Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 36/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

Částka 12/1996
Platnost od 29.02.1996
Účinnost od 01.02.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. srpna 1995 byl v Bruselu podepsán Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.1)

Dodatkový protokol na základě svého článku 4 vstoupil v platnost dnem 1. února 1996.

České znění Dodatkového protokolu se vyhlašuje současně.

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Evropské dohodě

zakládající přidružení mezi

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně

a

Českou republikou na straně druhé

Evropské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii (dále jen „Společenství"), na jedné straně a

„Česká republika", na straně druhé,

vzhledem k tomu, že Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé (dále jen „Evropská dohoda") byla podepsána v Lucemburku dne 4. října 1993;

vzhledem k tomu, že cíle Evropské dohody uvedené v článku 1 této dohody zahrnují ustanovení vhodného rámce pro postupnou integraci České republiky do Společenství;

vzhledem k tomu, že Společenství a Česká republika se dohodly v hlavě VI a hlavě VII Evropské dohody, že budou napomáhat hospodářské a kulturní spolupráci;

vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém vrcholném zasedání v Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993 uvítala možnost nabídnutou přidruženým zemím účastnit se v rámci Evropských dohod programů Společenství;

vzhledem k tomu, že závěry zasedání předsednictva Evropské rady v Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993 stanoví, že budoucí spolupráce s přidruženými zeměmi bude orientována na cíl dosažení členství, jenž byl nyní stanoven, a že tato spolupráce bude zahrnovat účast přidružených zemí v programech Společenství s cílem podporovat integraci,

se rozhodly uzavřít tento protokol a za tím účelem jmenovaly své zplnomocněnce:

Evropské společenství:
Francisco Javier ELORZA CAVENGT
Velvyslanec,
Stálý zástupce Španělského království,
Předseda Výboru stálých zástupců

Evropské společenství pro atomovou energii:
Günther BURGHARDT
Generální ředitel Generálního ředitelství pro vnější politické vztahy Komise Evropských společenství

Česká republika:
Josef KREUTER
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,
Vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích,

kteří, po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,

se dohodli takto:

Článek 1

Česká republika se může účastnit rámcových programů, specifických programů, projektů a jiných akcí Společenství v oblastech:

- výzkumu a technologického vývoje

- informačních služeb

- životního prostředí

- vzdělání, odborné přípravy a mládeže

- sociální politiky a zdravotnictví

- ochrany spotřebitele

- malých a středních podniků

- cestovního ruchu

- kultury

- audiovizuálního sektoru

- civilní obrany

- podpory obchodu

- energetiky

- dopravy a

- boje proti drogám a narkomanii.

Strany se mohou dohodnout připojit k výše uvedenému další oblasti činnosti Společenství, bude-li se mít za to, že se jedná o oblasti společného zájmu nebo oblasti, které by mohly přispět k dosažení cílů Evropské dohody.

Článek 2

Aniž by byla dotčena stávající účast České republiky na činnostech zmíněných v článku 1, Rada přidružení, ustavená Evropskou dohodou, rozhodne o podmínkách účasti České republiky na činnostech zmíněných v článku 1.

Článek 3

Finanční příspěvek České republiky na činnostech uvedených v článku 1 bude založen na zásadě, že Česká republika hradí náklady spojené se svou účastí.

V případě potřeby se může Společenství rozhodnout případ od případu a podle pravidel vztahujících se na všeobecný rozpočet Evropských společenství přispět finančně k příspěvku České republiky.

Strany se mohou dohodnout, že budou aplikována příslušná ustanovení hlavy VIII Evropské dohody o finanční spolupráci.

Článek 4

Tento protokol vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po datu, kdy si strany vzájemně sdělí nótou splnění procedur nezbytných pro tento účel.

Článek 5

Tento protokol bude považován za dodatkový protokol k Evropské dohodě mezi Společenstvím a Českou republikou. Všechna všeobecná, institucionální a závěrečná ustanovení se budou v přiměřeném rozsahu uplatňovat od data vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 6

Tento protokol je sepsán ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, českém, španělském, švédském a českém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Podepsáno v Bruselu dne dvacátého čtvrtého srpna roku tisíc devětset devadesát pět.

Za Českou republiku:
Josef Kreuter v. r.

Za Evropské společenství:
Francisco Javier Elorza Cavengt v. r.

Za Evropské společenství pro atomovou energii:
Günther Burghardt v. r.

Poznámky pod čarou

1) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.

Přesunout nahoru