Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních

Částka 14/1996
Platnost od 01.03.1996
Účinnost od 01.03.1996
Zrušeno k 01.01.2003 (384/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 26. února 1996

o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 odst. 1 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních):


ODDÍL PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví podrobnosti o

a) oznamování převodu vlastnictví ke střelným zbraním podléhajícím registraci (dále jen "zbraň"),

b) vedení evidence zbraní,

c) vedení přehledu o vydaných a přijatých zbraních a střelivu,1)

d) obsahové náplni a způsobu provedení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu,

e) způsobu a podmínkách zabezpečení zbraní a střeliva proti zneužití, ztrátě a odcizení a vzory průkazů, žádostí a dalších listin a provedení fotografie žadatele o vydání zbrojního průkazu.

ODDÍL DRUHÝ

DOKUMENTACE

§ 2

Oznámení o převodu, přechodu nebo o nabytí vlastnictví ke zbrani

(1) Oznámení o převodu, přechodu nebo o nabytí vlastnictví ke zbrani (dále jen "oznámení") se provádí na předepsaném tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1.

(2) Pokud budou předmětem oznámení uvedeného v odstavci 1 zbraně o větším počtu shodného druhu, značky výrobce, vzoru (modelu) a ráže, uvede se v oznámení celkový počet zbraní slovy v kolonce nazvané výrobní číslo; seznam výrobních čísel zbraní se uvede na rubu tiskopisu oznámení nebo v jeho příloze.

(3) Oznámení může mít formu záznamu na digitálním nosiči dat, pokud se tak zpracovatel oznámení a okresní (obvodní, městské) ředitelství Policie České republiky (dále jen "okresní ředitelství policie") dohodnou. Náležitosti předepsaného tiskopisu zůstávají nedotčeny.

§ 3

Záznamní kniha zbraní

(1) Držitel zbrojního oprávnění vede evidenci registrovaných zbraní, které vlastní a nejsou určeny k činnostem uvedeným v § 5 písm. f) zákona o střelných zbraních, v záznamní knize zbraní (dále jen "záznamní kniha").

(2) V záznamní knize se uvádí

a) pořadové číslo zápisu,

b) datum nabytí nebo převedení zbraně,

c) druh, značka výrobce, vzor (model), ráže a výrobní číslo zbraně, číslo průkazu zbraně,

d) jméno a příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození a místo narození fyzické osoby (dále jen "osobní data") a místo trvalého pobytu občana České republiky nebo cizince, přechodného pobytu občana České republiky trvale žijícího mimo území České republiky anebo dlouhodobého pobytu cizince (dále jen "místo pobytu") nebo název, právní forma a obchodní jméno právnické osoby a přidělené identifikační číslo (dále jen "údaje identifikující právnickou osobu") a sídlo právnické osoby, od které držitel zbraň nabyl,

e) osobní data a místo pobytu fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu a sídlo právnické osoby, na kterou bylo vlastnictví převedeno,

f) datum odeslání oznámení o převodu vlastnictví ke zbrani,

g) jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.

§ 4

Evidenční kniha zbraní

(1) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva2) vede evidenci zbraní, které jsou předmětem jeho podnikatelské činnosti, v evidenční knize zbraní (dále jen "evidenční kniha"), pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Výrobce zbraní, který při provozování podnikatelské činnosti převádí vlastnictví k neregistrovaným zbraním, může vést evidenci těchto zbraní v digitální formě, přičemž evidenční údaje zaznamenané na digitálním nosiči dat se též zaznamenávají graficky na písemnostech, které tvoří obsah evidenční knihy. Náležitosti stanovené pro evidenční knihu zůstávají nedotčeny.

(3) V evidenční knize se uvádí

a) pořadové číslo zápisu,

b) datum nabytí, převedení nebo převzetí zbraně,

c) důvod nabytí, převedení nebo převzetí zbraně,

d) druh, značka výrobce, vzor (model), ráže a výrobní číslo zbraně a číslo průkazu zbraně v případě, že jde o registrovanou zbraň,

e) osobní data a místo pobytu fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu a sídlo právnické osoby, od které byla zbraň nabyta,

f) číslo zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu a dále doba jejich platnosti nebo číslo zbrojního oprávnění osoby uvedené v písmenu e) nebo h) a název orgánu, který uvedené doklady vydal,

g) datum vrácení zbraně vlastníku,

h) osobní data a místo pobytu fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu a sídlo právnické osoby, na kterou bylo vlastnictví ke zbrani převedeno,

i) datum odeslání oznámení podle § 2,

j) jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.

§ 5

(1) Zápisy do evidenční nebo záznamní knihy provádí pouze zbrojíř, podnikatel - fyzická osoba a statutární orgán právnické osoby (dále jen "oprávněná osoba").3) K zapisování všech údajů do evidenční nebo záznamní knihy se používají psací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam.

(2) Evidenční nebo záznamní kniha se upraví tak, aby nemohlo dojít k její záměně nebo ztrátě anebo výměně jednotlivých listů. Na přední straně titulní desky knihy se uvede název "Evidenční kniha zbraní" nebo "Záznamní kniha zbraní" a jednotlivé listy knihy se označí pořadovými čísly listů.

(3) Na vnitřní straně titulní desky evidenční nebo záznamní knihy se uvádí

a) adresa provozovny a pořadové číslo knihy,

b) osobní data a místo pobytu fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu a sídlo právnické osoby, která je povinna vést evidenci zbraní,

c) počet listů knihy,

d) datum vzetí knihy do používání,

e) podpis zástupce fyzické nebo právnické osoby.

§ 6

Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem zbrojního oprávnění, vede dokumentaci obsahující přehled o vydaných a přijatých zbraních a střelivu. Dokumentaci vede v knize výdeje a příjmu zbraní a střeliva (dále jen "kniha výdeje a příjmu").

(2) Kniha výdeje a příjmu je rozdělena na oddíly "Vydáno" a "Vráceno". V knize výdeje a příjmu se při výdeji a příjmu zbraní a střeliva uvádí

a) pořadové číslo zápisu,

b) do oddílu "Vydáno"

1. datum vydání zbraně a střeliva,

2. druh, značka výrobce, vzor (model), ráže a výrobní číslo vydané zbraně,

3. druh a počet vydaných nábojů,

4. jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu a podpis osoby, která přijala zbraň nebo střelivo,

c) do oddílu "Vráceno"

1. datum vrácení zbraně a střeliva,

2. počet vrácených zbraní a střeliva,

3. podpis osoby, která převzala vrácenou zbraň a střelivo.

(3) Zápisy do knihy výdeje a příjmu provádí pouze oprávněná osoba.3)

(4) Kniha výdeje a příjmu musí mít obdobnou úpravu, jaká je stanovena v § 5 odst. 2 a 3.

ODDÍL TŘETÍ

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

§ 7

Podmínky zkoušky odborné způsobilosti

(1) Zkouška odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") fyzické osoby (dále jen "žadatel") se provádí na základě žadatelem vyplněné a podané přihlášky ke zkoušce (dále jen "přihláška") na okresní ředitelství policie. Vzor přihlášky je uveden v příloze č. 2.

(2) Okresní ředitelství policie vede seznam žadatelů podle pořadí došlých přihlášek a žadateli nejpozději do dvou měsíců ode dne obdržení přihlášky písemně oznámí termín a místo konání zkoušky, a to nejméně deset dnů před konáním zkoušky.

(3) Zkouška se skládá z teoretické a praktické části a vykonává se podle zkušebního řádu, který je uveden v příloze č. 3. Teoretická část předchází praktické části, přičemž obě části se vykonávají v jeden den. Praktickou část lze v odůvodněných případech vykonat nejpozději do 14 dnů ode dne vykonání teoretické části.

(4) V případě, že se žadatel nemůže dostavit ze závažných důvodů k vykonání zkoušky nebo její části ve stanoveném termínu, okresní ředitelství policie stanoví náhradní termín.

(5) Zkušební komisař4) (dále jen "komisař") hodnotí žadatele podle výsledků dosažených při zkoušce stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Stupeň hodnocení uvede do záznamu o provedení zkoušky (dále jen "záznam"), jehož vzor je uveden v příloze č. 4.

(6) Při hodnocení žadatele v teoretické části stupněm "neprospěl" žadatel již praktickou část nekoná a je celkově hodnocen stupněm "neprospěl".

(7) Žadatel, který byl v teoretické části hodnocen stupněm "prospěl" a v praktické části stupněm "neprospěl", může praktickou část jednou opakovat. Při opakování se postupuje podle čl. 2 bodů 1 až 4 přílohy č. 3 a v případě, že jde o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupin B až G, též podle bodů 5 až 10 téhož článku.

(8) Termín a místo opakování praktické části stanoví komisař v dohodě se žadatelem tak, aby opakování bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy žadatel byl v praktické části hodnocen stupněm "neprospěl".

(9) Pokud žadatel při praktické části zkoušky závažným způsobem poruší obecně platné zásady pro bezpečné zacházení se zbraní a svým jednáním ohrozí bezpečnost osob, komisař zkoušku žadatele okamžitě ukončí a žadatel je hodnocen stupněm "neprospěl".

(10) V případě, že žadatel byl při zkoušce hodnocen stupněm "neprospěl", může se znovu přihlásit ke zkoušce podle odstavce 1.

§ 8

Obsah teoretické části zkoušky

(1) Testový soubor se skládá ze 24 otázek, z toho 12 otázek je z právních předpisů, které upravují oblast držení a nošení zbraní a střeliva a oprávněného použití zbraně, sedm otázek je z nauky o zbraních a střelivu a pět otázek ze zdravotnického minima. Jednotlivé otázky testového souboru jsou hodnoceny jedním až třemi body. Ke každé otázce jsou uvedeny tři odpovědi, z nichž je správná pouze jedna odpověď. Při správném zodpovězení všech otázek jednoho testového souboru lze získat nejvíce 48 bodů.

(2) Žadatel, který žádá o vydání zbrojního průkazu se dvěma nebo více skupinami,5) je hodnocen stupněm "prospěl", jestliže správnými odpověďmi získá počet bodů, který je stanoven pro žádanou skupinu zbrojního průkazu.

(3) Testové soubory vydává Ministerstvo vnitra. Otázky testových souborů, které jsou používány ke zkouškám žadatelů, jsou uloženy k nahlédnutí u okresních ředitelství policie.

§ 9

Hodnocení výsledku teoretické části zkoušky

Žadatel je hodnocen stupněm "prospěl", jestliže správnými odpověďmi získá nejméně

a) 37 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,

b) 40 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin B a C,

c) 42 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin D a F,

d) 41 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny H,

e) 43 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny G,

f) 45 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny E.

§ 10

Obsah praktické části zkoušky

(1) V praktické části zkoušky žadatel nejdříve předvádí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem; bezpečnou manipulací se zbraní a střelivem se rozumí provedení prohlídky zbraně za účelem zjištění, zda zbraň není v nabitém stavu, a částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nezbytně nutný k vyčištění zbraně po střelbě.

(2) Žadatel, který žádá o vydání zbrojního průkazu skupin B až H, dále předvádí postup střelce při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby.

(3) Žadatel, který žádá o vydání zbrojního průkazu skupin B až G, provádí po předvedení činností uvedených v odstavcích 1 a 2 dále střelbu.

(4) K předvádění činností uvedených v odstavcích 1 a 2 a ke střelbě se použije druh zbraně odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel žádá v přihlášce. V případech, kdy žadatel je vlastníkem některé takové zbraně, kterou drží na povolení k držení zbraně, může být při praktické části zkoušky přednostně použita tato zbraň. Při předvádění činností uvedených v odstavcích 1 a 2 se použijí jako střelivo školní náboje, kterými se rozumí náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí. Ke střelbě se místo loveckých kulových a loveckých kombinovaných zbraní použije malorážka; malorážkou se rozumí dlouhá zbraň ráže 22 (5,6 mm).

(5) Střelbu žadatel provádí v poloze vstoje bez opory zbraně, pokud není dále stanoveno jinak. Žadatel o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B, jde-li o střelbu z dlouhé zbraně, a skupiny C může použít při střelbě oporu zbraně. Při střelbě z kulové zbraně se použije kulový náboj s jednou střelou a z brokové zbraně brokový náboj s hromadnou střelou.

