Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka 23/1996
Platnost od 05.04.1996
Účinnost od 05.04.1996
Zrušeno k 01.08.2000 (233/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 21. března 1996,

kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Ministerstvo vnitra podle § 92 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, (dále jen "zákon") a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 92 odst. 1 písm. e) zákona stanoví:


ODDÍL PRVNÍ

JEDNACÍ ŘÁD ÚSTŘEDNÍ VOLEBNÍ KOMISE

§ 1

Ustavení Ústřední volební komise

(1) Osoby navržené politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi svolá ministr vnitra zasláním pozvánky politickým stranám a politickým hnutím, které je delegovaly.1) Totožnost a státní občanství2) těchto osob ověří zapisovatel Ústřední volební komise (dále jen "komise").

(2) Po předání jmenovacích dekretů a průkazů ministrem vnitra nebo jím pověřeným pracovníkem skládají členové komise slib; složením slibu se ujímají své funkce.3)

(3) Zjistí-li ministr vnitra, že delegování proběhlo v rozporu se zákonem1) nebo že nastaly skutečnosti, které znemožňují výkon funkce člena komise ze zákona,2) jmenování člena komise zruší.

§ 2

Předseda a místopředseda komise

(1) Předseda a místopředseda komise se ustavují losováním na prvním zasedání po složení slibu členů komise.

(2) Vylosovaný předseda komise prohlásí, zda funkci přijímá. Odmítne-li funkci převzít, pokračuje se v losování až do obsazení funkce předsedy.

(3) Po vylosování předsedy je losován místopředseda komise. Pokud byl vylosován člen z téže politické strany, politického hnutí nebo koalice jako předseda, pokračuje se v losování. Při losování místopředsedy se postupuje podle odstavce 2 obdobně.

(4) Předsedu komise v době nepřítomnosti zastupuje místopředseda.

§ 3

Sekretariát a sumarizační útvar komise

(1) Sekretariát zajišťuje činnost komise po organizační, technické a materiální stránce, zejména

a) připravuje podklady pro jednotlivá zasedání,

b) vyhotovuje zvukový záznam a zápis z jednání komise a další písemné materiály,

c) zajišťuje stravování členů komise a autoprovoz,

d) podílí se na činnosti pracovních skupin,

e) zajišťuje hospodaření s finančními prostředky určenými pro činnost komise.

(2) Sumarizační útvar připravuje pro komisi číselné podklady týkající se přípravy voleb a volebních výsledků.

(3) Úkoly pracovníkům zařazeným do sekretariátu a do sumarizačního útvaru může ukládat komise nebo její předseda, a to v rozsahu podle odstavců 1 a 2. Úkoly se ukládají zpravidla prostřednictvím zapisovatele komise.

§ 4

Pracovní skupiny komise

(1) K zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona komise vytváří pracovní skupiny ze svých členů a pracovníků zařazených do sekretariátu nebo sumarizačního útvaru. Současně zvolí vedoucí pracovních skupin.

(2) Komise zřizuje

a) pracovní skupinu pro právní otázky,

b) pracovní skupinu pro sdělovací prostředky a informace,

c) pracovní skupinu pro zpracování návrhů usnesení a prohlášení komise,

d) pracovní skupinu pro činnost sumarizačního útvaru.

Jednání komise

§ 5

(1) Zasedání komise řídí její předseda. Není-li předseda ani místopředseda přítomen, řídí zasedání jiný komisí pověřený člen.

(2) Pořad a program jednotlivých zasedání schvaluje komise. Vychází přitom z úkolů stanovených zákonem a z jednotlivých etap přípravy a provedení voleb.

(3) Jednání komise je neveřejné. Komise může rozhodnout o přizvání jiných osob, zejména odborníků, k jednotlivým projednávaným otázkám nebo o účasti zástupců sdělovacích prostředků na některém zasedání nebo jeho části.

§ 6

(1) Komise projednává všechny body schváleného programu tak, že úvodní slovo k danému bodu jednání přednese pověřený člen pracovní skupiny, jiný určený člen komise nebo pracovník zařazený do sekretariátu nebo sumarizačního útvaru komise. Úvodní slovo obsahuje i návrh na usnesení komise; pokud komise nerozhodne jinak, nesmí délka úvodního slova přesáhnout dobu deseti minut.

