Ostatní
4403 20 9010MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnaté,
4403 20 9090MTQvýřezy průmyslové jehličnaté Ostatní
4403 49 7010MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté,
4403 49 7090MTQvýřezy průmyslové listnaté Ostatní
4403 91 0010MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté,
4403 91 0090MTQvýřezy průmyslové listnaté Ostatní
4403 92 0010MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté, výřezy průmyslové listnaté
4403 92 0090MTQOstatní
4403 99 1010MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté, výřezy průmyslové listnaté
4403 99 1090MTQOstatní
4403 99 2010MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté, výřezy průmyslové listnaté
4403 99 2090MTQOstatní
4403 99 3010MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté, výřezy průmyslové listnaté
4403 99 3090MTQOstatní
4403 99 5010MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté, výřezy průmyslové listnaté
4403 99 5090MTQOstatní
4403 99 9910MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté, výřezy průmyslové listnaté
4403 99 9990MTQOstatní
4407 10 1010MTQ0 délce 0,8 m a více
4407 10 1090MTQOstatní
4407 10 3110MTQ0 délce 0,8 m a více
4407 10 3190MTQOstatní
4407 10 3910MTQ0 délce 0,8 m a více
4407 10 3990MTQOstatní
4407 10 5010MTQ0 délce 0,8 m a více
4407 10 5090MTQOstatní
4407 10 7110MTQ0 délce 0,8 m a více
4407 10 7190MTQOstatní
4407 10 7910MTQ0 délce 0,8 m a více
4407 10 7990MTQOstatní
4407 10 9110MTQ0 délce 0,8 m a více
4407 10 9190MTQOstatní
4407 10 9310MTQ0 délce 0,8 m a více
4407 10 9390MTQOstatní
4407 10 9910MTQ0 délce 0,8 m a více
4407 10 9990MTQOstatní

Vláknina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; odpady papíru nebo lepenky

Kód celního sazebníkuDop.kódJMPojmenování zboží
4706 10 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 10 0090UNSOstatní
4706 20 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 20 0090UNSOstatní
4706 91 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 91 0090UNSOstatní
4706 92 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 92 0090UNSOstatní
4706 93 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 93 0090UNSOstatní

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
4801 00 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4801 00 1090UNSOstatní
4801 00 9010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4801 00 9090UNSOstatní
4802 10 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 10 0090UNSOstatní
4802 20 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 20 0090UNSOstatní
4802 30 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 30 0090UNSOstatní
4802 40 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 40 1090UNSOstatní
4802 40 9010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 40 9090UNSOstatní
4802 51 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 51 1090UNSOstatní
4802 51 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 51 9090UNSOstatní
4802 52 2010UNSBraille papír
4802 52 2020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 52 2090UNSOstatní
4802 52 8010UNSBraille papír
4802 52 8020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 52 8090UNSOstatní
4802 53 2010UNSBraille papír
4802 53 2020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 53 2090UNSOstatní
4802 53 8010UNSBraille papír
4802 53 8020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 53 8090UNSOstatní
4802 60 1110UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 1190UNSOstatní
4802 60 1910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 1990UNSOstatní
4802 60 9110UNSBraille papír
4802 60 9120UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 9190UNSOstatní
4802 60 9910UNSBraille papír
4802 60 9920UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 9990UNSOstatní
4803 00 1010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 1090UNSOstatní
4803 00 3110UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 3190UNSOstatní
4803 00 3910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 3990UNSOstatní
4803 00 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 9090UNSOstatní
4805 10 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 10 0090UNSOstatní
4805 21 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 21 0090UNSOstatní
4805 22 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 22 1090UNSOstatní
4805 22 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 22 9090UNSOstatní
4805 23 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 23 0090UNSOstatní
4805 29 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 29 1090UNSOstatní
4805 29 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 29 9090UNSOstatní
4805 30 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 30 1090UNSOstatní
4805 30 9010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 30 9090UNSOstatní
4805 40 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 40 0090UNSOstatní
4805 50 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 50 0090UNSOstatní
4805 60 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 1090UNSOstatní
4805 60 2010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vlákvitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 2090UNSOstatní
4805 60 4010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 4090UNSOstatní
4805 60 6010UNSBraille papír
4805 60 6020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vlákvitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 6090UNSOstatní
4805 60 9010UNSBraille papír
4805 60 9020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 9090UNSOstatní
4805 70 1110UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 70 1190UNSOstatní
4805 70 1910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 70 1990UNSOstatní
4805 70 9010UNSBraille papír
4805 70 9020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 70 9090UNSOstatní
4805 80 1110UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 80 1190UNSOstatní
4805 80 1910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 80 1990UNSOstatní
4805 80 9010UNSBraille papír
4805 80 9020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 80 9090UNSOstatní
4806 10 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 10 0090UNSOstatní
4806 20 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 20 0090UNSOstatní
4806 30 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 30 0090UNSOstatní
4806 40 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 40 1090UNSOstatní
4806 40 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 40 9090UNSOstatní
4807 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 10 0090UNSOstatní
4807 90 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 90 1090UNSOstatní
4807 90 5010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 90 5090UNSOstatní
4807 90 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 90 9090UNSOstatní
4808 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 10 0090UNSOstatní
4808 20 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 20 0090UNSOstatní
4808 30 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 30 0090UNSOstatní
4808 90 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 90 0090UNSOstatní
4809 10 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 10 0090UNSOstatní
4809 20 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 20 1090UNSOstatní
4809 20 9010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 20 9090UNSOstatní
4809 90 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 90 0090UNSOstatní
4810 11 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 11 1090UNSOstatní
4810 11 9110UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 11 9190UNSOstatní
4810 11 9910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 11 9990UNSOstatní
4810 12 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 12 0090UNSOstatní
4810 21 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 21 0090UNSOstatní
4810 29 1110UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 1190UNSOstatní
4810 29 1910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 1990UNSOstatní
4810 29 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 9090UNSOstatní
4810 31 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 31 0090UNSOstatní
4810 32 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 32 1090UNSOstatní
4810 32 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 32 9090UNSOstatní
4810 39 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 39 0090UNSOstatní
4810 91 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 91 1090UNSOstatní
4810 91 3010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 91 3090UNSOstatní
4810 91 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 91 9090UNSOstatní
4810 99 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 1090UNSOstatní
4810 99 3010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 3090UNSOstatní
4810 99 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 9090UNSOstatní
4811 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 10 0090UNSOstatní
4811 21 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 21 0090UNSOstatní
4811 29 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 29 0090UNSOstatní
4811 31 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 31 0090UNSOstatní
4811 39 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 39 0090UNSOstatní
4811 40 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 40 0090UNSOstatní
4811 90 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 90 1090UNSOstatní
4811 90 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 90 9090UNSOstatní
4814 10 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 10 0090UNSOstatní
4814 20 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 20 0090UNSOstatní
4814 30 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 30 0090UNSOstatní
4814 90 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 90 1090UNSOstatní
4814 90 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 90 9090UNSOstatní
4815 00 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4815 00 0090UNSOstatní
4817 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 10 0090UNSOstatní
4817 20 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 20 0090UNSOstatní
4817 30 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 30 0090UNSOstatní
4818 10 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 10 1090UNSOstatní
4818 10 9010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 10 9090UNSOstatní
4818 20 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 20 1090UNSOstatní
4818 20 9110UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 20 9190UNSOstatní
4818 20 9910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 20 9990UNSOstatní
4818 30 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 30 0090UNSOstatní
4818 50 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 50 0090UNSOstatní
4818 90 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 90 9090UNSOstatní
4819 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 10 0090UNSOstatní
4819 20 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 20 1090UNSOstatní
4819 20 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 20 9090UNSOstatní
4819 30 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 30 0090UNSOstatní
4819 40 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 40 0020UNSPapírové sáčky pro parní a plynovou sterilizaci tzv. "Lukasterik"
4819 40 0090UNSOstatní
4819 50 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 50 0090UNSOstatní
4819 60 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 60 0090UNSOstatní
4820 10 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 1090UNSOstatní
4820 10 3010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 3090UNSOstatní
4820 10 5010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 5090UNSOstatní
4820 10 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 9090UNSOstatní
4820 20 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 20 0090UNSOstatní
4820 30 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 30 0090UNSOstatní
4820 40 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 40 1090UNSOstatní
4820 40 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 40 9090UNSOstatní
4820 50 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 50 0090UNSOstatní
4820 90 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 90 0090UNSOstatní
4821 10 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 10 1090UNSOstatní
4821 10 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 10 9090UNSOstatní
4821 90 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 90 1090UNSOstatní
4821 90 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 90 9090UNSOstatní
4822 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4822 10 0090UNSOstatní
4822 90 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4822 90 0090UNSOstatní
4823 11 1110UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 11 1190UNSOstatní
4823 11 1910UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 11 1990UNSOstatní
4823 11 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 11 9090UNSOstatní
4823 39 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 19 0090UNSOstatní
4823 20 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 20 0090UNSOstatní
4823 40 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 40 0090UNSOstatní
4823 51 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 51 1090UNSOstatní
4823 51 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 51 9090UNSOstatní
4823 59 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 59 1090UNSOstatní
4823 59 9010UNSBraille papír
4823 59 9020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 59 9090UNSOstatní
4823 60 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 60 1090UNSOstatní
4823 60 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 60 9090UNSOstatní
4823 70 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 70 1090UNSOstatní
4823 70 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 70 9090UNSOstatní
4823 90 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 1090UNSOstatní
4823 90 1510UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 1590UNSOstatní
4823 90 2010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 2090UNSOstatní
4823 90 3010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 3090UNSOstatní
4823 90 5010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 5090UNSOstatní
4823 90 9010UNSBraille papír
4823 90 9020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 9090UNSOstatní

Chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
5515 13 1110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 13 1190UNSOstatní
5515 13 1910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 13 1990UNSOstatní
5515 13 9110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 13 9190UNSOstatní
5515 13 9910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 13 9990UNSOstatní
5515 19 1010UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 19 1090UNSOstatní
5515 19 3010UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 19 3090UNSOstatní
5515 19 9010UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 19 9090UNSOstatní
5515 22 1110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 22 1190UNSOstatní
5515 22 1910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 22 1990UNSOstatní
5515 22 9110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 22 9190UNSOstatní
5515 22 9910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 22 9990UNSOstatní
5515 92 1110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 92 1190UNSOstatní
5515 92 1910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 92 1990UNSOstatní
5515 92 9110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 92 9190UNSOstatní
5515 92 9910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 92 9990UNSOstatní

Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
6111 20 9010UNSKojenecké pleny z bavlny
6111 20 9090UNSOstatní

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
6203 19 9010NARS obsahem vlny 36% a více
6203 19 9090NAROstatní
6203 39 9010NARS obsahem vlny 36% a více
6203 39 9090NAROstatní
6203 41 1010NARKrátké kalhoty
6203 41 1090NAROstatní
6203 41 3010NARKrátké kalhoty
6203 41 3090NAROstatní
6203 41 9010NARKrátké kalhoty
6203 41 9090NAROstatní
6203 42 1110NARKrátké kalhoty
6203 42 1190NAROstatní
6203 42 3110NARKrátké kalhoty
6203 42 3190NAROstatní
6203 42 3310NARKrátké kalhoty
6203 42 3390NAROstatní
6203 42 3510NARKrátké kalhoty
6203 42 3590NAROstatní
6203 42 5110NARKrátké kalhoty
6203 42 5190NAROstatní
6203 42 5910NARKrátké kalhoty
6203 42 5990NAROstatní
6203 42 9010NARKrátké kalhoty
6203 42 9090NAROstatní
6203 43 1110NARKrátké kalhoty
6203 43 1190NAROstatní
6203 43 1910NARKrátké kalhoty
6203 43 1990NAROstatní
6203 43 3110NARKrátké kalhoty
6203 43 3190NAROstatní
6203 43 3910NARKrátké kalhoty
6203 43 3990NAROstatní
6203 43 9010NARKrátké kalhoty
6203 43 9090NAROstatní
6203 49 1110NARKrátké kalhoty
6203 49 1190NAROstatní
6203 49 1910NARKrátké kalhoty
6203 49 1990NAROstatní
6203 49 3110NARKrátké kalhoty
6203 49 3190NAROstatní
6203 49 3910NARKrátké kalhoty
6203 49 3990NAROstatní
6203 49 5010NARKrátké kalhoty
6203 49 5090NAROstatní
6203 49 9010NARKrátké kalhoty
6203 49 9090NAROstatní
6204 61 1010NARKrátké kalhoty
6204 61 1090NAROstatní
6204 61 8010NARKrátké kalhoty
6204 61 8090NAROstatní
6204 61 9010NARKrátké kalhoty
6204 61 9090NAROstatní
6204 62 1110NARKrátké kalhoty
6204 62 1190NAROstatní
6204 62 3110NARKrátké kalhoty
6204 62 3190NAROstatní
6204 62 3310NARKrátké kalhoty
6204 62 3390NAROstatní
6204 62 3910NARKrátké kalhoty
6204 62 3990NAROstatní
6204 62 5110NARKrátké kalhoty
6204 62 5190NAROstatní
6204 62 5910NARKrátké kalhoty
6204 62 5990NAROstatní
6204 62 9010NARKrátké kalhoty
6204 62 9090NAROstatní
6204 63 1110NARKrátké kalhoty
6204 63 1190NAROstatní
6204 63 1810NARKrátké kalhoty
6204 63 1890NAROstatní
6204 63 3110NARKrátké kalhoty
6204 63 3190NAROstatní
6204 63 3910NARKrátké kalhoty
6204 63 3990NAROstatní
6204 63 9010NARKrátké kalhoty
6204 63 9090NAROstatní
6204 69 1110NARKrátké kalhoty
6204 69 1190NAROstatní
6204 69 1810NARKrátké kalhoty
6204 69 1890NAROstatní
6204 69 3110NARKrátké kalhoty
6204 69 3190NAROstatní
6204 69 3910NARKrátké kalhoty
6204 69 3990NAROstatní
6204 69 5010NARKrátké kalhoty
6204 69 5090NAROstatní
6204 69 9010NARKrátké kalhoty
6204 69 9090NAROstatní
6209 20 0010UNSKojenecké pleny z bavlny
6209 20 0090UNSOstatní

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části těchto výrobků

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
6403 99 1110NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 1190NPROstatní
6403 99 3110NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 3190NPROstatní
6403 99 3310NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 3390NPROstatní
6403 99 3610NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 3690NPROstatní
6403 99 3810NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 3890NPROstatní
6403 99 5010NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 5090NPROstatní
6403 99 9110NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 9190NPROstatní
6403 99 9310NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 9390NPROstatní
6403 99 9610NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 9690NPROstatní
6403 99 9810NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 9890NPROstatní

Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
6602 00 0010NARBílé hole pro nevidomé a částečně vidoucí
6602 00 0090NAROstatní

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
8112 91 5010UNSThalium
8112 91 5090UNSGalium, indium
8112 91 8910UNSThalium
8112 91 8990UNSGalium
8112 99 9010UNSThalium
8112 99 9090UNSGalium, indium

Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanické nástroje; jejich části a součásti

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
8410 11 0010NARVodní turbíny o výk. nepřesahujícím 100 kW
8410 11 0090NAROstatní
8419 19 0010NARSolární zařízení
8419 19 0090NAROstatní
8421 21 9010NARDomácí přístroje na úpravu vody a malé čističky odpadních vod pro rodinné domky
8421 21 9090NAROstatní
8421 39 7110NARKatalyzátory pro motorová vozidla
8421 39 7190NAROstatní
8421 99 0010UNSČásti a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody a k malým čističkám odpadních vod pro rodinné domky
8421 99 0090UNSOstatní
8423 10 1010NARS hlasovým výstupem pro nevidomé
8423 10 1090NAROstatní
8469 11 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 11 0090NAROstatní
8469 12 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 12 0090NAROstatní
8469 20 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 20 0090NAROstatní
8469 30 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou, Pichtův Braillský psací stroj, též psací a zobrazovací zařízení pro osoby s poruchami řeči
8469 30 0090NAROstatní
8470 10 1010NARS hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 10 1090NAROstatní
8470 10 9010NARS hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 10 9090NAROstatní
8470 21 0010NARS hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 21 0090NAROstatní
8470 29 0010NARS hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 29 0090NAROstatní
8471 30 0010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 30 0090NAROstatní
8471 41 9010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 41 9090NAROstatní
8471 49 9010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 49 9090NAROstatní
8471 50 9010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 50 9090NAROstatní
8471 60 4010NARBraillská tiskárna pro nevidomé
8471 60 4090NAROstatní
8471 90 0010NARZařízení speciálně určené pro osoby se zdravotním postižením
8471 90 0090NAROstatní
8473 21 9010UNSPřídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou a amputovanými končetinami
8473 21 9090UNSOstatní
8473 30 9010UNSPřídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou a amputovanými končetinami
8473 30 9090UNSOstatní
8473 50 9010UNSPřídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou a amputovanými končetinami
8473 50 9090UNSOstatní

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
8502 31 0010NARVětrné turbiny s výkonem nepřesahujícím 75 kVA
8502 31 0090NAROstatní
8506 60 1010NARV provedení pro sluchadla pro sluchově postižené
8506 60 1090NAROstatní
8506 60 3010NARV provedení pro sluchadla pro sluchově postižené
8506 60 3090NAROstatní
8506 60 9010NARV provedení pro sluchadla pro sluchově postižené
8506 60 9090NAROstatní
8517 19 9010NARPsací telefony pro neslyšící
8517 19 9090NAROstatní
8518 40 9910NARIndividuální zesilovače pro nedoslýchavé, zesilovače pro indukční smyčky pro nedoslýchavé, skupinové zesilovače pro výuku sluchově postižených dětí
8518 40 9990NAROstatní
8531 80 9010NARSpeciální signalizační přístroje pro neslyšící a nevidomé
8531 80 9090NAROstatní
8543 89 9010NARElektronické přeřadníky pro výbojky
8543 89 9090NAROstatní

Motorová vozidla, traktory, motorová kola a jízdní kola, a jiná pozemní vozidla, jejich části, součásti a příslušenství (vyjma kolejových)

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
8701 20 1010NARSilniční návěsové tahače nové - TATRA (T 815-2 00 N 51, T 815-2 DO N 51, T815-2 00N 32, T 815-2 DO N 32, T 815-2 00 N 12, T 815-2 DO N 12, T 815-2 NT 4 × 4 TB 275 MOH-30 T, T 815-2 NT, T 815-2 NTH, T 815-2 NT 6x6 TB 275 MOH-50T, T 815-2 TP T 815-260N51, T 815-260N12, T815-260N32, T 815-260N31)
8701 20 1090NAROstatní
8701 20 9010NARSilniční návěsové tahače použité - TATRA (T 815-2 00N 51, T 815-2 DON 51 T 815-2 00 N 32, T 815-2 DO N 32 T 815-2 00 N 12, T 815-2 DO N 12 T 815-2 NT, 4×4 TB 275 MOH-30 T T 815-2 NT, T 815-2 NTH, T 815-2 NT 6x TB 275 MOH-50T, T 815-2 TP, T 815 NT T 815 NTH, T 815 TP, T 815-260N51 T 815-260N12,T 815-260N32, T 815-260N31
8701 20 9090NAROstatní
8701 90 2110NARZemědělské traktory (typ Z 5211,5245 3320,3340,5213,5243)
8701 90 2190NAROstatní
8701 90 2510NARZemědělské traktory (typ Z 6211,6245 7211,7245,7711,7745,4320,43 40,5320, 340 6320,6340)
8701 90 2590NAROstatní
8701 90 3110NARZemědělské traktory (typ Z 8520,8540 9520,9540)
8701 90 3190NAROstatní
8701 90 3510NARZemědělské traktory (typ 10520,10540)
8701 90 3590NAROstatní
8703 21 1010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 21 1090NAROstatní
8703 21 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 21 9090NAROstatní
8703 22 1910NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 22 1990NAROstatní
8703 22 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 22 9090NAROstatní
8703 23 1910NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 23 1990NAROstatní
8703 23 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 23 9090NAROstatní
8703 24 1010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 24 1090NAROstatní
8703 24 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 24 9090NAROstatní
8703 31 1010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 31 1090NAROstatní
8703 31 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 31 9090NAROstatní
8703 32 1910NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 32 1990NAROstatní
8703 32 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 32 9090NAROstatní
8703 33 1910NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 33 1990NAROstatní
8703 33 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 33 9090NAROstatní
8703 90 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 90 9090NAROstatní
8704 22 9110NARMotorová vozidla pro nákl. dopravu TATRA nad 5 t nové (T 815-2 00 V 51, T-815-2 DO V51, T 815-2 OOV11, T 815-2 DO V 11, T 815-2 OP V 11, T 815-2 DP V11, T 815-2 00 S 43, T 815-2 DO S43, T 815-2 OO SO 3, T 815-2 DO SO3, T 815-2 OO S13, T 815-2 DO S 13, T 815-2 OO S 11, T 815-2 OP S 11, T 815-2 CO S11, T 815 00 S01, T 815-2 DO SO1, T 815-2 2A SO1, T 815-2 00 S81, T 815-2 DO S 81, T 815-2 SV3 6x6 TB 275 BI-40T, T 815-2 SV4, T 815-2 SV 5, T 815-2 SV3,T 815-2 SI, T 815-2 SV2, T 815-2 S1A, T 815-2 S1B,T 815-2 S3, T 815-2 S3B, T 815-2 S3P, T 815-2 VU, T 815-260S21, T 815-250S21, T 815 250S23, T 815-210S21, T 815-210S23, T 815-260V51, T 815-260S22)
8704 22 9190NAROstatní
8704 22 9910NARMotorová vozidla pro nákl. dopravu TATRA nad 5 t použité (T 815-2 00 V 51, T 815-2 DO V 51, T 815-2 OOV11, T 815-2 DO V 11, T 815-2 OP V11, T 815-2 DP V11, T 815-2 OO S 43, T 815-2 DO S 43, T 815-2 00 SO3, T 815-2 DO SO 3, T 815-2 OO S 13, T 815-2 DO S 13, T 815-2 OO S 11, T 815-2 OP S 11, T 815 -2 CO S 11, T 815 00 SO1, T 815-2 DO SO1, T 815-2 2A SO1, T 815-2 00 S 81, T 815-2 DOS81, T 815-2 SV3 6X6 TB 275 BI-40T, T 815-2 SV4, T 815-2 SV 5, T 815-2 SV3 T 815-2 SI, T 815-2 SV2, T 815-2 S1A, T 815-2 S1B, T 815-2 S3, T 815-2 S3B, T 815-2 S3P, T 815-2 VU, T 815 SI, T 815 S1A, T 815 S1V, T 815 SV3, T 815 RN, T 815 S3, T 815 S3B, T 815-VE, T 815 V, T 815 LPA, T 815-260S21,T 815-250S21, T 815-250S23, T 815-210S21, T 815-210S23,T 815-260V51, T 815-260S22)
8704 22 9990NAROstatní
8704 23 9110NARMotorová vozidla pro nákl.dopravu nad 20 t - nové TATRY (T 815-2 OO S 81, T 815-2 DO S 81, T 815-260S81, T 815 250S81, T 815-22AS81, T 815-260S82, T 815-26AS82)
8704 23 9190NAROstatní
8704 23 9910NARMotorová vozidla pro nákl. dopravu nad 20 t-použité TATRY (T 815-2 OO S 81, T 815-2 DO S 81, T 815-260N51, T 815-260N12, T 815-260N32, T 815-260N31)
8704 23 9990NAROstatní
8706 00 1110NARchassis motor. vozidel pro vozidla zařazená do čísel 8702 nebo 8704 TATRY (T 815-2 00 R41, T 815-2 O R51, T 815-2 OO R 01, T 815-2 OO R11, T 815-2 2A R11, T 815-2 OO R12, T 815-2 OO R13, T 815-2-00 R 81, T 815-2 00 P11, T 815-2 DO P11, T 815-2-30 P 11, T 815-2 OO P 13, T 815-2 DO P13, T 815-2 PR 40, T 815-2 PR 41, T 815-2 Z, T 815-2 PR1, T 815-2 PSR, T 815-2 PR 2, T 815-2 PR3, T 815-2 PVU, T815-2 PR S1, T 815-2PS 1A, T 815-2 PS1B, T 815-2 PVP, T 815-2 PR7, T 815-2 PR8, T 815 - 2 P 14, T 815-2 P17, T 815-2 P13, T 815-2 P 24, T 815-2 P 18, T 815-2 P15, T 815-2 P16, T 815-260R11, T 815-210R11, T 815-250R11,T 815-250R41, T 815-210R41,T 815-250P11, T 815-260P11, T 815-210P11, T 815-260R81,T 815-250R81, T 815-210R81,T 815-260R12,T 815-250R12, T 815-210R12, T 815-260R55, T 815-260R51
8706 00 1190NAROstatní
8706 00 9910NARChassis motor. vozidel pro vozidla T 815-2 OO R51, T 815-2 00 R01 T 815-2 00 R11, T 815-2 2A R11, T 815-2 00 R12, T 815-2 00 R13, T 815 -2 00 R 81, T 815-2 00 P11, T 815-2 DO P11, T 815-2 30 P 11, T 815-2 00 P13, T 815-2 DO P13, T 815-2 PR 4O, T 815-2 PR 41, T 815-2 Z, T 815-2 PR1, T 815-2 PSR, T 815-2 PR2, T 815-2 PR 3, T 815 - 2 PVU, T 815-2 PR SI, T 815-2 PS1A, T 815-2 PS1B, T 815-2 PVP, T 815-2 PR7, T 815 -2 PR 8, T 815-2 P14, T 815-2 P 17, T 815-2 P13, T 815-2 P24, T 815-2 P18, T 815-2 P 15, T 815-2 P16, T 815-2 PJ, T 815-260R11, T 815-210R11,T 815-250R11, T 815-250R41, T 815-210R41,T 815-250P11, T 815-260P11, T 815-210P11,T 815-260R81, T 815-250R81, T 815-210R81,T 815-260R12, T 815-250R12, T 815-210R12,T 815-260R55, T 815-260R51)
8706 00 9990NAROstatní
8708 99 9810UNSRuční ovládání nožních pedálů,ruční páky včetně řadící páky pro tělesně postižené
8708 99 9810UNSOstatní

Nástroje a přístroje optické, fotografické nebo kinematografické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
9013 10 0010NAROptické přístroje (např.puškohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 10 0090NAROstatní
9013 20 0010NAROptické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 20 0090NAROstatní
9013 80 1110NAROptické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 80 1190NAROstatní
9013 80 1910NAROptické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 80 1990NAROstatní
9013 80 3010NAROptické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 80 3090NAROstatní
9013 80 9010NAROptické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 80 9090NAROstatní
9025 11 9110NARLékařské teploměry
9025 11 9190NAROstatní
9026 80 9110NARMěřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
9026 80 9190NAROstatní
9026 80 9910NARMěřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
9026 80 9990NAROstatní
9028 20 0010NARVodoměry na teplou a studenou vodu pro spotřebu vody
9028 20 0090NAROstatní
9030 10 9010NARPřístroje na měření a monitorování radonu
9030 10 9090NAROstatní

Hodiny, hodinky a jejich části

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
9102 99 0010NARHodinky pro nevidomé s Braillovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů
9102 99 0090NAROstatní
9103 90 0010NARVibrační a světelné budíky pro neslyšící
9103 90 0090NAROstatní

Nábytek; lékařsko-chirurgický nábytek; lůžkoviny a podobné potřeby; svítidla jinde neuvedená ani nezahrnutá; reklamní lampy, světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

Kód celního sazebníkuDop. kódJMPojmenování zboží
9402 10 0010NARKřesla pro holičství a kadeřnictví
9402 10 0090NAROstatní

X. SEZNAM KÓDŮ CELNĚ SCHVÁLENÝCH URČENÍ
(odstavec 37 Deklarace - levá část)

KódVysvětlivky
10k propouštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem je trvalé ponechání zboží v zahraničí
21k propouštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, není-li účelem zpracovatelské operace oprava dočasně vyváženého zboží
22k propouštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, je-li účelem zpracovatelské operace oprava dočasně vyváženého zboží
23k propouštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí a u něhož se předpokládá zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu
32k ukončení režimu dočasného použití zpětným vývozem zboží
33k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému zpětným vývozem zboží
34k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení zpětným vývozem zboží
40k propouštění zboží do režimu volného oběhu
41k propouštění zboží do volného oběhu v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení
51k propouštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému
53k propouštění zboží do režimu dočasného použití
56k propouštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, je-li zboží umístěno ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu
61k propouštění do režimu volného oběhu dříve českého zboží, které se ve lhůtě tří let po vývozu z tuzemska vrací zpět
71k propuštění zahraničního zboží do režimu uskladňování v celním skladu
72k propuštění českého zboží do režimu uskladňování v celním skladu
76k propuštění do režimu vývozu s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu
91k propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem
96k propuštění českého zboží do režimu vývozu s umístěním do prodejny typu DUTY/TAX FREE

XI. SEZNAM KÓDŮ NA PŘIZNÁNÍ CELNÍCH VÝHOD
(odstavec 37 Deklarace - pravá část)

KódVysvětlivky
01vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 204 celního zákona20) (opravené zboží)
02vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 234 celního zákona20) (vrácené zboží)
11vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 33 vyhlášky o osvobození od cla21) (zásilky nepatrné hodnoty)
12vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 38 až 44 vyhlášky o osvobození od cla21) (obchodní majetek, dovážený při přemístění podniku)
13vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 45 až 49 vyhlášky o osvobození od cla21) (zemědělské výrobky a zboží používané v zemědělství)
14vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 53 až 62 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely a vědecké nástroje a přístroje)
15vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 63 vyhlášky o osvobození od cla21) (laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu)
16vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 64 až 66 vyhlášky o osvobození od cla21) (léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání)
17vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 67 a 68 vyhlášky o osvobození od cla21) (nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě)
18vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 69 vyhlášky o osvobození od cla21) (referenční látky pro kontrolu kvality léčivých výrobků)
19vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 70 vyhlášky o osvobození od cla21) (farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních soutěžích)
20vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 71 až 75 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží k charitativním účelům)
21vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 76 až 91 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené ve prospěch postižených osob)
22vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 97 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - vzorky nepatrné hodnoty)
23vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 98 až 100 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - tiskoviny a reklamní materiál)
24vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 101 a 102 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - výrobky užívané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné akce)
25vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 103 až 109 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - zboží dovážené ke zkouškám analýzám nebo pokusům)
26vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 110 vyhlášky o osvobození od cla21) (zásilky určené osobám příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví)
27vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 111 vyhlášky o osvobození od cla21) (turistický a propagační materiál)
28vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 112 vyhlášky o osvobození od cla21) (různé zboží a dokumenty)
29vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 119 vyhlášky o osvobození od cla21) (materiál určený na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných obětí)
30vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 121 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží k tisku tuzemských bankovek a ražbě tuzemských mincí)
31vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 122 vyhlášky o osvobození od cla21) (náboženské předměty)
51vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 123 až 126 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách a podobných akcích)
52vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 127 až 131 vyhlášky o osvobození od cla21) (zařízení k výkonu povolání)
53vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 132 až 136 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené v rámci obchodní operace)
54vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 137 až 140 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené v rámci výrobní operace)
55vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 141 až 144 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely)
56vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 149 až 152 vyhlášky o osvobození od cla21) (turistický propagační materiál)
57vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 153 až 156 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené v pohraničním styku)
58vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 157 až 160 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené k humanitárním účelům)
59vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 161 až 167 vyhlášky o osvobození od cla21) (dopravní prostředky)
60vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 168 až 170 vyhlášky o osvobození od cla21) (zvířata)
81vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při dovozech zboží, které je určeno pro potřeby kulturních a informačních středisek a k prodeji v těchto střediscích, zřízených v tuzemsku na základě mezinárodní smlouvy
82vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla u osob jiných států, které používají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána22)
91vyjadřuje nárok na uplatnění celní sazby stanovené zvláštním předpisem,23) jiné než je uvedena v celním sazebníku nebo vyplývá z ustanovení mezinárodních smluv.
98vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než výše uvedených případech (povinnost předložit žádost o přiznání výhody není uvedením kódu dotčena).

XII. SEZNAM KÓDŮ NA PŘIZNÁNÍ DAŇOVÝCH VÝHOD
(odstavec 37 Deklarace - pravá část)

KódVysvětlivky
Avyjadřuje nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH24)
Dvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o SPD25)
Evyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o SPD25) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH24)
Fvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona o SPD25)
Gvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona o SPD25) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH24)
Hvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 23 zákona o SPD25)
Ivyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 23 zákona o SPD25) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH24)
Jvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 29 zákona o SPD25)
Kvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 29 zákona o SPD25) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH24)

XIII. PRAVIDLA PRO VYHOTOVENÍ TISKOPISŮ DEKLARACE A DOPLŇKOVÉ DEKLARACE

A. Deklarace osmilistá (listy 1 až 8); bod 1 písm.a) této přílohy

(1) Deklarace se tiskne na samopropisovací papír o hmotnosti nejméně 40 g.m-2. Tento papír musí být vyroben tak, aby údaje uvedené na jedné straně listu Deklarace neztěžovaly nebo neznemožňovaly čitelnost údajů uvedených na jeho druhé straně. Tiskopis Deklarace se nesmí při běžném používání trhat a mačkat. Pro všechny listy Deklarace se používá bílý papír se zeleným tiskem. Rozměr tiskopisu je 210 x 297 mm.

(2) Na listech Deklarace označených čísly 1, 4, 5 a 7, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 opatřeny zeleným podtiskem.

(3) Na pravém okraji jsou listy Deklarace označeny barevným pruhem, buď plným 3 mm širokým nebo přerušovaným, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. Jednotlivé listy se označují těmito barevnými pruhy

- list č. 1 plným červeným,

- list č. 2 plným zeleným,

- list č. 3 plným žlutým,

- list č. 4 přerušovaným modrým,

- list č. 5 plným modrým,

- list č. 6 přerušovaným červeným,

- list č. 7 přerušovaným zeleným,

- list č. 8 přerušovaným žlutým.

(4) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze 10 této vyhlášky.

(5) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace propsaly, s výjimkou třílistých sad, na tyto další listy Deklarace

č. odstavceč. listů
1 (vyjma stř.část)1 až 8
1 - stř.část1 až 3
21 až 5
31 až 8
41 až 8
51 až 8
61 až 8
71 až 3
81 až 5
91 až 3
101 až 3
111 až 3
12-
131 až 3
141 až 4
151 až 8
15a1 až 3
15b1 až 3
161 až 3, 6 a 8
171 až 8
17a1 až 3
17b1 až 3
181 až 5
191 až 5
201 až 3
211 až 5
221 až 3
231 až 3
241 až 3
251 až 5
261 až 3
271 až 5
281 až 3
291 až 3
301 až 3
311 až 8
321 až 8
33 - první levá část1 až 8
33 - další části1 až 3
341 až 3
351 až 8
36-
371 až 3
381 až 8
391 až 3
401 až 5
411 až 3
42-
43-
441 až 5
45-
461 až 3
471 až 3
481 až 3
491 až 3
501 až 8
511 až 8
521 až 8
531 až 8
541 až 4
55-
56-
A1 až 4
B1 až 3
C1 až 8
D1 až 4
E-
F-
G-
H-
I-
J-

(6) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 18800 pro úplný tiskopis (listy 1 až 8),

b) číslo 18320 pro sadu skládající se z listů 1, 2 a 3, s propsáním všech údajů na všechny listy,

c) číslo 18430 pro sadu skládající se z listů 1, 4, 5 a 7,

d) číslo 18310 pro sadu skládající se z listů 6, 7 a 8, s propsáním všech údajů na všechny listy,

e) číslo 18623 pro sadu skládající se z listů 1, 2, 3, 4, 5 a 7.

B. Deklarace doplňková osmilistá (listy 1 až 8); bod 1 písm.a) této přílohy

(7) Deklarace doplňková se tiskne na samopropisovací papír o hmotnosti nejméně 40 g.m-2. Tento papír musí být vyroben tak, aby údaje uvedené na jedné straně listu Deklarace doplňkové neztěžovaly nebo neznemožňovaly čitelnost údajů uvedených na jeho druhé straně. Tiskopis Deklarace doplňkové se nesmí při běžném používání trhat a mačkat. Pro všechny listy Deklarace doplňkové se používá bílý papír se zeleným tiskem. Rozměr tiskopisu je 210 x 297 mm.

(8) Na listech Doplňkové deklarace č. 1, 4, 5 a 7, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, a 44 opatřeny zeleným podtiskem.

(9) Na pravém okraji jsou listy Doplňkové deklarace označeny barevným pruhem, buď plným 3 mm širokým nebo přerušovaným, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. Jednotlivé listy se označují těmito barevnými pruhy

- list č. 1 plným červeným,

- list č. 2 plným zeleným,

- list č. 3 plným žlutým,

- list č. 4 přerušovaným modrým,

- list č. 5 plným modrým,

- list č. 6 přerušovaným červeným,

- list č. 7 přerušovaným zeleným,

- list č. 8 přerušovaným žlutým.

(10) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze 12 této vyhlášky.

(11) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace doplňkové musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace doplňkové propsaly, s výjimkou třílistých sad, na tyto další listy Deklarace doplňkové

č. odstavceč. listů
1 (vyjma stř.část)1 až 8
1 - stř.část1 až 3
21 až 5
31 až 8
311 až 8
321 až 8
33 - první levá část1 až 8
33 - další části1 až 3
341 až 3
351 až 8
36-
371 až 3
381 až 8
391 až 3
401 až 5
411 až 3
42-
43-
441 až 5
45-
461 až 3
471 až 3
A1 až 4
C1 až 8

(12) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 28800 pro úplný tiskopis (listy 1 až 8),

b) číslo 28320 pro sadu skládající se z listů 1, 2 a 3, s propsáním všech údajů na všechny listy,

c) číslo 28430 pro sadu skládající se z listů 1, 4, 5 a 7,

d) číslo 28310 pro sadu skládající se z listů 6, 7 a 8, s propsáním všech údajů na všechny listy,

e) číslo 28623 pro sadu skládající se z listů 1, 2, 3, 4, 5 a 7.

C. Deklarace čtyřlistá (listy 1/6, 2/7, 3/8, 4/5); bod 1 písm.b) této přílohy

(13) Deklarace se tiskne na samopropisovací papír o hmotnosti nejméně 40 g.m-2. Tento papír musí být vyroben tak, aby údaje uvedené na jedné straně listu Deklarace neztěžovaly nebo neznemožňovaly čitelnost údajů uvedených na jeho druhé straně. Tiskopis Deklarace se nesmí při běžném používání trhat a mačkat. Pro všechny listy Deklarace se používá bílý papír se zeleným tiskem. Rozměr tiskopisu je 210 x 297 mm.

(14) Na listech Deklarace označených č. 1/6, 2/7 a 4/5 jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 opatřeny zeleným podtiskem.

(15) Na pravém okraji jsou jednotlivé listy Deklarace označeny plným barevným pruhem širokým 3 mm a ve vzdálenosti 0,5 mm vpravo od tohoto pruhu jsou ještě označeny přerušovaným barevným pruhem, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. List č. 1/6 se označuje červenými, list č. 2/7 zelenými, list č. 3/8 žlutými a list č 4/5 modrými pruhy.

(16) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze 21 této vyhlášky.

(17) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace propsaly na tyto další listy Deklarace

č. odstavceč. listů
1 (vyjma stř.část)1/6 až 4/5
1 - stř.část1/6 až 3/8
21/6 až 4/5
31/6 až 4/5
41/6 až 4/5
51/6 až 4/5
61/6 až 4/5
71/6 až 3/8
81/6 až 4/5
91/6 až 3/8
101/6 až 3/8
111/6 až 3/8
121/6 až 3/8
131/6 až 3/8
141/6 až 3/8
151/6 až 4/5
15a1/6 až 3/8
15b1/6 až 3/8
161/6 až 3/8
171/6 až 4/5
17a1/6 až 3/8
17b1/6 až 3/8
181/6 až 4/5
191/6 až 4/5
201/6 až 3/8
211/6 až 4/5
221/6 až 3/8
231/6 až 3/8
241/6 až 3/8
251/6 až 4/5
261/6 až 3/8
271/6 až 4/5
281/6 až 3/8
291/6 až 3/8
301/6 až 3/8
311/6 až 4/5
321/6 až 4/5
33 - první levá část1/6 až 4/5
33 - další části1/6 až 3/8
341/6 až 3/8
351/6 až 4/5
361/6 až 3/8
371/6 až 3/8
381/6 až 4/5
391/6 až 3/8
401/6 až 4/5
411/6 až 3/8
421/6 až 3/8
431/6 až 3/8
441/6 až 4/5
451/6 až 3/8
461/6 až 3/8
471/6 až 3/8
481/6 až 3/8
491/6 až 3/8
501/6 až 4/5
511/6 až 4/5
521/6 až 4/5
531/6 až 4/5
541/6 až 4/5
55-
56-
A1/6 až 3/8
B1/6 až 3/8
C1/6 až 4/5
D/J1/6 až 4/5
E/J-
F-
G-
H-
I-

(18) v levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 14400 pro úplný tiskopis (listy 1/6 až 4/5),

b) číslo 14312 pro sadu skládající se z listů 1/6, 2/7 a 3/8.

D. Deklarace doplňková čtyřlistá (listy 1/6, 2/7, 3/8, 4/5); bod 1 písm.b) této přílohy

(19) Deklarace doplňková se tiskne na samopropisovací papír o hmotnosti nejméně 40 g.m-2. Tento papír musí být vyroben tak, aby údaje uvedené na jedné straně listu Deklarace doplňkové neztěžovaly nebo neznemožňovaly čitelnost údajů uvedených na jeho druhé straně. Tiskopis Deklarace doplňkové se nesmí při běžném používání trhat a mačkat. Pro všechny listy Deklarace doplňkové se používá bílý papír se zeleným tiskem. Rozměr tiskopisu je 210 x 297 mm.

(20) Na listech Doplňkové deklarace č. 1/6, 2/7 a 4/5, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, a 44 opatřeny zeleným podtiskem.

(21) Na pravém okraji jsou listy Doplňkové deklarace označeny plným barevným pruhem a ve vzdálenosti 0,5 mm vpravo od něho přerušovaným barevným pruhem. Plný pruh je 3 mm široký, přerušovaný pruh se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. List č. 1/6 se označuje červenými, list č. 2/7 zelenými, list č. 3/8 žlutými a list č 4/5 modrými pruhy.

(22) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace doplňkové, který je uveden v příloze 22 této vyhlášky.

(23) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace doplňkové musí být nanesena tak, aby údaje se uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace doplňkové propsaly na tyto další listy Deklarace doplňkové

č. odstavceč. listů
1 (vyjma stř.část)1/6 až 4/5
1 - střední část1/6 až 3/8
21/6 až 4/5
31/6 až 4/5
311/6 až 4/5
321/6 až 4/5
33 - první levá část1/6 až 4/5
33 - další části1/6 až 3/8
341/6 až 3/8
351/6 až 4/5
361/6 až 3/8
371/6 až 3/8
381/6 až 4/5
391/6 až 3/8
401/6 až 4/5
411/6 až 3/8
421/6 až 3/8
431/6 až 3/8
441/6 až 4/5
451/6 až 3/8
461/6 až 3/8
471/6 až 3/8
A1/6 až 3/8
C1/6 až 4/5

(24) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 24400 pro úplný tiskopis (listy 1/6 až 4/5),

b) číslo 24312 pro sadu skládající se z listů 1/6, 2/7 a 3/8.

XIV. PRAVIDLA PRO VYHOTOVENÍ TISKOPISŮ "OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE V REŽIMU TRANZITU" A "OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE", MANIPULACE A ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ

(1) Osvědčení o záruce v režimu tranzitu a Osvědčení o záruce (dále jen "Osvědčení") se tiskne na bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g.m-2 , který je opatřen modrým gravírovaným podtiskem, na kterém je viditelné každé chemické nebo mechanické padělání. Tiskopis Osvědčení je rozměru 210 × 148 mm a obsahuje název nebo značku tiskárny.

(2) Osvědčení lze vyplnit pouze psacím strojem nebo jiným mechanografickým způsobem; ruční vyplnění není přípustné. Zapsaný text nelze gumovat ani přepisovat. Výjimečně lze případnou změnu provést škrtnutím chybného údaje při zachování jeho čitelnosti a doplněním nového správného údaje do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. V každém odstavci Osvědčení je přípustné provedení pouze jedné změny. Nelze-li změnu provést tímto způsobem, musí být použit nový tiskopis a původní Osvědčení vráceno celnímu orgánu, který přijal příslušnou Záruční listinu. Každou změnu je nutno potvrdit celním orgánem a tím, kdo ji provedl. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných odstavců a není dovoleno je doplňovat jinými údaji, než pro které jsou vyhrazeny.

(3) Osvědčení vyplněné v odstavcích 3,4a 6 se předkládá k ověření příslušnému celnímu orgánu spolu se Záruční listinou v souvislosti s podáním žádosti o povolení globálního zajištění celního dluhu nebo kdykoliv později v době trvání ručitelského vztahu. Celní orgán doplní údaje do odstavců 1, 2, 5, 7, případně 8 a ověřené Osvědčení předá deklarantovi k dalšímu použití. Počet Osvědčení předkládaných k ověření se určuje dle potřeby deklaranta v režimu tranzitu.

(4) Zboží uvedené v seznamu v bodu 8 této části lze propustit do režimu tranzitu s použitím globální záruky pouze tehdy, je-li předloženo celním orgánem ověřené Osvědčení, v jehož odstavci 7 uvedl celní orgán poznámku "CITLIVÉ ZBOŽÍ".

(5) Doba platnosti Osvědčení nesmí překročit dva roky. Celní orgán, který přijal Záruční listinu, může platnost Osvědčení jednou prodloužit, nejvýše však o dva roky.

(6) Při podání žádosti o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou a vystavení Osvědčení nebo kdykoliv později během platnosti Osvědčení, určí deklarant osoby, které zmocňuje k podpisování Deklarace jeho jménem, a to uvedením jména a příjmení této osoby a jejího podpisového vzoru v odstavci 10 na zadní straně tiskopisu Osvědčení. Každý údaj v odstavci 10 ověří deklarant svým podpisem v odstavci 11. Deklarant může údaj o zmocnění osoby a své potvrzení kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení dotčené osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno".

(7) Není-li u jednotlivých položek uvedeného seznamu zboží připojena poznámka "ex", zahrnují čtyřmístné číselné kódy celního sazebníku všechny v nich obsažené podpoložky zboží.

(8) Je-li u zboží zahrnutého v níže uvedeném seznamu uvedena ve sloupci 1 před čtyřmístným číselným kódem celního sazebníku poznámka "ex", znamená to, že se poznámka "CITLIVÉ ZBOŽÍ" vztahuje pouze na zboží uvedené ve sloupci 2. Není-li ve sloupci 1 seznamu poznámka "ex" uvedena, zahrnují čtyřmístné číselné kódy celního sazebníku všechny v nich obsažené podpoložky zboží.

Kód cel. sazeb.Popis zboží
1.2.
ex 0102Živý skot, jiný než čistokrevná chovná zvířata
ex 0103Živá prasata, jiná než čistokrevná chovná zvířata
ex 0104Ovce a kozy, živé, jiné než čistokrevná chovná zvířata
0201Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
0202Hovězí maso zmrazené
0203Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo mražené
0402Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přísadu cukru či jiných sladidel
0405Máslo a jiné tuky z mléka
0406Sýr a tvaroh
1001Pšenice a sourež
1002Žito
1003Ječmen
1004Oves
1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza v pevném stavu
2203Pivo ze sladu
2204Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, vinný mošt jiný než čísla 2009
2205Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek
2206Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina), směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji jinde neuvedené
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více, ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol, destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje, složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů
2402Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
2403Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky, homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák, tabákové výtažky a tresti
2710Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnosti nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků
2711Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky

1) § 109 až 114 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 53 až 68 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

3) § 33 zákona ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 57/1976 Sb., o Celní úmluvě o kontejnerech 1972.

5) Vyhláška Ministerstva financí č. 47/1993 Sb., kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí.

6) § 65 až 79 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7) Nařízení vlády č.299/1995 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

8) Mezinárodní úmluva o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (Brusel, 14. 6. 1983) a Protokol o její změně (Brusel , 29. 6. 1986) - vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb.

9) Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č.
69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, v platmém znění.
Nařízení vlády č.265/1994 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

10) Např.
Všeobecná dohoda o clech a obchodu (vládní vyhláška č.
59/1948 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu, ve znění pozdějších předpisů).
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou č. 237/1993 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko č. 229/1994 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé č. 7/1995 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou č. 54/1995 Sb.

11) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č.
560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 4 zákona č. 136/1994 Sb., zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 5 zákona č. 136/1994 Sb., zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 9 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 2 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

16) Např. § 123, 124 a 134 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 75 odst. 1 písm. a) až f) zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon ve znění pozdějších předpisů.

18) § 272 až 277 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

19) § 20 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

21) Vyhláška Ministerstva financí č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla ve znění pozdějších předpisů.

22) Např.:
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucích Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

23) Nařízení vlády č.243/1993 Sb., kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnění.

24) Zákon ČNR č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha 9 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 10 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 11 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 12 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 13 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 14 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Seznam zboží, při jehož přepravě musí být na každý velký kontejner podáno celní prohlášení na samostatném předávacím listu TR (§ 19b odst. 6)

Poř. č.Celní sazebníkPopis zboží
1.2.3.
1.kapitola 1živá zvířata
2.kapitola 2maso a poživatelné droby
3.kapitola 3ryby a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí
4.kapitola 4mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
5.504střeva, měchýře a žaludky, ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, nasolené, sušené nebo uzené
6.511výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání
7.kapitola 6dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň
8.kapitola 7zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
9.kapitola 8jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů
10.kapitola 9káva, čaj a koření, s výjimkou maté podpoložky celního sazebníku 09030000
11.kapitola 10obiloviny
12.kapitola 11mlýnské výrobky; slad; škroby;s inulin; pšeničný lepek
13.kapitola 12olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny
14.130220pektinové látky, pektináty a pektany
15.150100vepřové tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk,jiné než čísla 0209 nebo 1503 né nebo extrahované rozpouštědly
16.150200lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503
17.150300stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
18.1504tuky, oleje a jejich frakce z ryb nebo z mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené
19.1507sojový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
20.1508podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
21.1509olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
22.151000ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509
23.1511palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
24.1512slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
25.1513kokosový olej (kopra), olej palmojádrový, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
26.1514řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
27.1515ostatní rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, pevné, též rafinované, ale chemicky neupravené
28.1516tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce,částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené
29.1517margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky a oleje a jejich frakce čísla 1516
30.151800živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, vyjma uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté
31.152200degras; zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků
32.kapitola 16přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
33.1701třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu
34.1702ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy (tekuté cukry) bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel
35.1703melasy po extrakci nebo rafinaci cukru
36.18010000kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
18020000
37.kapitola 20přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
38.2204víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt, jiný než čísla 2009
39.220600ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté
40.2207ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
41.2208ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol; destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje
42.220900stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
43.kapitola 23zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
44.2401nezpracovaný tabák; tabákový odpad

Příloha 15 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 16 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 17 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 18 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 19 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 20 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 21 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 22 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 23 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 24 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 25 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 26 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Přesunout nahoru