Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 262/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/1996
Platnost od 18.10.1996
Účinnost od 01.11.1996
Zrušeno k 01.01.2007 (108/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

262

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. října 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb. a vyhlášky č. 66/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 písm. b) a c) znějí:

"b) za bydlení

1. v obytné místnosti se třemi a více obyvateli 14 Kč,
2. v obytné místnosti se dvěma obyvateli 19 Kč,
3. v obytné místnosti s jedním obyvatelem 27 Kč,

c) za nezbytné služby

1. při celoročním nebo týdenním pobytu v ústavu 33 Kč,
2. při denním pobytu v ústavu 16 Kč;

za nezbytné služby se považují úklid, praní a vaření.".

2. V § 3 odst. 3 větě první se za slovo "považuje" vkládá slovo "kalendářní".

3. V § 15 odst. 2 se slova "30 %" nahrazují slovy "35 %".

4. V § 17 odst. 1 se částka "120 Kč" nahrazuje částkou "130 Kč".

5. V § 18 odst. 1 věta druhá včetně poznámky č. 11) zní: "Sazba za vytápění 1m2 obytné jednotky penzionu nebo domova pro matky se stanoví

a) jako podíl průměrných měsíčních nákladů na vytápění penzionu nebo domova pro matky za předchozí otopné období11) a jeho celkové vytápěné podlahové plochy, nebo

b) zálohově; po ukončení otopného období se provede do tří kalendářních měsíců vyúčtování skutečných nákladů za vytápění a zaplacené zálohy.

11) § 2 odst. 1 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele.".

6. V § 18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka "135 Kč" nahrazuje částkou "143 Kč", ve větě druhé se částka "85 Kč" nahrazuje částkou "90 Kč" a ve větě čtvrté se částka "70 Kč" nahrazuje částkou "75 Kč".

7. V § 18 odst. 5 se částka "65 Kč" nahrazuje částkou "70 Kč".

8. V § 18 odst. 10 se částka "130 Kč" nahrazuje částkou "150 Kč".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1996.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru