Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 264/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/1996
Platnost od 18.10.1996
Účinnost od 01.11.1996
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

264

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. října 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) a d) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb. a vyhlášky č. 206/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Úhrada za úkony pečovatelské služby

Odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby

a) úhrada za úkony v rodinách s dětmi

b) úhrada za úkony pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany

c) odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby

 
 Nejvyšší částka denně v Kč
 a)b)c)
Úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby
1. celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce--10
2. celková koupel včetně umytí vlasů ve středisku osobní hygieny--8
Další úkony:
3. běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání,
pomoc při přesunu na vozík, na lůžko, pomoc při použití WC
555
4. jednoduché ošetřovatelské úkony555
5. donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla,
pomoc při podávání jídla a pití
777
6. donáška uhlí, dřeva, štípání a skládání dřeva,
vynesení popela - za každých 15 kg
777
7. nákupy a nutné pochůzky121212
8. donáška vody nebo topení v kamnech, popřípadě čištění kamen777
9. práce spojené s udržováním domácnosti404040
10. příprava a uvaření snídaně nebo oběda, popřípadě svačiny nebo večeře212121
11. doprovod na vyšetření, doprovod dětí do mateřské školy,
základní školy, vzdělávacího zařízení nebo do zaměstnání,
doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov,
pomoc při denních kulturních, zájmových,
vzdělávacích nebo pracovních aktivitách
151515
12. praní drobného osobního prádla včetně pracích prostředků,
jeho žehlení a drobné úpravy
24/1 kg24/1 kg24/1 kg
13. výchovná práce s dětmi30neposkytuje se30
14. dohled nad těžce postiženým dítětem15/hod.neposkytuje se15/hod.
15. ošetření nohou (pedikúra), masáž, vodová
ondulace, zástřih vlasů
neposkytuje se3030
16. průvodcovská služba pro nevidomé na lékařské
vyšetření a vyřizování úředních záležitostí
222222
17. tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě
lékaře a při vyřizování úředních záležitostí
neposkytuje se50/hod.50/hod.
18. dohled nad dospělým občanem od 6 - 22 hodinneposkytuje se30/hod.30/hod.
19. noční služba od 22 hod. do 6 hod.
a) pohotovost s možností spánku
303030
b) služba spojená s prováděním jednoduchých ošetřovatelských úkonů505050
20. mimořádné úkony
a) praní velkého prádla, prádla značně znečištěného ve středisku
osobní hygieny nebo v prádelně pečovatelské služby - úhrada
i odměna dobrovolných pracovníků pečovatelské služby
za 1 ke suchého prádla včetně jeho vyžehlení a drobných úprav
181818
b) velký úklid bytu, mytí společných prostor domu, malování apod.60/hod.60/hod.60/hod.
21. zvýšení maximální denní částky úhrad podle bodů 1 až 20   
a) za službu vykonávanou v den pracovního klidu--o 50 %
b) za výkon služby u bacilonosiče--o 50 %
c) obtížnost výkonu pečovatelské služby (byt ve třetím poschodí
a výše bez výtahu, těžce dostupný terén, nevybavený byt, WC
a voda mimo byt, obtížně zvládnutelný opatrovaný občan,
praní velmi znečištěného prádla v bytě a jiné okolnosti
ztěžující výkon pečovatelské služby)
o 18o 18o 18".

2. V příloze č. 2 bodu 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné funkční omezení horní končetiny (např. na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edému),".

Dosavadní písmena a) až h) se označují jako písmena b) až ch).

3. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Úhrady za další služby poskytované v domovech - penzionech pro důchodce

Druh službyVýše úhrady
I. a) Stravovánípodle vyhlášky č. 83/1993 Sb., ve znění vyhlášky č. 139/ 1994 Sb., vyhlášky č. 147/1995 Sb. a vyhlášky
č. 263/1996 Sb.
b) donáška nebo dovoz oběda, popř. jiného teplého jídlaaž 7 Kč
II. Praní a žehlení
a) v zařízení sociální péčeve výši průměrných skutečných nákladů stanovených jedenkrát za rok
b) v jiném zařízeníve výši, kterou toto zařízení požaduje
Za poskytnutí této služby je možné považovat i použití automatické pračky, je-li ve vybavení domova -
penzionu pro důchodce, včetně pracích prostředků.
Za zprostředkování této služby a za dopravu prádla se úhrada nepožaduje.
III. a) Nákupy a různé pochůzkyaž 12 Kč
b) doprovod do zdravotnického zařízení, na úřední jednání apod.až 15 Kč/hod.
IV. Úklidpodle velikosti a vybavení obytné jednotky a obtížnosti úklidu
1. denní (nejméně 2x týdně)4 Kč až 12 Kč
2. týdenní (1x týdně)10 Kč až 38 Kč
3. měsíční (1x měsíčně)20 Kč až 60 Kč".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1996.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru