Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 57/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic

Částka 16/1996
Platnost od 15.03.1996
Účinnost od 08.10.1995
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

57

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. dubna 1995 byla v Singapuru podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda na základě svého článku 16 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 8. října 1995.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi

vládou České republiky a vládou Singapurské republiky

o podpoře a ochraně investic

Vláda České republiky a vláda Singapurské republiky (dále „smluvní strany");

ve snaze vytvořit příznivé podmínky pro větší vzájemnou hospodářskou spolupráci a zvláště pro investice občanů a společností jednoho státu na území druhého státu na základě principu vzájemné výhodnosti;

uznávajíce, že podpora a vzájemná ochrana takových investic povzbuzuje podnikatelskou iniciativu a zvýší prosperitu obou států;

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem „investice" znamená každou majetkovou hodnotu investovanou občanem nebo společností jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a povolenou v souladu s jejím právním řádem a zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně:

a) movitý a nemovitý majetek a jiná věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;

b) akcie, obligace, nezajištěné závazky společností a podobné formy účasti na společnostech;

c) peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění na základě smlouvy mající hospodářskou hodnotu a související s investicí;

d) práva z oblasti duševního vlastnictví, včetně autorských práv, práva z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill; a

e) oprávnění k obchodní činnosti udělené na základě zákona nebo smluvního ujednání, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využívání přírodních zdrojů.

2. Pojem „výnosy" znamená částky plynoucí z investice včetně zisků, úroků, přírůstků kapitolu, dividend, licenčních nebo jiných poplatků.

3. Pojem „občan" znamená jakoukoli osobu mající státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejím právním řádem.

4. Pojem „společnost" znamená jakoukoli obchodní společnost, firmu, sdružení nebo orgán, ať je či není právnickou osobou, zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s platným právním řádem některé ze smluvních stran.

5. Pojem „volně směnitelná měna" znamená měnu běžně užívanou k platbám v mezinárodních transakcích a běžně obchodovanou na hlavních mezinárodních devizových trzích.

Článek 2

Použitelnost této dohody

Tato dohoda se použije na všechny investice uskutečněné občany nebo společnostmi jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany po 1. lednu 1950, které jsou připuštěny nebo povoleny, a to takto:

a) ve vztahu k investicím na území České republiky na všechny investice uskutečněné občany a společnostmi Singapurské republiky, která jsou připuštěny v souladu s právním řádem České republiky;

b) ve vztahu k investicím na území Singapurské republiky na všechny investice uskutečněné občany a společnostmi České republiky, které jsou výslovně písemně povoleny příslušným orgánem pověřeným vládou Singapurské republiky a za takových podmínek, které, pokud existují, tento orgán považuje za vhodné.

Článek 3

Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude v souladu se svou celkovou hospodářskou politikou podporovat a vytvářet na svém území příznivé podmínky pro občany a společnosti druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území.

2. Investicím uskutečněným v souladu s článkem 2 bude poskytnuto řádné a spravedlivé zacházení a ochrana.

Článek 4

Doložka nejvyšších výhod

1. Žádná ze smluvních stran nepodrobí na svém území investice připuštěné v souladu s ustanoveními článku 2 nebo výnosy občanů a společností druhé smluvní strany zacházení méně příznivému, něž které poskytuje investicím nebo výnosům občanů a společností jakéhokoli třetího státu.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území občanům a společnostem druhé smluvní strany, pokud jde o jejich činnosti spojené s investicemi, řádné a spravedlivé zacházení, které by zabránilo jakékoli svévolné diskriminaci.

Článek 5

Výjimky

1. Ustanovení této dohody týkající se poskytnutí zacházení ne méně příznivého, než je poskytováno občanům a společnostem jakéhokoli třetího státu, nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout občanům a společnostem druhé smluvní strany výhody zacházení, preference nebo výsady vyplývající z:

a) jakéhokoli regionálního uspořádaní týkajícího se celních, měnových, tarifních nebo obchodních záležitostí (včetně zóny volného obchodu) nebo jakékoli dohody vedoucí v budoucnu k takovým formám oblastního uspořádání; nebo

b) jakékoli dohody s třetím státem nebo třetími státy v téže zeměpisné oblasti, jejímž cílem je podpora oblastní spolupráce v oblasti hospodářství, sociálních věcí, pracovních sil, průmyslu nebo měny v rámci specifických projektů.

2. Ustanovení této dohody se nevztahují na záležitosti z oblasti zdanění na území kterékoliv smluvní strany. Takové záležitosti se budou řídit některou z mezinárodních smluv týkajících se zdanění včetně smluv o zamezení dvojího zdanění a právním řádem každé smluvní strany.

