Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 233/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o Prováděcích pravidlech pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži

Částka 69/1996
Platnost od 02.09.1996
Účinnost od 30.01.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

233

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. ledna 1996 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. ledna 1996, přijímající Prováděcí pravidla pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži uvedených v článku 64 (1) (i), (1) (ii) a (2) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé a v článku 8 (1) (i), (1) (ii) a (2) Protokolu č. 2 k této dohodě pro výrobky Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO).1)

Rozhodnutí č. 1/96 vstoupilo v platnost dnem podpisu.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTÍ č. 1/96

Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně

a Českou republikou na straně druhé

ze dne 30. ledna 1996

přijímající Prováděcí pravidla pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži uvedených v článku 64 (1) (i), (1) (ii) a (2) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé a v členku 8 (1) (i), (1) (ii) a (2) Protokolu č. 2 k této Dohodě pro výrobky ESUO

Rada přidružení,

vzhledem k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé a zejména vzhledem k článku 64 (3),

a vzhledem k Protokolu C. 2 vztahujícího se na výrobky ESUO připojeného k výše uvedené Evropské dohodě a zejména vzhledem k článku 8 (3) tohoto Protokolu,

a s přihlédnutím k článku 64 (3) Evropské dohody, který stanoví, že Rada přidružení přijme rozhodnutím do tří let od vstupu této Dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2 tohoto článku,

a s přihlédnutím k článku 8 (3) Protokolu C. 2 připojeného k Evropské dohodě, který stanoví, že Rada přidružení přijme rozhodnutím do tří let od vstupu této Dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2 tohoto článku,

rozhodla takto:

Jediný článek

Prováděcí pravidla pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži uvedených v článku 64 (1) (i), (1) (ii) a (2) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé jejich článku 8 (1) (i), (1) (ii) a (2) Protokolu č. 2 k této Dohodě pro výrobky ESUO tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto Rozhodnutí, jsou přijata.

Dáno v Bruselu, 30. ledna 1996

G. Testa v. r.
J. Konečný v. r.
tajemníci

Za Radu přidružení:
J. Zieleniec v. r.
předseda

Příloha

PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA

pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži uvedených v článku 64 (1) (i), (1) (ii) a (2) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé a v článku 8 (1) (i), (1) (ii) a (2) Protokolu č. 2 k této Dohodě pro výrobky ESUO

Článek 1

Obecný princip

Případy, týkající se dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě mezi podniky, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení soutěže, stejně jako zneužití dominantního postavení na území Společenství nebo České republiky jako celku nebo na jejich podstatné části, které mohou ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Českou republikou, se řeší podle principu obsažených v článku 64 (1) a (2) Evropské dohody.

Pro tento účel jsou tyto případy projednávány Komisí Evropských společenství (GŘ IV) na straně Společenství a Ministerstvem pro hospodářskou soutěž České republiky (MHS) na české straně.

Kompetence Komise a MHS k projednávání těchto případů budou vycházet z existujících pravidel příslušné legislativy Společenství a České republiky, včetně těch případů, kde jsou tato pravidla aplikována na podniky umístěné mimo příslušné území.

Oba orgány budou řešit tyto případy ve shodě s vlastními hmotněprávními předpisy a s ohledem na níže vyložená ustanovení. Příslušnými hmotněprávními předpisy se rozumí předpisy o hospodářské soutěži Smlouvy zakládající Evropské společenství, stejně jako Smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli, včetně sekundární legislativy týkající se hospodářské soutěže pro Komisi a český zákon o ochraně hospodářské soutěže pro MHS.

HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI PODLE SMLOUVY O ES

Článek 2

Kompetence obou orgánů pro hospodářskou soutěž

Případy spadající pod článek 64 Evropské dohody, které mohou ovlivnit jak trh Společenství, tak český trh a které by mohly spadat do kompetence obou orgánů pro hospodářskou soutěž, budou projednávány Komisí a MHS podle pravidel obsažených v tomto článku.

2.1 Oznamování

2.1.1 Orgány pro hospodářskou soutěž si budou vzájemně oznamovat ty případy, které projednávají a které podle obecného principu stanoveného v článku 1 zjevně spadají rovněž do kompetence druhého orgánu.

2.1.2 Tato situace může nastat zvláště v případech týkajících se činností, které:

- zahrnují protisoutěžní činnosti prováděné na území spadajícím do kompetence druhého orgánu

- jsou důležité pro vynucovací činnost druhého orgánu pro hospodářskou soutěž

- se týkají nápravných opatření, která by vyžadovala nebo zakazovala jednání na území spadajícím do kompetence druhého orgánu.

2.1.3 Oznamování podle tohoto článku bude zahrnovat dostatečné informace, aby přijímací strana mohla předběžně posoudit jakýkoliv dopad na své zájmy. Kopie oznámení budou pravidelně předkládány Radě přidružení podle Evropské dohody.

2.1.4 Oznamování bude prováděno předem, co nejdříve, a nejpozději v období vyšetřování, avšak s dostatečným časovým předstihem před přijetím dohody nebo rozhodnutí tak, aby byly usnadněny připomínky a konzultace a bylo umožněno orgánu provádějícímu řízení vzít v úvahu názory druhého orgánu, jakož i přijmout takové opatření k nápravě, které lze provést podle jeho práva, aby byl daný případ vyřešen.

2.2 Konzultace a vzájemné dorozumění Kdykoliv budou Komise nebo MHS považovat protisoutěžní činnosti prováděné na území druhého orgánu za podstatně ovlivňující důležité zájmy příslušné strany, mohou požadovat konzultace s druhým orgánem nebo mohou požadovat, aby orgán pro hospodářskou soutěž druhé strany zahájil jakékoliv vhodné postupy s úmyslem přijmout nápravné opatření ve shodě se svou legislativou o protisoutěžních činnostech. Toto je bez prejudice vůči jakémukoliv postupu podle zákonů o hospodářské soutěži žádající strany a není na překážku úplné svobodě při konečném rozhodování takto osloveného orgánu.

2.3 Nalézání shody

Takto oslovený orgán pro hospodářskou soutěž úplně a vhodně zváží ty názory a faktické materiály, které jsou poskytnuty žádajícím orgánem, a zvláště zváží povahu projednávaných protisoutěžních činností zúčastněných podniků a údajné škodlivé účinky na důležité zájmy žádající strany.

Orgány pro hospodářskou soutěž, jež provádějí konzultace podle tohoto článku, se budou snažit, aniž by byla dotčena jejich práva a povinnosti, nalézt vzájemně přijatelné řešení vzhledem k příslušným důležitým zájmům.

Článek 3

Kompetence pouze jednoho orgánu pro hospodářskou soutěž

3.1 S případy spadajícími do výlučné kompetence jednoho orgánu pro hospodářskou soutěž ve shodě s principem stanoveným v článku 1, které mohou ovlivnit důležité zájmy druhé strany, bude zacházeno s ohledem na ustanovení zakotvená v článku 2, s přihlédnutím k principům uvedeným níže.

3.2 Zvláště, kdykoliv jeden orgán pro hospodářskou soutěž provádí vyšetřování nebo řízení v případě, který je shledán jako ovlivňující důležité zájmy druhé strany, řízení provádějící orgán ohlásí tento případ druhému orgánu, aniž by druhý orgán o ohlášení formálně požádal.

Článek 4

Žádost o informace

Kdykoliv si orgán pro hospodářskou soutěž jedné strany bude vědom skutečnosti, že případ spadající rovněž nebo pouze do kompetence druhého orgánu zjevně ovlivňuje důležité zájmy první strany, může požadovat informace o tomto případu od orgánu, který provádí řízení.

Orgán provádějící řízení poskytne dostatečné informace v možné míře a v dostatečném časovém předstihu během řízení před přijetím rozhodnutí nebo dohody tak, aby bylo možné vzít v úvahu názory žádajícího orgánu.

Článek 5

Utajení a důvěrnost informací

5.1 Se zřetelem k článku 64 (7) Evropské dohody, na žádném z orgánů pro hospodářskou soutěž nelze požadovat poskytnutí informací druhému orgánu, pokud prozrazení těchto informací žádajícímu orgánu je zakázáno zákonem orgánu, který má tyto informace v držení, nebo by se neslučovalo s důležitými zájmy strany, jejíž orgán má tyto informace v držení.

5.2 Každý z orgánů souhlasí s tím, že zachová v největším možném rozsahu důvěrnost všech informací, které mu byly poskytnuty důvěrně druhým orgánem.

Článek 6

Blokové výjimky

Při aplikaci článku 64 Evropské dohody, jak je stanoveno ve článcích 2 a 3 těchto Prováděcích pravidel, orgány pro hospodářskou soutěž zajistí, že principy obsažené v nařízeních o platných blokových výjimkách ve Společenství budou v plném rozsahu aplikovány. MHS bude informováno o jakémkoliv postupu týkajícím se přijetí, zrušení nebo změny blokových výjimek Společenstvím.

Kde se taková nařízení o blokových výjimkách setkají s vážnými námitkami české strany a s ohledem na sbližování legislativy stanovené Evropskou dohodou, proběhnou konzultace v Radě přidružení, ve shodě s ustanoveními obsaženými v článku 9 těchto Prováděcích pravidel.

Tytéž principy budou aplikovány, pokud jde o jiné významné změny v politice hospodářské soutěže Společenství nebo České republiky.

Článek 7

Kontrola fúzí

Ve vztahu k fúzím, jež spadají pod Nařízení Rady EHS č. 4064/89 z 21. prosince 1989 o kontrole koncentrací mezi podniky a jež mají významný vliv na českou ekonomiku, MHS bude oprávněno vyjádřit svůj názor během řízení v souladu se lhůtami stanovenými ve výše zmíněném nařízení. Komise náležitě zváží tento názor, bez prejudice vůči jakémukoliv postupu podle příslušných zákonů o hospodářské soutěži obou stran.

Článek 8

Činnost zanedbatelného významu

8.1 Protisoutěžní činnosti, jejichž vliv na obchod mezi stranami nebo na soutěž je zanedbatelný, nespadají pod článek 64 (1) Evropské dohody, a tudíž nebudou projednávány podle článků 2 až 6 těchto Prováděcích pravidel.

8.2 Zanedbatelný vliv ve smyslu odstavce 8.1 je všeobecně předpokládán, když

- celkový roční obrat zúčastněných podniků nepřevyšuje 200 milionů ECU a

- zboží nebo služby, které jsou předmětem dohody, společně s jiným zbožím či službami zúčastněných podniků, jež jsou považovány uživateli za rovnocenné vzhledem k jejich charakteristice, ceně a zamýšlenému užití, nereprezentují více než 5 % celkového trhu takového zboží nebo služeb na území společného trhu ovlivněného dohodou a českého trhu ovlivněného dohodou.

Článek 9

Rada přidružení

9.1 Kdykoliv postupy výše uvedené ve článcích 2 a 3 nevedou ke vzájemně přijatelnému řešení, stejně jako v jiných případech výslovně uvedených v těchto Prováděcích pravidlech, proběhne na žádost jedné ze stran do tří měsíců od podání žádosti výměna názorů v Radě přidružení.

9.2 Po této výměně názorů nebo po uplynutí lhůty zmíněné v odstavci 9.1 může Rada přidružení přijmout vhodná doporučení pro urovnání těchto případů bez prejudice k článku 64 (6) Evropské dohody. V těchto doporučeních může Rada přidružení vzít v úvahu jakékoliv zanedbání požádaného orgánu, poskytnout svůj názor žádajícímu orgánu ve lhůtě zmíněné v odstavci 9.1.

9.3 Tyto postupy v Radě přidružení jsou bez prejudice vůči jakémukoliv postupu podle zákonů o hospodářské soutěži platných na území obou stran.

Článek 10

Negativní konflikt kompetencí

Když se jak Komise, tak MHS domnívají, že ani jeden z nich není kompetentní k projednání případu na základě svého práva, proběhne na žádost u Rady přidružení výměna názorů. Společenství a Česká republika se budou snažit nalézt za podpory Rady přidružení vzájemně přijatelné řešení z hlediska příslušných důležitých zájmů. Rada přidružení může dát vhodná doporučení, bez prejudice k článku 64 (6) Evropské dohody a k právům jednotlivých členských států Evropských společenství, vyplývajícím z jejich pravidel hospodářské soutěže.

HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI PODLE SMLOUVY O ESUO

Článek 11

Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)

Ustanovení obsažená ve shora uvedených článcích 1 až 6 a 8 až 10 budou aplikována rovněž vzhledem k uhelnému a ocelářskému sektoru, jak je zmíněno v Protokolu 2 k Evropské dohodě.

Článek 12

Administrativní pomoc (jazyky)

Komise a MHS učiní praktická opatření pro vzájemnou pomoc nebo jakékoliv jiné vhodné řešení, zejména, pokud jde o otázky překladu.

Poznámky pod čarou

1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

Přesunout nahoru