Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 310/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky

Částka 93/1996
Platnost od 31.12.1996
Účinnost od 01.01.1997
Zrušeno k 01.12.1999 (266/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

310

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 18. prosince 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky

Ministerstvo obrany stanoví podle § 11 zákona č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 161/1995 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 včetně poznámky č. 1) zní:

"(1) Vojákům v základní (náhradní) službě (dále jen "vojáci v základní službě") náleží služné podle dosažených vojenských hodností1) v těchto měsíčních částkách:

vojín.........................................................380 Kč,
svobodník.................................................440 Kč,
desátník....................................................550 Kč,
četař .........................................................600 Kč,
rotný ........................................................650 Kč,
rotmistr ....................................................750 Kč,
podporučík ...............................................800 Kč.

1) § 4 písm. a) až d) zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 228/1991 Sb.".

2. Poznámka č. 2) zní:

"2) § 5 zákona č. 76/1959 Sb., ve znění zákona č. 228/1991 Sb.".

3. V § 3 odst. 3 na konci věty se tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "nejdéle však do dne propuštění ze základní (náhradní) služby včetně, kdy příplatky náleží jen za dny výkonu těchto činností nebo služby.".

4. § 4 včetně poznámek č. 4a) a 4b) zní:

"§ 4

(1) Peněžní náležitosti náleží po dobu výkonu základní (náhradní) služby.4a)

(2) Podmínky nároku na peněžní náležitosti voják v základní (náhradní) službě nesplňuje po dobu zameškanou zběhnutím nebo svémocným odloučením.4b)

(3) Vyplacené peněžní náležitosti se nevracejí, i když nárok na ně zcela nebo zčásti zanikl, s výjimkou, kdy nejsou splněny podmínky nároku na peněžní náležitosti podle odstavce 2.

4a) § 27 odst. 2, § 28 odst. 3 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění zákona č. 188/1993 Sb.

4b) § 40 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1949 Sb., ve znění zákona č. 164/1992 Sb.".

5. § 5 odst. 2 zní:

"(2) Vojákům povolaným ze zálohy v kategoriích praporčíků, důstojníků a generálů náleží služné podle dosažené vojenské hodnosti v měsíčních částkách:

rotmistr ....................................................750 Kč,
nadrotmistr, podporučík............................800 Kč,
podpraporčík ............................................850 Kč,
praporčík, poručík ....................................900 Kč,
nadpraporčík.............................................950 Kč,
nadporučík ...............................................1000 Kč,
kapitán .....................................................1100 Kč,
major........................................................1200 Kč,
podplukovník ...........................................1300 Kč,
plukovník .................................................1400 Kč,
generálmajor.............................................1600 Kč,
generálporučík ..........................................1800 Kč,
generálplukovník ......................................2000 Kč.“.

6. V § 5 odst. 7 se za slova "ze zálohy se" vkládá slovo "obdobně".

7. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Žákům vojenských středních škol,6) kteří nejsou vojáky v činné službě, (dále jen "žáci") náleží kapesné ve výši 200 Kč měsíčně. Náčelník vojenské střední školy zvýší na základě studijních výsledků kapesné:

a) do částky 300 Kč měsíčně žákům, kteří dosáhli celkového hodnocení "prospěl velmi dobře",

b) do částky 350 Kč měsíčně žákům, kteří dosáhli celkového hodnocení "prospěl s vyznamenáním".".

8. V § 7 odst. 2 písm. d) se za slovo "studentům" vkládají slova "a žákům" a na konci se tečka nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno e), které zní:

"e) při výcviku s výbušninami nebo při výcviku pod vodou, při němž je nezbytné použít potápěcí přístroj, ve výši 30 Kč za hodinu; celková doba se stanoví součtem jednotlivých dob za kalendářní měsíc, přičemž doba, která přesáhne 30 minut, se započte jako celá hodina.".

9. § 8 odst. 1 se doplňuje písmenem e), které zní:

"e) do průměru 3,0 ve výši 100 Kč,".

Na konci odstavce se připojuje tato věta: "V prvním semestru, a pokud student v další službě8) nesplní povinnosti za předchozí semestr, náleží mu v novém semestru studijní přídavek podle písmene e) do konce kalendářního měsíce, v němž povinnosti za předchozí semestr splnil.".

10. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky č. 8a) zní:

"(2) Studentům v další službě8) při studiu, které podle statutu vysoké školy8a) trvá déle než pět let, náleží studijní přídavek podle odstavce 1 za předchozí semestr.

8a) § 28 odst. 1 písm. c) zákona č. 172/1990 Sb.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

11. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

Na studenty a žáky se po dobu výkonu základní (náhradní) a další služby8) vztahuje obdobně ustanovení § 4 této vyhlášky.".

12. § 9 odst. 1 zní:

"(1) Studentům denního studia, kteří před zahájením studia vykonávali službu vojáka z povolání po dobu kratší šesti měsíců, náleží po dobu studia hodnostní příplatek podle dosažené vojenské hodnosti stanovený zvláštním předpisem10) a studijní přídavek ve výši:

1000 Kč měsíčně v 1. ročníku,
1200 Kč měsíčně ve 2. ročníku,
1400 Kč měsíčně ve 3. ročníku,
1600 Kč měsíčně ve 4. a dalších ročnících.".

13. V § 9 odst. 2 se v první větě slova "kterým se před zahájením studia vyplácel plat podle zvláštního předpisu,10)" nahrazují slovy "kteří před zahájením studia vykonávali službu vojáka z povolání po dobu nejméně šesti měsíců,", ve čtvrté větě se za slovo "náleží" vkládají slova "zvláštní příplatek12) ve výši 500 Kč a" a slovo "desátého" se nahrazuje slovem "nejvyššího".

14. V § 9 odst. 5 se na konci připojuje tato věta: "Pokud student nesplní povinnosti za předchozí semestr, nenáleží mu v novém semestru zvýšení studijního přídavku do konce kalendářního měsíce, v němž povinnosti za předchozí semestr splnil.".

15. § 9 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Studijní přídavek podle odstavce 2 se zvyšuje u studentů postgraduálního studia11) o 1000 Kč měsíčně.".

16. V § 10 odst. 1 se ve druhé větě slovo "desátého" nahrazuje slovem "nejvyššího".

17. V § 10 odst. 3 se číslo "36" nahrazuje číslem "60" a číslo "64" se nahrazuje číslem "40".

18. V § 15 odst. 8 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "přičemž doba přesahující 15 dní se považuje za celý kalendářní měsíc; k době 15 dní a kratší se nepřihlíží.".

19. V části první název hlavy páté zní:

"POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD PŘI SLUŽEBNÍCH CESTÁCH, ODVELENÍ, PŘEMÍSTĚNÍ, PŘESTĚHOVÁNÍ A VYSLÁNÍ KE STUDIU V ZAHRANIČÍ".

20. V § 17 odst. 2 se slova "místo trvalého pobytu vojáka anebo jinou obec, v níž" nahrazují slovy "jiné místo, v němž".

21. § 18 odst. 2 písm. b) zní:

"b) náhrada jízdních výdajů podle § 27 odst. 4 až 6 této vyhlášky za cesty k návštěvě rodiny do místa trvalého pobytu nebo mezi velitelem vojenského útvaru a vojákem předem dohodnutého pobytu rodiny a zpět, je-li to hospodárnější, trvá-li služební cesta více než sedm po sobě následujících kalendářních dnů, a to jednou týdně.".

22. V § 19 odst. 2 se v poslední větě vypouštějí slova "do hodnosti četaře včetně".

23. V § 24 se slovo "městskou" nahrazuje slovem "místní".

24. V § 26 odst. 1 písm. c) se za slovo "bytu" vkládají slova "v místě pravidelného pracoviště".

25. V § 26 odst. 4 písm. h) se za slovem "rodinou" vypouštějí slova "v místě pravidelného pracoviště".

26. V § 27 odst. 2 se na začátek věty vkládají tato slova: "Vojákovi v další službě,8)".

27. V § 27 odst. 4 druhá věta zní: "Příplatek za vlak vyšší kvality včetně místenky nebo náhrada za použití dálkového autobusu včetně místenky se hradí při vzdálenosti nejméně 101 km jedním směrem a dále se hradí jízdní výdaje za místní hromadnou dopravu při přestupu z jednoho hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy na jiný.".

28. V § 28 odst. 1 písm. a) se na konci za slovo "dojíždění" připojují tato slova: "podle § 27 odst. 4 a 6 této vyhlášky".

29. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

"§ 28a

Pokud vojenská správa neposkytla ubytování v místě pravidelného pracoviště a není možný denní návrat do místa trvalého pobytu, náleží vojákovi z povolání náhrada prokázaných jízdních výdajů za cesty z místa ubytování stanoveného vojenskou správou do místa pravidelného pracoviště. Náhrady jízdních výdajů náleží podle § 27 odst. 4 a 6 této vyhlášky.".

30. V § 29 odst. 1 se čárka za slovy "Ministerstvo obrany" nahrazuje slovem "a", slova "a příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem obrany" se vypouštějí; v písmenech a) až c) částky "1300 Kč" se nahrazují částkami "2000 Kč" a v písmenu d) částka "650 Kč" se nahrazuje částkou "1000 Kč".

31. V § 29 odst. 2 se slova "dohodou o užívání bytu" nahrazují slovy "smlouvou o nájmu bytu".

32. V § 29 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Pokud se do vlastního domu nebo do vlastního bytu stěhuje více vojáků z povolání, náleží příspěvek při přestěhování jen jednomu vlastníkovi domu nebo vlastníkovi bytu.".

33. V § 34 se slova "odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "odst. 1 a 2".

34. V části první hlavě páté se za oddíl třetí vkládá nový oddíl čtvrtý, který včetně nadpisu zní:

"Oddíl čtvrtý

Náhrady při vyslání ke studiu v zahraničí

§ 35a

Druhy náhrad

Vojákovi z povolání vyslanému ke studiu v zahraničí náleží:

a) náhrada jízdních výdajů,

b) náhrada výdajů za ubytování,

c) náhrada nutných vedlejších výdajů.

§ 35b

Náhrada jízdních výdajů

(1) Vojákovi z povolání vyslanému ke studiu v zahraničí náleží náhrada jízdních výdajů podle § 19 odst. 2, popřípadě podle § 34 této vyhlášky:

a) při zahájení a ukončení studia do místa studia a zpět do České republiky,

b) při délce studia nad šest měsíců po ukončení každých šesti měsíců studia za cestu do České republiky a zpět,

c) v průběhu studia z důvodů vážného onemocnění nebo úrazu vojáka z povolání nebo vážného onemocnění, úrazu nebo úmrtí rodinného příslušníka za cestu do České republiky a zpět.

(2) Vysílající orgán předem dohodne s vojákem z povolání vysílaným ke studiu v zahraničí druh dopravního prostředku, rozsah a výši náhrady.

§ 35c

Náhrada výdajů za ubytování

Vojákovi z povolání vyslanému ke studiu v zahraničí náleží náhrada prokázaných výdajů za ubytování, pokud nebylo ubytování poskytnuto bezplatně v místě studia.

§ 35d

Náhrada nutných vedlejších výdajů

Vojákovi z povolání vyslanému ke studiu v zahraničí náleží náhrada nutných vedlejších výdajů obdobně podle § 22 této vyhlášky. Vysílající orgán předem dohodne s vojákem z povolání vysílaným ke studiu v zahraničí rozsah a výši náhrad na nutné vedlejší výdaje.".

35. § 42 odst. 6 zní:

"(6) Žákům se po dobu výkonu základní (náhradní) služby poskytují výstrojní náležitosti podle § 41 této vyhlášky s výjimkou výstrojních součástek, které jim byly vydány před výkonem základní (náhradní) služby a které po zániku nároku na vystrojení přecházejí do vlastnictví.".

36. § 46 odst. 1 včetně poznámky č. 25a) zní:

"(1) Vojákům z povolání náleží při prvním ustanovení do funkce,25a) pro jejíž výkon je nařízeno převážné používání občanského oděvu, jednorázová finanční náhrada na jeho pořízení ve výši 80 % hodnoty základní výbavy.

25a) § 10 odst. 2 zákona č. 76/1959 Sb., ve znění zákona č. 226/1992 Sb.".

37. V § 46 odst. 2 se slova "které vyžadují" nahrazují slovy "pro jejichž výkon je nařízeno převážné".

38. V § 46 odst. 4 písm. g) se slova "anebo jim byla udělena dovolená bez nároku na peněžní náležitosti" vypouštějí.

39. V § 54 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "s výjimkou služebních cest vojáků z povolání.".

40. V § 56 písm. b) se slova "denního studia, kteří jsou vojáky v činné službě a kterým se před zahájením studia nevyplácel plat jako vojákům z povolání," nahrazují slovy "uvedeným v § 8 odst. 1 a v § 9 odst. 1 této vyhlášky".

41. § 61 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Studentům leteckého směru se poskytuje bezplatný odběr stravy od prvního dne měsíce, ve kterém je plánováno zahájení letové přípravy, do jejího přerušení nebo ukončení.".

42. V § 64 se vypouští označení odstavce 1.

43. V § 65 písm. g) a h) se za slova "letce" vkládají slova "a studenty leteckého směru".

44. V § 67 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Výkonným výsadkářům - vojákům z povolání, kteří vykonávají funkci výsadkové odbornosti u leteckých útvarů a konají praktický výsadkářský výcvik, se finanční náhrada vyplácí ve výši peněžní hodnoty stravní dávky podle § 64 písm. e) této vyhlášky.".

45. V § 68 odst. 1 se za slova "jen za přídavky" vkládá písmeno "C,".

46. V § 69 odst. 1 se za slovo "vojákům" připojuje čárka a vkládá slovo "studentům".

47. V § 75 odst. 1 písm. c) se slova "do zdravotnických zařízení a zpět, konají-li se" vypouštějí.

48. V § 75 odst. 2 se za slovo "cestu" vkládají slova "z místa trvalého pobytu nebo pravidelného pracoviště" a poslední věta se vypouští.

49. § 75 odst. 3 včetně poznámky č. 27) zní:

"(3) Jestliže voják z povolání a student v další službě uskuteční rekreační pobyt v zařízeních Ministerstva obrany nebo Armády České republiky nebo jestliže mu byla hrazena část nákladů na rekreační pobyt z fondu kulturních a sociálních potřeb,27) poskytne se přeprava jednou v kalendářním roce i jeho rodinným příslušníkům do místa určeného nástupu na rekreační pobyt a zpět. Při rekreačním pobytu v zahraničí se přeprava poskytuje jen do pohraniční přechodové stanice Českých drah, silničního hraničního přechodu nebo do místa odletu letadla anebo do místa určeného k nástupu na rekreační pobyt v České republice a zpět.

27) § 7 vyhlášky Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.".

50. V § 75 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Přeprava se poskytne buď podle odstavce 2, nebo podle odstavce 3 jednou v kalendářním roce. Je-li voják z povolání a student v další službě odvolán z řádné dovolené nebo přerušil-li mu ji velitel vojenského útvaru, poskytne se přeprava v témže kalendářním roce znovu.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

51. § 76 odst. 1 včetně poznámky č. 28) zní:

"(1) Náhrada jízdních výdajů při cestách do zdravotnických zařízení, na preventivní rehabilitaci28) a při přestěhování se poskytne ve výši podle § 19 odst. 2 a § 20 odst. 5 této vyhlášky.

28) § 28a zákona č. 76/1959 Sb., ve znění zákona č. 65/1978 Sb.".

52. V § 76 odst. 2 se za slovem "vlaku" připojují tato slova: "nebo autobusu".

53. § 76 odst. 3 zní:

"(3) Při prokazování jízdních výdajů se postupuje obdobně podle § 24 této vyhlášky.".

54. V § 77 odst. 1 se za slovy "základní" vypouštějí slova "vojenské".

55. V § 79 odst. 1 písm. a) se slova "kterému se poskytuje náhrada podle § 25 písm. a)" nahrazují slovy "který splňuje podmínky podle § 26".

56. V příloze č. 2 v sloupci Druh potravin, v položce Přísady, nápoje se ve sloupci A číslo "0,5" nahrazuje číslem "300", ve sloupcích B a C se doplňuje číslo "300", ve sloupci D se číslo "7" nahrazuje číslem "350", ve sloupci E se číslo "0,5" nahrazuje číslem "300" a ve sloupci F se doplňuje číslo "500".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.


Ministr:
JUDr. Výborný v. r.

Přesunout nahoru