(6) Při střelbě z krátké kulové zbraně se jako cíl použije pistolový mezinárodní terč 50/20 nebo bílý terč o rozměru 550 x 550 mm s černým kruhovým středem o průměru 200 mm a při střelbě z dlouhé kulové a brokové zbraně malorážkový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 250 x 250 mm s černým kruhovým středem o průměru 112 mm. Terč se pevně uchytí v cílovém prostoru střelnice.

(7) Před zahájením střelby hodnocené podle § 11 si žadatel ověří třemi výstřely správnost nastřelení zbraně.

§ 11

Hodnocení výsledku praktické části zkoušky

(1) Žadatel je hodnocen stupněm "prospěl", jestliže ve stanovených podmínkách při střelbě na cíl dosáhne

a) nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut a nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B,

b) nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut a nejméně jeden zásah terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze dvou možných výstřelů v čase nejdéle dvě minuty, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny C,

c) nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D nebo F,

d) nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tří minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny G,

e) nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle dvou minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny E.

(2) Platným zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou na jakémkoli místě plochy terče, přičemž se za platný zásah považuje zasažení terče i jedním brokem.

§ 12

Vydání dokladu o odborné způsobilosti

Bezprostředně po ukončení zkoušky, při níž byl žadatel celkově hodnocen stupněm "prospěl", předá zkušební komisař žadateli doklad o odborné způsobilosti,6) jehož vzor je uveden v příloze č. 5.

ODDÍL ČTVRTÝ

ZPŮSOB A PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ ZBRANÍ A STŘELIVA PROTI ZNEUŽITÍ, ZTRÁTĚ A ODCIZENÍ

§ 13

(1) Přepravované držené zbraně a střelivo7) a nošené zbraně a střelivo8) musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz a průvoz zbraní a střeliva, který zbraně a střelivo přechovává.

(2) Držené zbraně, nejde-li o jejich přepravu, a uschované, uložené nebo uskladněné zbraně (dále jen "přechovávané zbraně") do počtu pěti zbraní a střelivo do počtu 2500 nábojů se zabezpečují ve zvláštní uzamčené ocelové schránce, zvláštní uzamčené ocelové skříni nebo ve zvláštním uzamčeném zařízení vyrobených k bezpečnému přechovávání zbraní a střeliva, pokud není dále stanoveno jinak. Uvedené zvláštní zařízení je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z pevných materiálů, např. cihel nebo betonových panelů.

(3) Více než pět přechovávaných zbraní nebo více než 2500 nábojů se zabezpečuje

a) ve zvláštních uzamčených ocelových skříních uvedených v odstavci 2 nebo jiných uzamčených skříních uvedených v odstavci 5 umístěných v místnosti, u níž jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 6 písm. a) a b) s výjimkou, že stanovené bezpečnostní dveře nemusí mít celoocelovou konstrukci,

b) v uzamčené místnosti nebo objektu, u nichž jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 6, s tím, že zámkové závory alespoň jednoho zámku zapadají nejméně ve dvou uzamykacích bodech.

(4) Více než 20 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v místnosti nebo objektu, u nichž jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 6, s tím, že zámkové závory obou bezpečnostních zámků zapadají nejméně ve čtyřech zamykacích bodech a místnost nebo objekt jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením.

(5) Přechovávané zbraně a střelivo uvedené v odstavcích 2 a 3 se mohou zabezpečit též v jiných uzamčených schránkách a skříních, než které jsou vyrobeny k tomuto účelu, pokud tyto jiné schránky a skříně jsou prokazatelně odolnější proti vniknutí neoprávněné osoby než zvláštní schránky a skříně uvedené v odstavci 2.

(6) Přechovávané zbraně a střelivo v místnosti nebo objektu jsou zabezpečeny, pokud jejich

a) stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z pevných materiálů, např. cihel nebo betonových panelů,

b) dveře nebo vrata jsou bezpečnostní celoocelové konstrukce uzamčené nejméně dvěma na sobě nezávislými bezpečnostními zámky rozvorového provedení, přičemž zámkové závory zapadají do uzamykacích bodů v protilehlých stranách celoocelového rámu dveří nebo vrat, který je neoddělitelně vsazen do konstrukce místnosti nebo objektu,

c) okna, světlíky a další otvory umožňující vniknutí neoprávněné osoby do chráněného prostoru, např. komíny, větráky, šachty, jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi. Ocelové mříže mohou být různého provedení srovnatelného s mříží o průměru prutu nejméně 10 mm, se vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje vodorovných a svislých prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží lze místo mříže použít uzavřené okno bezpečnostní konstrukce, kterým se rozumí celoocelový okenní rám se sklem opatřeným bezpečnostní fólií proti průrazu o odolnosti nejméně 250 J, které je vsazeno do okenního rámu způsobem znemožňujícím vytlačení skla z rámu. Okenní rám je pevně zabudován do stěny budovy, přičemž mechanismus otevírání okna lze ovládat jen z vnitřní strany chráněného prostoru.

(7) Přechovávané zbraně a střelivo ve výlohách se zabezpečují uzamčením otevíratelných stěn výloh. Skla výloh, vitrin a pultů jsou opatřena bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J. Přístup ke zbraním a střelivu smí být jen ze strany provozovatele. Mimo prodejní dobu se zbraně a střelivo zabezpečují obdobně, jak je uvedeno v odstavcích 3 až 6.

§ 14

(1) Přechovávané zbraně musí být ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití.9)

(2) Klíče od ocelových skříní, ocelových schránek, uzamykatelných zařízení, místnosti nebo objektu, v nichž jsou přechovávané zbraně a střelivo uloženy, smí mít jen držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo oprávněná osoba.3)

§ 15

Zabezpečení střelného prachu a zápalek

(1) Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky, které jsou určeny k použití podle zákona o střelných zbraních,10) se zabezpečují obdobně, jak je uvedeno v § 13 odst. 2, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Černý lovecký prach, bezdýmný prach, zápalky a střelivo, které se nacházejí v přilehlém prostoru provozovny,11) se zabezpečují obdobně, jak je uvedeno v § 13 odst. 3 a 6.

ODDÍL PÁTÝ

FOTOGRAFIE ŽADATELE A TISKOPISY

§ 16

Fotografie žadatele o vydání zbrojního průkazu

Fotografie žadatele je ostrá, neretušovaná, zhotovená na hladkém lesklém polokartonu o rozměru 3,5 x 4,5 cm (bez rámečku), zobrazující žadatele v občanském oděvu ve tříčtvrtečním profilu, bez pokrývky hlavy a brýlí s tmavými skly, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm.

§ 17

Vzory tiskopisů

Vzory zbrojního průkazu, zbrojního oprávnění, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz a průvoz zbraní a střeliva, průkazu zbraně, žádosti o vydání těchto dokladů, žádosti o znehodnocení zbraně a průkazu zkušebního komisaře jsou uvedeny v přílohách č. 6 až 15.


ODDÍL ŠESTÝ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 18

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1996.


Ministr:
Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 písm. a) zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních).

2) § 5 písm. f) zákona č. 288/1995 Sb.

3) § 52 odst. 1 písm. d) zákona č. 288/1995 Sb.
§ 51 odst. 2 zákona č. 288/1995 Sb.
§ 55 odst. 2 zákona č. 288/1995 Sb.

4) § 43 odst. 2 zákona č. 288/1995 Sb.

5) § 29 zákona č. 288/1995 Sb.

6) § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 288/1995 Sb.

7) § 5 písm. a) zákona č. 288/1995 Sb.

8) § 5 písm. b) zákona č. 288/1995 Sb.

9) § 5 písm. c) zákona č. 288/1995 Sb.

10) § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 288/1995 Sb.
§ 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 288/1995 Sb.
§ 81 zákona č. 288/1995 Sb.

11) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Zkušební řád zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Článek první

Teoretická část zkoušky

1. Komisař před zahájením teoretické části zjistí totožnost žadatele podle průkazu totožnosti a seznámí jej s organizací a způsobem provedení zkoušky.

