Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 234/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, týkajícího se vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství

Částka 69/1996
Platnost od 02.09.1996
Účinnost od 04.04.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

234

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. dubna 1996 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 4. dubna 1996, týkající se vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství.

Rozhodnutí č. 2/96 na základě svého článku 6 vstoupilo v platnost dnem podpisu a je předběžně prováděno od 1. ledna 1996.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTÍ č. 2/96
Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 4. dubna 1996 týkající se vývozu některých ESUO a ES ocelářských výrobků z České' republiky do Evropských společenství

Rada přidružení,

Jelikož Kontaktní skupina uvedená v článku 10 protokolu 2 Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, která vstoupila v platnost 1. února 1995,1) se sešla 25. - 26. září 1995, aby projednala vývoj dovozů ESUO a ES výrobků z České republiky do Společenství, a uznala potřebu najít vhodná řešení v rámci článku 34.2 Dohody, aby bylo zajištěno, že nebude ohroženo dosažení cílů Dohody;

Jelikož, vzhledem k potřebě obou stran mít rychlé informace o vývoji obchodních toků, aby byla zvýšena transparentnost a bylo zabráněno možným změnám obchodních tras, Kontaktní skupina rozhodla postoupit záležitost Radě přidružení ustavené podle článku 104 Dohody;

Jelikož strany mají zájem podpořit řádný a rovnoměrný rozvoj obchodu ocelí mezi Společenstvím a Českou republikou;

Jelikož Rada přidružení poté, co jí byly poskytnuty veškeré podstatné informace, stanovila, že řešením přijatelným pro obě strany je systém dvojité kontroly bez kvantitativních omezení pro dovoz některých ocelářských výrobků zahrnutých v ESUO a ES smlouvách do Společenství, pro počáteční období mezi 1. lednem a 31. prosincem 1997;

Rozhodla takto:

Článek 1

1. V období od 1. ledna do 31. prosince 1997 budou dovozy výrobků do Společenství uvedených v příloze I, majících původ v České republice, podléhat předložení dovozního dokumentu vydaného úřady ve Společenství podle vzoru uvedeného v příloze II.

2. Klasifikace výrobků zahrnutých v tomto Rozhodnutí se zakládá na celní a statistické nomenklatuře Společenství (dále „Kombinovaná nomenklatura" nebo ve zkratce „CN"). Původ výrobků zahrnutých v tomto Rozhodnutí bude stanoven podle pravidel platných ve Společenství.

3. Kromě toho budou pro období od 1. ledna do 31. prosince 1997 dovozy výrobků ze železa a oceli uvedených v příloze I, majících původ v České republice, podléhat vydání vývozního dokumentu kompetentními českými úřady. Předložení originálu vývozního dokumentu dovozcem se musí uskutečnit nejpozději do 31. března roku následujícího po roce, ve kterém bylo zboží uvedené v dokumentu odesláno.

5. Odesláním se rozumí datum naložení na exportující dopravní prostředek.

6. Vývozní dokument bude odpovídat vzoru uvedenému v příloze III. Dokument bude platit pro vývozy do celého celního území Společenství.

7. Česká republika oznámí Komisi Evropského společenství názvy a adresy příslušných českých vládních úřadů, které jsou oprávněny vydávat a ověřovat vývozní dokumenty spolu s otisky razítek a podpisovými vzory, které používají. Česká republika také Komisi oznámí jakékoli změny v těchto náležitostech.

8. Určitá technická ustanovení, týkající se provádění systému dvojité kontroly, jsou uvedena v příloze IV.

Článek 2

1. Česká republika se zavazuje poskytovat Společenství přesné statistické informace o vývozních dokumentech vydaných českými úřady podle článku 1. Tyto informace budou Společenství předány do konce měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se statistiky vztahují.

2. Společenství se zavazuje poskytovat českým úřadům přesné statistické informace o dovozních dokumentech vydaných členskými státy ve vazbě na vývozní dokumenty vydané českými úřady podle článku 1. Tyto informace budou českým úřadům předány do konce měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se statistiky vztahují.

Článek 3

Pokud to bude nutné, na žádost kterékoli strany se uskuteční konzultace k jakémukoli problému vznikajícímu z provádění tohoto Rozhodnutí. Tyto konzultace se uskuteční ihned. K jakýmkoli konzultacím konaným na základě tohoto článku budou obě strany přistupovat v duchu spolupráce a s přáním urovnat neshody mezi sebou.

Článek 4

Jakékoli zprávy podávané podle této dohody budou předány:

- pokud jde o Společenství,

Komisi Evropských společenství (GŘ I/D/2 a GŘ III/C/2),

- pokud jde o Českou republiku,

Misi České republiky při Evropských společenstvích a

Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky.

Článek 5

Toto Rozhodnutí bude závazné pro Společenství a pro Českou republiku, které přijmou nezbytná opatření pro jeho realizaci.

Článek 6

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost datem podpisu.

Toto Rozhodnutí se bude uplatňovat s účinkem od 1. ledna 1996.

Dáno v Praze dne 4. dubna 1996

G. Testa v. r.

J. Konečný v. r.

tajemníci

Za Radu přidružení:

J. Zieleniec v. r.

předseda

Příloha I

ČESKÁ REPUBLIKA

Seznam výrobků podléhajících dvojité kontrole (1997)

Tlusté plechy

(kromě ex-CN kódů)

7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 91
7208 52 99
7208 54 10
7208 90 10
7208 90 90

Plechy válcované za studena

7209 15 00
7209 16 90
7209 17 90
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 90
7209 27 90
7209 28 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20

Páska válcovaná za tepla

7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7212 60 91
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 19 10
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20

Válcovaný drát

7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95

Hematitové surové železo

7201 10 19

Tvarová ocel

7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99

Svařované trubky

Kompletní nomenklatura CN 7306

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

ČESKÁ REPUBLIKA TECHNICKÁ PŘÍLOHA K SYSTÉMU DVOJITÉ KONTROLY

1. Vývozní dokument musí mít rozměr 210 x 297 mm. Použitý papír musí být bílý psací papír klížený, nesmí obsahovat dřevovinu a vážit méně než 25 g/m2. Dokumenty musí být vyhotoveny v angličtině. Jestliže budou vyplňovány ručně, záznamy musí být provedeny inkoustem a tiskacím písmem. Uvedené dokumenty mohou obsahovat další kopie, jako takové náležitě označené. Jestliže doklady zahrnují několik kopií, originálem je pouze vrchní kopie. Tato kopie musí být jasně označena jako "originál" a ostatní kopie jako "kopie". Pouze originál bude přijat kompetentními úřady Společenství jako platný ke kontrole vývozu do Společenství podle ustanovení systému dvojité kontroly.

2. Každý dokument musí obsahovat standardizované sériové číslo tištěné či netištěné, podle kterého lze doklad identifikovat. Toto číslo musí být složeno z následujících prvků:

- dvě písmena identifikující vývozní zemi takto:

CZ;

- dvě písmena identifikující členský stát, u kterého se počítá s celním projednáním takto:

BE = Belgie

DE = Německo

DK= Dánsko

EL = Řecko

ES = Španělsko

FR = Francie

IT = Itálie

IE = Irsko

LU = Lucembursko

NL= Nizozemí

AT = Rakousko

PT = Portugalsko

FI = Finsko

SE = Švédsko

GB = Spojené království

- jednociferné číslo identifikující rok, odpovídající poslední číslici příslušného roku, např. 6 pro rok 1996;

- dvouciferné číslo od 01 do 99 identifikující konkrétní úřad ve vývozní zemi vydávající doklady;

- pěticiferné číslo, postupně od 00001 do 99999, přidělené členskému státu, u kterého se počítá s celním projednáním.

3. Vývozní dokumenty jsou platné šest měsíců od data jejich vydání.

4. Protože dovozce musí předložit originál vývozního dokumentu při podávání žádosti o dovozní dokument, měly by být vývozní dokumenty vydávány, pokud je to možné, na jednotlivé obchodní případy, a ne na celkové kontrakty.

5. Česká republika nemusí na vývozním dokumentu vyplnit informaci o ceně, jestliže existuje skutečná potřeba ochránit obchodní tajemství. V takových případech musí být v kolonce 9 vývozního dokumentu zapsán důvod neuvedení informace o ceně a prohlášení, že cenová informace bude na požádání kompetentním úřadům Evropských společenství sdělena.

6. Vývozní dokumenty mohou být vydány po odeslání zboží, na které se vztahují. V takových případech na nich musí být vyznačeno "vydáno se zpětnou účinností".

7. V případě krádeže, ztráty nebo poškození vývozního dokumentu může vývozce požádat kompetentní vládní úřad, který dokument vydal, o duplikát zhotovený na základě vývozních dokumentů, které vlastní. Na duplikátu jakéhokoli dokumentu takto vydaného musí být označení "duplikát". Na duplikátu musí být uvedeno datum původního vývozního dokumentu.

8. Kompetentní úřady Společenství musí být okamžitě informovány o stažení nebo úpravě jakýchkoli již vydaných vývozních dokumentů a tam, kde je to důležité, o důvodu takového postupu.

Poznámky pod čarou

1) ÚL L 360, 31. 12. 1994, str. 1.

Přesunout nahoru