Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 251/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství

Částka 75/1996
Platnost od 25.09.1996
Účinnost od 25.09.1996
Zrušeno k 17.03.2003 (72/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

251

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 30. srpna 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 13 písm. b) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 se vypouští.

2. § 2 včetně nadpisu a poznámek č. 1) až 9) zní:

"§ 2

Sestavování a složení komisí

(1) Konkursní komisi (dále jen "komise") sestavuje a její členy včetně předsedy jmenuje ten, kdo je oprávněn jmenovat osoby do funkce, na niž se konkurs vyhlašuje (dále jen "vyhlašovatel"), který nejpozději 30 dní před konáním konkursu vhodným způsobem veřejně oznámí:

a) název funkce a školy nebo školského zařízení anebo předškolního zařízení, kde má být funkce vykonávána,

b) kvalifikační předpoklady stanovené zvláštními předpisy,

c) název a adresu vyhlašovatele, kterému se podávají přihlášky,

d) náležitosti přihlášky a termín jejího podání.

(2) Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci ústředního školního inspektora

- tři vedoucí zaměstnanci ministerstva, z toho po jednom zástupci za oblast vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací soustavy,2) za oblast ekonomickou a za oblast správní nebo kontrolní,

- tři odborníci jmenovaní ministerstvem, z toho jeden odborník v oblasti školní inspekce, jeden v oblasti státní správy a samosprávy ve školství a jeden v oblasti vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací soustavy.3)

(3) Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci ředitele školského úřadu

- jeden zástupce ministerstva,

- jeden zástupce okresního úřadu,

- jeden zástupce okresní školské rady,

- dva odborníci v oblasti státní správy ve školství,

- jeden psycholog.

(4) Za členy komise jsou jmenováni v případech konkursů na funkci ředitele školy zřizované školským úřadem4) a na funkci ředitele základní školy zřizované obcí:5)

a) pokud není zřízena rada školy

- jeden zástupce školského úřadu,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- dva odborníci v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,

- jeden zástupce z řad pedagogických pracovníků školy,

- jeden zástupce obce;

b) pokud je zřízena rada školy

- jeden zástupce školského úřadu,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,

- jeden zástupce obce,

- jeden člen rady školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků (dále jen "zákonný zástupce")6) a zletilých žáků,

- jeden člen rady školy z řad pedagogických pracovníků školy.6)

(5) Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci ředitele školy a ředitele školského výchovného zařízení7) zřizovaných ministerstvem:8)

a) pokud není zřízena rada školy

- jeden zástupce ministerstva nebo územně příslušného školského úřadu,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- dva odborníci v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy nebo školského výchovného zařízení,

- jeden zástupce z řad pedagogických pracovníků školy,

- jeden zástupce obce;

b) pokud je zřízena rada školy

- jeden zástupce ministerstva nebo územně příslušného školského úřadu,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy nebo školského výchovného zařízení,

- jeden zástupce obce,

- jeden člen rady školy z řad zákonných zástupců6) a zletilých žáků,

- jeden člen rady školy z řad pedagogických pracovníků školy.6)

(6) Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci ředitele školy zřizované obcí se souhlasem ministerstva:9)

a) pokud není zřízena rada školy

- dva zástupci obce, která je zřizovatelem školy,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- dva odborníci v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,

- jeden zástupce z řad pedagogických pracovníků školy;

b) pokud je zřízena rada školy

- dva zástupci obce, která je zřizovatelem školy,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,

- jeden člen rady školy z řad zákonných zástupců6) a zletilých žáků,

- jeden člen rady školy z řad pedagogických pracovníků školy.6)

(7) Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci školního inspektora

- dva školní inspektoři České školní inspekce,

- dva zástupci ministerstva,

- jeden odborník v oblasti školní inspekce,

- jeden odborník v oblasti státní správy ve školství.

(8) Za členy komise v případě konkursu na funkce ředitele školy nebo školského zařízení, nejedná-li se o případy uvedené v odstavcích 4 až 6, jmenuje vyhlašovatel šest osob podle vlastního uvážení.

(9) Vyhlašovatel může přizvat k jednání v případě potřeby další odborníky, kteří nejsou členy komise podle odstavce 1. Vyhlašovatel ze svých zaměstnanců určí tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise. Tajemník není členem komise.

1) Např. zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu ČSFR vyhlášeného v částce 116/1992 Sb. a zákona č. 254/1995 Sb., nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., nařízení vlády č. 141/1995 Sb. a nařízení vlády č. 70/1996 Sb., vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele.

2) § 1 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

3) § 1 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb.

4) § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

5) § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

6) § 17c zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

7) Zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 12 odst. 3 písm. a) až f) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

9) § 14 odst. 6 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.".

3. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Činnost komise

(1) Komise zahájí svou činnost bez zbytečného odkladu po předložení přihlášek podle § 2 odst. 1 písm. d).

(2) Komise posoudí, zda přihlášky vyhovují požadavkům uvedeným v § 2 odst. 1 písm. b) a d) a navrhuje vyhlašovateli vyřazení nevhodných uchazečů.

(3) Komise zasílá nejpozději 14 dní před dnem konání konkursu pozvánky ke konkursu, v nichž je uvedeno místo, hodina a datum konání konkursu.

(4) Komise nejpozději sedm dní před konáním konkursu vhodným způsobem seznámí veřejnost s datem a místem konání konkursu, seznamem účastníků konkursu podle odstavce 3 a jmény členů komise.

(5) V konkursu komise posuzuje vhodnost účastníků pro výkon funkce na základě přihlášek a výsledků řízeného rozhovoru trvajícího nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut.

(6) Komise je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů komise včetně předsedy.

(7) Po ukončení řízených rozhovorů si členové komise mohou vyžádat od odborníků přizvaných podle § 2 odst. 9 odborná vyjádření. Poté se komise usnese, že buď žádný účastník není vhodný pro jmenování, anebo stanoví pořadí účastníků podle odstavců 8 a 9.

(8) Každý člen komise hlasuje tak, že samostatně stanoví vlastní pořadí účastníků, kteří vyhověli podmínkám konkursu, přičemž stejné umístění nemůže přidělit více účastníkům a od prvního do posledního nemůže žádné umístění vynechat. Pořadí účastníků předají členové komise předsedovi.

(9) Na základě pořadí, předaných členy komise podle odstavce 8, stanoví předseda konečné pořadí účastníků tak, že prvním se stává účastník podle písmene a) nebo písmene b) takto:

a) v případě, že rozdíly umístění každého z účastníků v hodnocení jednotlivých členů komise se liší nejvýše o dvě místa, stává se prvním účastník s nejnižším součtem umístění. Při rovnosti součtu umístění více účastníků vypočte předseda nový součet umístění těchto účastníků tak, že každému z nich nezapočítá jedno z jeho nejhorších umístění. Prvním se stává účastník s nejnižším novým součtem umístění,

b) v případě, že rozdíl umístění některého z účastníků v hodnocení jednotlivých členů komise je více než dvě místa, stává se prvním účastník s nejnižším součtem umístění, do něhož se nezapočítává jedno nejhorší umístění každého z účastníků. Při rovnosti součtu umístění více účastníků se stává prvním z nich ten, jehož nezapočítané umístění je nejlepší.

Pokud podmínky pro stanovení konečného pořadí podle písmene a) nebo písmene b) splňuje více účastníků, jsou všichni tito účastníci uvedeni v konečném pořadí na prvním místě podle abecedního pořadí svých příjmení. Pořadí na dalších místech stanoví předseda obdobně.

(10) Po vyhodnocení konkursu oznámí týž den předseda komise za přítomnosti členů komise přítomným účastníkům výsledek konkursu, nepřítomným účastníkům oznámí výsledek konkursu písemně. Výsledek konkursu komise účastníkům nezdůvodňuje. Hodnocení účastníků jednotlivými členy komise nesděluje.

(11) O průběhu konkursu pořizuje tajemník komise zápis, který obsahuje:

a) úplné znění vyhlášení konkursu,

b) datum a způsob vyhlášení konkursu,

c) seznam členů komise přítomných při konkursu,

d) seznam účastníků konkursu,

e) pořadí účastníků u jednotlivých členů komise,

f) doklad o celkovém pořadí účastníků nebo vyjádření, že komisí nebyl doporučen žádný účastník.

(12) Předseda předá vyhlašovateli zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkursu, nejpozději do sedmi dnů po ukončení konkursu.".

4. § 5 se vypouští.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Konkursní řízení vyhlášené před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Pilip v. r.

Přesunout nahoru