Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 303/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě

Částka 92/1996
Platnost od 13.12.1996
Účinnost od 13.12.1996
Zrušeno k 01.07.2005 (224/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

303

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 4. prosince 1996

o školách v přírodě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 13 písm. a) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a podle § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.:


§ 1

Vysílání dětí a žáků do škol v přírodě

(1) Výjezdy dětí a žáků1) (dále jen "žáci") do škol v přírodě2) lze uskutečnit v průběhu celého školního roku, a to nejvýše dvakrát ročně. Délka jednoho pobytu žáků ve škole v přírodě trvá maximálně 14 dnů.

(2) K zařazení žáka do školy v přírodě je třeba písemného souhlasu zákonného zástupce nebo osoby, v jejíž péči žák je (dále jen "zákonný zástupce"). Ředitel vysílající školy nebo předškolního zařízení projedná se zákonným zástupcem žáka před výjezdem způsob individuálního odvozu žáka ze školy v přírodě před stanoveným termínem návratu, pokud to budou vyžadovat zvláštní okolnosti, zejména onemocnění žáka.

(3) Do školy v přírodě nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen, a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Dokladem o těchto skutečnostech je písemné prohlášení zákonného zástupce, že žák není nemocen, že mu lékař nenařídil karanténní opatření a že mu není známo, že by žák v posledním týdnu před výjezdem přišel do styku s osobami nemocnými přenosnou chorobou.

§ 2

Pobyt žáků ve škole v přírodě

(1) Pobyt žáků ve škole v přírodě se uskutečňuje:

a) v objektech trvale sloužících k tomuto účelu,

b) v objektech sloužících k tomuto účelu přechodně, které splňují hygienické podmínky a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky a nacházejí se v oblasti, která je pro ozdravnou funkci školy v přírodě vhodná.3)

(2) Pobyt žáků ve škole v přírodě organizují vysílající školy nebo předškolní zařízení na základě předem uzavřené písemné smlouvy.

(3) Ředitel vysílající školy nebo předškolního zařízení upraví v případě výjezdu do objektu, který není stálou školou v přírodě, učební plán školy s přihlédnutím k místním podmínkám tak, aby souběžně s výchovou a výukou mohlo být dosaženo ozdravného účinku.

(4) Ředitel vysílající školy nebo předškolního zařízení zabezpečí při výjezdu do školy v přírodě odborně i zdravotně způsobilý doprovod v takovém počtu, aby byla zajištěna výchova a výuka žáků, včetně žáků se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle příslušných právních předpisů.4)

(5) Vysílající školy nebo předškolní zařízení mohou ze závažných rodinných důvodů zaměstnance vysílaného do školy v přírodě souhlasit s účastí jeho dítěte, i když není žákem vysílané třídy, školy nebo předškolního zařízení.

§ 3

Stravování

(1) Stravování žáků5) a zaměstnanců6) ve školách v přírodě se řídí zvláštními předpisy.

(2) Zvýšený kalorický výdej při pobytu ve škole v přírodě může být zohledněn ve smlouvě (§ 2 odst. 2). Smluvně zajištěný finanční normativ na nákup potravin pro žáky a zaměstnance nemůže být nižší než normativ podle zvláštního předpisu.5)


§ 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 102/1989 Sb., o školách v přírodě.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 16 odst. 2 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb.

2) § 16 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb.

3) Např. vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost.

4) Např. § 49 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 2 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, § 206 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášek č. 134/1993 Sb., č. 276/1993 Sb. a č. 20/1995 Sb.

6) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.

Přesunout nahoru