Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 223/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou

Částka 65/1996
Platnost od 23.08.1996
Účinnost od 07.06.1996
Zrušeno k 12.01.2002 (30/2002 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

223

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 1995 byla v Praze podepsána Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Sofii dne 7. června 1996.

Dohoda se předběžně prováděla od 1. ledna 1996 a vstoupila v platnost na základě svého článku 39 odst. 1 dnem 7. června 1996.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA O VOLNÉM OBCHODU

mezi

Českou republikou a

Bulharskou republikou

PREAMBULE

Česká republika a Bulharská republika (dále uváděné jako „Strany"),

majíce na zřeteli Memorandum mezi vládou Česká republiky a vládou Bulharské republiky o liberalizaci vzájemných obchodních vztahů z 22. června 1995,

připomínajíce svůj záměr účastnit se aktivně procesu ekonomické integrace jako významného prvku stability na evropském kontinentu a vyjadřujíce svou připravenost ke spolupráci při hledání cest a prostředků k posíleni tohoto procesu,

znovu potvrzujíce svůj pevný závazek k zásadám tržní ekonomiky, která vytváří základ jejich vztahů,

připomínajíce svůj pevný závazek k Závěrečnému aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Pařížské chartě a zejména k zásadám obsazeným v závěrečném dokumentu Bonnské konference o hospodářské spolupráci v Evropě,

rozhodnuty za tímto účelem postupně odstranit překážky v podstatě pro veškerý vzájemný obchod v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994,

pevně přesvědčeny, že tato dohoda podpoří posílení vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi a přispěje k procesu integrace v Evropě,

berouce v úvahu, že žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že vyjímá Strany z jejich závazků podle jiných mezinárodních dohod, zejména Dohody o zřízení Světové obchodní organizace,

se dohodly takto:

Článek 1

Cíle

1. Strany vytvoří postupně v přechodném období, které skončí nejpozději 1. ledna 1998, oblast volného obchodu, a to v souladu s ustanoveními této dohody a ve shodě s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 a s Ujednáním o výkladu článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994.

2. Cíle této dohody jsou:

a) podporovat rozšiřováním obchodu harmonický rozvoj hospodářských vztahů mezi Stranami, a takto ve Stranách napomáhat rozvoji hospodářské aktivity, zlepšení životních a pracovních podmínek a zvýšení produktivity a finanční stability,

b) poskytovat spravedlivé podmínky soutěže v obchodě mezi Stranami,

c) tímto způsobem přispívat cestou odstraňování překážek obchodu k harmonickému rozvoji a rozmachu světového obchodu.

KAPITOLA I. - PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 2

Rozsah

Ustanovení této kapitoly se budou vztahovat na průmyslové výrobky pocházející ze Stran. Výraz „průmyslové výrobky" znamená pro účely této dohody výrobky začleněné do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, s výjimkou výrobků uvedených v příloze Ia, avšak včetně výrobku uvedených v příloze Ib.

Článek 3

Dovozní cla

1. V obchodu mezi Stranami nebudou zaváděna žádná nová dovozní cla.

2. Dovozní cla budou zrušena v souladu s ustanoveními Protokolu 1 této dohody.

Článek 4

Základní clo

1. Pro každý výrobek bude základním clem, z něhož se mají uplatňovat postupná snížení stanovená v této dohodě, celní sazba podle doložky nejvyšších výhod platná 1. ledna 1995.

2. Jestliže po vstupu této dohody v platnost dojde k jakémukoliv snížení cel podle zásady „erga omnes", tato snížená cla nahradí cla základní, uvedená v odstavci 1, a to počínaje dnem uplatnění takovýchto snížení.

3. Snížená cla vypočtená v souladu s odstavcem 2 budou uplatňována zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

4. Strany si navzájem oznámí své příslušné národní základní celní sazby v souladu s ustanoveními odstavce 2.

Článek 5

Poplatky rovnocenné clům

1. V obchodu mezi Stranami nebude zaveden žádný nový poplatek, který má účinek rovnocenný dovoznímu clu.

2. Všechny poplatky mající účinek rovnocenný dovozním clům budou zrušeny dnem vstupu této dohody v platnost, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v příloze II.

Článek 6

Fiskální cla

Ustanovení článku 3 se budou vztahovat rovněž na cla fiskální povahy.

Článek 7

Vývozní cla a poplatky mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebudou zaváděna žádná nová vývozní cla nebo poplatky, které mají rovnocenný účinek.

2. Strany zruší mezi sebou dnem vstupu této dohody v platnost veškerá vývozní cla a poplatky mající rovnocenný účinek, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v příloze III.

Článek 8

Množstevní omezení dovozu a opatření mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebudou zaváděna žádná nová množstevní omezení dovozu nebo opatření mající rovnocenný účinek.

2. Všechna množstevní omezení a opatření mající rovnocenný účinek na dovozy výrobku pocházejících ze Stran budou zrušena dnem vstupu této dohody v platnost, s výjimkou těch, která jsou uvedena v příloze IV.

Článek 9

Množstevní omezení vývozu a opatření mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebudou zaváděna žádná nová množstevní omezení vývozu nebo opatření mající rovnocenný účinek.

2. Všechna množstevní omezení a opatření mající rovnocenný účinek na vývozy výrobku pocházejících ze Stran budou zrušena dnem vstupu této dohody v platnost, s výjimkou těch, která jsou uvedena v přílohách Va a Vb.

Článek 10

Postup při výměně informací o návrzích technických předpisů

1. Strany se budou v co možná nejkratším období a v souladu s ustanoveními přílohy VI navzájem písemně informovat o návrzích technických předpisů a návrzích doplňků k nim, jež hodlají vydat.

2. Společný výbor rozhodne o datu pro zahájení uplatňování ustanovení odstavce 1.

KAPITOLA II. - ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY

Článek 11

Rozsah

Ustanovení této kapitoly se budou vztahovat na zemědělské výrobky pocházející ze Stran. Výraz „zemědělské výrobky" znamená pro účely této dohody výrobky začleněné do kapitol 1 až 24 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, s výjimkou výrobků uvedených v příloze Ib, avšak včetně výrobků uvedených v příloze Ia.

Článek 12

Výměna koncesí

1. Strany si navzájem poskytnou koncese, specifikované v Protokolu 2, v souladu s ustanoveními této kapitoly.

2. Berouce v úvahu

- úlohu zemědělství ve svých ekonomikách,

- rozvoj obchodu zemědělskými výrobky mezi Stranami,

- zvláštní citlivost zemědělských výrobku,

- pravidla svých zemědělských politik,

- příslušná ustanovení Dohody o zřízení Světové obchodní organizace

Strany budou zkoumat možnosti vzájemného poskytnutí si dalších koncesí.

Článek 13

Koncese a zemědělská politika

1. Bez narušená koncesí udělených podle článku 12 ustanovení této kapitoly nebudou omezovat jakýmkoli způsobem provádění příslušných zemědělských politik Stran nebo přijetí jakýchkoli opatření na základě těchto politik, včetně uplatňování příslušných ustanovení Dohody o zřízení Světové obchodní organizace.

2. Strany si vzájemně písemně sdělí změny ve svých příslušných zemědělských politikách nebo přijatá opatření, která mohou ovlivňovat podmínky obchodu se zemědělskými výrobky mezi nimi, jak jsou stanoveny v této dohodě. Na žádost kterékoli Strany se uskuteční okamžité konzultace s cílem přezkoumání situace.

Článek 14

Zvláštní ochranná opatření

Bez ohledu na ostatní ustanovení této dohody a zejména článku 27, jestliže, s přihlédnutím ke zvláštní citlivosti zemědělských trhů, dovozy výrobků pocházejících z kterékoli Strany, jež jsou předmětem koncesí poskytnutých v rámci této dohody, způsobují vážné poškozování trhů druhé Strany, Strana, které se toto poškozování týká, zahájí okamžité konzultace s cílem nalézt vhodné řešení. Před dosazením tohoto řešení může dotčená Strana přijmout opatření, která považuje za nezbytná.

Článek 15

Veterinární, zdravotní a fytosanitární opatření

1. Opatření týkající se veterinární a fytosanitární kontroly budou uvedena do souladu se zakonodárstvím Evropské unie a budou sladěna mezi Stranami.

2. Veterinárně-sanitarní opatření a činnost veterinárních služeb budou prováděny v souladu s Kodexem Mezinárodního úřadu pro nákazy a dalšími mezinárodními úmluvami v této oblasti.

3. Strany se zavazují, že nebudou zavádět diskriminační nebo jiná neobvyklá opatření, která mohou omezit tok informací a obchod se zvířaty, rostlinami nebo produkty.

KAPITOLA III. - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Pravidla původu zboží a spolupráce v celní správě

1. Protokol 3 stanoví pravidla původu a metody administrativní spolupráce, které se k nim vztahují.

2. Strany budou přijímat vhodná opatření, včetně pravidelných přezkoumávání Společným výborem a úprav administrativní spolupráce, aby zabezpečily, že ustanovení Protokolu 3 a článků 3 až 9, 12, 17 a 28 této dohody se budou účinně a harmonicky uplatňovat, a aby co možná nejvíce omezily formality používané v obchodu a dosáhly vzájemně uspokojivých řešení jakýchkoli potíží, které vzniknou z provádění těchto ustanovení.

3. Vzájemná spolupráce mezi celními úřady se bude uskutečňovat v souladu s ustanoveními Protokolu 4.

Článek 17

Vnitřní zdanění

1. Strany se zdrží jakýchkoli opatření nebo praktik vnitřní fiskální povahy, která buď přímo, nebo nepřímo zavádějí diskriminaci mezi výrobky majícími původ ve Stranách.

2. Výrobky vyvážené na území kterékoli ze Stran nesmějí mít prospěch ze zpětného proplacení vnitřního zdanění, pokud by převyšovalo částku přímého nebo nepřímého zdanění na ně uvaleného.

Článek 18

Všeobecné výjimky

Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, oprávněné z důvodů veřejné morálky, veřejného zajmu nebo veřejné bezpečnosti, ochrany života nebo zdravá lidí, zvířat nebo rostlin, ochrany národních památek majících uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, ochrany duševního vlastnictví nebo pravidel týkajících se zlata nebo stříbra nebo zachování vyčerpatelných přírodních zdrojů, pokud jsou takováto opatření uplatněna ve spojení s omezeními domácí výroby nebo spotřeby. Takové zákazy nebo omezení se však nesmí stát prostředkem svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi Stranami.

Článek 19

Bezpečnostní výjimky

Žádná ustanovení této dohody nebrání kterékoli Straně, aby přijala jakékoli přiměřené opatření, které považuje za nezbytné:

a) pro předcházení prozrazení informací, které je v rozporu s jejími zásadními bezpečnostními zájmy,

b) pro ochranu svých zásadních bezpečnostních zájmů nebo pro plnění mezinárodních závazků nebo národních politik

i) vztahujících se k obchodu se zbraněmi, municí a válečným materiálem, za předpokladu, že taková opatření nenarušují podmínky soutěže u výrobků, jež nejsou zamýšleny pro specifické vojenské účely, a k takovému obchodu s jiným zbožím, materiály a službami, jaký je provozován přímo nebo nepřímo pro účely dodávek ozbrojeným složkám, nebo

ii) vztahujících se k nerozšiřování biologických a chemických zbraní, jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení nebo

iii) přijatých v době války nebo v době jiného vážného mezinárodního napětí.

Článek 20

Státní monopoly

1. Strany postupně upraví jakýkoli státní monopol obchodního charakteru tak, aby zajistily, že do 1. července 1999 nebude existovat mezi státními příslušníky Stran žádná diskrimace ve věci podmínek, za kterých je zboží obstaráváno a obchoduje se s ním.

2. Ustanovení tohoto článku se budou vztahovat na jakýkoli orgán, jehož prostřednictvím příslušné úřady Stran právně nebo fakticky, buď přímo, nebo nepřímo dohlížejí na dovozy nebo vývozy mezi Stranami, rozhodují o nich nebo je znatelně ovlivňují. Tato ustanovení se budou rovněž uplatňovat na jiné orgány, které budou pověřeny kteroukoli Stranou zajišťováním monopolu.

Článek 21

Platby

1. Platby ve volně směnitelných měnách týkající se obchodu zbožím mezi Stranami a převod takových plateb na území té Strany této dohody, kde má věřitel sídlo, budou osvobozeny od jakýchkoli omezení.

2. Strany se zdrží jakýchkoli devizových nebo administrativních omezení na poskytování, splácení nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů ve vztahu k obchodu se zbožím, kterého se rezident účastní.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 2, až do doby, než se stane článek VIII článků Dohody o Mezinárodním měnovém fondu použitelným pro některou ze Stran, vyhrazují si Strany právo uplaňovat devizová omezení na poskytování nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů ve vztahu k obchodu zbožím v rozsahu povoleném podle jejich státutu v Mezinárodním měnovém fondu, a to za předpokladu, že tato omezení jsou uplatňována nediskriminačním způsobem, pokud jde o původ výrobků, a že nejsou uplatňována pouze na určité výrobky nebo druh výrobků. Omezení budou mít limitované trvání a budou odstraněna, jakmile nebude situace opravňovat jejich další zachování. Strana bude okamžitě informovat druhou Stranu o zavedení takových opatření a o jejich jakékoli změně.

Článek 22

Pravidla soutěže týkající se podnikatelů

1. Následující skutečnosti jsou neslučitelné s řádným fungováním této dohody, pokud mohou postihovat obchod mezi Stranami:

a) všechny dohody mezi podnikateli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a praktiky dohodnuté mezi podnikateli, které mají za svůj cíl nebo výsledek zabraňování, omezování nebo narušení soutěže,

b) zneužití dominantního postavení, jedním nebo více podnikateli, na území Stran jako celku nebo jejich podstatné části.

2. Ustanovení odstavce 1 se budou vztahovat na činnost všech podnikatelů, včetně podnikatelů veřejných a podnikatelů, kterým Strany poskytnou zvláštní nebo výhradní práva. Podnikatelé pověření prováděním služeb obecného hospodářského zájmu nebo mající charakter monopolu produkujícího státní důchod budou podléhat ustanovením odstavce 1, pokud uplatnění těchto ustanovení nebrání právně nebo fakticky vykonávání zvláštních veřejných úkolů, které jim byly přiděleny.

3. Pokud jde o výrobky uvedené v kapitole II., ustanovení uvedená v odstavci 1 písm. a) se nebudou uplatňovat na takové dohody, rozhodnutí a praktiky, které tvoří nedílnou součást organizace národního trhu.

4. Pokud Strana usoudí, že daná praktika je neslučitelná s odstavci 1, 2 a 3, a jestliže taková praktika působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu zájmům této Strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu, může přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 23

Státní pomoc

1. Jakákoli pomoc poskytnutá státem, jež je Stranou této dohody, nebo prostřednictvím státních zdrojů v jakékoli formě, která narušuje nebo hrozí narušit soutěž zvýhodňováním určitých podnikatelů nebo výroby určitého zboží, je neslučitelná s řádným fungováním této dohody, pokud se může svým působením dotknout obchodu mezi Stranami.

2. Ustanovení odstavce 1 se nebudou týkat výrobků uvedených v kapitole II.

3. Společný výbor přijme nejpozději do 1. července 1997 kritéria, na jejichž základě budou hodnoceny praktiky odporující odstavci 1, jakož i pravidla pro jejich provádění.

4. Strany zabezpečí transparentnost v oblasti státní pomoci mimo jiné tím, že si budou vzájemně každoročně předávat zprávy o její celkové výši a o rozdělení poskytnuté pomoci, a na žádost druhé Strany bude poskytnuta informace o programech pomoci a o zvláštních jednotlivých případech státní pomoci.

