Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 263/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/1996
Platnost od 18.10.1996
Účinnost od 01.11.1996
Zrušeno k 02.01.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

263

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. října 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb. a vyhlášky č. 147/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 8 odst. 1 včetně poznámky č. 6) zní:

"(1) Stravovací jednotky činí

a) v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních nebo ústavech pro týdenní pobyt6) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže pro svěřence:

1. ve věku od 3 do 6 let32,00 Kč až 42,00 Kč,
2. ve věku od 6 do 12 let36,00 Kč až 48,00 Kč,
3. ve věku od 12 let40,00 Kč až 56,00 Kč,
4. trvale upoutané na lůžko32,00 Kč až 56,00 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 6 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 12 Kč na osobu a den,

b) v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami, mentálně postižené mládeže a pro mládež docházející do ústavu pro tělesně postiženou mládež pro svěřence:

1. ve věku od 3 do 6 let17,60 Kč až 23,10 Kč,
2. ve věku od 6 do 12 let19,80 Kč až 26,40 Kč,
3. ve věku od 12 let22,00 Kč až 30,80 Kč,
4. trvale upoutané na lůžko17,60 Kč až 30,80 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 3,60 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 7,20 Kč na osobu a den,

c) v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany včetně těchto ústavů pro týdenní pobyt:6)

1. strava normální40,00 Kč až 56,00 Kč,
2. strava dietní44,00 Kč až 58,00 Kč,
3. dieta diabetická, bílkovinná a výživná56,00 Kč až 68,00 Kč,

d) v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt dospělých občanů:

1. strava normální22,00 Kč až 30,80 Kč,
2. strava dietní24,20 Kč až 31,90 Kč,
3. dieta diabetická, bílkovinná a výživná30,80 Kč až 37,40 Kč.

6) § 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/1994 Sb.".

2. V § 8 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojuje tato věta: "přitom určí rovněž finanční normu průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla.".

3. V § 8 odst. 4 se částka "120 Kč" nahrazuje částkou "150 Kč".

4. V § 8 odst. 5 se částka "62 Kč" nahrazuje částkou "68 Kč" a částka "30 Kč" se nahrazuje částkou "32 Kč".

5. V § 9 se vypouští odstavec 3.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

6. V § 9 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Smluvní cena však nesmí být nižší než součet pořizovací ceny surovin a částky režie (odstavec 2).".

7. V § 12 odst. 1 a 3 se vypouštějí slova "a 3".

8. V § 13 odst. 3 větě první se slova "§ 9 odst. 5" nahrazují slovy "§ 9 odst. 4" a ve větě druhé se vypouštějí slova "a 3".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1996.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru