Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 267/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou

Částka 78/1996
Platnost od 18.10.1996
Účinnost od 03.01.1996
Zrušeno k 01.05.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

267

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 1995 byla v Nikósii podepsána Obchodní dohoda mezi Českou republikou a Kyperskou republikou.

Dohoda na základě svého článku 9 vstoupila v platnost dnem 3. ledna 1996. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Kyperskou republikou Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou ze dne 30. června 1978 vyhlášená pod č. 51/1979 Sb.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi Českou republikou a Kyperskou republikou

Vláda České republiky a vláda Kyperské republiky (dále jen „smluvní strany“)

- uznávajíce, že dlouhodobé obchodní vztahy jsou v zájmu obou států, a

- přejíce si podporovat a rozvíjet hospodářské vztahy mezi oběma státy a zvláště napomáhat dalšímu zvyšování vzájemného obchodu na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany vynaloží veškeré možné úsilí k podpoře trvalého a vyváženého rozvoje obchodu mezi oběma státy jak ve zboží, tak i ve službách. Za tímto účelem jsou smluvní strany odhodlány zajistit pro takový rozvoj příznivé podmínky.

Článek 2

Dodávky zboží a služeb mezi oběma státy se budou uskutečňovat v souladu s ustanoveními Dohody o zřízení Světové obchodní organizace a této Dohody, jakož i s vnitřními zákony a nařízeními platnými v obou státech.

Článek 3

Žádná ze smluvních stran nebude ukládat omezení nebo zákazy na dovoz jakéhokoliv výrobku z území státu druhé smluvní strany nebo na vývoz jakéhokoliv výrobku určeného pro území státu druhé smluvní strany, ledaže takové zákazy nebo omezení budou uplatněny vůči všem třetím státům nebo budou povoleny ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu a právním řádem platným v obou státech.

Článek 4

Obchodní lodě pod vlajkou státu jedné smluvní strany, s nákladem nebo bez nákladu, budou po dobu kotvení nebo opouštění přístavů státu druhé smluvní strany požívat zacházení podle nejvyšších výhod poskytovaného v souladu s vnitřními zákony, pravidly a nařízeními lodím pod vlajkou kteréhokoliv třetího státu. Tyto zásady se však nebudou vztahovat na lodě pobřežní plavby.

Článek 5

Dodávky zboží a služeb podle této Dohody se budou uskutečňovat na základě kontraktů sjednaných mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami České republiky a Kyperské republiky.

Článek 6

(1) Za účelem rozšíření obchodu mezi oběma státy budou smluvní strany usnadňovat účast svých organizací, podniků a firem na veletrzích a obchodních výstavách, které se uskuteční na území jejich států.

(2) Výrobky určené pro takové veletrhy a výstavy, jakož i drobné nářadí a přístroje používané při montáži stánků budou v souladu s příslušnými zákony a nařízeními platnými ve státě každé ze smluvních stran osvobozeny od celních poplatků; nebudou však odprodány bez předchozího povolení příslušných úřadů dovážejícího státu a bez zaplacení odpovídajících celních poplatků.

(3) Vzorky bez obchodní hodnoty, katalogy, ceníky a materiály bez obchodní hodnoty určené k obchodní a turistické propagaci budou, v souladu s příslušnými zákony platnými ve státě každé ze smluvních stran, rovněž osvobozeny od celních poplatků.

Článek 7

Všechny platby za dodávky zboží a služeb podle této Dohody budou prováděny ve volně směnitelných měnách v souladu se zákony a nařízeními platnými v obou státech v okamžiku, kdy se platby budou uskutečňovat.

Článek 8

Zástupci určení oběma smluvními stranami se budou scházet na žádost jedné ze stran střídavě v České republice a Kyperské republice.

Na těchto jednáních obě strany zhodnotí uplatňování této Dohody, posoudí problémy, které mohou vzniknout při výměně zboží a služeb, a zváží způsob a prostředky pro dosažení dalšího rozvoje obchodních vztahů mezi oběma státy.

Článek 9

Tato Dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem doručení druhého sdělení o tomto schválení.

Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let a poté bude automaticky prodlužována vždy na další období jednoho roku, pokud jedna ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou neoznámí druhé smluvní straně, alespoň šest měsíců před vypršením lhůty platnosti, svůj úmysl její platnost ukončit.

Pro smluvní závazky uzavřené v průběhu platnosti této Dohody a nesplnění zcela ke dni jejího ukončení zůstávají ustanovení této Dohody v platnosti až do doby splnění těchto závazků.

Vstupem této Dohody v platnost skončí platnost Obchodní dohody mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou ze dne 30. června 1978 ve vztahu k České republice.

Dáno v Nikósii dne 23. června 1995 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Josef Zieleniec v. r. ministr zahraničních věcí

Za vládu Kyperské republiky: Alecos P. Michaelides v. r. ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru