Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 36/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

Částka 12/1996
Platnost od 29.02.1996
Účinnost od 01.02.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. srpna 1995 byl v Bruselu podepsán Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.1)

Dodatkový protokol na základě svého článku 4 vstoupil v platnost dnem 1. února 1996.

České znění Dodatkového protokolu se vyhlašuje současně.

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Evropské dohodě

zakládající přidružení mezi

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně

a

Českou republikou na straně druhé

Evropské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii (dále jen „Společenství"), na jedné straně a

„Česká republika", na straně druhé,

vzhledem k tomu, že Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé (dále jen „Evropská dohoda") byla podepsána v Lucemburku dne 4. října 1993;

vzhledem k tomu, že cíle Evropské dohody uvedené v článku 1 této dohody zahrnují ustanovení vhodného rámce pro postupnou integraci České republiky do Společenství;

vzhledem k tomu, že Společenství a Česká republika se dohodly v hlavě VI a hlavě VII Evropské dohody, že budou napomáhat hospodářské a kulturní spolupráci;

vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém vrcholném zasedání v Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993 uvítala možnost nabídnutou přidruženým zemím účastnit se v rámci Evropských dohod programů Společenství;

vzhledem k tomu, že závěry zasedání předsednictva Evropské rady v Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993 stanoví, že budoucí spolupráce s přidruženými zeměmi bude orientována na cíl dosažení členství, jenž byl nyní stanoven, a že tato spolupráce bude zahrnovat účast přidružených zemí v programech Společenství s cílem podporovat integraci,

se rozhodly uzavřít tento protokol a za tím účelem jmenovaly své zplnomocněnce:

Evropské společenství:
Francisco Javier ELORZA CAVENGT
Velvyslanec,
Stálý zástupce Španělského království,
Předseda Výboru stálých zástupců

Evropské společenství pro atomovou energii:
Günther BURGHARDT
Generální ředitel Generálního ředitelství pro vnější politické vztahy Komise Evropských společenství

Česká republika:
Josef KREUTER
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,
Vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích,

kteří, po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,

se dohodli takto:

Článek 1

Česká republika se může účastnit rámcových programů, specifických programů, projektů a jiných akcí Společenství v oblastech:

- výzkumu a technologického vývoje

- informačních služeb

- životního prostředí

- vzdělání, odborné přípravy a mládeže

- sociální politiky a zdravotnictví

- ochrany spotřebitele

- malých a středních podniků

- cestovního ruchu

- kultury

- audiovizuálního sektoru

- civilní obrany

- podpory obchodu

- energetiky

- dopravy a

- boje proti drogám a narkomanii.

Strany se mohou dohodnout připojit k výše uvedenému další oblasti činnosti Společenství, bude-li se mít za to, že se jedná o oblasti společného zájmu nebo oblasti, které by mohly přispět k dosažení cílů Evropské dohody.

Článek 2

Aniž by byla dotčena stávající účast České republiky na činnostech zmíněných v článku 1, Rada přidružení, ustavená Evropskou dohodou, rozhodne o podmínkách účasti České republiky na činnostech zmíněných v článku 1.

Článek 3

Finanční příspěvek České republiky na činnostech uvedených v článku 1 bude založen na zásadě, že Česká republika hradí náklady spojené se svou účastí.

V případě potřeby se může Společenství rozhodnout případ od případu a podle pravidel vztahujících se na všeobecný rozpočet Evropských společenství přispět finančně k příspěvku České republiky.

Strany se mohou dohodnout, že budou aplikována příslušná ustanovení hlavy VIII Evropské dohody o finanční spolupráci.

Článek 4

Tento protokol vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po datu, kdy si strany vzájemně sdělí nótou splnění procedur nezbytných pro tento účel.

Článek 5

Tento protokol bude považován za dodatkový protokol k Evropské dohodě mezi Společenstvím a Českou republikou. Všechna všeobecná, institucionální a závěrečná ustanovení se budou v přiměřeném rozsahu uplatňovat od data vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 6

Tento protokol je sepsán ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, českém, španělském, švédském a českém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Podepsáno v Bruselu dne dvacátého čtvrtého srpna roku tisíc devětset devadesát pět.

Za Českou republiku:
Josef Kreuter v. r.

Za Evropské společenství:
Francisco Javier Elorza Cavengt v. r.

Za Evropské společenství pro atomovou energii:
Günther Burghardt v. r.

Poznámky pod čarou

1) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.

Přesunout nahoru