(2) K úvodnímu slovu mohou členové komise vznášet připomínky, dotazy, náměty na doplnění nebo úpravu návrhu usnesení.

(3) Každý člen komise má právo na zasedání vystupovat s diskusními příspěvky; pokud komise nerozhodne jinak, nesmí příspěvek přesáhnout dobu deseti minut.

§ 7

(1) Slovo k diskusi uděluje ten, kdo zasedání komise řídí, a to v pořadí, ve kterém diskutující své příspěvky přihlásili. Mimo pořadí lze připustit pouze faktickou poznámku, pokud se týká projednávané problematiky a nepřesáhne dobu jedné minuty.

(2) Komise může rozhodnout o ukončení diskuse nebo o zkrácení doby určené jednotlivým diskusním příspěvkům.

(3) Ten, kdo jednání řídí, může odejmout slovo diskutujícímu, pokud překročí dobu stanovenou pro diskusní příspěvek, a se souhlasem komise i diskutujícímu, který se nedrží projednávané problematiky.

(4) Pokud byl k některému bodu jednání podán návrh a protinávrhy, hlasuje se o podaných protinávrzích v opačném pořadí, než jak byly podány. V případě, že nebude přijat žádný z protinávrhů, hlasuje se o původním návrhu.

(5) Slovo může být uděleno i tomu, kdo není členem komise.

§ 8

(1) Ke každému bodu jednání přijímá komise usnesení.4)

(2) Ze zasedání se pořizuje zvukový záznam a na jeho základě zápis. Součástí zápisu je přijaté usnesení a popřípadě zpráva pro sdělovací prostředky. Komise může pověřit podáním zprávy sdělovacím prostředkům zapisovatele komise.

(3) Předseda komise jedná jejím jménem navenek, svolává její zasedání a podepisuje písemnosti z jednotlivých zasedání; v bezodkladných případech může pověřit zapisovatele svoláním zasedání komise, popřípadě podepisováním zápisů, pozvánek a dalších písemností komise.

§ 9

Jednání pracovních skupin

Pracovní skupiny se scházejí podle potřeby k projednání otázek vyplývajících z činnosti komise. K otázkám projednávaným na zasedání komise přednese stanovisko pracovní skupiny s návrhem na usnesení její vedoucí nebo jím pověřený člen této skupiny. Jednání pracovní skupiny řídí její vedoucí nebo jím pověřený člen této skupiny.

ODDÍL DRUHÝ

ÚKOLY OBCÍ A OKRESNÍCH ÚŘADŮ

§ 10

Zvláštní seznam voličů

(1) Zvláštní seznam voličů (dále jen "zvláštní seznam")5) se vede v knize anebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků.

(2) Ve zvláštním seznamu se eviduje jméno, příjmení, rodné číslo, důvod zápisu do zvláštního seznamu, adresa trvalého pobytu zapsaného voliče a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. V poznámce se uvede, kdo dal k zápisu do zvláštního seznamu podnět.

(3) Zápisy o případných změnách údajů ve zvláštních seznamech provádí obecní úřad, městský úřad, úřad města, v hlavním městě Praze obvodní nebo místní úřad a v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo městské části (dále jen "obecní úřad") na základě oznámení toho, kdo dal k předchozímu zápisu do zvláštního seznamu podnět.

(4) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 3 oznámí obecní úřad v obci, kde byl volič zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu.

(5) Dva dny před zahájením voleb obecní úřad zvláštní seznam uzavře a okrskovým volebním komisím předá výpisy ze zvláštních seznamů, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku. Voliči zapsaní do zvláštního seznamu z důvodů uvedených v § 6 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona jsou ve výpise ze zvláštního seznamu vedeni na samostatných listech pro každý ústav, objekt nebo zařízení. Výpis ze zvláštního seznamu obsahuje údaje shodné s údaji zvláštního seznamu.

(6) Po uzavření zvláštního seznamu obecní úřad již změny neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření zvláštního seznamu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich informaci pro okrskovou volební komisi.

