Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení

Částka 25/1996
Platnost od 19.04.1996
Účinnost od 19.04.1996
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

79

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 18. března 1996

o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 51 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Vymezení podoby služebního stejnokroje

(1) Služební stejnokroj (dále jen "stejnokroj") je barvy zelenošedé. Stejnokroj konfekční nebo šitý na míru tvoří povinné oděvní součásti uvedené v příloze č. 1; v téže příloze jsou uvedeny též přípustné oděvní součásti, které mohou být s povinnými oděvními součástmi kombinovány.

(2) Sako je bez nárameníků s tmavozeleným límcem stojáčkem a tmavozeleným lemováním kapes a klop.

(3) Stejnokroj zaměstnanců Vojenského lesního úřadu je barvy zelené s tmavozeleným límcem a s tmavozelenými výpustkami na kalhotách. Povinné i přípustné oděvní součásti stejnokroje zaměstnanců Vojenského lesního úřadu jsou uvedeny v příloze č. 1.

(4) Součástí stejnokroje je kovový odznak státní správy lesů. Odznak je z bílého kovu se smaltem, opatřený na zadní straně evidenčním číslem. Odznak se nosí na levé straně saka. Vzor vnější strany odznaku je uveden v příloze č. 2.

§ 2

Přidělení stejnokroje

(1) Vedoucí orgánů státní správy lesů stanoví okruh odborných zaměstnanců těchto orgánů, kterým se k výkonu jejich funkce přiděluje stejnokroj; stejnokroj se přiděluje až po uplynutí zkušební doby.1)

(2) Znak na čepici zaměstnanci vydá a v případě potřeby obměňuje příslušný orgán státní správy lesů.

(3) Při prvém přidělení stejnokroje se zaměstnanci přidělí pouze povinné součásti stejnokroje.

(4) Stejnokrojové součásti se obměňují ročně v hodnotě odpovídající 50 % hodnoty povinných součástí stejnokroje.

(5) Při zničení nebo poškození stejnokroje nebo jeho součástí v důsledku mimořádných okolností bez zavinění zaměstnance přidělí příslušný orgán státní správy lesů zaměstnanci povinné součásti stejnokroje, aniž jejich hodnotu započítá do pravidelné obměny stejnokrojových součástí.

(6) Místo přidělení stejnokrojových součástí nelze poskytovat peněžité plnění.

§ 3

Evidence

(1) Nárok na obměnu stejnokrojových součástí vzniká v ročních intervalech. Stejnokrojové součásti v hodnotě finanční částky roční obměny lze čerpat do dvou let od vzniku nároku.

(2) Evidence o vydávání stejnokrojových součástí a o jejich finanční hodnotě se vede na evidenčních listech, na nichž zaměstnanci svým podpisem potvrzují datum vydání, počet a druh převzatých stejnokrojových součástí.

§ 4

Užívání stejnokroje

(1) Stejnokroj, který jsou oprávněni nosit při výkonu své funkce, musí zaměstnanci užívat co nejhospodárněji a udržovat jej v řádném stavu. Nesmí upravovat jednotlivé stejnokrojové součásti tak, aby byl změněn jejich vnější vzhled, nebo nosit na stejnokroji jakékoliv jiné označení nebo ozdoby.

(2) Stejnokroj není dovoleno doplňovat jinými součástmi, než je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky (přípustné stejnokrojové součásti). Ke stejnokroji se nosí nízké hnědé boty. V provozních podmínkách lze ke stejnokroji nosit vysoké boty nebo holínky. Součásti stejnokroje se nosí alternativně, s ohledem na roční období.

(3) Zaměstnanci, který při výkonu své funkce stejnokroj pravidelně nenosí, může vedoucí příslušného orgánu státní správy lesů zkrátit finanční limit pro obměnu stejnokrojových součástí pro příští kalendářní rok (§ 2 odst. 4).

(4) V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr, stejnokroj nevrací, vrací pouze odznak státní správy lesů.


Závěrečná ustanovení

§ 5

Zrušuje se výnos Ministerstva zemědělství České republiky č. 58/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti o lesnických stejnokrojích.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 52/1999 Sb. Čl. II

Dosavadní stejnokroje jsou odborní zaměstnanci orgánů státní správy lesů oprávněni při výkonu své funkce nosit až do 31. prosince 2000.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 31 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/1996 Sb.

Oděvní součásti služebního stejnokroje

Povinné součásti:

sako

kalhoty

košile zelená

bundokošile zelená

vázanka zelená

tříčtvrteční kabát zelený s vložkou

čepice zimní

klobouk zelený

nízké hnědé boty

Přípustné součásti:

sukně zelená

golfky zelené

košile bílá

hubertus zelený

bunda zelená

svetr zelený

šála zelená

pláštěnka zelená

kalhoty pracovní

boty pracovní

gumové nebo gumofilcové holínky

lýtkovice

služební brašna.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/1996 Sb.

Vzor odznaku státní správy lesů (měřítko 1 : 1)

Přesunout nahoru