Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 247/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výši kapesného a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou

Částka 74/1996
Platnost od 25.09.1996
Účinnost od 01.10.1996
Zrušeno k 03.10.2003 (334/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

247

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 19. srpna 1996

o výši kapesného a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí podle § 13 písm. j) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


§ 1

Kapesné

(1) Dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou (dále jen "mládež"), která nemá příjem, se poskytuje ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy (dále jen "zařízení") na kalendářní měsíc kapesné, a to do výše

a) 40 Kč mládeži od pěti do šesti let věku, nejméně však 20 Kč,

b) 100 Kč mládeži od šesti do dvanácti let věku, nejméně však 40 Kč,

c) 150 Kč mládeži od dvanácti do patnácti let věku, nejméně však 60 Kč,

d) 250 Kč mládeži od patnácti do devatenácti let věku, nejméně však 80 Kč.

(2) Za příjem se pro účely této vyhlášky považují příjmy uvedené v zákoně o životním minimu,1) s výjimkou důchodů z důchodového pojištění, zvýšení důchodu pro bezmocnost a dávek státní sociální podpory.

(3) Za období kratší než jeden měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je mládež v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru.

(4) Kapesné mládeži nenáleží pouze za dny, po které je mládež na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu vazby anebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

(5) Kapesné se v rámci limitů stanovených v odstavci 1 diferencuje v jednotlivých případech podle výchovných hledisek stanovených vnitřním řádem zařízení2) a u případů uvedených pod písmeny b) až d) též podle věku.

(6) Jako kapesné se mládeži poskytují též osobní dary k narozeninám, jmeninám, úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem do celkové výše 1000 Kč v kalendářním roce, a to podle hledisek stanovených vnitřním řádem zařízení.2),3)

§ 2

Věcná pomoc

Mládeži, která po dosažení zletilosti odchází ze zařízení, se podle skutečné potřeby v době propouštění a hledisek stanovených vnitřním řádem zařízení2) poskytuje věcná pomoc v hodnotě nejvýše 10 000 Kč nebo ve stejné výši může být poskytnut jednorázový peněžitý příspěvek.


Závěrečná ustanovení

§ 3

Zrušují se směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 8986/80-201 ze dne 29. února 1980, kterými se stanoví výše kapesného a normy pro ošacení a věcnou pomoc pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, registrované v částce 12/1980 Sb.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1996.


Ministr:
Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.

2) § 45b odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
§ 14 odst. 3 vyhlášky Ministerstva školství ČSR č. 64/1981 Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.

3) § 30 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

Přesunout nahoru