Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Částka 20/1996
Platnost od 25.03.1996
Účinnost od 01.04.1996
Zrušeno k 01.01.2007 (108/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 13. března 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb. a vyhlášky č. 146/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 písm. c) zní:

"c) za nezbytné služby

1. při celoročním nebo týdenním pobytu v ústavu24 Kč
2. při denním pobytu v ústavu12 Kč;

za nezbytné služby se považují úklid, praní a vaření.".

2. V § 1 odst. 4 se slova "při základních a nezbytných životních úkonech" nahrazují slovy "z důvodu bezmocnosti".

3. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Úhrada za pobyt dítěte, u něhož byla soudem nařízena ústavní nebo ochranná výchova, se vypočte podle odstavců 3 a 4 a stanoví se každému z rodičů zvlášť tak, že se rozdělí podle poměru jejich příjmů; o příjmu rodičů platí § 2 odst. 3 obdobně.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

4. V § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 a 2 se slova "§ 6 odst. 3 a 4" nahrazují slovy "§ 6 odst. 3 až 5".

5. V § 13 se za slovo "vymalování" vkládají slova "nebo vytapetování" a slova "odvoz popela a smetí" se nahrazují slovy "odvoz popela, smetí a splašků a čištění žump".

6. V § 15 odst. 2 se slova "20 %" nahrazují slovy "30 %".

7. V § 17 odst. 1 se částka "100 Kč" nahrazuje částkou "120 Kč".

8. § 18 odst. 1 zní:

"(1) Úhrada za vytápění obytné jednotky pro jednoho obyvatele se stanoví násobkem plochy obytné jednotky a sazby za 1 m2, pokud obytná jednotka není vybavena poměrovým měřidlem odběru tepla. Sazba za vytápění 1 m2 obytné jednotky se stanoví měsíčně zálohově; po ukončení otopného období se provede do tří kalendářních měsíců vyúčtování skutečných nákladů za vytápění a zaplacené zálohy.".

9. V § 18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka "110 Kč" nahrazuje částkou "135 Kč"; ve větě druhé se částka "75 Kč" nahrazuje částkou "85 Kč".

10. V § 18 odst. 5 se částka "60 Kč" nahrazuje částkou "65 Kč".

11. V § 18 odst. 10 se slova "odvoz popela a smetí," nahrazují slovy "odvoz popela, smetí a splašků a čištění žump," a částka "100 Kč" se nahrazuje částkou "130 Kč".

12. V § 18 odst. 12 se za slovo "vymalování" vkládají slova "nebo vytapetování".

13. V § 18 odst. 13 se za slovo "malování" vkládají slova "nebo tapetování".

14. § 19 se doplňuje odstavcem 1, který zní:

"(1) Pokud obyvateli penzionu bylo přiznáno zvýšení důchodu pro bezmocnost a penzion mu poskytuje pomoc z důvodu bezmocnosti, činí úhrada za tuto pomoc za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného měsíčního zvýšení důchodu pro bezmocnost.".

Dosavadní text § 19 se označuje jako odstavec 2.

15. V § 20 se na konci připojuje tato věta: "Úhrada podle § 19 odst. 1 se za každý celý kalendářní den pobytu obyvatele mimo penzion snižuje o jednu třicetinu.".

16. § 21 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Změní-li se během kalendářního měsíce skutečnosti rozhodné pro stanovení výše úhrady, úhrada se nově stanoví od počátku následujícího kalendářního měsíce.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1996.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru