Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 236/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin

Částka 69/1996
Platnost od 02.09.1996
Účinnost od 11.05.1996
Zrušeno k 01.05.2004 (112/2004 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

236

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. listopadu 1995 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin.

Dohoda na základě svého článku 13 vstoupila v platnost dnem 11. května 1996. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztahu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely ze dne 1. listopadu 1967, vyhlášená pod č. 92/1969 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky

o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin

Vláda České republiky a vláda Bulharské republiky, dále jen „smluvní strany",

řídíce se přáním prohlubovat vzájemnou spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin,

ve snaze zlepšit ochranu území států obou smluvních stran před zavlečením karanténních škodlivých organismů a omezit ztráty vznikající jejich působením,

jakož i usnadnit vzájemný obchod a výměnu osiva, sadby a zboží rostlinného původu,

se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této dohody se karanténními škodlivými organismy rozumějí škůdci, choroby rostlin a plevele vyhlášené jako karanténní obecně závaznými právními předpisy států obou smluvních stran, které jsou v příloze této dohody.

Příslušné orgány států obou smluvních stran mohou seznamy karanténních škodlivých organismů měnit nebo doplňovat.

Tyto změny nebo doplňky budou oznámeny příslušným orgánům druhé smluvní strany diplomatickou cestou a vstoupí v platnost 60 dnů po tomto oznámení.

Článek 2

Příslušné orgány států obou smluvních stran si budou každoročně, nejpozději do 1. dubna, vyměňovat informace o výskytu a rozšíření škodlivých organismů uvedených v seznamu karanténních objektů druhé smluvní strany na svém území.

Článek 3

Smluvní strany zajistí, aby příslušní orgány a organizace jejich států dodržovaly při vývozu a průvozu osiva, sadby a jiného zboží rostlinného původu (dále jen „zboží podléhající rostlinolékařské prohlídce") z území státu jedné smluvní strany na nebo přes území státu druhé smluvní strany právní předpisy státu druhé smluvní strany o karanténě a ochraně rostlin.

Dovoz, vývoz a průvoz zásilek se bude uskutečňovat přes hraniční přechody určené příslušnými orgány států obou smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany se dohodly, že při vývozu zboží podléhajícího rostlinolékařské prohlídce na území státu druhé smluvní strany budou jako obalový materiál používaný hobliny, piliny, papír, umělé hmoty a jiné materiály, na nichž se škodlivě organismy nerozmnožují a jež musí být prosty zeminy nebo jiného substrátu.

Dopravní prostředky používané k přepravě zboží podléhajícího rostlinolékařské prohlídce na území státu druhé smluvní strany musí být pečlivé vyčištěny a podle potřeby dezinfikovány.

Článek 5

Každá zásilka zboží podléhajícího rostlinolékařské prohlídce, vyvážená z území státu jedné smluvní strany na nebo přes území státu druhé smluvní strany, musí být opatřena rostlinolékařským osvědčením, vydaným orgánem služby karantény a ochrany rostlin a potvrzujícím, že zboží je prosto škodlivých organismů považovaných za karanténní na území státu dovozce.

Rostlinolékařské osvědčení doprovázející zásilku musí být originál a vyplněné anglicky, francouzsky nebo rusky. Rostlinolékařské osvědčení platí 20 dní ode dne jeho vystavení. Veškeré opravy, které nejsou provedeny fytokaranténní službou jej činí neplatným.

Příslušné orgány států obou smluvních stran mají právo stanovit pro dovoz jednotlivých zásilek doplňující rostlinolékařské podmínky.

Při reexportu rostlin a rostlinného zboží je rostlinolékařské osvědčení pro reexport povinně doprovázeno originálním rostlinolékařským osvědčením státu výrobce.

Článek 6

Jestliže při rostlinolékařské prohlídce bude zjištěn výskyt karanténních škodlivých organismů nebo jakékoli porušení karanténních předpisů dovážejícího státu, mají příslušné orgány států obou smluvních stran právo odmítnout převzetí zásilky nebo zásilku zničit nebo nařídit jiná vhodná opatření, o čemž písemně uvědomí příslušné orgány státu smluvní strany.

Článek 7

Příslušné orgány států obou smluvních stran v konkrétních případech si podle svých možností budou navzájem poskytovat odbornou, technickou a jinou pomoc v karanténě a ochraně rostlin podle vzájemného ujednání.

Článek 8

Příslušné orgány států obou smluvních stran si budou

a) vyměňovat zákony a jiné právní předpisy týkající se karantény a ochrany rostlin, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne jejich vydání,

b) vzájemně podávat zprávy o odborných časopisech, monografiích a důležitých publikacích z úseku karantény a ochrany rostlin, vydaných v jejich státě.

Článek 9

K urychlení přepravy a snížení rizika zavlečení karanténních škodlivých organismů mohou být po oboustranném souhlasu vykonány rostlinolékařské prohlídky příslušnými orgány státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany.

Příslušné orgány státu smluvní strany-vývozce zajistí v případě potřeby služební místnost, optické zařízení, laboratorní potřeby a jiné pomůcky nezbytné pro prováděné práce a dále zajistí dodržování předpisů bezpečnosti práce.

Postup a další podmínky rostlinolékařských prohlídek vymezí příslušné orgány států obou smluvních stran ve zvláštním ujednání pro každý jednotlivý případ.

Článek 10

K řešení praktických otázek spojených s prováděním této dohody budou příslušné orgány států obou smluvních stran v případě nutnosti konat společné porady.

Porady se budou konat střídavě v České republice a Bulharské republice. Datum a místo konání porady bude stanoveno po vzájemné dohodě.

Náklady na jízdné a pobyt svých představitelů nese vysílající smluvní strana.

Článek 11

Příslušné orgány států obou smluvních stran, které budou gestory plnění této dohody, jsou

-z české strany Ministerstvo zemědělství České republiky

- z bulharské strany Ministerstvo zemědělství a potravinářského průmyslu Bulharské republiky.

Příslušné orgány států obou smluvních stran budou při plnění této dohody v přímém styku a mohou k ní uzavírat prováděcí ujednání.

Sporné otázky, které by se vyskytly při provádění této dohody, budou řešit odborníci států obou smluvních stran. Jestliže tímto způsobem nebude dosaženo žádoucích výsledků, sporné otázky budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 12

Ustanovení této dohody se nedotýkají prav a povinností států smluvních stran, vyplývajících z jiných mezinárodních dohod, které uzavřely.

Článek 13

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost 30 dní ode dne doručení pozdější nóty o tomto schválení.

Tato dohoda se sjednává na dobu 5 let a bude dále automaticky prodlužována o dalších 5 let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Článek 14

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnosti ve vztahu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely (Sofie, 1. listopadu 1967).

Dáno v Praze dne 15. listopadu 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Josef Lux v. r.
místopředseda vlády a ministr zemědělství

Za vládu Bulharské republiky:
Dr. Vasil Dimitrov Čičibaba v. r.
ministr zemědělství a potravinářského průmyslu

Příloha

SEZNAM karanténních činitelů České republiky

SKUPINA A

Mykoplasmosy, Ricketsie, Viry

Grapevine flavescence dorée (Micoplasma)1)

Apple chat fruit (Mycoplasma)1)

Grapevine pierce disease (Rickettsia)1)

Pea early browning virus

Raspberry ring spot virus1)

Tomato ring spot virus

Tomato black ring virus

Cherry little cherry virus1)

Potato mop top virus

Peach mosaic virus (american)1)

Plum lino pattern virus (american)1)

Peach golden net1)

Barley stripe mosaic virus

Cherry necrotic rusty mottle virus1)

Cherry leaf roll virus1)

Prunus stem pitting virus1)

Potato spindle tuber "virus"

Chrysanthemum stunt virus

Potato yellow dwarf virus

Peach yellows virus1)

Potato vein yellowing virus

Rose wilt disease1)

Bakterie

Corynebacterium sepedonicum Spieck. et Kotth

Pseudomonas mors-prunorum Starr Wormald

Xanthomonas pelargonii (Brown)-Starr et Burkholder

Aplanobacterium pupuli Ridé

Erwinia cancerogena Ur.

Xanthomonas vesicatoria (Boidge) Dowson

Erwinia amylovora (Bur.) Win et alt.

Bacterium stewarti E. F. Smith

Corynebacterium michigenense (E. F. Smith) Jensen

Mykózy

Ascochyta chrysanthemi Stev.

Puccinia horriana Henn.

Polyspora lini Laff.

Endoconidiophora fagacearum Br.

Ecleroderris lagerbergii Gremmen

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

Endothia parasitica (Murr.) And et And.

Hypoxylon mammatum (Wahl) Mill.

Marssonina brunnea Magn.

Tilletia nanifica (Wagner) Sav.

Helminthosporium maydis Nis. et Miy

Phaeocrypropus gaumanni (Rhode) Petrak

Scirrhia pini Funk et Parker

Verticillium alboatrum R. et B.

Phytopthora fragariae Hickmann

Háďátka*)

Aphelenchoides fragariae Ritz.

Aphelenchoides besseyi Christic

Ditylenchus destructor Th.

Heterodera rostochiensis Woll.

Heterodera pallida Stone

Meloidogyne spp.

Hmyz

Lasioderma scricorne F.

Rhizopertha dominica F.

Popillia japonica Newm.

Phthorimaea operculella Zell.

Cacoeciomorpha pronubana (Hbn.)

Laspeyresia molesta Busk.

Leucaspis japonica Okll*)

Quadraspidiotus perniciosus Comst.*)

Trogoderma Spp.

Rhagoletis pomonella Walsch.

Acanthoscelides spp.

Calbsobruchus spp.

Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.

Plevele (v osivu)

Ambrosia artemisiifolia L.

Ambrosia trifida L.

Setaria faberi Herr.

Cenchrus tribuloides L.

Sorgum halepense (L.) Pers.

Sysimbrium volgense MB.

Actroptilon repens (L.) DC.

Cuscuta spp.

Amaranthus spp. (kromě AM. retroflexus)

Lagedium tataricum C. M. A.

Abutilon theophrastii Med.

Iva axillaris Pursh.

Iva xanthifolia Nutt.

Alopecurus myosuroides Huds.

Orobanche spp.

SKUPINA B

Mykoplasmy, Ricketsie, Viry

Apple proliferation (Mycoplasma)1)

Pear decline (Mycoplasma)1)

Currant reversion disease (Mycoplasma)1)

Grapevine necrosis (Rickettsia)1)

Grapevine veinbanding virus1)

Cucumber green mottle mosaic virus

Poplar mosaic virus

Grapevine leaf roll virus1)

Plum Pox virus1)

Grapevine fan-leaf virus1)

Grapevine rugose wood virus1)

Raspberry buschy stunt virus1)

Raspberry leaf curl virus (american)

Strawberry green petal

Strawberry veinbanding virus

Bakterie

Pseudomonas glycinae Coerper

Xanthomonas hyacinthi (Wakker, Dow.)

Mykózy

Exobasidium japonicum Shir.

Mycosphaerella linorum (Wr.)

Háďátka*)

Longidorus elongatus (De Man)

Xiphinema diversicaudatum (Mikol.)

Xiphinema americanum Cobb.

Ditylenchus dipsaci Kuhn

Xiphinema index Thorne et Allen

Xiphinema americanum Cobb

Roztoči

Steneotarsonemus pallidus (Banks)

Acarus spp.

Tyroglyphus spp.

Tyrophagus spp.

Glyciphagus spp.

Hmyz

Dermestidae

Cryptolectes spp.

Oryzaephylus spp.

Carpophilus spp.

Monomorium pharaonis L.

Viteus vitifolii Fitsch

Tribolium spp.

Hyphantria cunea Drury

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Ceratitis capitata Wiedmann

Plodia interpunctuella Hbn.

Ephestia spp.

1) U škůdců označených v textu 1) se posuzuje výskyt na školkařském materiálu (výpěstky, sazenice, rouby, řízky, očka).
a) Posuzují se živí škůdci ve všech vývojových stadiích. U škůdců označených v textu *) se posuzují živí i mrtví škůdci ve všech vývojových stadiích.
b) Při zjištění škůdců skupiny A nedá inspektor souhlas k celnímu projednání.
c) Při zjištění škůdců skupiny B uvede inspektor na přepravním dokladu podmínky, po jejichž splnění mohou být zboží a předměty propuštěny do distribuce v tuzemsku bez další kontroly, a to asanaci, přečištění nebo oddělené skladování a přednostní zpracování.

Přesunout nahoru