Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 230/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb.

Částka 68/1996
Platnost od 30.08.1996
Účinnost od 01.09.1996
Zrušeno k 01.07.1998 (135/1998 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

230

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 12. srpna 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 319 odst. 2 zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb., (dále jen "vyhláška") se mění a doplňuje takto:

1. V § 18 se na konci odstavce 3 připojují tyto věty: "Je-li při podání celního prohlášení zajišťován celní dluh zárukou, použije se k poskytnutí této záruky záruční listina, jejíž vzor je uveden v přílohách 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29. Zajištění celního dluhu globální zárukou se prokazuje osvědčením o záruce, jehož vzor je uveden v přílohách 18, 21 a 30 této vyhlášky, a zajištění celního dluhu paušální zárukou se prokazuje záručním dokladem, jehož vzor je uveden v přílohách 19 a 22 této vyhlášky.".

2. V příloze 7 v bodu 6 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Tranzitem se rozumí propuštění do národního tranzitu nebo společného tranzitu." a za druhou větu se vkládá tato věta: "Národním tranzitem se rozumí propuštění zboží ve smyslu ustanovení § 139 až 144 zákona a společným tranzitem se rozumí propuštění zboží podle Úmluvy o společném tranzitním režimu, Interlaken 20. 5. 1987, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 179/1996 Sb., (dále jen "Úmluva").".

3. V příloze 7 bod 14 zní:

"(14) Do Ložného listu deklarant uvádí

a) do horní části orámovaného prostoru vpravo nahoře

1. v národním tranzitu údaj z pravé části odstavce 1 Deklarace a za lomítko pořadové číslo příslušného listu,

2. ve společném tranzitu kód "T1" nebo "T2" a za lomítko pořadové číslo příslušného listu,

b) do sloupce označeného "Poř. číslo" pořadové číslo příslušné položky deklarovaného zboží,

c) do sloupce "Značky, čísla, množství a druh nákladových kusů, označení zboží" údaje uváděné do odstavců 31, 33 a 44 Deklarace,

d) do sloupce "Země odeslání/vývozu" údaje uváděné do odstavce 15 Deklarace,

e) do sloupce "Hrubá hmotnost" pouze k první deklarované položce zboží údaj uváděný do odstavce 35 Deklarace; je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, uvádí se hrubá hmotnost ke každé položce zboží,

f) pod nadpis "Potvrzení (podpis):" podpis oprávněné osoby, která podepisuje odstavec 50 Deklarace.

Poslední uvedenou položku deklarant vodorovně podtrhne a zbývající prostor proškrtne.".

4. V příloze 7 bod 15 zní:

"(15) Použije-li deklarant Ložný list, proškrtává v Deklaraci odstavce 15, 33, 35, 38 a případně 44 a do odstavce 31 neuvádí žádné údaje. Je-li ve společném tranzitu uváděn kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Ložné listy, uvádí se do odstavce 31 pořadová čísla všech přiložených Ložných listů a současně se proškrtává i odstavec 32 Deklarace.".

5. V příloze 7 v bodu 18 písm. c) se za číslovku "50" vkládá číslovka "51".

6. V příloze 7 v nadpisu nad bodem 25 se připojují tato slova: "a Doplňkové deklarace".

7. V příloze 7 bod 27 zní:

"(27) Při tranzitu se

a) levá a střední část nevyplňují,

b) v národním tranzitu do pravé části uvádí kód

1. "TA" - tranzit do vnitrozemí,

2. "TP" - přímý tranzit,

3. "TT" - vnitrozemský tranzit,

4. "TV" - tranzit z vnitrozemí,

c) ve společném tranzitu se do pravé části uvádí kód "T1", "T2" nebo "T"; v Doplňkové deklaraci kód "T1" nebo "T2". Při uvedení kódu "T" se volný prostor za tímto kódem proškrtává.".

8. V příloze 7 v bodu 28 se slova "a při tranzitu do vnitrozemí" vypouštějí.

9. V příloze 7 v bodu 29 se slova "a při tranzitu z vnitrozemí" vypouštějí.

10. V příloze 7 bod 30 zní:

"(30) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.".

11. V příloze 7 v bodu 45 se číslovka "V." nahrazuje číslovkou "IV.".

12. V příloze 7 v bodu 56 se v první větě slova "do vnitrozemí, tranzitu z vnitrozemí a při přímém tranzitu" nahrazují slovy " , s výjimkou vnitrozemského tranzitu".

13. V příloze 7 v bodu 63 se slova "tranzitu z vnitrozemí" nahrazují slovy "společném tranzitu".

14. V příloze 7 v bodu 64 se slova "tranzitu, s výjimkou tranzitu z vnitrozemí," nahrazují slovy "národním tranzitu".

15. V příloze 7 v bodu 75 se v první větě za slova "má být" vkládají tato slova: "nebo byl".

16. V příloze 7 v bodu 76 se číslovka "V." nahrazuje číslovkou "IV.".

17. V příloze 7 v bodu 103 se číslovka "VIII." nahrazuje číslovkou "IX.".

18. V příloze 7 bod 104 zní:

"(104) Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uvádí se v odstavci 31 Deklarace pouze pořadová čísla přikládaných Doplňkových deklarací spolu s příslušným kódem "T1" a "T2".".

19. V příloze 7 bod 105 zní:

"(105) Do tohoto odstavce uvádí deklarant pořadová čísla položek deklarovaného zboží tak, jak jsou za sebou uvedeny na Doplňkových deklaracích v návaznosti na pořadí jejich přiložení k Deklaraci. Při vykazování pouze jedné položky zboží (předložení Deklarace bez Doplňkové deklarace) se odstavec nevyplňuje. Při deklarování více položek zboží na Deklaraci s přiloženými Doplňkovými deklaracemi se do tohoto odstavce uvede číslo "1" a u ostatních položek v jedné nebo více přiložených Doplňkových deklaracích další pořadová čísla; je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, odstavec 32 na Deklaraci se proškrtává.".

20. V příloze 7 bod 110 zní:

"(110) Je-li při společném tranzitu v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uveden kód "T", odstavec 33 Deklarace se proškrtává.".

21. V příloze 7 v bodu 111 se za první větu vkládá tato věta: "Kód integračního seskupení lze uvést pouze v případech, kdy z předkládaného osvědčení o původu není zřejmý stát původu, ale jen integrační seskupení.".

22. V příloze 7 v bodu 111 se číslovka "V." nahrazuje číslovkou "IV.".

23. V příloze 7 v nadpisu nad bodem 114 se připojují tato slova: "a Doplňkové deklarace".

24. V příloze 7 v bodu 114 v první větě se za slova "Do tohoto odstavce" vkládá slovo "Deklarace" a na konci bodu se připojuje tato věta: "Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, proškrtává se odstavec 35 Deklarace a hrubá hmotnost se uvádí na Doplňkové deklaraci ke každé podpoložce zboží.".

25. V příloze 7 v bodu 115 se na konci bodu připojuje tato věta: "Je-li více položek zboží zabaleno do jednoho přepravního obalu, uvede se k první položce zboží jeho hrubá hmotnost, tj. včetně společného přepravního obalu, a k dalším položkám se uvede pouze čistá hmotnost.".

26. V příloze 7 bod 121 zní:

"(121) V Doplňkové deklaraci se údaj do levé části tohoto odstavce neuvádí.".

27. V příloze 7 v bodu 127 se na konci věty připojují tato slova: " ; je-li při společném tranzitu v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uveden kód "T", odstavec 38 Deklarace se proškrtává a vlastní hmotnost se uvádí na Doplňkové deklaraci ke každé položce zboží.".

28. V příloze 7 v bodu 129 se druhá věta vypouští.

29. V příloze 7 v bodu 135 se za první větu vkládá tato věta: "Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, odstavec 44 Deklarace se proškrtává.".

30. V příloze 7 v bodu 138 se na konci druhé věty připojují tato slova: "a do nichž se pro účely stanovení tohoto statistického údaje zahrnují i zastupitelské provize, odměny za zprostředkování obchodu, náhrady skutečných nákladů zástupců a bankovní poplatky související s uskutečňovaným vývozem, i když jsou hrazeny tuzemské bance.".

31. V příloze 7 v bodu 148 se za první větu vkládá tato věta: "Cenou obchodní parity je pro účely vyplňování tohoto odstavce cena fakturovaná při dovozu zahraničním dodavatelem a při vývozu tuzemským dodavatelem, do níž se nezapočítávají úroky placené do zahraničí nebo inkasované ze zahraničí při úvěrových dodavatelských obchodech.".