(7) Státní občan České republiky, který nemá na jejím území trvalý pobyt a dostaví se v den voleb do volební místnosti, bude zapsán okrskovou volební komisí do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

(8) Dostaví-li se do volební místnosti volič, u něhož je ve výpisu ze stálého seznamu voličů poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, okrsková volební komise tuto poznámku zruší, prokáže-li se, že v okrsku, kde je zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů, nehlasoval a že byl tento zápis zrušen.

§ 11

Zajišťování a vybavení volebních místností

(1) Obecní úřad zajistí pro každý volební okrsek volební místnost a její vybavení.6)

(2) Ve volební místnosti musí být vedle zákonem stanoveného vybavení dostatečné množství obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka") pro hlasování a kancelářské zařízení pro práci okrskové volební komise.

(3) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta, pokud byla doručena alespoň 48 hodin před zahájením voleb.7)

(4) Konají-li se volby do obou komor Parlamentu České republiky v týž den, musí být volební místnost vybavena samostatnými volebními schránkami a přenosnými volebními schránkami pro oba druhy voleb.

§ 12

Úschova hlasovacích lístků a jiných volebních dokumentů

(1) Obecní úřad zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, popřípadě ostatních volebních dokumentů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití.

(2) Obecní úřad převezme volební dokumentaci od okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 20 dnů po uveřejnění výsledků voleb Ústřední volební komisí, po této lhůtě ponechá pro archivaci po třech sadách nepoužitých hlasovacích lístků pro volbu do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky; ostatní hlasovací lístky zničí.

(3) Okresní úřad, v hlavním městě Praze obvodní nebo místní úřad a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst převezmou volební dokumentaci od okresních volebních komisí, okresní úřady v sídle volebních obvodů převezmou volební dokumentaci od obvodních volebních komisí. Okamžitě může přejímající úřad zničit všechny duplicitní materiály vyřazené z volebních spisů.

(4) Veškerá dokumentace o finančních nákladech na volby se uloží odděleně od ostatních volebních dokumentů.

(5) Pro dokumenty týkající se konání voleb se stanoví tyto skartační znaky a lhůty

a) kandidátní listiny, přihlášky kandidátů k registraci, petice, prohlášení kandidáta, zápis krajské a obvodní volební komise o registraci, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, oznámení o složení kauce, hlasovací lístky, výsledky I. a II. skrutinia ve volbách do Poslanecké sněmovny a výsledky I. a II. kola voleb do Senátu, zápis o výsledku hlasování, vyhlášení výsledků hlasování a dokumentace o finančních nákladech na volby .......................................................... A 10,

b) ostatní dokumentace včetně zvláštních seznamů voličů ................................................................. V 5.

Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle zvláštních předpisů.8)

ODDÍL TŘETÍ

VZORY VOLEBNÍCH DOKUMENTŮ

§ 13

(1) Pro volby do Parlamentu České republiky jsou stanoveny vzory volebních dokumentů uvedené v příloze č. I této vyhlášky

1. Zvláštní seznam voličů

2. Vyhláška o době a místu konání voleb

3. Slib členů a zapisovatelů volebních komisí

4. Slib pracovníků navržených do sumarizačních útvarů volebních komisí

5. Kandidátní listina (a její přílohy) pro volbu do Poslanecké sněmovny

6. Hlasovací lístek pro volbu do Poslanecké sněmovny

7. Přihláška k registraci (a její přílohy) pro volbu do Senátu

8. Hlasovací lístek pro volbu do Senátu.

(2) Pro volby do Parlamentu České republiky jsou stanoveny vzory tiskopisů volebních dokumentů uvedené v příloze č. II této vyhlášky

1. Voličský průkaz

2. Průkaz člena krajské, okresní, obvodní a okrskové volební komise

3. Průkaz zapisovatele krajské, okresní, obvodní a okrskové volební komise

4. Průkaz pracovníka sumarizačního útvaru krajské, okresní a obvodní volební komise

5. Osvědčení o zvolení poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

6. Osvědčení o zvolení senátorem Parlamentu České republiky

7. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku

8. Výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí a jejich koalice ve volebním okrsku

9. Zápis o výsledku hlasování v okrese

10. Zápis o výsledku hlasování ve volebním kraji

11. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku

12. Výsledky hlasování ve volebním okrsku

13. Zápis o výsledku hlasování ve volebním obvodu.

ODDÍL ČTVRTÝ

PODROBNOSTI O SPOLUPRÁCI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PŘI KONTROLE PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH POLITICKÝMI STRANAMI, POLITICKÝMI HNUTÍMI A JEJICH KOALICEMI PŘI PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN NEBO KANDIDÁTY PŘI PŘIHLÁŠKÁCH K REGISTRACI

§ 14

(1) Na vyžádání krajské, obvodní nebo Ústřední volební komise sdělí

a) Ministerstvo vnitra přehled všech registrovaných politických stran a politických hnutí;9) údaje o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí sděluje ministerstvo uvedeným komisím neprodleně i bez žádosti,

b) obecní úřady, v hlavním městě Praze obvodní ředitelství Policie České republiky, v Brně Městské ředitelství Policie České republiky, popřípadě Ministerstvo vnitra údaj o místě trvalého pobytu kandidáta,10)

c) okresní úřady, v hlavním městě Praze obvodní úřady, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst skutečnost týkající se státního občanství kandidáta,11)

d) okresní úřady v sídle volebního kraje, Okresní úřad Praha-západ ve volebním kraji Středočeském, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst a okresní úřad v sídle volebního obvodu údaje související se zřízením zvláštního účtu pro složení kaucí.

(2) Český statistický úřad zabezpečí pro Ústřední volební komisi abecední přehled kandidátů jako podklad pro zjištění případné kandidatury téže osoby na více než jedné kandidátní listině pro volby do téže komory Parlamentu České republiky.

ODDÍL PÁTÝ

ZVLÁŠTNÍ ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA VOLEBNÍ KOMISE

§ 15

(1) Zvláštní odměna (dále jen "odměna") za výkon funkce člena okrskové, okresní, krajské nebo obvodní volební komise činí 800 Kč. Koná-li se druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky, činí výše odměny 1 200 Kč. Konají-li se volby do obou komor Parlamentu České republiky v týž den, zvyšuje se odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise o 400 Kč. V případě, že se člen komise jednání nezúčastňuje, odměna se poměrně krátí.

(2) Odměnu podle odstavce 1 po odečtení daně z příjmu12) vyplatí do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb, pro něž byla komise zřízena, členům

a) okrskových volebních komisí obecní úřad, který zajišťuje i pomocné prostředky pro tyto komise,

b) okresních volebních komisí okresní úřady a v hlavním městě Praze obvodní a místní úřady, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona, a zajišťují pomocné prostředky pro okresní volební komise,

c) krajských volebních komisí okresní úřady v sídle volebního kraje, Okresní úřad Praha-západ ve volebním kraji Středočeském, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst, které zajišťují i pomocné prostředky pro krajské volební komise,

d) obvodních volebních komisí okresní úřady v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst, které zajišťují i pomocné prostředky pro obvodní volební komise.

(3) Členům Ústřední volební komise přísluší odměna 10 000 Kč ročně po dobu funkčního období. V roce konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přísluší členům Ústřední volební komise poměrná část roční odměny. V případě, že se člen komise jednání nezúčastňuje, zvláštní odměna se poměrně krátí.

(4) Odměnu vyplatí na návrh sekretariátu Ústřední volební komise Ministerstvo vnitra po odečtení daně z příjmu12) do 30. listopadu kalendářního roku.


ODDÍL ŠESTÝ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 16

Zrušuje se vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 144/1992 Sb., o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 12 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

2) § 8 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.

3) § 8 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb.

4) § 9 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.

5) § 6 zákona č. 247/1995 Sb.

6) § 17 zákona č. 247/1995 Sb.

7) § 36 a 66 zákona č. 247/1995 Sb.

8) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Vyhláška č. 225/1988 Sb., o státních archivech a archivech národních výborů.

9) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.).

10) § 17 a 18 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
§ 23 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 50/1995 Sb.

11) § 6 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

12) § 6 odst. 4 a § 38h odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. I (vzor 1) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. I (vzor 2) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. I (vzor 3) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. I (vzor 4) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. I (vzor 5) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. I (vzor 6) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. I (vzor 7) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. I (vzor 8) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/1) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/2) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/3a) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/3b) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/3c) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/4) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/5) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/6) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/7) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/8) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/9) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/10) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/11) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/12) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Příloha č. II (T/13) k vyhlášce č. 74/1996 Sb.

Přesunout nahoru