Článek 6

Vyvlastnění

1. Žádná ze smluvních stran nepřijme jakékoli opatření směřující k vyvlastnění, znárodnění nebo jiná opatření mající podobny účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění") vůči investicím občanů nebo společností druhé smluvní strany, s výjimkou opatření přijatých za účelem povoleným zákonem, na nediskriminačním základě, v souladu s jejím právním řádem a za náhradu, jež bude okamžitě realizovatelná a bude uskutečněna bez zbytečného prodlení. Tato náhrada bude stanovena v souladu s právním řádem každé smluvní strany, bude uskutečněna ve volně směnitelné méně a bude volně převoditelná.

2. Jakékoli opatření týkající se vyvlastnění nebo ohodnocení investice může být na žádost dotčeného občana nebo společnosti přezkoumáno příslušným soudem smluvní strany, která opatření přijala, způsobem stanoveným jejím právním řádem.

3. Jestliže smluvní strana vyvlastní majetek společnosti, zaregistrované nebo zřízené v souladu s právním řádem v kterékoli části jejího území, v níž občané nebo společnosti druhé smluvní strany vlastní podíly, zaručí tato smluvní strana, že ustanovení odstavce 1 tohoto článku se budou vztahovat na takovéto občany a společnosti druhé smluvní strany, kteří tyto podíly vlastní, a to v takové míře, aby jim byla zaručena náhrada dle zmíněného odstavce.

Článek 7

Náhrada za škodu

Občanům nebo společnostem jedné smluvní strany, jejichž investice na území druhé smluvní strany utrpí škody v důsledku války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání nebo vzpoury na území druhé smluvní strany, poskytne druhá smluvní strana, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké tato smluvní strana poskytuje občanům nebo společnostem jakéhokoli třetího státu.

Článek 8

Převody

1. Každá smluvní strana zaručí občanům nebo společnostem druhé smluvní strany volný převod jejich kapitálu a výnosů z jakýchkoli investic na nediskriminačním základě. Převody budou provedeny ve volně směnitelné měně, bez omezení a zbytečných prodlení. Takové převody budou zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně:

a) zisky, přírůstky kapitálu, dividendy, licenční poplatky, úroky a jiné běžné příjmy plynoucí z investice;

b) výnosy z úplné nebo částečné likvidace investice;

c) splátky na základě dohody o úvěru související s investicí;

d) licenční poplatky nebo jiné poplatky související s právy z oblasti duševního vlastnictví nebo goodwill;

e) platby za technickou pomoc, technické služby a odměny za řízení;

f) platby ve vztahu ke smluvním projektům souvisejícím s investicemi;

g) příjmy občanů druhé smluvní strany, kteří pracují v souvislosti s investicí na území první smluvní strany.

2. Žádné z ustanovení odstavce 1 tohoto článku neovlivní volný převod náhrad vyplácených podle článku 6 a 7 této dohody.

Článek 9

Směnný kurz

Převody uvedené v článcích 6, 7 a 8 této dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně podle převládajícího tržního kurzu k datu převodu.

Článek 10

Právní řád

Za účelem vyloučení jakékoli pochybnosti se prohlašuje, že všechny investice se řídí právním řádem platným na území smluvní strany, na němž jsou takové investice uskutečňovány. V případě jakéhokoli rozporu mezi touto dohodou a právním řádem platným na území smluvní strany, na němž jsou investice uskutečňovány, má přednost tato dohoda.

Článek 11

Zákazy a omezení

Ustanovení této dohody žádným způsobem neomezují právo každé smluvní strany uplatnit, v souladu se svým právním řádem, zákazy nebo omezení jakéhokoli druhu nebo učinit jakékoli jiné opatření směřující k ochraně jejích zásadních bezpečnostních zájmů nebo k ochraně veřejného zdraví nebo k prevenci šíření chorob a škůdců zvířat a rostlin.

Článek 12

Postoupení práv

1. V případě, že některá ze smluvních stran (nebo jakákoli agentura, instituce, statutární orgán nebo sdružení jí zmocněné) z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici nebo jakékoli její části, provede platbu svým vlastním občanům a společnostem v souvislosti s jakýmikoli jejich nároky podle této dohody, uzná druhá smluvní strana, že první smluvní strana (nebo jakákoli agentura, instituce, statutární orgán nebo sdružení jí zmocněné) je na základě postoupená práv oprávněna vykonávat práva a uplatňovat nároky svých občanů a společností. Postoupení práva nebo nároky nebudou větší než původní práva nebo nároky uvedeného investora.

2. Jakákoli platba, kterou poskytne jedna smluvní strana (nebo jakákoli agentura, instituce, statutární orgán nebo sdružení jí zmocněné) svým občanům a společnostem, se nedotýká práva takových občanů a společností uplatňovat nároky vůči druhé smluvní straně podle článku 13.

Článek 13

Spory z investic

1. Jakýkoli spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí na území druhé smluvní strany bude, pokud to bude možné, urovnán přátelsky jednáním mezi stranami sporu. Strana, která zamýšlí řešit takový spor jednáním, zašle druhé straně písemné oznámení o svém úmyslu.

2. Jestliže spor nemůže být takto vyřešen způsobem stanoveným v odstavci 1 tohoto článku ve lhůtě šesti měsíců od data oznámená učiněného podle tohoto odstavce jednou ze stran sporu, bude pak spor, nedohodnou-li se strany jinak, na žádost jedné ze stran sporu předložen buď:

a) ke smírčímu nebo rozhodčímu řízení Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic, ustanoveného Úmluvou Organizace spojených národů o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu 18. března 1965; nebo

b) ke smírčímu řízení podle Pravidel smírčího řízení Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní z roku 1980 nebo k rozhodčímu řízení podle Pravidel rozhodčího řízení Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní z roku 1976.

Článek 14

Spory mezi smluvními stranami

1. Jakýkoli spor mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody bude, pokud možno, urovnán jednáním.

2. Jestliže spor nebude možné takto urovnat ve lhůtě šesti měsíců, bude na písemnou žádost některé ze smluvních stran předložen k rozhodčímu řízení. Rozhodčí soud (dále „soud") se bude skládat ze tří rozhodců, přičemž každá ze smluvních stran jmenuje jednoho a třetí, který bude předsedou soudu, bude jmenován v souladu s ustanoveními odstavce 3 tohoto článku.

3. Ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení jmenuje každá smluvní strana jednoho rozhodce. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu. Předseda bude jmenován do tří měsíců ode dne jmenování prvně jmenovaných rozhodců.

4. Jestliže soud nebude ustaven ve lhůtě pěti měsíců od obdržení zadosti o rozhodčí řízení, může kterákoli ze smluvních stran, nebylo-li dohodnuto jinak, vyzvat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby jmenoval rozhodce, kteří dosud nebyli jmenováni. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže-li provést potřebné jmenování, může být o provedení tohoto jmenování požádán místopředseda. Je-li místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže-li provést jmenování, může být o provedení potřebného jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany, atd.

5. Soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů.

6. Rozhodnutí soudu je konečné a smluvní strany se jím budou řídit a budou dodržovat podmínky nálezu rozhodčího soudu.

7. Každá smluvní strana uhradí náklady svého vlastního člena soudu a své účasti v rozhodčím řízení a polovinu nákladů předsedy a ostatních nákladů. Soud však může ve svém rozhodnutí stanovit, že jedna ze stran uhradí větší díl nákladů a tento nález bude závazný pro obě strany.

8. Soud si stanoví svá vlastní jednací pravidla nezávisle na výše uvedených ustanoveních.

Článek 15

Jiné závazky

1. Jestliže zákonodárství jedné ze smluvních stran nebo mezinárodní závazky existující v současnosti nebo přijatí v budoucnu mezi smluvními stranami mimo tuto dohodu opravňují investice občanů a společností druhé smluvní strany k zacházení příznivějšímu, než jaké je upraveno touto dohodou, nebude takové zacházení dotčeno touto dohodou.

2. Každá smluvní strana dodrží závazky, které přijala navíc k závazkům zakotveným v této dohodě, ve vztahu k investicím investorů druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran nebude zasahovat do závazků uzavřených navíc k této dohodě mezi jejími občany a společnostmi a občany a společnostmi druhé smluvní strany ve vztahu k jejich investicím.

Článek 16

Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění svých vnitřních zákonných postupů vyžadovaných pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost třicátého dne od data pozdější notifikace smluvní stranou.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu patnácti let a její platnost bude pokračovat dále, pokud po uplynutí počátečního období čtrnácti let jedna smluvní strana písemně neoznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost Dohody. Toto oznámení o ukončení platnosti nabude účinnosti jeden rok po obdržení tohoto oznámení druhou smluvní stranou.

3. Pro investice uskutečněné před datem, kdy oznámení o ukončení platnosti této dohody nabude účinnosti, zůstanou ustanovení článků 1 až 15 platná po dobu dalších patnácti let od tohoto data.

Na důkaz toho níže podepsaní zástupci, řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Singapuru dne 8. dubna 1995, v jazyce českém a anglickém, přičemž oba texty jsou stejně platné.

Za vládu České republiky:
Vladimír Dlouhý v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Singapurské republiky:
Dr. Richard Hu v. r.
ministr financí

Přesunout nahoru