Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 227/1996 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky

Částka 66/1996
Platnost od 14.08.1996
Účinnost od 01.09.1996
Zrušeno k 10.01.2000 (o1/c1/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

227

OPATŘENÍ

České národní banky ze dne 25. července 1996, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky

Česká národní banka stanoví podle § 36 písm. c) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a podle § 9 odst. 4 devizového zákona č. 219/1995 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Toto opatření stanoví

a) podmínky pro směnárenskou činnost, tj. nákup bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně za bankovky, mince nebo šeky v české měně (dále jen "nákup cizí měny"),

b) podmínky pro prodej bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně za bankovky, mince nebo šeky v české měně (dále jen "prodej cizí měny"),

c) podmínky pro směnu cizí měny za herní žetony v jiné hrací měně a směnu výher v cizí hrací měně na jinou měnu při provozování sázkových her v kasinu povolených podle zvláštního zákona1) (dále jen "jiné obchody s cizí měnou"),

d) postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky v české nebo v cizí měně.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ NÁKUPU CIZÍ MĚNY A PRODEJE CIZÍ MĚNY

§ 2

Nákup cizí měny nebo prodej cizí měny smí nabízet a vykonávat pouze devizové místo, a to v rozsahu stanoveném v povolení působit jako banka2) nebo v koncesní listině pro směnárenskou činnost3) nebo v devizové licenci k prodeji cizí měny za českou měnu.4)

§ 3

(1) Devizová licence k prodeji cizí měny za českou měnu se uděluje na základě žádosti, která obsahuje tyto náležitosti:

a) obchodní jméno právnické osoby, její sídlo, IČO,

b) jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,

c) odůvodnění žádosti,

d) adresy provozoven, kde žadatel provádí směnárenskou činnost a kde hodlá vykonávat také prodej cizí měny,

e) výpis z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců, nebo jeho ověřenou kopii nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje,

f) ověřenou kopii platné koncesní listiny k provádění směnárenské činnosti,

g) souhrnný údaj o množství nakoupených cizích měn odpovídající údajům na nákupních odpočtech vystavených za posledních 12 měsíců před podáním žádosti.

(2) Žádost o udělení devizové licence k prodeji cizí měny za českou měnu žadatel předkládá pobočce České národní banky, v jejímž územním obvodu má právnická osoba sídlo.

(3) Pobočka České národní banky při rozhodování o udělení devizové licence k prodeji cizí měny za českou měnu přihlíží mimo jiné i k objemu cizí měny nakoupené při výkonu směnárenské činnosti žadatele.

(4) Devizové místo oznámí bez odkladu pobočce České národní banky, která vydala devizovou licenci k prodeji cizí měny za českou měnu, všechny změny údajů uvedených v žádosti o devizovou licenci a změny dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti této žádosti.

§ 4

(1) Banka vykonává nákup cizí měny nebo prodej cizí měny v provozních prostorách banky (dále jen "směnárenské pracoviště") nebo v směnárenských automatech.

(2) Devizové místo, které není bankou, může zahájit nákup cizí měny nebo prodej cizí měny pouze v provozovnách nebo směnárenských automatech předem schválených5) pobočkou České národní banky, v jejímž územním obvodu má devizové místo sídlo nebo místo podnikání.6)

§ 5

(1) Devizové místo při provádění nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny povinně používá:

a) odpočet o nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny, valutovou knihu nebo valutový deník, sběrný účetní doklad (dále jen "tiskopisy"). Devizové místo může namísto tiskopisů vyhotovovat doklady - sestavy zpracované prostředky výpočetní techniky, které musí obsahovat stejné náležitosti jako tiskopisy a nelze je dodatečnými zásahy měnit,

b) kartotéku platidel, která obsahuje vyobrazení a popis platných bankovek a mincí české i cizí měny, informace o vydání a platnosti těchto platidel, o jejich prekluzi v případě ukončení platnosti a popis, popřípadě vyobrazení jejich známých padělků.

(2) Tiskopisy podle odstavce 1 písm. a) nebo záznamy na technických nosičích dat je nahrazující7) vede devizové místo za každé směnárenské pracoviště nebo provozovnu samostatně. Devizové místo tyto doklady uschovává po dobu pěti let následujících po roce, k němuž se vztahují, z toho nejméně tři měsíce v provozovně devizového místa.

(3) Devizové místo na všech tiskopisech uvádí své identifikační znaky. Identifikačními znaky jsou obchodní jméno, identifikační číslo8) a podpis oprávněného zaměstnance podle podpisového vzoru.

§ 6

(1) O nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny vyhotoví devizové místo odpočet, který označí pořadovým číslem, a uvede na něm tyto údaje:

a) označení cizí měny kódem ISO, její množství, kurz,

b) kurzovní hodnotu,

c) cenu služby,

d) částku k výplatě nebo k příjmu v Kč,

e) identifikační znaky provozovny,

f) datum a místo vystavení.

(2) Při nákupu nebo prodeji šeků devizové místo na odpočtu dále uvede:

a) jméno a příjmení klienta, druh, číslo a zemi vystavení průkazu totožnosti,

b) čísla šeků,

c) název šekovníka uvedený na šeku (tj. banky, která proplácí šek).

(3) Při nákupu nebo prodeji bankovek a mincí v hodnotě přesahující částku 100 000 Kč devizové místo na odpočtu dále uvede jméno a příjmení klienta, druh, číslo a zemi vystavení průkazu jeho totožnosti.

(4) Odpočet se vyhotovuje dvojmo. Jedno vyhotovení odpočtu zůstává v úschově devizového místa, druhé obdrží klient. V případě ručního zpracování devizové místo uschovává originál odpočtu. V případě zpracování prostředky výpočetní techniky může být vyhotovený odpočet uschován na technických nosičích dat.

(5) Při provádění storna devizové místo označí originál i kopii odpočtu slovem "storno" a dále na odpočtu uvede identifikační znaky, datum a místo vystavení. Odpočet je zařazen mezi ostatní odpočty seřazené v číselné řadě.

§ 7

Devizové místo provede denně uzávěrku nákupu cizích měn a prodeje cizích měn. Do valutové knihy nebo valutového deníku zapíše datum, čísla odpočtů a jim odpovídající souhrnné údaje o celkovém množství nakoupených nebo prodaných cizích měn, a to v členění podle jednotlivých druhů cizích měn označených kódem ISO, a dále údaje o zůstatcích cizích měn v pokladně.

§ 8

(1) Devizové místo vystaví sběrný účetní doklad ve dvou stejnopisech v případě, kdy nakoupené cizí měny odprodává bance nebo jinému oprávněnému devizovému místu za českou měnu, nebo v případě, kdy nakoupené cizí měny ukládá na devizový účet vedený u banky. Údaje o množství cizích měn odprodávaných za českou měnu nebo ukládaných na devizový účet devizové místo průběžně zaznamenává do valutové knihy nebo valutového deníku. Tyto údaje musí odpovídat údajům na sběrném účetním dokladu.

(2) Devizové místo uvede na sběrném účetním dokladu údaje o množství cizích měn odprodávaných za českou měnu nebo ukládaných na devizový účet, a to v členění podle jednotlivých druhů cizích měn označených kódem ISO, identifikační znaky provozovny, datum.

(3) Banka nebo jiné devizové místo, jemuž jsou cizí měny odprodávány, nebo banka, u níž jsou cizí měny ukládány na devizový účet, potvrdí oba stejnopisy sběrných účetních dokladů uvedením svých identifikačních znaků, přičemž jeden stejnopis vrátí devizovému místu a druhý si uschová. Údaje o odkoupených cizích měnách, které musí odpovídat údajům na sběrném účetním dokladu, banka nebo jiné devizové místo, jemuž jsou cizí měny odprodávány, rovněž průběžně zaznamenává do své valutové knihy nebo valutového deníku.

(4) Při odprodeji cizí měny za českou měnu podle odstavců 1 až 3 devizová místa nevystavují nákupní ani prodejní odpočet podle § 6.

§ 9

(1) Nákup cizí měny nebo prodej cizí měny provádí devizové místo podle dohodnutého nákupního nebo prodejního kurzu.

(2) Cenu účtovanou za poskytnuté služby devizové místo stanoví fixní sazbou nebo v procentech z kurzovní hodnoty, přičemž může stanovit minimální a maximální výši této ceny. Cena služby se vyjadřuje číslicemi.

(3) Devizové místo uveřejní ceník poskytovaných služeb spolu s kurzovním lístkem na viditelném místě, aby byl klient zřetelně informován o jejich výši před uskutečněním služby.

§ 10

(1) Devizové místo, které není bankou, vykazuje České národní bance souhrnné údaje o množství cizích měn, které ve vykazovaném čtvrtletí nakoupilo a prodalo, a to za všechny provozovny a směnárenské automaty souhrnně ode dne zahájení provozování směnárenské činnosti. Souhrnné údaje o množství nakoupených cizích měn musí odpovídat součtu údajů na vystavených nákupních odpočtech a souhrnné údaje o množství prodaných cizích měn musí odpovídat součtu údajů na vystavených prodejních odpočtech. Pokud devizové místo ve vykazovaném období neprovedlo žádný nákup cizí měny nebo prodej cizí měny, uvede na formuláři nulové hodnoty.

(2) Údaje podle odstavce 1 vykáže devizové místo ve dvojím vyhotovení na formuláři uvedeném v příloze tohoto opatření. Vyplněné formuláře devizové místo zasílá pobočce České národní banky, v jejímž územním obvodu má devizové místo sídlo nebo místo podnikání, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů po ukončení vykazovaného čtvrtletí. Pobočka České národní banky potvrdí příjem formulářů a jeden potvrzený formulář vrátí devizovému místu.

ČÁST TŘETÍ

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ JINÝCH OBCHODŮ S CIZÍ MĚNOU

§ 11

Jiné obchody s cizí měnou smí provádět devizové místo, kterému bylo vydáno povolení Ministerstva financí k provozování sázkových her v kasinu podle zvláštního zákona1) a kterému byla Českou národní bankou udělena devizová licence k provádění jiných obchodů s cizí měnou.

§ 12

(1) Žádost tuzemce o udělení devizové licence k jiným obchodům s cizí měnou obsahuje tyto náležitosti:

a) obchodní jméno právnické osoby, její sídlo, IČO,

b) jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,

c) odůvodnění žádosti,

d) adresy provozoven, kde hodlá vykonávat také jiné obchody s cizí měnou,

e) výpis z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců, nebo jeho ověřenou kopii nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje,

f) ověřenou kopii povolení k provozování sázkových her v kasinu vydaného podle zvláštního zákona.1)

(2) Žádost o udělení devizové licence k jiným obchodům s cizí měnou žadatel předkládá ústředí České národní banky v Praze.

(3) Devizové místo bez odkladu oznámí ústředí České národní banky všechny změny údajů uvedených v žádosti o devizovou licenci k jiným obchodům s cizí měnou a změny dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti této žádosti.

§ 13

(1) Devizové místo provádí jiné obchody s cizí měnou podle dohodnutého kurzu.

(2) Cenu účtovanou za poskytnutí jiného obchodu s cizí měnou devizové místo stanoví fixní sazbou nebo v procentech z kurzovní hodnoty, přičemž může stanovit minimální a maximální výši této ceny. Cena služby se vyjadřuje číslicemi.

(3) Devizové místo uveřejní ceník jiných obchodů s cizí měnou spolu s kurzovním lístkem na viditelném místě, aby byl klient zřetelně informován o jejich výši před uskutečněním obchodu.

§ 14

(1) Devizové místo vede o jiných obchodech s cizí měnou samostatnou evidenci.

(2) O provedení každého obchodu vyhotoví devizové místo odpočet, který označí pořadovým číslem a uvede na něm tyto údaje:

a) označení cizí měny kódem ISO, její množství, kurz,

b) kurzovní hodnotu, tj. částku k výplatě,

c) cenu služby,

d) identifikační znaky provozovny podle § 5 odst. 3,

e) datum a místo vystavení.

(3) Odpočet se vyhotovuje dvojmo. Jedno vyhotovení dokladu zůstává v úschově devizového místa, druhé obdrží klient. V případě ručního zpracování zůstává v úschově originál dokladu. V případě zpracování prostředky výpočetní techniky může být vyhotovený doklad uschován na technických nosičích dat.

(4) Při provádění storna devizové místo označí originál i kopii odpočtu slovem "storno" a dále na odpočtu uvede identifikační znaky, datum a místo vystavení. Odpočet je zařazen mezi ostatní odpočty seřazené v číselné řadě.

ČÁST ČTVRTÁ

POSTUP DEVIZOVÝCH MÍST PRO NAKLÁDÁNÍ S PADĚLANÝMI NEBO POZMĚNĚNÝMI PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY

§ 15

(1) Jestliže devizové místo, které provádí nákup cizí měny nebo prodej cizí měny nebo jiné obchody s cizí měnou, má podezření, že předložené bankovky nebo mince jsou padělané nebo pozměněné, postupuje podle zvláštních předpisů,9) a to bez ohledu na to, zda je devizové místo fyzickou nebo právnickou osobou.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 vyhotoví devizové místo potvrzení nejméně ve čtyřech průpisech určených pro

a) předložitele,

b) ústředí České národní banky,

c) policii,

d) směnárenské pracoviště nebo provozovnu devizového místa, které padělek zadrželo.


ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 16

Při porušení nebo nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením se postupuje podle zvláštního zákona.10)

§ 17

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření České národní banky č. 233/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky.

§ 18

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

2) Část druhá zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Devizový zákon č. 219/1995 Sb.

5) Příloha č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6) § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.

8) § 28 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb.

9) § 21 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
Vyhláška České národní banky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.

10) § 22 devizového zákona č. 219/1995 Sb.

Přesunout nahoru