32. V příloze 7 v bodu 164 se slovo "se" nahrazuje slovem "deklarant".

33. V příloze 7 bod 175 zní:

"(175) Při dovozu, při vývozu a při národním tranzitu se nevyplňuje. Při společném tranzitu se uvádí vstupní celní úřad každé smluvní strany Úmluvy, jejímž územím bude zboží přepravováno, a přejde-li zboží při přepravě mimo území smluvních stran i výstupní celní úřad, přes který opustí zboží území smluvních stran. Za názvem celního úřadu se uvede kód příslušného státu podle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy.".

34. V příloze 7 bod 176 zní:

"(176) Při tranzitu uvádí deklarant v tomto odstavci do vyznačeného okénka vpravo s nadpisem "kód" některý z těchto kódů
1 - při globálním zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je pro národní tranzit uveden v příloze 23 této vyhlášky a pro společný tranzit v příloze 27 této vyhlášky
2 - při jednotlivém zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je pro národní tranzit uveden v příloze 17 této vyhlášky a pro společný tranzit v příloze 28 této vyhlášky
3 - při zajištění celního dluhu složením hotovosti
4 - při paušálním zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je pro národní tranzit uveden v příloze 24 této vyhlášky a pro společný tranzit v příloze 29 této vyhlášky
6 - při nezajištění celního dluhu v národním tranzitu dle ustanovení § 144 celního zákona nebo ve společném tranzitu dle ustanovení článku 33 Přílohy I Úmluvy
7 - při nezajištění celního dluhu ve Společném tranzitu dle ustanovení článku 10 odst. 2 Úmluvy
8 - při nezajištění celního dluhu v národním tranzitu dle ustanovení § 254 celního zákona. Při kumulaci kódů "6" a "8" se uvádí kód "6".".

35. V příloze 7 bod 177 zní:

"(177) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí deklarant při globálním zajištění celního dluhu (kód "1") zkratku celního orgánu, který zajištění povolil:

a) GŘC - při povolení MF-Generálním ředitelstvím cel,

b) OCÚ - při povolení oblastním celním úřadem,

c) CÚ - při povolení celním úřadem.

Za zkratku celního orgánu vyznačí deklarant v národním tranzitu číslo "Osvědčení o záruce v režimu tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze 18 k této vyhlášce nebo ve společném tranzitu číslo "Osvědčení o záruce", jehož vzor je uveden v příloze 30 této vyhlášky. V části XIV. této přílohy jsou pro národní tranzit stanovena pravidla pro vyhotovení tiskopisů, manipulaci a způsob uvádění údajů do tohoto osvědčení. Správnost údajů se prokazuje v národním tranzitu předložením "Osvědčení o záruce v režimu tranzitu" a ve společném tranzitu předložením "Osvědčení o záruce", které se po prověření vrací.".

36. V příloze 7 bod 178 zní:

"(178) Neplatí-li ve společném tranzitu globální záruka nebo individuální záruka pro všechny smluvní strany nebo vyloučí-li deklarant určité smluvní strany z platnosti globální záruky, uvedou se do dolní části zleva odstavce 52 Deklarace kódy států, pro něž záruka neplatí podle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy.".

37. V příloze 7 v bodu 179 ve větě první se za slova "celní dluh" vkládají tato slova: "v národním režimu tranzitu".

38. V příloze 7 v bodu 180 v první větě se za slova "(kód 4)" vkládají slova "v národním režimu tranzitu", ve třetí větě se za slovo "je" vkládají slova "pro národní tranzit" a na konec věty se připojují tato slova: "a pro společný tranzit v Dodatku IX Přílohy II k Úmluvě.".

39. V příloze 7 bod 183 zní:

"(183) Při národním tranzitu deklarant do tohoto odstavce zleva uvádí název navrhovaného celního úřadu určení5) a jeho kód, je-li mu při podání celního prohlášení znám. Při společném tranzitu uvede název celního úřadu určení a kód příslušného státu dle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy.".

40. V příloze 7 v bodu 186 se v první větě slova "s vyznačením data vyhotovení dokladu" vypouštějí.

41. V příloze 7 v bodu 190 se v první větě slova "na listu číslo 4" vypouštějí a poslední věta se nahrazuje touto větou: "Při případné další překládce se údaje uvedou do pravé části odstavce 55 Deklarace.".

42. V příloze 7 v bodu 194 se slova "na zadní straně listů čísla 4 a 5" vypouštějí.

43. V příloze 7 v bodu 216 se za slova "celní dluh" vkládají slova "v národním tranzitu" a za slova "celního dluhu" vkládají slova "mimo režim tranzitu".

44. V příloze 7 v bodu 217 se v první větě za slova "celní dluh" vkládají slova "v národním tranzitu" a za slova "celního dluhu" vkládají slova "mimo režim tranzitu".

45. V příloze 7 v bodu 218 se za slova "celní dluh" vkládají slova "v národním tranzitu" a za slova "celního dluhu" vkládají slova "mimo režim tranzitu".

46. V příloze 7 se za bod 218 vkládá nový bod 219, který zní:

"(219) Je-li potvrzován statut zboží Společenství na listu č. 4 nebo na listu č. 4/5 Deklarace na základě ustanovení článků 6 až 8 Přílohy II Úmluvy, vyplňuje deklarant tiskopis v českém jazyce ve smyslu Dodatku VIII Přílohy III Úmluvy, přičemž odstavec 2 Deklarace ani Doplňkové deklarace se nevyplňuje a do odstavce 14 Deklarace se uvádí i identifikační číslo deklaranta způsobem uvedeným v bodu 52 této přílohy.".

47. Dosavadní příloha 10 vyhlášky se nahrazuje novou přílohou 10.

48. Dosavadní příloha 12 vyhlášky se nahrazuje novou přílohou 12.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.


Příloha 10 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 12 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 27 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 27 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

1) Příjmení a jméno nebo obchodní jméno.

2) Úplná adresa.

3) Název smluvní strany nebo smluvních stran, na jejichž území se prohlášení o záruce nevztahuje, je nutno škrtnout.

4) Příjmení a jméno nebo obchodní jméno a úplná adresa hlavního povinného.

5) Jestliže právní předpisy některého státu neznají statut zvoleného místa placení, musí ručitel jmenovat ve všech ostatních státech uvedených v odstavci 1 zmocněnce pro zasílání a doručování. Pro rozhodování o právních sporech týkajících se této záruky jsou příslušné soudy v místě bydliště (sídla) ručitele i v místě bydliště (sídla) zmocněnců pro zasílání a doručování. Závazky a povinnosti ve smyslu pododstavců 2 a 4 odstavce 4 musí být ve vzájemné shodě.

6) Před svůj podpis musí podepisující napsat vlastní rukou poznámku: "Za převzetí záruky ve výši ....................", přičemž částku musí uvést slovy.

Příloha 28 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 28 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

1) Příjmení a jméno nebo obchodní jméno.

2) Úplná adresa.

3) Název smluvní strany nebo smluvních stran, na jejichž území se prohlášení o záruce nevztahuje, je nutno škrtnout.

4) Příjmení a jméno nebo obchodní jméno a úplná adresa hlavního povinného.

5) Jestliže právní předpisy některého státu neznají statut zvoleného místa placení, musí ručitel jmenovat ve všech ostatních státech uvedených v odstavci 1 zmocněnce pro zasílání a doručování. Pro rozhodování o právních sporech týkajících se této záruky jsou příslušné soudy v místě bydliště (sídla) ručitele i v místě bydliště (sídla) zmocněnců pro zasílání a doručování. Závazky a povinnosti ve smyslu pododstavců 2 a 4 odstavce 4 musí být ve vzájemné shodě.

6) Před svůj podpis musí podepisující napsat vlastní rukou poznámku: "Za převzetí záruky".

7) Nehodící se škrtněte.

Příloha 29 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 29 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

1) Příjmení a jméno nebo obchodní jméno.

2) Úplná adresa.

3) Jestliže právní předpisy některého státu neznají statut zvoleného místa placení, musí ručitel jmenovat ve všech ostatních státech uvedených v odstavci 1 zmocněnce pro zasílání a doručování. Pro rozhodování o právních sporech týkajících se této záruky jsou příslušné soudy v místě bydliště (sídla) ručitele i v místě bydliště (sídla) zmocněnců pro zasílání a doručování. Závazky a povinnosti ve smyslu pododstavců 2 a 4 odstavce 4 musí být ve vzájemné shodě.

4) Před svůj podpis musí podepisující napsat vlastní rukou poznámku: "Za převzetí záruky".

Příloha 30 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 30 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

*) Je-li hlavní povinný právnickou osobou, musí osoba podepsaná v rubrice 11 uvést za svým podpisem své jméno, příjmení a funkci, kterou v rámci právnické osoby zastává.

Přesunout nahoru