2. Komisař předá žadateli záznam a vyzve jej k namátkové volbě testového souboru. Žadatel si zvolí jeden testový soubor namátkovým vyjmutím ze sady testových souborů.

3. Žadatel uvede na záznam číslo testového souboru, skupinu, popřípadě skupiny zbrojního průkazu, o jehož vydání žádá, dále své jméno a příjmení, datum narození.

4. Žadatel odpovídá na otázky testového souboru samostatně, přičemž na záznamu označí správné odpovědi na jednotlivé otázky křížkem. Pokud provede opravu, tak správnou odpověď zakroužkuje a označí křížkem.

5. K zapisování údajů do záznamu se použijí psací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný zápis. Gumování a přepisování již zapsaných údajů se nepřipouští. Rovněž se nepřipouští používání jakýchkoli pomůcek, zejména literatury, písemností, výpočetní a komunikační techniky apod.

6. Žadatel nejpozději do 40 minut od provedení činností uvedených v bodě 3 odevzdá záznam a testový soubor komisaři.

7. Komisař před provedením vyhodnocení testového souboru oznámí žadateli dobu, která by neměla být delší než dvě hodiny, po jejímž uplynutí se žadatel dostaví k seznámení se stupněm hodnocení.

8. Komisař bezprostředně po ukončení teoretické části zapíše do záznamu příslušný stupeň hodnocení žadatele v teoretické části a seznámí s ním žadatele. Dále žadatele informuje o dalším možném postupu.

Článek druhý

Praktická část zkoušky

Praktická část se provádí na určené střelnici.

1. Komisař nejdříve zjistí totožnost žadatele podle průkazu totožnosti a zároveň ověří, zda žadatel byl hodnocen v teoretické části stupněm "prospěl".

2. Komisař seznámí žadatele s organizací a způsobem provedení praktické části, která se skládá z předvedení bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a z provedení střelby na cíl s vyhodnocením výsledků zásahů (dále jen "střelba").

3. Komisař určí žadateli druh zbraně, se kterou žadatel nejdříve předvádí před komisařem bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem a teprve následně střelbu.

4. Při provádění činností uvedených v bodě 3 použije žadatel o vydání zbrojního průkazu

a) skupiny B pistoli zn. ČZ vz. 50 nebo vz. 70 nebo obdobnou pistoli známého výrobního provedení a malorážku zn. ZKM vz. 451 nebo vz. 452 bez optického zaměřovače nebo obdobnou malorážku známého výrobního provedení,

b) skupiny C malorážku uvedenou v písmeně a) a brokovnici s dvěmi hlavněmi známého výrobního provedení,

c) skupin D až G pistoli uvedenou v písmeně a).

Ustanovení § 10 odst. 4 druhé věty zůstává nedotčeno.

5. U žadatele o zbrojní průkaz skupiny A nebo H, který správně předvedl bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem, je praktická část ukončena a komisař postupuje podle bodu 11 praktické části.

6. Žadatel o zbrojní průkaz skupin B až G, který správně předvedl bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem, pokračuje střelbou v provádění praktické části. Před zahájením střelby se seznámí s provozním řádem střelnice. Střelbu smí provádět pouze pod vedením řídícího střelby, kterým může být i komisař.

7. Řídící střelby seznámí žadatele s organizací střelby.

8. Žadatel provádí střelbu podle zásad stanovených provozním řádem střelnice a pokynů řídícího střelby.

9. Při závadě způsobené zbraní nebo střelivem řídící střelby střelbu zastaví a po odstranění závady se střelba provádí znovu od začátku.

10. Při závadě způsobené střelcem řídící střelby střelbu přeruší a odečte uplynulou dobu časového limitu. Žadatel pod dohledem komisaře odstraní závadu a střelbu dokončí ve zbývající době časového limitu střelby.

11. Komisař bezprostředně po ukončení praktické části zapíše do záznamu příslušný stupeň hodnocení žadatele v této části a s celkovým hodnocením zkoušky seznámí žadatele. Dále vydá žadateli, který byl hodnocen v teoretické a praktické části stupněm "prospěl", doklad o odborné způsobilosti, jehož převzetí žadatel potvrdí svým podpisem na záznamu.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 50/1996 Sb.

Přesunout nahoru