Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 275/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ

Částka 80/1996
Platnost od 01.11.1996
Účinnost od 11.10.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

275

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 1995 byla ve Furth im Wald podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dnem 11. října 1996.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

o vzájemné pomoci celních správ

Česká republika a Spolková republika Německo,

na základě Smlouvy ze dne 27. února 1992 mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrem sousedství a přátelské spolupráci,

vedeny úmyslem rozvíjet a upevňovat sousedské vztahy i cestou těsné spolupráce v celních záležitostech,

v úsilí usnadňovat a urýchlovat cestovní a zbožový styk přes státní hranice spoluprací obou celních správ,

vedeny úvahou, že porušování celních předpisů je na újmu ekonomických a finančních zájmů, a

v přesvědčení, že dodržování celních předpisů a potírání porušování celních předpisů lze vzájemnou spoluprací celních správ úspěšněji rozvíjet,

se dohodly takto:

Článek 1

Rozsah použití

(1) Celní správy obou smluvních stran si v rámci svých působností podle vnitrostátních právních předpisů vzájemně poskytují podporu podle této smlouvy s cílem:

a) usnadnit a urýchlit cestou spolupráce cestovní a zbožový styk přes státní hranice;

b) zajistit přesné vybírání cel, daní a ostatních dovozních a vývozních dávek;

c) zabraňovat porušování celních předpisů, zjišťovat a potírat je.

(2) Spolupráce v rámci právní pomoci, jakož i na zaklade jiných smluvních závazků zůstává touto smlouvou nedotčena.

Článek 2

Vymezení pojmů

(1) „Celními předpisy" ve smyslu této smlouvy se rozumějí všechny právní a správní předpisy o dovozu, vývozu a tranzitu zboží, týkající se cel, daní nebo jiných dovozních a vývozních dávek, náhrad nebo zákazů, omezení a kontrol zbožového styku přes státní hranice.

(2) „Celními správami" se ve smyslu této smlouvy v České republice rozumí Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel a ve Spolkové republice Německo Spolková celní správa.

(3) „Porušováním celních předpisů" ve smyslu této smlouvy se rozumí jak porušování celních předpisů, tak i pokusy o jejich porušování.

(4) „Omamnými látkami" jsou ve smyslu této smlouvy látky spadající pod Jednotnou úmluvu o omamných látkách, podepsanou v New Yorku dne 30. března 1961, vždy v příslušném platném znění.

(5) „Psychotropními látkami" jsou ve smyslu této smlouvy látky spadající pod Úmluvu o psychotropních látkách, podepsanou ve Vídni dne 21. února 1971, vždy v příslušném platném znění.

Článek 3

Usnadnění celních formalit

Celní správy smluvních stran podle ustanovení této smlouvy spolupracují a činí v rámci vnitrostátních právních předpisů po vzájemné dohodě potřebná opatření s cílem zjednodušit celní formality, a tím usnadnit a urychlit cestovní a zbožový styk mezi oběma stranami. Kompetence Evropské unie zůstávají nedotčeny.

Článek 4

Poskytování potvrzení, výměna zkušeností

(1) Celní správy smluvních stran si na dožádání vzájemně poskytují všechna potvrzení, jimiž se dokládá, že zboží vyvážené z výsostného území jedné smluvní strany bylo řádně dovezeno na výsostné území druhé smluvní strany; v potvrzeních se v případě potřeby uvádí způsob a údaje o celním řízení, v jehož rámci bylo zboží projednáno.

(2) Celní správy smluvních stran si na dožádání vzájemně poskytují informace o tom, zda jsou listiny a písemnosti předkládané celním orgánům pravé a obsahově správné.

(3) Celní správy smluvních stran

a) si vyměňují zkušenosti o své činnosti, jakož i o nových prostředcích a metodách při porušování celních předpisů;

b) se vzájemně informují o podstatných změnách svých celních předpisů a o používání technických prostředků svými celními správami a projednávají další otázky oboustranného zájmu.

Článek 5

Potíraní podloudnictví s omamnými a psychotropními látkami

(1) Celní správy smluvních stran si pro zintenzivnění zabraňování, zjišťování a potírání případů pašování a nelegálního obchodu s omamnými a psychotropními látkami vzájemně i bez dožádání poskytují co nejrychleji veškeré informace o

a) osobách, o nichž je známo nebo které jsou podezřelé z toho, že se zabývají pašováním omamných a psychotropních látek;

b) prostředcích pozemní, vodní a letecké dopravy, o nichž je známo nebo které jsou v podezření, že jsou využívány k pašování omamných a psychotropních látek.

