Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva hospodářství o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení

Částka 8/1996
Platnost od 09.02.1996
Účinnost od 01.03.1996
Zrušeno k 01.07.2000 (182/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodářství

ze dne 23. ledna 1996

o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení

Ministerstvo hospodářství stanoví podle § 4 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Úvodní ustanovení

Touto vyhláškou se stanoví postup při ověřování a schvalování telekomunikačních zařízení1) připojovaných přímo nebo nepřímo ke koncovému bodu2) jednotné telekomunikační sítě.3)

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se telekomunikačním koncovým zařízením (dále jen "koncové zařízení") rozumí zařízení

a) určené nebo použitelné k tomu, aby vysílalo, zpracovávalo, přenášelo či přijímalo informace, a to jak při přímém připojení na koncový bod jednotné telekomunikační sítě, tak i součinností s jednotnou telekomunikační sítí při přímém nebo nepřímém připojení ke koncovému bodu jednotné telekomunikační sítě,

b) používající pro bezkabelový přenos informace optického paprsku a navazující přímo nebo nepřímo na koncový bod jednotné telekomunikační sítě,

c) používající pro přenos informace elektromagnetické vlny v pásmu rádiových vln (mimo pohyblivou leteckou službu) a navazující přímo nebo nepřímo na koncový bod jednotné telekomunikační sítě.

ČÁST DRUHÁ

§ 3

Základní podmínky pro schválení koncových zařízení

(1) Koncová zařízení mohou být Ministerstvem hospodářství4) (dále jen "schvalující orgán") jako typ schválena jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) bezpečnost uživatelů těchto zařízení,

b) bezpečnost pracovníků provozovatelů jednotné telekomunikační sítě,

c) elektromagnetická kompatibilita, pokud je pro daný typ zařízení specifikována,

d) dodržení stanoveného způsobu využití kmitočtů určených pro zařízení je používající bez rušení jiných kmitočtů,

e) součinnost (slučitelnost) se zařízeními příslušné části jednotné telekomunikační sítě, tj. možnost připojení zařízení k určené telekomunikační síti či sítím za účelem navázání, modifikace, držení nebo uvolnění jakéhokoli spojení jako základní předpoklad pro připojení jakéhokoliv koncového zařízení k telekomunikační síti (pokud to vyplývá z určení koncového zařízení),

f) součinnost s jinými telekomunikačními zařízeními prostřednictvím jednotné telekomunikační sítě (pokud to vyplývá z určení koncového zařízení),

g) prověření výrobce schvalujícím orgánem, zda je schopen trvale zajistit ve výrobě dodržení stanovených technických parametrů koncového zařízení odpovídajících schvalovanému typu,

h) je zabezpečen jejich servis na území České republiky,

i) je připravena uživatelská příručka v českém jazyce (netýká se zařízení, která nevyžadují obsluhu a zařízení určených pouze pro obsluhu zaškoleným personálem).

(2) Schvalující orgán může plně nebo částečně uznat laboratorní protokoly a certifikáty vydané zahraničními subjekty akreditovanými na základě kritérií a postupů srovnatelných s kritérii a postupy platnými v České republice.

(3) Jednotlivé koncové zařízení může být předmětem schvalovacího řízení pouze výjimečně, a to v případě, jde-li o:

a) unikátní koncové zařízení, které bude jeho držitelem provozováno na přesně určeném místě nebo přesně určeným způsobem, nebo

b) zkušební provoz koncového zařízení při přímém nebo nepřímém připojení nebo v součinnosti s jednotnou telekomunikační sítí v rámci vývoje či ověřování nových typů telekomunikačních zařízení, prováděný fyzickou nebo právnickou osobou mající k takovéto činnosti oprávnění, nebo

c) zvláštní koncové zařízení určené pro obranu a bezpečnost státu nebo pro použití v případě živelních pohrom.