5. Jestliže se kterákoli Strana domnívá, že některá konkrétní praktika, včetně praktiky v zemědělství:

- je neslučitelná s podmínkami odstavce 1 a není s ní přiměřeně zacházeno podle prováděcích pravidel uvedených v odstavci 3 nebo

- tato pravidla chybí, a jestli tato praktika působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu zájmu této Strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu,

může přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s ustanoveními článku 31. Takováto přiměřená opatření mohou být přijata pouze ve shodě s postupy a za podmínek stanovených Dohodou o zřízení Světové obchodní organizace a jakýmikoli jinými příslušnými dohodami sjednanými pod její záštitou, které jsou prováděny mezi Stranami.

Článek 24

Veřejné zakázky

1. Strany považují liberalizaci svých trhů veřejných zakázek za cíl této dohody.

2. Strany postupně vytvoří svá příslušná pravidla pro veřejné zakázky s úmyslem poskytnout dodavatelům druhé Strany nejpozději do konce roku 1998 přístup k procedurám udělování kontraktů na svých trzích veřejných zakázek podle ustanovení Dohody o vládních zakázkách, sjednané v Marrákeši dne 15. dubna 1994.

3. Společný výbor bude zkoumat vývoj vztahující se k dosažení cílů tohoto článku a může doporučit praktické způsoby provádění ustanovení odstavce 2, aby tak zabezpečil volný přístup, transparentnost a úplnou rovnováhu práv a závazků.

4. V průběhu prověrky zmíněné v odstavci 3 může Společný výbor zvážit, zvláště ve světle vývoje v této oblasti v mezinárodních vztazích, možnost rozšíření věcné působnosti a/nebo stupen otevřenosti trhu v souladu s odstavcem 2.

Článek 25

Ochrana duševního vlastnictví

1. Strany budou poskytovat a zabezpečovat ochranu práv duševního vlastnictví na nediskriminačním základě, včetně opatření pro poskytování a vynucení takových práv. Ochrana bude postupně posilována tak, aby před 1. červencem 1999 dosáhla úrovně odpovídající věcným normám mnohostranných dohod, které jsou specifikovány v příloze VII.

2. Pro účely této dohody „ochrana duševního vlastnictví" zahrnuje zejména ochranu autorských prav, včetně počítačových programů a databází a příbuzných práv, obchodních známek, zeměpisných označení, průmyslových vzorů, patentů, topografií integrovaných obvodů, jakož i utajovaných informací o know-how.

3. Strany budou spolupracovat v otázkách duševního vlastnictví. Na žádost kterékoli Strany se uskuteční konzultace expertů o těchto otázkách, zejména o činnostech vztahujících se k existujícím nebo budoucím mezinárodním úmluvám o harmonizaci, vykonávání a vynucení duševního vlastnictví a o činnostech mezinárodních organizací, jako jsou Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, Světová organizace pro duševní vlastnictví, jakož i o vztazích Stran ke třetím zemím v otázkách týkajících se duševního vlastnictví.

Článek 26

Dumping

Jestliže kterákoli Strana shledá, že v obchodních vztazích, které se řídí touto dohodou, je uplatňován dumping ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994, může přijmout přiměřená opatření proti těmto praktikám v souladu s článkem VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 a s Dohodou o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994, a to za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 27

Obecná ochranná opatření

V případech, kdy se jakýkoli výrobek dováží v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že to působí nebo hrozí způsobit:

a) vážnou újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo konkurujících výrobků na území dovážející Strany nebo

b) vážné poruchy v jakémkoli příbuzném odvětví hospodářství nebo potíže, které by mohly způsobit závážné zhoršení hospodářské situace oblasti,

může Strana, které se to týká, přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 28

Strukturální změny

1. Kterákoli Strana může přijmout na omezenou dobu výjimečná opatření, která se odchylují od ustanovení článku 3, a to ve formě zvýšených celních sazeb.

2. Tato opatření se mohou týkat pouze nově rozvíjených průmyslových odvětví nebo určitých sektorů procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným potížím zejména tam, kde tyto pouze mají za následek vážné sociální problémy.

3. Dovozní cla, která dotčená Strana může uplatnit na výrobky mající původ ve druhé Straně, zavedena pomocí těchto opatření nesmějí přesahovat 25 % ad valorem. Celková hodnota dovozu výrobků podléhajících těmto opatřením nesmí přesáhnout 15 % celkového dovozu průmyslových výrobků z druhé Strany podle definice v kapitole I., a to během posledního roku, pro který jsou k dispozici statistické údaje.

4. Tato opatření budou uplatňována v období nepřesahujícím pět let. Přestanou se používat nejpozději 31. prosince 2000.

5. Žádná taková opatření nelze zavést u výrobku, pokud uplynulo více než tři roky od odstranění všech cel a množstevních omezení nebo poplatků nebo opatření, která mají na tento výrobek rovnocenný účinek.

6. Strana, které se to týká, bude informovat druhou Stranu o jakýchkoliv výjimečných opatřeních, která hodlá přijmout, a na žádost druhé Strany se ve Společném výboru uskuteční konzultace o takových opatřeních a odvětvích, na než se budou vztahovat, a to ještě před jejich zavedením. Při přijímání takových opatření poskytne Strana, které se to týká, Společnému výboru časový rozvrh odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento časový rozvrh stanoví postupné odstraňování těchto cel, přičemž bude zahájen nejpozději dva roky po jejich zavedení, a to ve stejných ročních sazbách. Společný výbor může rozhodnout o odlišném časovém rozvrhu.

Článek 29

Reexport a vážný nedostatek (zboží)

Tam, kde dodržování ustanovení článků 7 a 9 vede k:

a) reexportu do třetí země, vůči níž vyvážející Strana zachovává u daného výrobku množstevní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření nebo poplatky mající rovnocenný účinek, nebo

b) závažnému nedostatku nebo jeho hrozbě u výrobku nezbytného pro vyvážející Stranu

a kde výše uvedené situace působí nebo pravděpodobně způsobí značné pouze pro vyvážející Stranu, může tato Strana přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 31.

Článek 30

Plnění závazků

1. Strany přijmou všechna obecná nebo zvláštní opatření, potřebná ke splnění svých závazků vyplývajících z této dohody. Postarají se o to, aby bylo dosazeno cílů vytýčených touto dohodou.

2. Jestliže se jedna Strana domnívá, že druhá Strana nesplnila nějaký závazek podle této dohody, může Strana, které se to dotýká, přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 31

Postup při uplatnění ochranných opatření

1. Před zahájením postupu vedoucího k použití ochranných opatření stanovených v následujících odstavcích tohoto článku budou Strany usilovat o vyřešení jakýchkoli rozporů mezi nimi cestou přímých konzultací.

2. V případě, že některá Strana podrobuje dovozy výrobků náchylných způsobit situaci zmíněnou v článku 27 administrativnímu postupu, jehož účelem je rychlé opatřování si informací o trendu toku zboží, bude o tom informovat druhou Stranu.

3. K narušení ustanovení odstavce 7 nedojde, jestliže Strana, která uvažuje o použití ochranných opatření, bude o tom okamžitě informovat písemně druhou Stranu a poskytne všechny příslušné informace. Mezi Stranami se bezodkladně uskuteční v rámci Společného výboru konzultace s úmyslem nalézt řešení.

4.

a) Pokud jde o články 26, 27 a 29, Společný výbor přezkoumá případ nebo situaci a může přijmout jakékoli rozhodnutí potřebné k ukončení pouzí oznámených dotčenou Stranou. Pokud toto rozhodnutí nebude přijato ve lhůtě 30 dnů od oznámení záležitosti Společnému výboru, dotčena Strana může přijmout opatření nezbytná pro nápravu situace.

b) Pokud jde o článek 30, může dotčená Strana přijmout přiměřená opatření po ukončení konzultací nebo po uplynutí tříměsíčního období od data první nótifikace druhé Straně.

c) Pokud jde o články 22 a 23, poskytne dotčená Strana Společnému výboru veškerou pomoc požadovanou k přezkoumání případu a tam, kde je to přiměřené, i pomoc při odstranění praktiky, proti které jsou námitky. Jestliže příslušná Strana neodstraní praktiku, proti které jsou námitky, v období stanoveném Společným výborem nebo jestliže se Společnému výboru nepodaří dosáhnout dohody během 30 pracovních dnů pote, co mu byla záležitost předložena, může dotčená Strana přijmout přiměřená opatření, aby čelila obtížím vyplývajícím z příslušné praktiky.

5. Přijatá ochranná opatření budou ihned nótifikována druhé Straně. Budou omezena, pokud jde o jejich rozsah a trvání na to, co je zcela nezbytné k nápravě situace, která zapříčinila jejich použití, a nepřevýší škodu způsobenou příslušnou praktikou nebo potížemi. Přednost bude dána takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování této dohody.

6. Přijatá ochranná opatření budou předmětem pravidelných konzultací ve Společném výboru s úmyslem dosáhnout co možná nejdříve jejich zmírnění nebo zrušení, jestliže podmínky již dále neopravňují jejich zachování.

7. Když mimořádné okolnosti vyžadující okamžitou akci znemožňují provést předcházející přezkoumání, může dotčená Strana v případech článků 26, 27 a 29 použít neprodleně prozatímní opatření přísně nezbytná pro nápravu situace. Tato opatření budou bez prodlení nótifikována a mezi Stranami se co možná nejdříve uskuteční konzultace v rámci Společného výboru.

Článek 32

Potíže v oblasti platební bilance

1. Strany se budou snažit vyhnout se zavedení omezujících opatření, včetně opatření týkajících se dovozů, z důvodů ochrany platební bilance.

2. Nachází-li se jedna ze Stran ve vážných potížích v oblasti platební bilance nebo pod jejich bezprostřední hrozbou, může dotčená Strana v souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 přijmout omezující opatření, včetně opatření vztahujících se k dovozu, která budou mít omezené trvání a nesmí jít nad rámec toho, co je nezbytné pro nápravu situace v platební bilanci. Tato opatření budou postupně zmírňována tak, jak se budou zlepšovat podmínky platební bilance, a budou odstraněna, jestliže podmínky již dále neopravňují jejich zachování. Dotčená Strana bude neprodleně informovat druhou Stranu o jejich zavedení, a bude-li to proveditelné, o časovém rozvrhu jejich odstraňování.

Článek 33

Vývojová doložka

1. V případech, kdy se některá Strana domnívá, že by bylo užitečné v zájmu ekonomik Stran rozvíjet a prohlubovat vztahy ustavené touto dohodou formou jejich rozšíření i na oblasti nepokryté Dohodou, předloží druhé Straně zdůvodněnou žádost. Strany mohou dát pokyn Společnému výboru, aby takovou žádost přezkoumal, a tam, kde to bude vhodné, aby učinil doporučení, zejména s úmyslem zahájit jednání.

