Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí

Částka 25/1996
Platnost od 19.04.1996
Účinnost od 19.04.1996
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

78

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 18. března 1996

o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 10 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Charakteristika pásem ohrožení

(1) Území s obdobnou dynamikou zhoršování zdravotního stavu lesních porostů charakterizované stupněm poškození těchto porostů imisemi se zařazuje do pásma ohrožení lesních porostů imisemi (dále jen "pásmo ohrožení").

(2) Stupeň poškození lesního porostu je určen podílem středně a silně poškozených stromů z celkového počtu stromů v lesním porostu. Charakteristiky stupňů poškození stromu a porostu smrku jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

(3) Podle dynamiky zhoršování zdravotního stavu se lesy zařazují do těchto pásem ohrožení:

a) do pásma ohrožení A se zařadí lesní pozemky s porosty s výrazným imisním zatížením, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během pěti let,

b) do pásma ohrožení B se zařadí lesní pozemky s porosty s výrazným imisním zatížením v příznivějších podmínkách, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během šesti až deseti let,

c) do pásma ohrožení C se zařadí lesní pozemky s porosty s imisním zatížením, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během 11 až 15 let,

d) do pásma ohrožení D se zařadí lesní pozemky s porosty s nižším imisním zatížením, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během 16 až 20 let. Do tohoto pásma se zahrnují i takové lesní pozemky s porosty, kde je vliv imisí patrný, ale dynamiku zhoršování zdravotního stavu lesních porostů zatím nelze přesně definovat.

(4) V oblastech, kde se v okruhu 2 km smrkové porosty nevyskytují, se tyto lesy zařazují do pásem ohrožení podle rychlosti rozpadu dospělých borových porostů nebo listnatých porostů, přičemž:

a) do pásma ohrožení A se zařadí lesní pozemky s porosty, kde v dospělých borových nebo listnatých porostech ročně odumře více než 20 % původního počtu stromů,

b) do pásma ohrožení B se zařadí lesní pozemky s porosty, kde v dospělých borových porostech ročně odumře 10 až 20 % původního počtu stromů; v dospělých listnatých porostech ročně odumře 5 až 20 % původního počtu stromů,

c) do pásma ohrožení C se zařadí lesní pozemky s porosty, kde v dospělých borových porostech ročně odumře 2 až 10 % původního počtu stromů; v dospělých listnatých porostech ročně odumře 2 až 5 % stromů,

d) do pásma ohrožení D se zařadí lesní pozemky s porosty, kde v dospělých borových nebo listnatých porostech ročně odumře do 2 % původního počtu stromů.

Dospělým porostem je porost po ukončení výchovy.

(5) Nejvyššími pásmy ohrožení (§ 10 odst. 2 lesního zákona) jsou pásma A a B.

§ 2

Stanovení pásem ohrožení

(1) Pásma ohrožení jsou zakreslena do lesnických map v souvislém zobrazení.

(2) Lesnické mapy se zákresem pásem ohrožení jsou veřejně přístupné od 1. ledna 1997 na okresních úřadech.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 3

V období do 31. prosince 1996 se použijí pásma ohrožení uvedená v platných lesních hospodářských plánech.1)

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Lux v. r.


Příloha k vyhlášce č. 78/1996 Sb.

Stupeň poškození jednoho stromu (smrk).

Stupeň poškození jednoho
stromu
Popis poškozeníDefoliace koruny v %
0Nepoškozený strom0
1Slabě poškozený strom1-25
2Středně poškozený strom26 - 50
3Silně poškozený strom51 - 75
4Odumírající strom76 - 100
5Odumřelý strom100

Stupeň poškození porostu (smrk).

Stupeň poškození porostuPopis poškozeníStupeň poškození jednoho stromu
012a větší3a větší
Maximální podíl z celkového
počtu stromů v porostu v %
0Nepoškozený porost1000
0/IPorost s prvními symptomy poškození99200
ISlabě poškozený porost32 nebo 51
IIStředně poškozený porost84 nebo 301
IIIaSilně poškozený porost50
IIIbVelmi silně poškozený porost70
IVOdumírající nebo odumřelý porost100

1 - Pro zařazení do stupně poškození postačí dosažení jedné z uvedených hodnot

Poznámky pod čarou

1) § 59 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Přesunout nahoru