Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 224/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu

Částka 66/1996
Platnost od 14.08.1996
Účinnost od 14.08.1996
Zrušeno k 01.09.1998 (207/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

224

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 26. července 1996

o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu

Ministerstvo financí stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 151/1996 Sb.:


§ 1

Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru obchodovaného na tuzemském veřejném trhu

(1) Podkladem pro výpočet hodnoty cenného papíru v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu (dále jen "výpočet hodnoty"), který je obchodován na Burze cenných papírů Praha, a. s., (dále jen "burza"), je vážený denní průměr kurzů a cen obchodů uzavřených nebo evidovaných na burze dosažený ke dni výpočtu hodnoty. Způsob výpočtu hodnoty a jejího uveřejňování je uveden v příloze této vyhlášky.

(2) Jestliže v den výpočtu hodnoty nebylo s cenným papírem na burze obchodováno, je podkladem pro výpočet hodnoty cenného papíru jeho poslední průměrná cena uveřejněná burzou v období předcházejících deseti pracovních dnů přede dnem výpočtu hodnoty.

(3) Nebyla-li průměrná cena uveřejněna burzou v období uvedeném v odstavci 2, použije se pro výpočet hodnoty kurz1) vyhlášený organizátorem tuzemského mimoburzovního trhu cenných papírů ke dni výpočtu hodnoty. Nebyl-li v tento den kurz vyhlášen, použije se pro výpočet hodnoty poslední kurz vyhlášený organizátorem tuzemského mimoburzovního trhu v období uvedeném v odstavci 2. V případě různých kurzů vyhlášených v den výpočtu hodnoty několika organizátory tuzemského mimoburzovního trhu cenných papírů se použije kurz nejnižší.

(4) Nelze-li hodnotu cenného papíru stanovit podle odstavců 1 až 3, použije se pro výpočet hodnoty cena, která byla použita při posledním výpočtu hodnoty.

(5) Nelze-li hodnotu cenného papíru určit podle odstavců 1 až 4, postupuje se způsobem uvedeným v § 3.

§ 2

Výpočet hodnoty zahraničního cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu

(1) Za hodnotu zahraničního cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu, ale pouze na zahraničním veřejném trhu, se považuje kurz vyhlášený ke dni výpočtu hodnoty na trhu, na kterém byl pořízen a jehož výběr byl schválen Ministerstvem financí.2) Není-li k tomuto dni na tomto trhu kurz vyhlášen, použije se pro výpočet hodnoty poslední kurz na tomto trhu vyhlášený v období předchozích deseti pracovních dnů.

(2) Za hodnotu akcie akciové společnosti se sídlem ve Slovenské republice, kterou nabyl investiční a podílový fond při kuponové privatizaci,3) se považuje kurz vyhlášený na Burze cenných papírů Bratislava, a. s., ke dni výpočtu hodnoty. Pokud v den výpočtu hodnoty nebyl kurz vyhlášen, použije se pro výpočet hodnoty kurz předchozích dnů obdobně podle § 1 odst. 2 až 5.

(3) Kurz zahraničního cenného papíru v zahraniční měně se přepočte na tuzemskou měnu s použitím kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni výpočtu hodnoty. Pro přepočet měny, jejíž kurz Česká národní banka neuveřejňuje, se použije kurz amerického dolaru (USD) k této měně vyhlášený ústřední bankou státu, v němž je tato měna zákonným platidlem.

(4) Nebyl-li kurz zahraničního cenného papíru, který je předmětem veřejného obchodování na zahraničním veřejném trhu, vyhlášen podle odstavců 1 a 2, použije se pro výpočet hodnoty způsob uvedený v § 3.

§ 3

Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru neobchodovaného na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelného cenného papíru

Za hodnotu cenného papíru veřejně obchodovatelného, ale na veřejném trhu neobchodovaného, a veřejně neobchodovatelného cenného papíru se považuje u:

a) akcie a zatímního listu cena pořízení,4)

b) dluhopisu5) cena pořízení se zahrnutím úroků, na něž má majitel ke dni výpočtu hodnoty nárok, snížená o daň z příjmů vybíranou zvláštní sazbou daně,6)

c) samostatného kuponu stanovená a dosud nevyplacená částka výnosu po zdanění,

d) jiného cenného papíru, pokud jej mohou investiční společnosti a investiční fondy nabývat do majetku v podílovém fondu a majetku investičního fondu,7) cena pořízení s připočtením poměrné části výnosu, na niž má majitel ke dni výpočtu hodnoty nárok.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb.

2) § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 151/1996 Sb.

3) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 25 odst. 4 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

5) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb.

6) § 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 259/1994 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 149/1995 Sb. a č. 248/1995 Sb.

7) § 17 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb.


Příloha

Výpočet hodnoty váženého průměru kurzů a cen obchodů uzavřených nebo evidovaných na Burze cenných papírů Praha, a. s., v daném burzovním dnu

Průměrná hodnota dané emise cenného papíru v Kč se stanoví na základě váženého aritmetického průměru kurzů a cen všech burzovních obchodů (centrální trh, blokové a přímé obchody) uskutečněných s danou emisí v daném burzovním dnu, přičemž vahami jsou zobchodované počty cenných papírů. Průměry kurzů a cen uveřejňuje burza v deníku "Burza". V případě, že nebyl cenný papír dané emise v průběhu burzovního dne obchodován, průměrná hodnota se nestanovuje.

1. Akcie a podílové listy:

Burza uveřejňuje průměrnou hodnotu cenného papíru dané emise v Kč vypočtenou pomocí následujícího vzorce za předpokladu, že se s emisí uskutečnil alespoň jeden obchod:

kde: PH . . . průměrná hodnota cenného papíru dané emise v Kč uveřejňovaná burzou

pi . . . . kurz, resp. cena v Kč realizovaná v i-tém obchodu

Ni . . . počet cenných papírů v kusech zobchodovaných v i-tém obchodu.

2. Dluhopisy:

Burza uveřejňuje průměrnou hodnotu cenného papíru dané emise vyjádřenou v procentech vypočtenou pomocí následujícího vzorce za předpokladu, že se s danou emisí uskutečnil alespoň jeden obchod:

kde: ph . . . průměrná hodnota cenného papíru dané emise v procentech uveřejňovaná burzou

pi . . . . kurz, resp. cena v % realizovaná v i-tém obchodu

Ni . . . počet cenných papírů v kusech zobchodovaných v i-tém obchodu.

Průměrná hodnota cenného papíru dané emise dluhopisů vyjádřená v Kč se vypočte pomocí následujícího vztahu:

kde: PH . . . . . . průměrná hodnota dané emise v Kč (tuto hodnotu vypočítává investiční společnost nebo investiční fond)

JH . . . . . . jmenovitá hodnota dluhopisu dané emise v Kč

ph . . . . . . průměrná hodnota dané emise v % uveřejňovaná burzou

ČAÚV . . . čistý alikvotní úrokový výnos dluhopisu v Kč, tj. alikvotní úrokový výnos dluhopisu uveřejňovaný burzou po odečtení daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně.

Přesunout nahoru