2. Dohody, které vyplynou z postupu uvedeného v odstavci 1, podléhají ratifikaci nebo schválení Stranami v souladu s jejich právním řádem.

Článek 34

Společný výbor

1. Tímto se zřizuje Společný výbor složený z člena vlády České republiky na straně jedné a z člena vlády Bulharské republiky na straně druhé.

2. Společný výbor bude dohlížet nad prováděním této dohody a spravovat toto provádění.

3. Pro účely vlastního provádění této dohody si Strany budou vyměňovat informace a na žádost kterékoli Strany uskuteční konzultace ve Společném výboru. Společný výbor bude sledovat možnost dalšího odstraňování překážek obchodu mezi Stranami.

4. Společný výbor může přijímat rozhodnutí v případech dovolených v této dohodě. V ostatních záležitostech může Společný výbor přijímat doporučení.

Článek 35

Postup Společného výboru

1. Společný výbor se bude scházet za účelem vlastního provádění této dohody, kdykoli to bude potřebné, nejméně však jednou ročně. O svolání zasedání může požádat každá Strana.

2. Společný výbor bude jednat na základě společné dohody.

3. Jestliže představitel některé Strany ve Společném výboru přijal rozhodnutí s výhradou splnění ústavních požadavků, rozhodnutí nabyde platnosti v den, kdy bude písemně oznámeno odvolání výhrady, pokud v rozhodnutí není obsazeno žádné pozdější datum.

4. Pro účely provádění této dohody přijme Společný výbor svá procedurální pravidla, která budou mimo jiné obsahovat ustanovení pro svolávání zasedání a pro jmenování předsedy a stanoví jeho funkční období.

5. Společný výbor může rozhodnout o vytvoření takových podvýborů a pracovních skupin, které považuje za potřebné, aby mu pomáhaly při plnění jeho úkolů.

Článek 36

Obchodní vztahy, které se řídí touto dohodou a jinými dohodami

1. Tato dohoda se bude vztahovat na obchodní vztahy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou.

2. Tato dohoda nebrání zachování nebo zakládání celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o pohraničním obchodu do té míry, pokud tyto nepůsobí negativně na obchodní režim a zejména na ustanovení týkající se pravidel o původu zboží stanovených touto dohodou.

Článek 37

Přílohy a protokoly

1. Přílohy Ia až VII a protokoly 1 až 4 této dohody tvoří nedílnou součást této dohody.

2. Společný výbor může rozhodnout o doplňcích a úpravách příloh a protokolů. V tomto případě vstoupí doplňky a úpravy v platnost dnem obdržení pozdější diplomatické nóty potvrzující jejich schválení vládou příslušné Strany.

Článek 38

Doplňky a úpravy

Doplňky a úpravy k této dohodě jiné, než jsou uvedeny v odstavci 2 článku 37, vstoupí v platnost dnem obdržení pozdější diplomatické nóty potvrzující, že všechny postupy požadované vnitrostátními právními předpisy každé ze Stran pro vstup těchto doplňků a úprav v platnost byly splněny.

Článek 39

Vstup v platnost

1. Tato dohoda podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin.

2. Výměna ratifikačních listin se uskuteční v Sofii.

3. Strany budou tuto dohodu provádět prozatímně od 1. ledna 1996, jestliže Dohoda nevstoupí v platnost dnem 1. ledna 1996.

Článek 40

Výpověď

Každá strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé Straně. Účinky výpovědi nastanou prvního dne sedmého měsíce následujícího po datu, kdy druhá Strana obdržela písemné oznámení.

Na důkaz tohoto níže podepsaní zmocněnci, byvše k tomu řádně pověřeni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 15. prosince 1995 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Ing. Vladimír Dlouhý CSc. v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Bulharskou republiku:
Kiril Cočev v. r.
místopředseda vlády a ministr obchodu a zahraničně ekonomické spolupráce

ZÁZNAM O POROZUMĚNÍ

1. Pokud jde o články 8 a 9 této dohody, Strany potvrzují, že vedle výjimek uvedených v příloze IV a přílohách Va a Vb, uplatňují opatření vyplývající z jejich mnohostranných mezinárodních závazků v souladu s články 18 a 19 této dohody.

2. Nejpozději do konce roku 1998 Strany přezkoumají ve Společném výboru vliv zemědělských koncesí poskytnutých touto dohodou na vzájemný obchod. Strany posoudí možnosti další liberalizace v této oblasti po 1. lednu 1999, majíce na zřeteli zájem Bulharské republiky o přístup ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

3. Diagonální kumulace stanovená v článku 4 Protokolu 3 múze byt uplatňována pouze v případě, že země uvedené v tomto článku mají s oběma Stranami dohodu o volném obchodu nebo dohodu o vytvoření celní unie, obsahující stejná pravidla původu. Pro země, které nesplňují tuto podmínku v den vstupu této dohody v platnost, se článek 4 uplatní od data vstupu v platnost buď dohody o volném obchodu, nebo dohody o vytvoření celní unie nebo dodatku k takové dohodě, obsahující stejná pravidla původu, mezi touto zemí a poslední ze Stran.

Každá odvolávka na článek 4 Protokolu 3 se uplatní v souladu s tímto Záznamem o porozumění.

4. Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla stanovený v článku 15 Protokolu 3 se dočasně neuplatňuje do té doby, než bude uplatňován v rámci diagonální kumulace mezi oběma Stranami a Evropskou unií. Každá strana může rozhodnout o částečném uplatňování zmíněného článku, a to v plném souladu s možnými způsoby jeho částečného uplatňování s Evropskou unií.

PŘÍLOHA Ia

Seznam výrobků k článkům 2 a 11

Položka HS290543Číslo HS4101
Položka HS290544Číslo HS4102
Položka HS290545Číslo HS4103
Číslo HS3301Číslo HS4301
Podpoložka HS33021010Číslo HS5001
Podpoložka HS33021021Číslo HS5002
Podpoložka HS33021029Číslo HS5003
Číslo HS3501Číslo HS5101
Číslo HS3502Číslo HS5102
Číslo HS3503Číslo HS5103
Číslo HS3504Číslo HS5201
Číslo HS3505Číslo HS5202
Položka HS380910Číslo HS5203
Číslo HS3823Číslo HS5301
Položka HS382460Číslo HS5302

PŘÍLOHA Ib

Seznam výrobků k článkům 2 a 11:

Kapitola HS03
Položka HS050900
Číslo HS1504
Položka HS160300
Číslo HS1604
Číslo HS1605

PŘÍLOHA II

(k článku 5 odst. 2)

1. Bulharská republika uplatňuje, erga omnes, na automobily starší deseti let od jejich první registrace dovozní taxu ve výši 10 % z celní hodnoty u následujících položek Bulharského celního sazebníku:

8702
8703
8704
8705

2. Tato dovozní taxa se uplatňuje jako dočasné ochranné opatření z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin a bude zrušena, jakmile podmínky nebudou nadále opravňovat její udržování.

3. Bulharská strana bude pravidelně informovat Společný výbor, zda podmínky nadále opravňují uplatňování dovozní taxy.

PŘÍLOHA III

(k článku 7 odst. 2)

Bulharská republika zruší u svých vývozů do České republiky nejpozději k 1. lednu 2001 vývozní taxu na výrobky uvedené níže:

Položka HSNázev položkyVýše taxy
ex 0307 91 00Mořští hlemýždi260 USD/tuna
ex 4401Palivové dřevo15 USD/m3
ex 4403Surové dřevo, jehličnaté a jiné než jehličnaté, s průměrem kmene u špičky od 4 do 20 cm, vyjma višňového, akátového a lipového dřeva25 USD/m3
ex 4403Surové dřevo, jehličnaté a jiné než jehličnaté, s průměrem kmene u špičky větším než 20 cm 
 - topol (Populus)25 USD/m3
 - ořešák250 USD/m3
 - ostatní, vyjma višňového, akátového a lipového dřeva35 USD/m3
ex 4407Dřevo štípané na kusy: 
 prkna 
 - ostatní (vyjma ořešák, višeň, akát, lípa)25 USD/m3
 - ořešák200 USD/m3
 trámy 
 - ostatní (vyjma ořešák, višeň, akát, lípa)30 USD/m3
 - ořešák200 USD/m3
4707Sběrový papír a lepenka100 USD/tuna
5105 10 00
5105 21 00
5105 29 00
Vlna, mykaná nebo česaná200 USD/tuna
7204 21Odpady a šrot z nerezavějící oceli100 USD/tuna
7419 91 00
7419 99 00
Měděné výrobky150 USD/tuna

PŘÍLOHA IV

(k článku 8 odst. 2)

Česká republika zruší nejpozději k 1. lednu 2001 množstevní omezení na dovozy a opatření mající účinek rovnocenný těmto omezením na níže uvedené výrobky pocházející z Bulharské republiky:

Číslo položky HSNázev položky
261210- Uranové rudy a jejich koncentráty
2701Černé uhlí, brikety, bulety a podobná tuhá paliva výrobená z černého uhlí
ex 270100- Uhlí vhodné pro koksování
 - Uhlí energetické
270210- Hnědé uhlí, též aglomerované
2844Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy (vč. štěpných nebo reprodukčních chemických prvků a izotopů) a jejich sloučeniny
284410- Přírodní uran a jeho sloučeniny, slitiny, disperze (vč. cermetů), keramické výrobky, výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu
284420- Uran obohacený U 235 a jeho sloučeniny, plutonium a jeho sloučeniny, slitiny, disperze (vč. cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující uran obohacený U 235, plutonium nebo sloučeniny těchto výrobků
840130- Nevyhořelé (nevyzářené) palivové elementy (kazety) jaderných reaktorů

PŘÍLOHA Va

(k článku 9 odst. 2)

1. Česká republika zruší k 1. lednu 1997 opatření mající účinek rovnocenný množstevním omezením vývozů na níže uvedené výrobky:

Kód HSKód HSKód HSKód HS
250527014407 10 99 107213
2507 002702ex 4407 29 107214
2508 40 002704 004407 29 207215
2517 102716 00 00ex 4407 29 507216
2517 10 104401 10 004407 29 707218
2517 10 10 104401 21 004407 29 837219
2517 10 10 904403 20 004407 29 857220
2517 10 204403 91 004407 29 997221
2517 10 20 104403 92 004407 917222
2517 10 20 904403 99 104407 927223
2517 10 804403 99 204407 997224
2521 00 004403 99 3071027225
25224403 49 7071067226
2523 29 00ex 4403 49 9071087227
2523 90 104403 99 5072017228
2523 90 904403 99 9972047229
2620 20 004407 10 10 1072067301
7802 004407 10 30 1072077302
ex 8548 104407 10 50 1072087304
2620 30 004407 10 71 1072097305
7404 004407 10 79 1072107306
2620 40 004407 10 91 107211 
7602 004407 10 93 107212 

2. Automatické licence uvedené v odstavci 1 jsou zavedeny z důvodů sledování vývozů. Česká republika neuplatňuje k datu vstupu této dohody v platnost množstevní omezení vývozů do Bulharské republiky.