§ 4

Podklady předkládané ve schvalovacím řízení

(1) Žádost o schválení koncového zařízení může schvalujícímu orgánu předložit pouze výrobce zařízení, je-li podnikatelem5) se sídlem nebo bydlištěm v České republice, nebo zástupce ustanovený výrobcem pro Českou republiku s oprávněním zajistit schválení koncového zařízení v jeho zájmu a jeho jménem (dále jen "žadatel").

(2) Žádost se předkládá na jednotném tiskopisu vydaném schvalujícím orgánem. K žádosti se přikládá ověřená kopie dokladu o tom, že žadatel splňuje podmínky stanovené v odstavci 1.

(3) V průběhu schvalovacího řízení předkládá žadatel výrobcem schválenou dokumentaci v českém nebo anglickém jazyce, která obsahuje zejména:

a) popis předkládaného typu výrobku umožňující jeho jednoznačné určení,

b) konstrukční dokumentaci v rozsahu nezbytném pro schvalovací řízení s ohledem na charakter schvalovaného koncového zařízení,

c) popisy a vysvětlivky nezbytné k jednoznačnému porozumění předložené dokumentaci i funkci koncového zařízení,

d) seznam základních technických norem a doporučení, kterým koncové zařízení při své činnosti vyhovuje a jejichž kritéria splňuje. Tam, kde nebyly technické normy použity nebo neexistují, předloží se popisy řešení použitých ke splnění základních požadavků podle § 3 odst. 1,

e) výsledky zkoušek provedených žadatelem, originály nebo úředně ověřené kopie zpráv o zkouškách výrobku, popř. certifikátů vydaných státními zkušebnami6) nebo tuzemskými anebo zahraničními akreditovanými laboratořemi,

f) nepochybné označení typů užívaných programů, způsoby programování a zavedení programů do koncového zařízení, jejich zabezpečení včetně veškerých opatření k zamezení vstupu neoprávněných osob do programového vybavení nebo jeho ovlivňování,

g) použité programové vybavení,

h) informace o zásadách instalace a způsobech údržby.

§ 5

Schvalovací řízení

(1) Schvalující orgán určí v souladu se stanoveným postupem a podle druhu schvalovaného koncového zařízení rozsah zkoušek a potřebný počet představitelů typu, který bude předložen ve zkušebním vzorku ke zkoušce typu, a informuje o tom žadatele. Provedení zkoušek zajišťuje žadatel u laboratoří zmocněných k tomu schvalujícím orgánem (dále jen "laboratoř").

(2) Schvalující orgán:

a) poskytuje žadateli informace o podmínkách schválení a o schvalovacím procesu,

b) vyžaduje od žadatele další dodatkové podklady včetně dalších vzorků typu koncového zařízení, pokud je to nezbytné pro řádné a úplné provedení schvalovacího řízení,

c) kontroluje dodržování podmínek vyplývajících z této vyhlášky a podmínek uvedených v rozhodnutí o schválení typu nebo jednoho koncového zařízení,

d) uchovává informace získané během schvalovacího řízení a neposkytuje je třetím osobám,

e) archivuje po dobu životnosti koncového zařízení, nejméně však deset let, veškeré doklady, na jejichž základě bylo rozhodnutí o schválení vydáno.

§ 6

Technické zkoušky koncového zařízení

(1) V průběhu zkoušek ověřuje laboratoř shodu technických vlastností a parametrů vzorku koncového zařízení s technickými normami a specifikacemi platnými v České republice v době zkoušek.

(2) V průběhu zkoušek laboratoř

a) prověřuje technickou dokumentaci a ověřuje, zda zkoušený vzorek typu byl vyroben v souladu s touto dokumentací,

b) ověřuje jednoznačnost označení výrobku, a to na žádosti, na štítku vzorku a na dokumentaci,

c) provádí potřebné zkoušky směřující k objektivnímu zjištění užitných vlastností a technických parametrů výrobku včetně jeho programového vybavení,

d) ověřuje správnost ostatních částí dokumentace.

(3) Na základě výsledků jednotlivých zkoušek a posouzení předložených dokladů vydá laboratoř protokol o zkoušce, který je základním technickým podkladem pro schvalovací řízení. Obsahuje jméno a adresu výrobce, výsledky zkoušek, podmínky pro jejich platnost a další údaje potřebné pro jednoznačné určení schvalovaného koncového zařízení. Ke každému jednotlivému protokolu přikládá laboratoř seznam příslušných částí technické dokumentace a úplnou fotodokumentaci představitele konkrétního koncového zařízení pořízenou laboratoří.

§ 7

Předvádění dosud neschválených koncových zařízení

Připojení koncového zařízení k telekomunikační síti v místě jeho předvádění na výstavách, veletrzích a obdobných akcích je možné pouze na základě jednorázového povolení provozovatele dotčené telekomunikační sítě, časově omezeného na dobu trvání akce. Pro rádiová zařízení je dále nutné povolení k přechovávání a provozu vydané povolujícím orgánem.7)

§ 8

Označení schváleného koncového zařízení

(1) Výrobce zařízení označuje každé schválené koncové zařízení, k němu přikládanou dokumentaci a obal výrobku symbolem schvalujícího orgánu (dále jen "symbol").

(2) Symbol se může používat pouze u koncových zařízení, pro která bylo vydáno rozhodnutí o schválení. Na každém rozhodnutí je příslušný symbol uveden.

(3) Symbol je možno umístit:

a) u přenosných koncových zařízení především na spodní nebo zadní stranu přístroje tak, aby po otočení přístroje byl celý symbol viditelný,

b) u nepřenosných koncových zařízení tak, aby symbol byl přístupný jednoduchým způsobem.

Symbol se umísťuje i na nesnímatelné základní funkční části přístroje, která není výměnná.

(4) Symbol je možno použít jedním z následujících způsobů:

a) vylisováním do krytu přístroje,

b) nesmazatelným potiskem krytu přístroje a jeho odnímatelných částí,

c) začleněním do štítku výrobce, v němž je obsaženo i plné typové označení výrobku,

d) opatřením výrobku samolepícím štítkem nebo obtiskem, který kromě symbolu obsahuje typové označení výrobku. Samolepící štítek je proveden tak, aby při odstraňování štítku došlo vždy k jeho poškození a aby v rozsahu hodnot vlhkosti a teploty, v níž může být zařízení skladováno či provozováno podle technické dokumentace, nemohlo dojít k samovolnému odloupnutí štítku. Štítek se umísťuje tak, aby nedocházelo k jeho mechanickému poškození při běžném provozu a údržbě,

e) tiskem na prvou stranu dokumentace (návodu) dodávané s výrobkem, pokud je dodání dokumentace (návodu) s výrobkem stanoveno rozhodnutím o schválení typu.

V provedení podle písmen b) a c) se používá tmavé písmo na světlém podkladě. V provedení podle písmen d) a e) se používá černé písmo na bílém podkladě.

§ 9

Seznam schválených koncových zařízení se zveřejňuje v Telekomunikačním věstníku vydávaném Ministerstvem hospodářství.


ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Rozhodnutí o schválení koncových zařízení vydaná schvalujícím orgánem od 1. června 1992 zůstávají v platnosti.

(2) Osvědčení o schválení koncových zařízení vydaná před 1. červnem 1992 ztrácejí platnost po uplynutí šesti měsíců od počátku účinnosti této vyhlášky, pokud jejich držitelé nepožádají v této lhůtě o vydání nového rozhodnutí o schválení koncového zařízení podle podmínek stanovených touto vyhláškou.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1996.


Ministr:
Doc. Ing. Dyba CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 4 písm. a) zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

2) § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 110/1964 Sb., ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

3) § 2 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb., ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

4) § 21 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/1964 Sb., ve znění zákona č. 150/1992 Sb.
Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

6) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 21 odst. 3 písm. f) zákona č. 110/1964 Sb., ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

Přesunout nahoru