Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 311/1996 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad

Částka 93/1996
Platnost od 31.12.1996
Účinnost od 01.01.1997
Zrušeno k 01.01.1999 (276/1998 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

311

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 17. prosince 1996,

kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad

Česká národní banka stanoví podle § 36 písm. b) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


§ 1

Peněžní úhradou se rozumí inkasa, platby, převody, vklady a výběry prováděné při bezhotovostním i hotovostním platebním styku.

§ 2

(1) Účastníci platebního styku, tj. klienti a dále banky a pobočky zahraničních bank (dále jen "banka") označují odpovídajícími platebními tituly uvedenými ve skupinách 1 až 8 přílohy tohoto opatření peněžní úhrady:

a) do a ze zahraničí v české i cizí měně,

b) v České republice mezi tuzemci a cizozemci v cizí měně.

(2) Banka, případně klient označí peněžní úhrady prováděné v České republice v cizí měně mezi tuzemci navzájem a mezi cizozemci navzájem odpovídajícími platebními tituly uvedenými ve skupině 9 přílohy tohoto opatření.

§ 3

Postup při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly je stanoven zvláštním předpisem.1)


§ 4

Zrušují se:

1. opatření České národní banky č. 259/1993 Sb., o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,

2. opatření České národní banky ze dne 14. prosince 1994, kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí, vyhlášené v částce 81/1994 Sb.

§ 5

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Opatření České národní banky č. 312/1996 Sb., kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly.


Příloha

PLATEBNÍ TITULY

SKUPINA 1 INKASA A PLATBY ZA ZBOŽÍ

Skupina 1 se vztahuje na inkasa a platby spojené s vývozem a dovozem zboží, zpracováním a opravami zboží a dlouhodobým pronájmem nad 12 měsíců.

110 VÝVOZ ZBOŽÍ - inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravená o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). V inkasech za zboží jsou zahrnuty náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj., pokud jsou součástí ceny zboží.

112 FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) - VÝVOZ - inkasa a případné platby spojené s vývozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následným prodejem (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde k následnému prodeji); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 352).

120 DOVOZ ZBOŽÍ - platby za dovezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravené o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.).

122 FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) - DOVOZ - platby a případná inkasa spojená s dovozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následnou koupí (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde ke koupi); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 352).

130 REEXPORT - inkasa a platby za dodávky zboží, které bylo nakoupeno a dovezeno ze zahraničí a bez následné úpravy a změny vlastní kvality prodáno a vyvezeno.

132 ZPRACOVÁNÍ A OPRAVY - inkasa a platby spojené se zhodnocením a opravami zboží, které překročilo celní hranici.

150 FAKTORING - inkasa a platby spojené s odkoupenými krátkodobými vývozními pohledávkami.

152 FORFAITING - inkasa a platby spojené s odkoupenými střednědobými a dlouhodobými vývozními pohledávkami.

190 TRANSAKCE Z POUŽITÍ SMĚNEK A ŠEKŮ - inkasa a platby spojené s neidentifikovatelným použitím směnek a šeků (převoditelné instrumenty nezjistitelné popisem).

195 ČASOVĚ NEIDENTIFIKOVANÉ PLATEBNÍ TITULY (OPERACE ZPROSTŘEDKOVANÉ) - inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje korespondentská banka zprostředkující operace pro klienta jiné banky.

199 ČASOVĚ NEIDENTIFIKOVANÉ PLATEBNÍ TITULY (OPERACE VLASTNÍ) - inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje banka při uskutečňování vlastních operací.

SKUPINA 2 DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH

Část skupiny 2 - dopravní služby - se týká dopravních služeb spojených s pohybem zboží (s výjimkou nákladů zakalkulovaných do ceny zboží - např. přeprava, skladování, pojištění aj. - spadajících pod skupinu 1) a přepravou osob.

Část skupiny 2 - cestovní ruch - se týká nákupu a prodeje prostředků v cizí měně fyzickým a právnickým osobám, cizoměnových a korunových inkas a plateb subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu.

NÁKLADNÍ DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s přepravou zboží po železnici.

215 NÁMOŘNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s námořní přepravou zboží.

218 ŘÍČNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s říční přepravou zboží.

220 LETECKÁ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou zboží.

222 AUTOMOBILOVÁ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s automobilovou přepravou zboží.

225 OSTATNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (spedice aj.), daňové poplatky placené na celnici z nákladní dopravy, celní jistoty. Vztahuje se rovněž na služby poskytované na hraničních přechodech, letištích, přístavech (např. manipualce s nákladem, uskladnění, balení, záchranné akce, služby lodivoda, údržba dopravních zařízení apod.).

230 ŽELEZNIČNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží po železnici přes území ČR.

232 AUTOMOBILOVÝ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží prostřednictvím automobilové dopravy přes území ČR.

235 POTRUBNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží potrubím přes území ČR.

238 OSTATNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží přes území ČR ostatními dopravními prostředky.

OSOBNÍ DOPRAVA

240 ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s přepravou osob po železnici.

242 NÁMOŘNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s námořní přepravou osob.

245 LETECKÁ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou osob.

250 OSTATNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (říční, autobusová aj.).

255 OSTATNÍ OSOBNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY - poplatky za další služby poskytované na letištích, v přístavech, na hraničních přechodech aj.

CESTOVNÍ RUCH

Platební tituly 260 až 295 se týkají pouze cestovního ruchu. Šeky, směnky, nákupy cizí měny, vztahující se k obchodní činnosti, jsou označovány platebními tituly podle povahy transakce.

260 NÁKUP CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou nákupů prováděných s mimobankovními směnárnami - viz platební titul 285.

262 NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA ÚČET FYZICKÉ OSOBY V KČ - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta.

265 NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA ÚČET PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta.

270 PRODEJ CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou prodejů prováděných mimobankovními směnárnami - viz platební titul 285.

272 PRODEJ CIZÍ MĚNY S ODEPSÁNÍM Z ÚČTU FYZICKÉ OSOBY V KČ - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta.

275 PRODEJ CIZÍ MĚNY S ODEPSÁNÍM Z ÚČTU PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta.

280 AKTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH - inkasa a platby fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v ČR apod.

282 PASIVNÍ CESTOVNÍ RUCH - platby a inkasa fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v zahraničí apod.

285 MIMOBANKOVNÍ SMĚNÁRNY - převody peněžních prostředků v cizí měně nakoupených mimobankovními směnárnami.

295 TRANSAKCE Z POUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET - inkasa a platby plynoucí ze zúčtování platebních karet.

SKUPINA 3 JINÉ SLUŽBY

Pod platebními tituly skupiny 3 se evidují inkasa a platby mezi tuzemci a cizozemci spojené s poskytováním všech druhů služeb obchodní a neobchodní povahy s výjimkou dopravních služeb a cestovního ruchu.

310 POŠTOVNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s poštovními službami.

312 TELEKOMUNIKAČNÍ A RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s telekomunikačními a radiokomunikačními službami.

315 STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE - inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s výjimkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží).

320 ZISKOVÉ OPERACE SE ZBOŽÍM - inkasa a platby za zboží, které bylo v zahraničí zakoupeno a opět odprodáno, aniž překročilo tuzemskou hranici, resp. nebylo celně odbaveno do tuzemska.

325 OPRAVY - inkasa a platby za opravy zboží, které nepřekočilo celní hranici (není zahrnuto ve skupině 1).

330 NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby spojené s pojištěním majetku a osob, tj. se všemi druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně zboží a služeb, životního a penzijního pojištění.

332 ŽIVOTNÍ A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby spojené s životním pojištěním (např. na dožití určitého věku nebo úmrtí) a s penzijním pojištěním.

335 FINANČNÍ SLUŽBY - inkasa a platby za finanční služby (kromě úroků) poskytované bankami a jinými finančními institucemi s výjimkou platebních titulů 330 a 332. Jedná se o služby ve vztahu ke klientům i bankám (poplatky za služby spojené např. s otevřením akreditivu, operacemi s cennými papíry a finančními deriváty, za vedení účtů, poskytování úvěrů, správu aktiv, cenných papírů apod.).

340 REKLAMA - inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění.

345 PRÁVNÍ, ÚČETNICKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s právními, účetnickými, auditorskými, konzultačními, manažerskými a podobnými službami.

348 NÁJEMNÉ - inkasa a platby za pronájem budov a zařízení (např. sezónní nájemné).

350 PRONÁJEM NEHMOTNÝCH STATKŮ - inkasa a platby za pronájem filmů, zvukových a obrazových záznamů a jiných nehmotných statků.

352 PRONÁJEM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - inkasa a platby za krátkodobý pronájem strojů a zařízení do 12 měsíců (dlouhodobý pronájem - nad 12 měsíců - se zahrnuje do skupiny 1).

355 VÝZKUM A VÝVOJ - inkasa a platby spojené s poskytováním služeb v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje.

360 AUTORSKÉ HONORÁŘE, LICENČNÍ POPLATKY AJ. - inkasa a platby spojené s využíváním nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy aj.

365 SLUŽBY VÝPOČETNÍ TECHNIKY A INFORMACÍ - inkasa a platby za veškeré služby poskytované v oblasti výpočetní techniky a informací (služby poskytované tiskovými aj. agenturami, předplatné novin a časopisů).

370 DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ ČR V ZAHRANIČÍ - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení v zahraničí (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí).

372 ZAHRANIČNÍ DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ V ČR - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení cizích států (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí).

375 VLÁDNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE - inkasa a platby v souvislosti se státními platy, včetně účasti v jednotkách OSN, NATO apod.

378 ZPROSTŘEDKOVACÍ SLUŽBY - inkasa a platby za zprostředkovatelské služby, např. provize, s výjimkou služeb zprostředkovaných bankami a finančními institucemi.

380 SLUŽBY OBCHODNÍ POVAHY - inkasa a platby za služby obchodní povahy (jako např. odborné expertizy, veletrhy, výstavy obchodního charakteru aj.) a jinde neuvedené služby.

382 AUDIOVIZUÁLNÍ SLUŽBY - inkasa a platby vztahující se k filmu, televizi, rozhlasu, magnetickým záznamům apod.

385 SLUŽBY V OBLASTI KULTURY, ZÁBAVY, SPORTU A REKREACE - inkasa a platby spojené se službami zaměřenými na kulturní, sportovní, rekreační, zábavnou, vzdělávací aj. činnost (např. knihovny, muzea, výstavy).

390 TECHNICKÉ SLUŽBY - inkasa a platby vztahující se ke službám technického charakteru (např. stavební dozor, konstrukce, architektura, design apod.).

392 SLUŽBY V OBLASTI TĚŽEBNÍHO A ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU - inkasa a platby spojené s těžbou a zpracováním surovin (geologický průzkum, dobývání surovin, těžba dřeva, jaderný odpad). Nezahrnují se inkasa a platby za právo těžit nerostné suroviny, využívat vnitrozemské vody apod. - viz platební titul 550.

395 ZASTOUPENÍ ČESKÝCH FIREM V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.

397 ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.

398 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ - inkasa a platby spojené s lékařským ošetřením, převody prostředků zdravotnickým zařízením do a ze zahraničí.

SKUPINA 4 PRACOVNÍ PŘÍJMY

Zahrnují se převody prostředků získané za pracovní činnost.

410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U KRÁTKODOBÉHO POBYTU - převody mezd, platů a jiných odměn získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí kratšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.

412 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U DLOUHODOBÉHO POBYTU - převody mezd, platů a jiných odměn získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí delšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.

SKUPINA 5 DŮCHODY Z MAJETKU A PODNIKÁNÍ

Skupina 5 zahrnuje inkasa a platby vyjadřující důchody plynoucí mezi tuzemci a cizozemci z finančních aktiv a pasiv.

510 VÝNOSY Z PŘÍMÝCH INVESTIC - inkasa a platby spojené s převodem podílu na zisku přímé investice určeného k rozdělení (tj. dividendy, tantiemy) a další formy podílu na zisku (např. čistý výnos z pronájmu nemovitostí).

520 VÝNOSY Z PORTFOLIOVÝCH INVESTIC - inkasa a platby spojené s převody výnosů z portfoliových investic, tj. dividendy aj.

530 ÚROKY - PŘÍMÉ INVESTICE - inkasované a placené úroky z úvěrů poskytovaných a přijímaných v rámci přímých investic.

532 ÚROKY - PORTFOLIOVÉ INVESTICE - inkasované a placené úroky z poskytovaných a přijímaných portfoliových investic (např. obligací).

535 ÚROKY Z FINANČNÍCH A OSTATNÍCH ÚVĚRŮ - inkasované a placené úroky z finančních a účelových úvěrů poskytovaných a přijímaných ve vztahu k zahraničním bankám a zahraničním finančním institucím a jiným subjektům. Zahrnují se i úroky z vládních úvěrů.

538 ÚROKY Z OBCHODNÍCH ÚVĚRŮ - inkasované a placené úroky z poskytnutých a přijatých úvěrů obchodního charakteru nezahrnutých v ceně zboží, tzn. ve skupině 1.

540 ÚROKY Z DEPOZIT - inkasované a placené úroky z depozit a termínovaných obchodů.

550 DŮCHODY Z PŮDY - inkasa a platby vyplývající z vlastnictví půdy, tj. nájemné z půdy zemědělské, zastavěné, z využívání volného prostranství, z půdy lesní, z využívání vnitrozemských vod a podzemních aktiv, tj. za právo těžit nerostné zdroje.

SKUPINA 6 PŘEVODY

Skupina 6 se týká běžných a kapitálových převodů jednostranného charakteru.

610 PŘEVODY - inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků jak fyzickým (např. věna, podpory, odškodnění), tak právnickým osobám. Zahrnují se dary do výše 10 tis. Kč včetně, dále např. poplatky za studijní pobyt v zahraničí, náhrady pojištění aj.

612 DĚDICTVÍ A DARY - inkasa a platby v souvislosti s převodem dědictví a darů kapitálového charakteru (nad 10 tis. Kč). Dary do výše 10 tis. Kč se zahrnují pod platební titul 610.

615 VÝŽIVNÉ - inkasa a platby plynoucí z převodů částek na výživné.

618 PENZE - inkasa a platby vyplývající ze starobních a jiných důchodů.

620 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM Z ROZPOČTU - inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtových prostředků.

622 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM MIMO ROZPOČET - inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z jiných než rozpočtových prostředků.

625 PŘEVODY V SOUVISLOSTI S VYSTĚHOVÁNÍM - převody prostředků v souvislosti s migrací obyvatelstva.

628 ZAHRANIČNÍ POMOC - inkasa a platby v souvislosti s dobrovolnými příspěvky mezinárodním a nevládním institucím, poskytovanými subvencemi, stipendii a dalšími formami finanční pomoci.

630 DOTACE - nenávratné dotace bankám a firmám určené výhradně na provozní účely (nezahrnují se půjčky, prostředky na navýšení základního jmění apod.).

632 POKUTY, PENÁLE - inkasa a platby v souvislosti s placením pokut, penále, soudních výloh, soudních poplatků a ostatních sankčních postihů.

635 DANĚ - inkasa a platby související s daňovými poplatky (např. daň dědická, darovací, daně na celnici z nákladní dopravy, pokud nejde o úhradu za službu podchycenou platebním titulem 225).

640 NÁKUP A PRODEJ PATENTŮ, LICENCÍ AJ. - inkasa a platby spojené s nákupen a prodejem nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy aj. Pod tímto platebním titulem (vládní sektor) se eviduje i nákup a prodej pozemků určený pro diplomatická zastoupení.

SKUPINA 7 TRANSAKCE S FINANČNÍMI AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

Skupina 7 se týká transakcí s finančními aktivy, které mají vztah k zahraničí.

710 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE - AKCIE - inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo depository shares tuzemcem v zahraničí. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.

712 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE - OSTATNÍ MAJETKOVÁ ÚČAST - inkasa a platby za nákup a prodej kmenového kapitálu s výjimkou akcií, který má charakter přímé investice, tuzemcem v zahraničí. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.

715 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE - DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých na dobu delší než 5 let majících charakter přímé investice.

718 ZAHRANIČNÍ PORTFOLIOVÉ INVESTICE - AKCIE - inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo depository shares tuzemcem v zahraničí. Jde o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl investora je menší než 10 % kmenového kapitálu podniku.

720 ZAHRANIČNÍ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních cenných papírů s výjimkou akcií se splatností do 1 roku (např. směnky, commercial papers, pokladniční a jiné poukázky, bankovní akcepty, depozitní certifikáty).

722 ZAHRANIČNÍ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních cenných papírů (úvěrové cenné papíry - např. obligace se splatností nad 1 rok, dluhopisy) s výjimkou akcií.

725 FINANČNÍ DERIVÁTY - inkasa a platby plynoucí z operací s finančními deriváty (prémie za opce, margins u futures a další poplatky spojené s finančními deriváty) vyjma vypořádání podkladového instrumentu, který se zařadí do příslušného platebního titulu podle charakteru provedené operace.

735 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky).

742 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (půjčka).

745 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky apod.).

748 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok bez uvedení účelu (půjčka). Zahrnují se i vládní úvěry dříve uváděné pod platebním titulem 748.

750 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností do 1 roku včetně. Zahrnují se i repo operace se splatností do 1 roku včetně.

752 DOTACE ÚČTŮ - dotace nostro účtů uskutečňované mezi tuzemskými a zahraničními korespondentskými bankami.

755 VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností nad 1 rok. Zahrnují se i repo operace se splatností nad 1 rok.

760 KONVERZE, ARBITRÁŽE A DALŠÍ OPERACE - inkasa a platby plynoucí ze ziskových a dalších operací s devizovými hodnotami (cizí měny, zahraniční cenné papíry, zlato). Zahrnují se dealingové operace ve vztahu k zahraničí.

770 ČLENSKÉ PODÍLY V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH - úhrada členských podílů v mezinárodních měnových a finančních organizacích.

790 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ CIZOZEMCE - inkasa a platby spojené s poskytnutím zajištění nebo plnění na základě vydání příkazu k zajištění za závazek cizozemce podle § 15 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

SKUPINA 8 TRANSAKCE S FINANČNÍMI PASIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

Skupina 8 se týká transakcí s finančními pasivy, které mají vztah k zahraničí.

810 TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE - AKCIE - inkasa a platby za nákup a prodej akcií v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.

812 TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE - OSTATNÍ MAJETKOVÁ ÚČAST - inkasa a platby za nákup a prodej kmenového kapitálu s výjimkou akcií, který má charakter přímé investice, cizozemcem v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.

815 TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE - DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY - čerpání a splácení úvěrů přijatých na dobu delší než 5 let majících charakter přímé investice.

818 TUZEMSKÉ PORTFOLIOVÉ INVESTICE - AKCIE - inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo depository shares cizozemcem v tuzemsku. Jde o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl investora je menší než 10 % kmenového kapitálu podniku.

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských cenných papírů se splatností do 1 roku s výjimkou akcií (např. směnky, commercial papers, pokladniční a jiné poukázky, bankovní akcepty, depozitní certifikáty).

822 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských cenných papírů (úvěrové cenné papíry - např. obligace se splatností nad 1 rok, dluhopisy), s výjimkou akcií.

825 FINANČNÍ DERIVÁTY - inkasa a platby plynoucí z operací s finančnímí deriváty (prémie za opce, margins u futures a další poplatky spojené s finančními deriváty) vyjma vypořádání podkladového instrumentu, který se zařadí do příslušného platebního titulu podle charakteru provedené operace.

835 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V TUZEMSKU - inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí cizozemcem v tuzemsku v rozsahu vymezeném devizovým zákonem.

840 PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ - čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky).

842 PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ - čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (půjčka).

845 PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ - čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky apod.).

848 PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ - čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší 1 roku bez uvedení účelu (půjčka). Zahrnují se i vládní úvěry dříve uváděné pod platebním titulem 848.

850 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - úložky a výběry včetně úroků (i bezhotovostní převody) z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností do 1 roku včetně.

852 DOTACE ÚČTŮ - dotace loro účtů uskutečňované mezi tuzemskými a zahraničními korespondentskými bankami.

855 VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - úložky a výběry včetně úroků (i bezhotovostní převody) z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností nad 1 rok.

SKUPINA 9 OSTATNÍ PŘEVODY NEZAHRNOVANÉ DO PLATEBNĚ-BILANČNÍCH VZTAHŮ

Ve skupině 9 se vykazují vzájemné vztahy tuzemských subjektů, zahraničních subjektů uskutečňované v cizí měně v tuzemsku nebo prostřednictvím zahraničních účtů korespondentských bank (vykazují pouze banky a pobočky zahraničních bank, platební tituly 950 a 952 může označit i klient.

910 PŘEVODY UVNITŘ BANKY - převody mezi pobočkami a centrálou banky (s výjimkou poboček tuzemských bank v zahraničí a poboček zahraničních bank v tuzemsku) nebo mezi účty v rámci jedné organizační jednotky příslušné banky.

920 PŘEVODY MEZI TUZEMSKÝMI BANKAMI - převody prostředků mezi bankami v tuzemsku.

922 MEZIBANKOVNÍ ÚVĚRY - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých mezi tuzemskými bankami v cizí měně.

925 MEZIBANKOVNÍ VKLADY - vklady a výběry mezibankovních depozit v cizí měně v tuzemsku.

930 PŘEVODY - převody peněžních prostředků v cizí měně mezi bankou a tuzemcem jiným než bankou (s výjimkou vkladů a výběrů prováděných na devizových účtech). Zahrnují se převody (bilanční) spojené s centrálním devizovým zdrojem.

932 POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ V CIZÍCH MĚNÁCH TUZEMCŮM - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých tuzemskou bankou tuzemci v cizí měně bez rozlišení účelu.

935 VKLADY A VÝBĚRY FYZICKÝCH OSOB U BANK - vklady a výběry hotovostí z devizových účtů fyzických osob tuzemců i cizozemců.

938 VKLADY A VÝBĚRY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB (PODNIKATELŮ) U BANK - vklady a výběry hotovostí z devizových účtů právnických a fyzických osob (podnikatelů) tuzemců i cizozemců. Bezhotovostní převody se označují příslušným platebním titulem ze skupin 1 až 8.

940 ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ FYZICKÝCH OSOB - na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.

942 ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.

945 DEVIZOVÝ TRH - nákupy a prodeje uskutečňované bankami na mezibankovním devizovém trhu.

950 PŘEVODY MEZI TUZEMCI - převody prostředků mezi tuzemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody prostředků mezi tuzemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.

952 PŘEVODY MEZI CIZOZEMCI - převody prostředků mezi cizozemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody prostředků mezi cizozemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.

970 KURZOVÉ ROZDÍLY - zahrnují rozdíl stavu devizové pozice k ultimu vykazovaného měsíce, počátečního stavu devizové pozice k 1. 1. běžného roku a rozdílu inkas a plateb za uplynulé období v přepočtu na Kč a případné saldo chyb.

972 KURZOVÉ ROZPĚTÍ - vyjádření kurzového rozdílu mezi kurzem nákup a kurzem střed a mezi kurzem prodej a kurzem střed.

999 ZPROSTŘEDKOVANÉ OPERACE - zahrnují inkasa a platby prováděné vůči zahraničí jiným peněžním ústavem.

Přesunout nahoru