Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 324/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Částka 96/1996
Platnost od 31.12.1996
Účinnost od 01.01.1997
Zrušeno k 03.12.1999 (306/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

324

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 1996,

kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Vláda nařizuje podle § 57a odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., a § 45 odst. 1 a 8 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Dotace ze státního rozpočtu (dále jen "dotace")1) se poskytuje soukromým školám (dále jen "školy"),2) pokud jsou zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "síť").3)

(2) Soukromá předškolní zařízení a soukromá školská zařízení (dále jen "zařízení")4) mohou obdržet dotaci, pokud jsou zařazena do sítě a pokud zřizovatel5) uzavře se školským úřadem v termínu do 30. listopadu smlouvu o poskytnutí dotace na příští školní rok.

§ 2

(1) Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním, u speciálních škol a zařízení i s rehabilitací, a s běžným provozem dané školy nebo zařízení, s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1. lednu 1997.

(2) Dotace se základní umělecké škole poskytuje pouze na zabezpečení výuky určené pro žáky plnící povinnou školní docházku.

(3) Dotace na příslušný školní rok se neposkytne, pokud školy nebo zařízení, s výjimkou nově zřízených od 1. září, nepředloží školskému úřadu do 15. října za předchozí školní rok:

a) vyúčtování dotace, pokud byla poskytnuta, postupem stanoveným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"),

b) výroční zprávu o činnosti,6)

c) výroční zprávu o hospodaření,7) pokud hospodařily s prostředky státního rozpočtu, a

d) informaci o projednání výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření v radě školy, pokud je zřízena.

(4) Zúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti kalendářního roku postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem předloží školy nebo zařízení školskému úřadu.

(5) Výše dotace ze státního rozpočtu může být snížena nebo dotace může být poskytována na kratší období, než které je uvedeno v § 7 odst. 1,

a) v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo ministr financí,8) nebo

b) pokud škola nebo zařízení nedodrží ustanovení odstavce 4.

§ 3

Žádost o poskytnutí dotace, žádost o uzavření smlouvy

(1) Žádost o poskytnutí dotace škole na příští školní rok nebo žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace zařízení na příští školní rok předkládá škola nebo zřizovatel zařízení školskému úřadu

a) do 15. října nebo

b) do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zařazení do sítě.

(2) Žádost obsahuje:

a) název, adresu, identifikační číslo a číslo účtu školy nebo zařízení a jejich součástí,

b) kopii platného rozhodnutí o zařazení do sítě,

c) doklad o zápisu do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku a právní formě zapsané právnické osoby,

d) předpokládaný celkový počet dětí a žáků (dále jen "žáci") ve školním roce, na který je požadována dotace, a počet žáků v jednotlivých třídách, u středních a vyšších odborných škol v jednotlivých studijních a učebních oborech; u školních jídelen předpokládaný počet stravovaných žáků podle druhu školy nebo zařízení.

§ 4

Smlouva o poskytnutí dotace zařízení

(1) Ve smlouvě o poskytnutí dotace zařízení se konkretizují zejména činnosti, na které se dotace poskytuje, a jejich rozsah, počet žáků ve školním roce, na který se dotace poskytuje, období, na které se dotace poskytuje, a výše dotace stanovená procentním podílem podle § 5 odst. 2.

(2) Školský úřad uzavře smlouvu nebo informuje zřizovatele zařízení o důvodech neuzavření smlouvy

a) do 30. listopadu v případě, že obdržel žádost podle § 3 odst. 1 písm. a), nebo

b) do 30 dnů po obdržení žádosti v ostatních případech.

§ 5

Výše dotace

(1) Dotace škole nebo zařízení se stanoví podle skutečného počtu žáků v souladu se statistickými výkonovými výkazy Škol (MŠMT) řady V pro příslušný školní rok, nejvýše však do počtu uvedeného v rozhodnutí o zařazení školy do sítě, a procentním podílem z normativu stanoveného podle zvláštního právního předpisu.9) U speciálních škol a speciálních nebo specializovaných tříd ostatních škol se dotace zvýší o příplatek za zdravotní postižení žáků. Dotace se poskytuje pouze na žáky ve studijních a učebních oborech uvedených v platném rozhodnutí o zařazení do sítě. Normativy na příslušný kalendářní rok stanoví ministerstvo z normativu předcházejícího roku v souladu se změnami neinvestičních výdajů s výjimkou výdajů na mzdy a ostatní osobní výdaje a související pojistné na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v kapitole ministerstva obsažené ve státním rozpočtu na příslušný rok, a to nejpozději do 31. ledna, a zveřejní je ve Věstníku ministerstva. Do počtu žáků se započítávají i cizinci, kteří požívají stejná práva jako státní občané České republiky podle zvláštního právního předpisu.