(2) Celní správy smluvních stran si vzájemně i bez vyzvání poskytují veškeré informace o metodách pašování a postupech používaných při nelegálním obchodu s omamnými a psychotropními látkami, jakož i o úspěších nových kontrolních metod.

(3) Informace, sdělení a písemnosti získané podle odstavců 1 a 2 se předávají, pokud je to nutné, dalším orgánům činným v trestním řízení, které se zabývají potíráním narkomanie a nelegálního obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

Článek 6

Poskytování informací

(1) Celní správy smluvních stran si vzájemně na dožádání - zvláště zasíláním zpráv, zápisů nebo ověřených kopií písemností a jiných podkladů - poskytují veškeré dostupné informace o

a) okolnostech sloužících k zajištění přesného vybíraní cla, daní a jiných dovozních a vývozních dávek a k dodržování celních předpisů;

b) dokonaných nebo zamýšlených činech porušujících celní předpisy nebo směřujících k porušování celních předpisů dožadující smluvní strany.

(2) Celní správy smluvních stran si vzájemně i bez vyzvání poskytují co nejrychleji veškeré informace o porušování těch celních předpisů, na jejichž potírání je zvláště naléhavý veřejný zájem.

Článek 7

Doručování nebo oznamování písemností

(1) Na dožádání celní správy jedné smluvní strany doručí nebo oznámí celní správa druhé smluvní strany při dodržení platných právních předpisů příjemci veškerá rozhodnutí a další písemnosti dožadujících celních orgánů týkající se uplatňování celních předpisů.

(2) Při dožádání o doručení nebo oznámení rozhodnutí nebo dalších písemností není na rozdíl od článku 9 nutné vylíčení skutkové podstaty.

(3) Doručení nebo oznámení rozhodnutí nebo dalších písemností se potvrdí potvrzenkou o přijetí příjemcem s uvedením data doručení nebo oznámení nebo potvrzením dožádaného orgánu o formě a datu doručení nebo oznámení.

Článek 8

Vyšetřování

(1) Na dožádání celní správy jedné smluvní strany provádí celní správa druhé smluvní strany přezkoumání, zjišťování nebo vyšetřování podle postupů uvedených v článku 1 písm. b) a c).

(2) Výsledek přezkoumání, zjišťování a vyšetřování je sdělován dožadující celní správě podle článku 6 odst. 1.

Článek 9

Forma a obsah dožádání

(1) Dožádání je třeba podat písemně, přičemž je podle možnosti třeba přiložit překlad do úředního jazyka dožádané strany. Písemnosti potřebné k jeho provedení včetně případných zásadních nařízení nebo rozhodnutí příslušného orgánu, které jsou základem dožádaní, je třeba připojit v originálním vyhotovení nebo v ověřené kopii.

(2) Dožádání nebo písemnosti podle odstavce 1, které je nutno připojit, obsahují tyto údaje:

a) celní úřad zahajující řízení, které je předmětem dožádání;

b) druh řízení;

c) předmět a důvod dožádání;

d) jména, osobní údaje a adresy osob zúčastněných na řízení;

e) stručné vylíčení skutkové podstaty s jejím právním posouzením.

Článek 10

Jednání orgánů a příslušnost

(1) K pomoci, která je předmětem této smlouvy, dochází bezprostředně mezi celními správami smluvních stran.

(2) Není-li dožádaná celní správa pro vyžádanou pomoc příslušná, postupuje dožádání příslušnému orgánu se souhlasem dožadující celní správy.

Článek 11

Vyřizování dožádání

(1) Při realizaci podpůrných opatření a vyřizování dožádání se používají právní předpisy dožádané smluvní strany. Přitom jedním ze způsobů poskytování informací je předávání kopií písemností a dalších podkladů. Při přezkoumávání a vyšetřování postupuje dožádaná celní správa - bez donucovacích opatření jako zabavování a prohlídky - tak, jako by plnila vlastní úkoly.

(2) Nelze-li dožádání vyhovět, je třeba dožadující orgán o tom s uvedením důvodů a jinak známých okolností, které by pro pokračování v dané věci mohly mít význam, vyrozumět.

Článek 12

Používání poskytnutných informací

Celní správy smluvních stran smějí používat informace a písemnosti získané podle této smlouvy jako důkazní prostředky výlučně ve vnitřním řízení celních orgánů, jakož i při soudním řízení včetně řízení vedených státním zastupitelstvím nebo pod jeho dohledem. Důkazní hodnota těchto informací a písemností, jakož i jejich využití před soudem se řídí vnitrostátními právními předpisy.

Článek 13

Ochrana údajů

Pokud jsou na základě této smlouvy v souladu s vnitrostátními právními předpisy předávány osobní údaje, platí dále uvedená ustanovení:

1. Použití údajů příjemcem je přípustné jen k uvedenému účelu a za podmínek stanovených předávající celní správou.

2. Příjemce informuje předávající celní správu na její žádost o použití předaných údajů a o výsledcích tím získaných.

3. Osobní údaje se smějí předávat výlučně příslušným celním orgánům, jakož i orgánům činným v trestním řízení. Další předávání jiným místům se smí uskutečnit jen s předchozím souhlasem předávající celní správy.

4. Předávající celní správa je povinna dbát na správnost údajů, jež mají byt předány, jakož i na jejich potřebnost a úměrnost ve vztahu ke sledovanému účelu předání. Přitom je třeba respektovat zákazy pro předávání údajů stanovené příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Zjistí-li se, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které nesměly byt předány, je třeba to příjemci neprodleně sdělit. Ten je povinen provést jejich opravu nebo údaje zničit.

5. Dotčené osobě je třeba na žádost poskytnout informaci o údajích k ní existujících, jakož i informaci o zamýšleném účelu jejich použití. Povinnost k jejímu poskytnutí není dána, jestliže se po uvážení ukáže, že veřejný zájem na neposkytnutí takovéto informace převažuje nad zájmem dotčené osoby na jejím sdělení. Jinak se řídí právo dotčené osoby na poskytnutí informací o údajích k ní existujících vnitrostátními právními předpisy té smluvní strany, od které je informace vyžadována.

6. Předávající celní správa upozorní při předání údajů na lhůty stanovené jejími právními předpisy pro výmaz těchto údajů. Nezávisle na těchto lhůtách je nutno předané osobní údaje zničit, jakmile pomine důvod jejich potřeby.

7. Bude-li osoba v důsledku předání údajů v rámci výměny podle této smlouvy poškozena protiprávním jednáním, odpovědnost za škodu nese přijímající smluvní strana podle svých vnitrostátních právních předpisů. Ve vztahu k poškozenému se nemůže odvolávat na to, že škoda byla způsobena předávající smluvní stranou.

8. Celní správy smluvních stran jsou povinny zanést předání a příjem osobních údajů do evidence a předané osobní údaje účinně chránit před neoprávněným přístupem k nim, jejich neopravnými změnami a neoprávněným poskytnutím.

Článek 14

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

(1) Je-li dožádaná celní správa toho názoru, že vyřízení dožádání by mohlo být na újmu suverenity, bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných podstatných zájmů jejího státu, může pomoc zcela nebo částečně odepřít anebo ji vázat na dodržení určitých podmínek.

(2) Je-li podáno dožádaní o pomoc, kterou by dožadující celní správa v opačném případě nemohla poskytnout, je na to třeba v dožádání upozornit. Dožádaná celní správa může zvážit, zda takovému dožádání vyhoví.

Článek 15

Náklady

Celní správy smluvních stran si vzájemně neúčtují náklady s výjimkou nákladů za svědky a znalce, jakož i za překladatele a tlumočníky, kteří nejsou zaměstnanci státní správy.

Článek 16

Provádění smlouvy

Celní správy smluvních stran sjednají a vydají prováděcí předpisy k této smlouvě. V nich také bude po vzájemné dohodě stanoveno, o které informace podle článku 6 odst. 2 je zvláště naléhavý veřejný zájem.

Článek 17

Nabytí a doba platnosti, vypovězení

(1) Tato smlouva vstoupí v platnost jeden měsíc po dni, ve kterém si vlády smluvních stran vzájemně sdělí, že všechny potřebné vnitrostátní předpoklady pro vstup smlouvy v platnost byly splněny.

(2) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Smlouva může být vypovězena každou smluvní stranou písemně ve lhůtě dvanácti měsíců.

Dáno ve Furth im Wald dne 19. května 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Ing. Ivan Kočárník CSc. v. r.

Za Spolkovou republiku Německo:
Dr. Theo Waigel v. r.
Dr. Hartmut Hillgenberg v. r.

Přesunout nahoru