Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 278/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 83/1996
Platnost od 14.11.1996
Účinnost od 14.11.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

278

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 24. října 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 263/1992 Sb. a zákona č. 238/1995 Sb., a podle § 71 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. l) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m) úkony v řízení konkursním a vyrovnacím s výjimkou jednání a s výjimkou usnesení o prohlášení konkursu a rozvrhového usnesení.".

2. V § 6 odst. 3 písm. g) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) úkony v řízení konkursním a vyrovnacím s výjimkou jednání a s výjimkou usnesení o prohlášení konkursu a rozvrhového usnesení.".

3. V § 8 se za slova "obchodního rejstříku lze" vkládají tato slova: "u soudu".

4. § 34 včetně poznámky č. 7) zní:

"§ 34

(1) Soud ustaví správcem konkursní podstaty, zvláštním správcem, vyrovnacím správcem nebo zástupcem správce (dále jen "správce") osobu zapsanou v seznamu správců podle zvláštního předpisu7) s přihlédnutím k sídlu nebo trvalému pobytu takové osoby ve vztahu k sídlu dlužníkova podniku nebo místu podnikání dlužníka.

(2) Při výběru správce soud dbá, aby povaha případu byla přiměřená možnostem a schopnostem správce; dbá rovněž o rovnoměrné vytížení správců zapsaných v seznamu správců.

7) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 583/1992 Sb. a vyhlášky č. 277/1996 Sb.".

5. Poznámka č. 8) se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Kalvoda v. r.

Přesunout nahoru