Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 273/1996 Sb.Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Částka 80/1996
Platnost od 01.11.1996
Účinnost od 01.11.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

273

ZÁKON

ze dne 11. října 1996

o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování.

(2) Sídlem Úřadu je Brno.

(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

(4) S funkcí předsedy Úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí.

(5) Funkční období předsedy Úřadu je 6 let.

(6) Předseda Úřadu se může své funkce vzdát.

(7) Výkon funkce předsedy Úřadu končí

a) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného rozhodnutí o odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném rozhodnutí o odvolání nebo vzdání se funkce,

b) uplynutím jeho funkčního období,

c) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.

(8) Předsedu Úřadu lze odvolat z funkce, jen

a) nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců, nebo

b) narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost Úřadu.

(9) Předseda úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

(10) Předsedu zastupují 3 místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

(11) Předseda Úřadu a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

§ 2

Úřad:

a) vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže,

b) vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek,

c) vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 187/1999 Sb. Čl. II

U předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává funkci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, začíná běžet šestileté funkční období podle § 1 odst. 5 zákona č. 273/1996 Sb., ve znění tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru