Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1996 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem

Částka 14/1996
Platnost od 01.03.1996
Účinnost od 01.03.1996
Zrušeno k 31.12.2002 (494/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 27. února 1996

o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem

Český báňský úřad stanoví podle § 86 odst. 7 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních):


§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem (dále jen "černý prach"), bezdýmným prachem a zápalkami, podmínky skladování a přechovávání střeliva,1) jakož i jejich největší dovolená množství skladovaná a přechovávaná podnikateli2) v oboru zbraní a střeliva.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) černým prachem střelivina používaná ve střelivu nebo jako výmetná náplň pro střelbu ze zbraně zkonstruované pro použití černého prachu,

b) bezdýmným prachem střelivina používaná ve střelivu určeném ke střelbě ze zbraně zkonstruované pro použití bezdýmného prachu,

c) zápalkou kovové pouzdro obsahující zažehovací nebo zápalnou látku určenou jako zažehovací prostředek ve střelivu pro ruční střelné zbraně nebo jako zažehovací prostředek výmetných náplní,

d) látkami třídy 1 tuhé nebo kapalné výbušné látky, které mohou při výbuchu způsobit škody na zdraví, životě a majetku,

e) předměty třídy 1 předměty obsahující jednu nebo více výbušných látek,

f) prodejním prostorem prostor v provozovně podnikatele určený k obsluze zákazníka,

g) přilehlým prostorem prostor v provozovně podnikatele určený k přechovávání černého prachu, bezdýmného prachu, zápalek a střeliva pro jejich prodej v prodejním prostoru provozovny,

h) skladováním přechovávání černého prachu, bezdýmného prachu, zápalek a střeliva v množství převyšujícím největší dovolené množství povolené touto vyhláškou,

ch) samostatným přechováváním oddělené uložení látek nebo předmětů třídy 1 v samostatném prostoru,

i) společným přechováváním společné uložení látek a předmětů třídy 1 v jednom prostoru,

j) hromadným výbuchem výbuch, který se po místní iniciaci rozšíří téměř okamžitě a prakticky na celé množství výbušniny.

§ 3

Látky a předměty třídy 1, podtřídy a skupiny snášenlivosti

(1) Pro účely této vyhlášky se černý prach, bezdýmný prach, zápalky a střelivo zařazují mezi látky a předměty třídy 1. Rozdělení látek a předmětů do podtříd a skupin snášenlivosti je uvedeno v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.

(2) Látkám a předmětům třídy 1 podle podtříd a skupin snášenlivosti jsou přiděleny klasifikační kódy a identifikační čísla. Příklady látek a předmětů třídy 1 podle klasifikačních kódů a identifikačních čísel jsou uvedeny v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.

§ 4

Podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem

(1) Prodej černého prachu, bezdýmného prachu, zápalek a střeliva je povolen pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu schváleny podle zvláštních předpisů.3)

(2) Největší dovolená množství přechovávaných látek a předmětů v prodejních prostorách a v přilehlých prostorách v bytových a nebytových budovách jsou uvedena v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky.

(3) Látky a předměty třídy 1 uvedené v odstavci 1 se přechovávají tak, aby případným výbuchem nebo požárem neohrozily životy a zdraví osob.

(4) Látky a předměty třídy 1 se prodávají a přechovávají pouze:

a) v původních obalech výrobce,

b) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C,

c) odděleně od hořlavých a lehce zápalných předmětů.

(5) Podmínky pro přechovávání látek a předmětů třídy 1:

a) látky a předměty skupiny snášenlivosti "S" mimo zápalek se mohou přechovávat společně,

b) černý prach, bezdýmný prach a zápalky se v případě přechovávání v jedné místnosti ukládají odděleně v samostatných skříních nebo schránkách.

(6) V prodejních prostorách a přilehlých prostorách je zakázáno používat otevřeného ohně, rozpálených předmětů a kouřit. Tyto prostory jsou vybaveny hasicími zařízeními a věcnými prostředky požární ochrany podle zvláštních předpisů.4)

(7) Do přilehlých prostor je povolen vstup na dobu nezbytně nutnou, a to pouze zaměstnancům prodejny a orgánům dozoru.5)

(8) Látky a předměty uvedené v odstavci 1 se zabezpečují v prodejních a přilehlých prostorách proti zneužití, ztrátě a odcizení provedením odpovídajících opatření, zejména přiměřených stavebních úprav a technického zajištění podle zvláštních předpisů.6)

(9) Pro černý prach, bezdýmný prach a zápalky v množství převyšujícím největší dovolená množství uvedená v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky, platí předpisy o skladování výbušnin.7)

§ 5

(1) Držiteli zbrojního průkazu skupiny B nebo C8) je dovoleno přebíjet8) pouze pro vlastní potřebu sportovní nebo lovecké náboje9) se středovým zápalem.

(2) Při přebíjení nábojů je práce s bezdýmným prachem a zápalkami dovolena pouze v uzavřených prostorách.

(3) Při přebíjení nábojů je:

a) zakázáno používat otevřeného ohně, rozpálených předmětů a kouřit,

b) nutno dodržovat návody výrobců jednotlivých dílů nábojů,

c) dovoleno používat jenom přístroje a zařízení v technickém stavu zaručujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu v souladu s návody výrobce nebo dovozce.

(4) Mechanicky poškozená nábojnice nemůže být použita k dalšímu plnění.

(5) Zápalky a bezdýmný prach určené pro přebíjení se ukládají v balení výrobce odděleně ve skříních nebo schránkách10) na suchém místě při teplotách do 40 °C. Schránky nemohou být v bytových budovách umístěny v obytných místnostech a kuchyni.11)

(6) Držitelé zbraně zkonstruované pro střelbu s použitím černého prachu ukládají zápalky a černý prach v balení výrobce odděleně ve skříních nebo schránkách na suchém místě při teplotách do 40 °C. Schránky nemohou být v bytových budovách umístěny v obytných místnostech a kuchyni.

1) § 4 písm. a) zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních).

2) § 5 písm. f) zákona č. 288/1995 Sb.

3) Např. § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

4) § 6b písm. a) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. (úplné znění č. 91/1995 Sb.).
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

5) § 67 zákona č. 288/1995 Sb.

6) § 13 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 50/1996 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních.

7) § 29 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin.

8) § 31 a 32 zákona č. 288/1995 Sb.

9) § 4 písm. b) zákona č. 288/1995 Sb.

10) § 13 odst. 2 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 50/1996 Sb.

11) § 42 odst. 4 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1996.


Předseda:
Ing. Bartoš v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/1996 Sb.

Rozdělení látek a předmětů třídy 1

1. Látky a předměty třídy 1 jsou
a)výbušné látky
b)předměty s výbušnou látkou
2. Látky a předměty třídy 1 se dělí do těchto podtříd:
a)Podtřída 1.1 - látky a předměty schopné hromadného výbuchu
b)Podtřída 1.2 - látky a předměty ohrožující v případě výbuchu okolí rozletem, neschopné hromadného výbuchu
c)Podtřída 1.3 - látky a předměty nebezpečné požárem vykazující buď malé nebezpečí tlaku vzduchu, nebo malé nebezpečí rozletu či obojí, bez nebezpečí hromadného výbuchu
d)Podtřída 1.4 - látky a předměty vykazující v případě zážehu nebo vznícení jen malé nebezpečí výbuchu; účinky jsou převážně omezeny na jednotlivé obaly bez rozletu; oheň působící zevně nemůže vyvolat současný výbuch téměř celého obsahu obalu
e)Podtřída 1.5 - velmi málo citlivé látky, schopné hromadného výbuchu, tak necitlivé, že pravděpodobnost jejich iniciace nebo přechodu hoření v detonaci je při běžných podmínkách zacházení s nimi velmi nízká; nesmějí vybuchovat při zkoušce v ohni
3. Látky a předměty třídy 1 se dělí do těchto skupin snášenlivosti:
Skupina snášenlivosti A:Třaskavina
Skupina snášenlivosti B:Předmět obsahující třaskavinu (zápalka, roznětka)
Skupina snášenlivosti C:Hnací nebo jiná deflagrační výbušná látka nebo předmět obsahující takovou výbušnou náplň
Skupina snášenlivosti D:Detonující výbušná látka nebo černý prach nebo předmět obsahující detonující výbušnou látku, vždy bez zápalky a výmetné náplně
Skupina snášenlivosti S:Látka nebo předmět, který je balen nebo konstruován tak, že každý nezamýšlený nebezpečný účinek zůstane omezen na jeden obal, pokud nebyl obal požárem poškozen. Ú činky tlaku vzduchu na okolí musí být omezeny na takovou míru, že nebude omezeno nebo znemožněno zdolání požáru v bezprostřední blízkosti obalu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 51/1996 Sb.

Příklady látek a předmětů třídy 1 podle klasifikačních kódů a identifikačních čísel

Klasifikační kód 1.1 D, identifikační č. UN 0027

Černý prach

Prašná nebo moučná směs uhlí, dusičnanu draselného a síry, používaná jako výmetná náplň pro střelbu z historických zbraní a jejich replik.

Balení à 0,5 kg/1 obal, příp. à 1 kg/1 obal.

- Vesuvit LC

Klasifikační kód 1.3 C, identifikační č. UN 0161

Bezdýmný prach

Rychlehořící drobnozrnná výmetná náplň na bázi nitrocelulósy (tzv. jednosložkový) nebo nitroglycerinu a nitrocelulósy (tzv. dvousložkový). Tvar prachového zrna může být destičkový, válečkovitý nebo kulovitý. Tvar, porosita a složení prachového zrna určuje rychlost hoření prachu a jeho aplikační rozmezí pro jednotlivé konstrukce nábojů.

Balení à 0,5 kg/1 obal, příp. à 1 kg/1 obal.

- D-032, Accurate No. 2 VihtaVuori N 310 (např. pro náboj 9 mm Luger)

- S 015, Accurate SOLO 1000, VihtaVuori N 318 (např. pro některé druhy sportovních brokových nábojů)

Klasifikační kód 1.4 B, identifikační č. UN 0378

Klasifikační kód 1.4 S, identifikační č. UN 0044

Zápalky pro náboje

Předměty ve tvaru kovového kalíšku obsahující malé množství zážehové náplně; používají se jako zažehovací prostředky výmetných náplní. Jejich konstrukce (iniciační mohutnost, síla dna atd.) určuje jejich aplikační rozmezí pro jednotlivé konstrukce nábojů. Podle způsobu balení mohou být výrobcem zatřiďovány do výše uvedených dvou tříd:

- zápalka pro brokový náboj (W 209)

- pro revolverové a kulové náboje (4,4 Boxer, 5,5 Berdan)

- zápalka pro perkusní zbraně (4,0; 4,7)

Klasifikační kód 1.4 S, identifikační č. UN 0012

Náboje pro zbraně s inertní střelou

Náboje pro malorážové ruční střelné zbraně

- náboj pistolový (9 mm Luger)

- náboj revolverový (.38 Spec.)

- náboj kulový (7 × 64)

- náboj s hromadnou střelou (Super Black Star 12 × 70, Skeet 28 Super 12 × 70)

- náboj s jednotnou střelou (S-Ball Plastik 12 × 67,5)

- náboj malorážový (.22 LR Club)

- náboj Flobert (4 mm Flobert SB)

Klasifikační kód 1.4 S, identifikační č. UN 0014

Náboje pro zbraně, cvičné

Náboje pro ruční malorážkové střelné zbraně, cvičné

- náboj startovací (6 mm START)

- náboj jatečný (9 mm JAT)

Klasifikační kód 1.4 S, identifikační č. UN 0323

Nábojky pro technické účely

Předměty určené k vyvolání mechanických účinků pomocí plynných zplodin deflagrující náplně - neobsahují střelu

- nábojka pro expanzní přístroj (6,8/11 M)

- nábojka pro Flash Ball (12 × 23,5)

Klasifikační kód 1.4 S, identifikační č. UN 0055

- zápalkované nábojnice

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 51/1996 Sb.

Největší dovolená množství látek a předmětů třídy 1 určených k prodeji, přechovávaných v bytových a nebytových budovách (kg)

Látky a předměty třídy 1Bytové budovyNebytové budovy
prodejní prostorpřilehlý prostorprodejní prostorpřilehlý prostor
1.1 D černý prachnepřipouští se3 (netto)nepřipouští se25 (netto)
1.3 C bezdýmný prachnepřipouští se10 (netto)nepřipouští se25 (netto)
1.4 B zápalkynepřipouští se5 (brutto)nepřipouští se10 (brutto)
1.4 S zápalkynepřipouští se20 (brutto)nepřipouští se50 (brutto)
1.4 S náboje, nábojky, zápalkované nábojnice3 (netto)*)25 (netto)*)25 (netto)*)150 (netto)*)

*) Vztaženo na celkovou hmotnost bezdýmného prachu v nábojích.

Přesunout nahoru