Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech

Částka 12/1996
Platnost od 29.02.1996
Účinnost od 03.04.1995
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. dubna 1994 byla v Santiago de Chile podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech.

Dohoda na základě svého článku 6 vstoupila v platnost dnem 3. dubna 1995.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky

o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech

Vláda České republiky a vláda Chilské republiky (dále jen „smluvní strany"),

vedeny snahou rozvíjet a upevňovat vzájemně výhodnou spolupráci mezi oběma státy a

přejíce si podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, hromadných sdělovacích prostředků, mládeže a sportu,

se dohodly takto:

I. KULTURA

Článek 1

Smluvní' strany za účelem lepšího vzájemného poznání a obohacení budou rozvíjet spolupráci v různých oblastech kultury a zejména budou podporovat:

1. šíření literatury druhého státu prostřednictvím překladů literárních děl,

2. prezentaci uměleckých děl autoru druhého státu,

3. výměnu knih a ostatních publikací z oblasti kultury a umění,

4. konání přednášek, výstav a dalších uměleckých akcí pořádaných příslušnými organizacemi,

5. přímou spolupráci muzeí, knihoven, divadel, hudebních těles a jiných uměleckých zařízení a jejich představitelů,

6. výměnu informací, zkušeností a specialistů z oboru muzejnictví a uchovávání architektonického a kulturního dědictví,

7. výzkum a v souladu s právními předpisy svého státu zpřístupnění veřejných a univerzitních knihoven,

8. výměny umělců a uměleckých skupin.

II. ŠKOLSTVÍ A VĚDA

Článek 2

Smluvní strany budou za účelem rozvíjení vzájemně výhodné spolupráce mezi oběma státy v oblasti vědy a školství podporovat:

1. přímou spolupráci mezi školami a vědeckými institucemi,

2. výměnu učitelů a vědeckých pracovníků škol a vědeckých institucí,

3. účast odborníků státu druhé smluvní strany na vědeckých kongresech, konferencích a jiných setkáních,

4. poskytování stipendií a výměny studentů a postgraduantů vysokých škol,

5. výměnu informací a zkušeností na všech stupních škol v různých vědeckých a technických oblastech a mezi vědeckými institucemi,

6. posuzování textu učebnic v těch částech, které se vztahují k historii a zeměpisu druhého státu,

7. výměnu školských osnov, vědecké, pedagogické a metodické literatury a jiných materiálů týkajících se všech školských stupňů.

III. TISK, ROZHLAS, TELEVIZE, FILM

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci hromadných sdělovacích prostředků, a to zejména:

1. spolupráci tiskových agentur, novin i rozhlasových a televizních společností,

2. výměnu informací, zkušeností, specialistů a představitelů tiskových, rozhlasových a televizních organizací,

3. výměnu tiskových, rozhlasových a televizních programů,

4. spolupráci mezi filmovými společnostmi obou smluvních stran.

IV. MLÁDEŽ A SPORT

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat rozvoj styků v oblasti mládeže a sportu, a to zejména:

1. účast zástupců svých zemí na mezinárodních sportovních akcích, soutěžích a utkáních pořádaných na území státu druhé smluvní strany,

2. spolupráci mezi sportovními organizacemi obou smluvních stran,

3. spolupráci a výměny mládeže a jejich organizací.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 5

Konkrétní formy a podmínky vzájemné spolupráce v souladu s ustanoveními této dohody mohou být sjednávány dle potřeby příslušnými orgány obou smluvních stran. Smluvní strany se budou diplomatickou cestou o těchto ujednáních informovat.

Článek 6

Tato dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení ve státech obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty o tomto schválení.

Článek 7

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji však může vypovědět písemně diplomatickou cestou.

Platnost Dohody skončí šest měsíců ode dne doručení výpovědní nóty druhé smluvní straně.

Uskutečňované programy nebudou dotčeny ukončením platnosti této dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dáno v Santiago de Chile dne 22. dubna 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Václav Klaus v. r.

Za vládu Chilské republiky:
José Miguel Insulza Salinas v. r.

Přesunout nahoru