Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 265/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách

Částka 78/1996
Platnost od 18.10.1996
Účinnost od 18.10.1996
Zrušeno k 10.01.2005 (10/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

265

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 27. září 1996,

kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 27c zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a podle § 13 písm. f) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.:


Organizace studia

§ 1

Školní rok

(1) Období školního vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů, z čehož je 32 týdnů školní výuky, šest týdnů je určeno k získání klasifikace v řádném termínu a dva týdny tvoří časovou rezervu. Část školního roku od 1. září do 31. ledna tvoří zimní období, část školního roku od 1. února do 31. srpna tvoří letní období.

(2) Školní výuka v posledních šesti kalendářních měsících před absolutoriem trvá nejméně 14 týdnů.

§ 2

Organizace vzdělávání

(1) Teoretická příprava, která zahrnuje všeobecné vzdělávání a specifické odborné vzdělávání, se uskutečňuje v teoretickém vyučování. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve vyšší odborné škole nebo vyšší zdravotnické škole (dále jen "škola") pod vedením učitelů školy a formou odborné praxe na pracovištích právnických nebo fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném oboru.

(2) Vyučovací hodina předmětů v teoretickém a praktickém vyučování trvá 45 minut.

(3) Vyučovací hodina při odborné praxi trvá 60 minut.

(4) Odbornou praxi lze provádět po dnech, případně ji spojovat do týdnů.

§ 3

Účast ve vyučování

(1) Pokud je žák uvolněn na písemnou žádost z účasti na předmětu teoretického vyučování, je povinen z tohoto předmětu konat při absolutoriu zkoušku, je-li tento předmět součástí zkoušky u absolutoria.

(2) Z účasti na praktické přípravě může být žák uvolněn po posouzení dokladů o pracovní činnosti a získané odborné praxi nejvýše z poloviny celkového počtu vyučovacích hodin praktické přípravy.

§ 4

Zanechání studia

Žák přestává být žákem školy na základě svého písemného oznámení řediteli, že zanechává studia, a to dnem uvedeným v písemném sdělení, nejdříve však dnem následujícím po dni, kdy bylo sdělení o zanechání studia řediteli doručeno.

§ 5

Změna studijního oboru, případně zaměření studijního oboru

Změna studijního oboru, případně zaměření studijního oboru může být žákovi povolena na základě písemné žádosti. Změna může být podmíněna úspěšným vykonáním rozdílových zkoušek, pro které je žákovi stanoven obsah, rozsah a termín konání.

§ 6

Dálkové studium

(1) Dálkové studium je rovnoměrně rozložené v průměru zimního nebo letního období. Konzultační hodina teoretické i praktické přípravy trvá 60 minut.

(2) Na dálkové studium se vztahuje tato vyhláška s výjimkou § 1 odst. 2 a § 2 odst. 2.

Ukončování studia absolutoriem

§ 7

(1) Termíny konání absolutoria stanoví ředitel podle délky studia v období od 2. do 31. ledna, od 1. do 30. června a od 1. do 30. září.

(2) Před zahájením absolutoria nemají žáci vyučování v rozsahu nejméně pěti po sobě následujících pracovních dnů.

(3) Žák může vykonat absolutorium nejpozději do dvou let od doby, kdy úspěšně ukončil poslední ročník studia.

(4) Absolutorium se koná veřejně s výjimkou oborů, kde je to z hygienických důvodů nebo z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti při práci vyloučené. Skladba a počet odborných předmětů, z nichž se koná teoretická zkouška, jsou stanoveny v učebním plánu. Součástí obhajoby absolventské práce může být ověření praktických dovedností, pokud to vyplývá z učebních dokumentů nebo ze zadání absolventské práce. Téma absolventské práce je stanoveno žákovi nejpozději šest měsíců před konáním absolutoria. U žáků smyslově nebo tělesně postižených upraví ředitel podmínky pro vykonání zkoušky.

(5) Příprava na obhajobu absolventské práce, teoretickou zkoušku z odborných předmětů nebo zkoušku z cizího jazyka trvá 15 až 20 minut. Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 15 minut. Pokud je součástí obhajoby absolventské práce ověření praktických dovedností, trvá obhajoba absolventské práce nejvýše 30 minut. Teoretická zkouška z odborných předmětů trvá nejvýše 30 minut, zkouška z cizího jazyka trvá nejvýše 15 minut.

§ 8

Klasifikace a hodnocení při absolutoriu

(1) Klasifikace obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka se provádí při absolutoriu podle následující stupnice prospěchu:

1- výborně
2- velmi dobře
3- dobře
4- nevyhověl.

(2) Klasifikaci žáka navrhují jednotliví zkoušející, u absolventské práce její vedoucí, a to na základě písemně zpracovaného oponentního posudku a průběhu obhajoby absolventské práce.

(3) Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace teoretické zkoušky z odborných předmětů, obhajoby absolventské práce a zkoušky z cizího jazyka. Celkové hodnocení absolutoria provádí zkušební komise podle této stupnice:

a) prospěl s vyznamenáním, jestliže obhajoba absolventské práce je klasifikována stupněm 1 - výborně a žák nemá v klasifikaci podle odstavce 1 stupeň prospěchu horší než 2 - velmi dobře. Průměrný prospěch žáka při absolutoriu nesmí být horší než 1,5,

b) prospěl, jestliže průměr prospěchu žáka při absolutoriu je horší než 1,5 a v klasifikaci podle odstavce 1 nemá stupeň prospěchu horší než 3 - dobře,

c) neprospěl, jestliže žák má v některé části absolutoria klasifikaci podle odstavce 1 stupeň prospěchu 4 - nevyhověl.

(4) Celkové hodnocení absolutoria, včetně hodnocení jeho jednotlivých částí, oznámí žákovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém žák absolutorium vykonal.

§ 9

(1) Nedostaví-li se žák k absolutoriu z vážných důvodů a uzná-li zkušební komise omluvu žáka, povolí odklad zkoušky a určí žákovi náhradní termín zkoušky. Jestliže se žák bez omluvy nedostavil ke zkoušce, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána, nepovolí zkušební komise odklad zkoušky a posuzuje žáka, jako by u absolutoria neprospěl. Zkušební komise může tomuto žákovi povolit opakování absolutoria v termínu podle § 7 odst. 1 a 3.

(2) Při konání zkoušek v náhradním termínu nebo při opakování absolutoria je složení zkušební komise stejné jako v řádném termínu. Pokud není možné z vážných důvodů stejné složení komise zajistit, stanoví se nová zkušební komise.

(3) Předseda zkušební komise řídí práci komise, kontroluje připravenost zkoušek a průběh absolutoria. V případě nepřítomnosti předsedy zkušební komise zastává jeho funkci místopředseda.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Pilip v. r.

Přesunout nahoru