Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 77/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

Částka 25/1996
Platnost od 19.04.1996
Účinnost od 19.04.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 18. března 1996

o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Náležitosti žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:

a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,

b) údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru - trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,

c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,

e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech1),2) a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

g) výpočet poplatku za odnětí,3)

h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy4) v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,5)

j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,

k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

§ 2

Návrh plánu rekultivace

Návrh plánu rekultivace obsahuje:

a) část technickou, popřípadě plán sanace schválený příslušným orgánem6) se souhlasem podle § 14 odst. 2 lesního zákona, s uvedením množství skrývaných zemin a způsobu jejich využití, cíle a způsobu terénních úprav pozemků, výsypek a odvalů, hydrotechnických a hydromelioračních opatření, technických a biologických meliorací půdy, návrh dopravního zpřístupnění řešeného území,

b) část biologickou s uvedením předpokládané druhové a prostorové skladby porostů, množství a druhu reprodukčního materiálu, způsobu ošetření a ochrany, způsobu a intenzity přihnojování rekultivovaných ploch,

c) časový a prostorový postup rekultivace,

d) soupis pozemků s jiným druhem rekultivace, jestliže vrácení rekultivovaných pozemků plnění funkcí lesa nepřipadá v úvahu,

e) mapové podklady s vyznačením údajů uvedených v písmenech b) a c), profily terénu před a po rekultivaci včetně napojení rekultivovaného území na okolní terén.

§ 3

Podrobnosti při řízení o záboru pozemků

Orgán státní správy lesů rozhodující podle § 16 lesního zákona posoudí ekonomické a společenské zdůvodnění požadavku a důsledky případného záboru na plnění funkcí lesa.

§ 4

Podrobnosti při rekultivaci pozemků určených k plnění funkcí lesa

(1) Ten, kdo má na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů povinnost podle schváleného plánu provést rekultivaci ve smyslu § 2, bezprostředně po skončení jiného využití odňatých pozemků zabezpečí:

a) odstranění všech dočasných staveb, zařízení, materiálů nebo jiných hmot, které by bránily následnému využití pozemků k plnění funkcí lesa,

b) zahájení jednotlivých činností a opatření technické, popřípadě i biologické rekultivace podle harmonogramu a rozsahu stanoveného ve schváleném plánu rekultivace,

c) oznámí orgánu státní správy lesů, který vydal rozhodnutí podle § 13 lesního zákona, že rekultivace byla ukončena, aby mohlo být provedeno převzetí rekultivovaných pozemků vlastníky nebo nájemci a aby mohla být ukončena povinnost placení poplatků za odnětí.

(2) V zájmu účelnosti provádění rekultivace a budoucího využití území mohou být do plánu rekultivace zahrnuty i sousední pozemky určené k plnění funkcí lesa, které nebudou dotčeny vlastní investiční činností.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa.

2) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/1995 Sb., kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů.

3) § 17 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

4) Např. § 4 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

5) § 9 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění platných předpisů.

6) § 31 a 32 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb.

Přesunout nahoru