(2) Výše procentního podílu v denním studiu se od školního roku 1999/2000 stanoví pro:

a) základní školu60 %,
b) střední školu40 %,
c) střední školu - nástavbové studium10 %,
d) vyšší odbornou školu30 %,
e) základní uměleckou školu30 %,
f) speciální školu70 %,
g) speciální mateřskou školu, speciální výchovné zařízení a dětský domov60 %,
h) mateřskou školu, domov mládeže, školní družinu a školní jídelnu30 %,
i) ostatní zařízeníaž 30 %,
j) příplatek na zdravotně postižené ve speciálních školách70 %,
k) příplatek na zdravotně postižené ve speciálních zařízeních60 %,
l) příplatek na zdravotně postižené ve speciálních třídách
základních škol30 %,
středních škol20 %,
mateřských škol20 %.

(3) Výše procentního podílu se u denního studia, které probíhá podle individuálních studijních plánů s výjimkou individuálních studijních plánů žáků speciálních středních škol, činí 5 % normativu příslušných studijních oborů a formy studia.

(4) Na středních a vyšších odborných školách se pro jiné než denní studium dotace neposkytuje.

§ 6

Zvýšení dotace

(1) Procentní podíl stanovený v § 5 odst. 2 lze celkově zvýšit,

a) pokud bude mezi ministerstvem či jím pověřeným školským úřadem a školou v termínu podle odstavců 6 a 7 uzavřena smlouva o zvýšení dotace, a to nejvýše

1. u speciální školy na 100 %,

2. u speciální školy - příplatek za zdravotní postižení na 100 %,

3. u základní, střední nebo vyšší odborné školy na 90 %,

4. u základní umělecké školy na 70 %,

5. u příplatku za postižení ve speciálních třídách základních a středních škol na 45 %,

6. u střední školy - nástavbové studium na 40 %,

7. u studia podle individuálních studijních plánů na 30 %,

b) pokud bude mezi školským úřadem a zřizovatelem zařízení v termínu podle odstavce 6 uzavřena smlouva o zvýšení dotace, a to nejvýše

1. u speciální mateřské školy, speciálního výchovného zařízení a dětského domova, u domova mládeže a školní jídelny, v případě, že není jiná možnost zajištění ubytování nebo stravování dětí a žáků, na 90 %,

2. u ostatních zařízení na 70 %,

3. u příplatku na zdravotní postižení u speciálních tříd mateřské školy na 35 %, z normativu upraveného na podmínky okresu.

(2) V případě, že zařízení jinak zřizuje obec, procentní podíl uvedený v odstavci 1 činí nejvýše 100 % neinvestičních nákladů na žáka ve srovnatelném typu a druhu zařízení zřizovaného obcí upravených na podmínky okresu.

(3) Dotaci lze zvýšit pouze u denního studia, pokud škola nebo zařízení splňuje následující podmínky:

a) dostává dotaci podle § 5 odst. 2,

b) jde-li o základní školu, předškolní zařízení nebo školské zařízení jim sloužící, doloží kladné stanovisko obce o tom, že škola nebo zařízení plní nezastupitelnou funkci v daném místě, kterou by jinak měla zabezpečovat škola nebo zařízení zřizované obcí,

c) jde-li o denní nástavbové studium absolventů učebních oborů středních odborných učilišť, uzavře škola se školským úřadem smlouvu o počtu žáků přijímaných podle jednotlivých studijních oborů a tento počet v daném školním roce dodrží,

d) jde-li o víceleté gymnázium, uzavře škola se školským úřadem smlouvu o počtu žáků přijímaných v jednotlivých studijních oborech a tento počet v daném školním roce dodrží.

(4) Smlouvu o zvýšení dotace lze uzavřít se školou nebo zařízením na 1 školní rok, pokud alespoň po dobu 1 školního roku byly zařazeny do sítě a poskytovaly výchovu a vzdělávání v souladu se svým zařazením do sítě. Pokud více škol nebo zařízení, nebo škol a zařízení je zřízeno jako 1 právnická osoba, posuzuje se splnění podmínek u každé školy a zařízení samostatně.

(5) Procentní podíl stanovený v § 5 odst. 2 lze zvýšit za těchto podmínek a v této výši:

a) hodnocení České školní inspekce v běžném školním roce nebo v předchozích 2 školních letech je podle stupnice
1. vynikající, a to o15 %,
2. nadprůměrné a spíše nadprůměrné, a to o10 %,
3. průměrné, a to o5 %,
b) škola nebo zařízení je obecně prospěšnou společností, a to o25 %,
c) škola nebo zařízení má jinou právní formu a zaváže se ve smlouvě o poskytnutí zvýšené dotace k vynaložení celého svého zisku za příslušný kalendářní rok na výdaje a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na rehabilitaci, a to o25 %,
d) výše školného na žáka a školní rok nepřesáhne 80 % vyhlášených finančních normativů podle § 5 odst. 1, a to o5 %,
e) není školou nebo zařízením stanoveno žádné školné, a to o5 %,
f) doloží kladné stanovisko úřadu práce o možnosti uplatnění absolventů škol na trhu práce podle jednotlivých studijních nebo učebních oborů, a to o10 %.

(6) Zařízení, popřípadě škola, jejíž je zařízení součástí, předkládá žádost o uzavření smlouvy o zvýšení dotace na příští školní rok spolu s doklady, že byly splněny stanovené podmínky, školskému úřadu do 15. října. Po stanovení procentní výše dotace školským úřadem se uzavře smlouva o dotaci nebo zvýšené dotaci do 30. listopadu.

(7) Škola předkládá žádost o uzavření smlouvy o zvýšení dotace na příští školní rok spolu s doklady, že byly splněny stanovené podmínky, školskému úřadu do 31. ledna. Procentní výše zvýšené dotace je stanovena ministerstvem či jím pověřeným školským úřadem do 15. března. Pokud škola sdružuje více součástí nebo má zařazeno více studijních nebo učebních oborů, stanoví se procentní výše zvýšené dotace pro jednotlivé její součásti, studijní nebo učební obory zvlášť. Smlouvu o zvýšení dotace uzavře školský úřad se školou do 31. března.

§ 7

Poskytování dotace

(1) Dotace se poskytuje na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku nejpozději poslední den prvního měsíce čtvrtletí. Roční výše poskytované dotace se stanoví podle § 5 a § 6 odst. 4 a 5.

(2) Pokud je počet žáků podle § 5 odst. 1 rozdílný od počtu uvedeného ve smlouvě podle § 3, 4 a 6, je pro stanovení výše dotace rozhodující počet žáků podle § 5 odst. 1.

(3) Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků ve srovnání s počtem, na který se poskytuje dotace, škola nebo zařízení neprodleně tuto skutečnost oznámí a hodnověrně prokáže školskému úřadu. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku, a tento je vyúčtován podle § 2 odst. 3 písm. a).

(4) Pokud v průběhu školního roku zjistí Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán vážné nedostatky v činnosti školy nebo zařízení, může ministerstvo odstoupit od smlouvy, nedojde-li k jiné dohodě. Pokud škola nebo zařízení nedoloží vynaložení zisku na výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na rehabilitaci potvrzené oprávněnou osobou,12) a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku, může ministerstvo odstoupit od smlouvy; poskytnutá zvýšená dotace v tomto případě podléhá ustanovení zvláštního právního předpisu.13)


§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Ve školním roce 1996/1997 se školám dotace poskytuje ve výši podle dosavadních předpisů.10)

(2) Žádost o poskytnutí dotace a žádost o uzavření smlouvy o zvýšení dotace ve školním roce 1997/1998 předkládá škola školskému úřadu do 28. února 1997. Ministerstvo či jím pověřený školský úřad uzavře smlouvu o zvýšení dotace škole podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) nebo informuje školu o důvodech neuzavření smlouvy o zvýšení dotace do 30. dubna 1997.

(3) Školám s výjimkou škol delimitovaných z Ministerstva hospodářství a Ministerstva zdravotnictví se dotace za září až prosinec 1996 vyplatí spolu s dotací na první čtvrtletí 1997.

(4) Na středních školách se dobíhající pomaturitní studium, do něhož byli přijati žáci u středních zdravotnických škol nejpozději pro školní rok 1996/1997, u ostatních škol nejpozději k 1. září 1995, financuje ve výši 50 % dotace denního studia.

(5) Ve školním roce 1996/1997 a 1997/1998 zůstávají v platnosti smlouvy o poskytnutí dotace zařízením uzavřené podle dosavadních předpisů.11)

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. nařízení vlády České republiky č. 379/1990 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,

2. nařízení vlády České republiky č. 245/1993 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením.

§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.


Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 3 písm. d) zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 57/1995 Sb.

2) § 57a odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

3) § 13a odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

4) Zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

5) § 45 odst. 8 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

6) § 17e odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

7) § 17e odst. 3 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

8) § 13 odst. 3 zákona č. 576/1990 Sb.
§ 36 zákona č. 576/1990 Sb.

9) § 12 odst. 4 písm. f) zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

10) § 23 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb.
Nařízení vlády ČR č. 379/1990 Sb., o poskytování dotací soukromým školám.

11) § 45 odst. 8 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
Nařízení vlády ČR č. 245/1993 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením.

12) Zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru