Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 242/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah

Částka 72/1996
Platnost od 10.09.1996
Účinnost od 10.09.1996
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

242

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 15. srpna 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, k provedení § 22 odst. 2, § 35 odst. 2 a § 43 odst. 4:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, se mění a doplňuje takto:

1. § 8 odst. 2 zní:

"(2) Na tratích se zábrzdnou vzdáleností 1000 m může být traťová rychlost až 160 km.h-1 za podmínky, že návěst "Výstraha" nebo návěsti, které předvěstí sníženou rychlost, budou předvěstěny na vedoucím drážním vozidle prostřednictvím vlakového zabezpečovače již od předchozího návěstidla a vlakový zabezpečovač bude zajišťovat registraci příjmu návěstí nařizujících snižování rychlosti.".

2. § 15 odst. 5 písm. b) zní:

"b) při poruše zabezpečovacího zařízení.".

3. V § 25 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Tato součinnost nemusí být zaručena po dobu rekonstrukce nebo modernizace zabezpečovacího zařízení, je-li jednotnými technologickými postupy pro řízení vlaků zajištěno bezpečné provozování drážní dopravy v jednotlivých režimech zabezpečení jízdy vlaků podle § 27 odst. 7.".

4. V § 35 odst. 1 písm. c) se na konci připojuje slovo "vlaku,".

5. V § 60 odst. 5 písm. c) se ve větě první vypouštějí slova "(tj. rychlosti vyšší o 10 % než jmenovitá konstrukční rychlost)".

6. V příloze č. 1 v části I. v tabulce 1

a) v deváté řádce u návěstního znaku jedno světlo zelené barvy a jedno světlo žluté barvy se ve sloupci "Návěstní znak" doplňuje symbol indikátoru rychlosti s číslicí tři,

b) v 34. řádce u návěstního znaku jedno světlo žluté barvy se ve sloupci "Poznámka" vypouští označení poznámky "6)", ve sloupci "Návěstní znak VZ" se vypouští znak "žluté mezikruží v závorce" a ve sloupci "Označení kódu VZ" se vypouští písmenné označení "(žm)",

c) poslední řádka s návěstním znakem zelené světlo s bílým světlem se vypouští,

d) ve vysvětlivkách k tabulce 1 se vypouštějí vysvětlivky č. 6) a 7).

7. V příloze č. 3 v části II v bodě 14 ve větě první se za slovo "výška" vkládají slova "nebo vzdálenost hrany" a na konci věty se vypouští tečka a připojují se tato slova: "nebo plošinu pro bezbariérový přístup.". Ve větě třetí se vypouští slovo "integrální". Za poslední větu se připojují tyto věty: "Drážní vozidla s bezbariérovým přístupem musí mít vizuálně provedené informace pro cestující doplněny taktilními, akustickými a optickými informačními prvky pro osoby se smyslovým postižením. Drážní vozidla s bezbariérovým přístupem a se samoobslužným ovládáním vnějších dveří musí být vybavena zařízením pro dálkové ovládání dveří osobami nevidomými a pohybově postiženými.".

8. V příloze č. 3 v části II v bodě 16 se vypouštějí slova "pro přepravu osob".

9. V příloze č. 3 v části III v bodě 17 ve větě první se za slovo "výška" vkládají slova "nebo vzdálenost hrany" a na konci věty se vypouští tečka a připojují se tato slova: "nebo plošinu pro bezbariérový přístup.". Ve větě druhé se slova "Ve vozidlech" nahrazují slovy "V drážních vozidlech". Ve větě třetí se vypouští slovo "integrální". Za poslední větu se připojují tyto věty: "Drážní vozidla s bezbariérovým přístupem musí mít vizuálně provedené informace pro cestující doplněny taktilními, akustickými a optickými informačními prvky pro osoby se smyslovým postižením. Drážní vozidla s bezbariérovým přístupem a se samoobslužným ovládáním vnějších dveří musí být vybavena zařízením pro dálkové ovládání dveří osobami nevidomými a pohybově postiženými.".

10. V příloze č. 3 v části IV v bodě 21 ve větě první se za slovo "výška" vkládají slova "nebo vzdálenost hrany" a na konci věty se vypouští tečka a připojují se tato slova: "nebo plošinu pro bezbariérový přístup.". Ve větě třetí se vypouští slovo "integrální". Za poslední větu se připojují tyto věty: "Drážní vozidla s bezbariérovým přístupem musí mít vizuálně provedené informace pro cestující doplněny taktilními, akustickými a optickými informačními prvky pro osoby se smyslovým postižením. Drážní vozidla s bezbariérovým přístupem a se samoobslužným ovládáním vnějších dveří musí být vybavena zařízením pro dálkové ovládání dveří osobami nevidomými a pohybově postiženými.".

11. V příloze č. 3 v části V v bodě 14 ve větě první se za slovo "výška" vkládají slova "nebo vzdálenost hrany" a na konci věty se vypouští tečka a připojují se tato slova: "nebo plošinu pro bezbariérový přístup.". Ve větě druhé se slova "Ve vozidlech" nahrazují slovy "V drážních vozidlech". Ve větě třetí se vypouští slovo "integrální". Za poslední větu se připojují tyto věty: "Drážní vozidla s bezbariérovým přístupem musí mít vizuálně provedené informace pro cestující doplněny taktilními, akustickými a optickými informačními prvky pro osoby se smyslovým postižením. Drážní vozidla s bezbariérovým přístupem a se samoobslužným ovládáním vnějších dveří musí být vybavena zařízením pro dálkové ovládání dveří osobami nevidomými a pohybově postiženými.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou čl. I bodu 1, bodu 6 písm. b), c) a d) a bodů 7 až 11, které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 1996.


Ministr:
Ing. Říman v. r.

Přesunout nahoru