3. Česká strana bude pravidelně informovat Společný výbor, zda podmínky nadále opravňují uplatňování opatření majících účinek rovnocenný množstevním omezením vývozů.

PŘÍLOHA Vb

(k článku 9 odst. 2)

1. Bulharská republika uplatňuje, erga omnes, dočasné zákazy vývozu na výrobky spadající do následujících položek Bulharského celního sazebníku:

ex 2829 90 90
ex 2827 60 00
ex 2501 00 30
7204 10 00
7204 29 00
7204 30 00
7204 41 00
7204 49 00
7204 50 00
7402 00 10
7403 13 00
7403 19 00
7404 00 00
7503 00 00
7602 00 00
7802 00 00
7902 00 00
8002 00 00
ex 8548 10

2. Tyto zákazy vývozu jsou uplatňovány jako dočasné ochranné opatření z důvodu ochrany života nebo zdraví lidí a jsou určeny k překonání vážného nedostatku v období stabilizace a budou odstraněny, jakmile podmínky nebudou nadále opravňovat jejich udržování.

3. Bulharská strana bude pravidelně informovat Společný výbor, zda podmínky nadále opravňují uplatňování exportních zákazů.

PŘÍLOHA VI

(k článku 10 odst. 1)

Postup při notifikaci návrhů technických předpisů

Článek 1

Pro účely tohoto postupu se používají následující definice:

a) "Technická specifikace": specifikace obsažená v dokumentu, který stanoví charakteristiku požadovanou od výrobku, jako je úroveň kvality, výkon, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků uplatňovaných na výrobek, pokud se týká terminologie, symbolů, zkoušení a zkušebních metod, balení, označování nebo opatřování nápisem;

b) "Technické předpisy": technické specifikace včetně příslušných správních ustanovení, jejichž dodržování je povinné, de iure nebo de facto, v případě obchodování nebo užívání ve Straně nebo v její větší části, kromě specifikací stanovených místními úřady;

c) "Návrh technického předpisu": text technické specifikace včetně správních ustanovení, formulovaných s cílem jejich vyhlášení nebo konečného uzákonění jako technického předpisu, text, který je ve stadiu přípravy a v němž mohou být stále prováděny podstatné změny;

d) "Výrobek": veškeré zboží pokryté touto dohodou.

Článek 2

1. Notifikace bude:

a) obsahovat úplný text návrhů technických předpisů v původním jazyce a v úplném překladu nebo výtahu v anglickém jazyce;

b) uvádět, zda je návrh technického předpisu identický s technickou specifikací předmětu, kterého se to týká, vypracovanou mezinárodním nebo regionálním subjektem, nebo zda se od takových specifikací odchyluje. Pokud dojde k odchýlení od takových specifikací, bude uveden důvod těchto odchýlení;

c) udávat jméno a adresu národního úřadu příslušného k poskytnutí dalších informací o předpisu;

d) obsahovat uvažované datum vstupu v platnost.

2. V případech, kdy návrh technického předpisu pouze transponuje úplný text mezinárodního nebo evropského standardu, bude stačit informace týkající se příslušného standardu.

Článek 3

Každá Strana může žádat o další informaci o oznámeném návrhu technického předpisu v souladu s tímto postupem.

Článek 4

1. Strana může uplatnit připomínky ke sdělenému návrhu technických předpisů.

2. Strany si vymění informace o svých informačních místech (Enquiry Points).

Článek 5

Časový limit pro připomínky k notifikacím bude tři měsíce od data, kdy Strana obdrží text návrhu předpisu. V průběhu tohoto období nesmí být návrh technického předpisu přijat.

Článek 6

Dodatečná notifikace uvede, do jaké míry bylo možné vzít do úvahy jakékoli připomínky získané od druhé Strany, jakékoliv změny podstaty provedené v porovnání s oznámeným návrhem, jakož i datum vstupu tohoto předpisu v platnost.

Článek 7

Období tří měsíců, kdy technický předpis nesmí být přijat, se však neuplatní, když z naléhavých důvodů vztahujících se k ochraně veřejného zdraví nebo bezpečnosti, ochrany zdraví a života zvířat nebo rostlin, příslušné úřady musí připravit technické předpisy ve velmi krátkém časovém období, aby je pokud možno vyhlásily nebo zavedly okamžitě bez umožnění jakýchkoliv konzultací. Budou oznámeny důvody, které opravňují naléhavost přijetí těchto opatření.

Článek 8

Strany budou v rámci této dohody pořádat pravidelné konzultace, aby zajistily uspokojivé fungování tohoto postupu.

PŘÍLOHA VII

(k článku 25 odst. 1)

Duševní vlastnictví

Mnohostranné dohody zmíněné v odstavci 1 článku 25 jsou následující:

- Pařížská úmluva z 20. března 1883 o ochraně průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967),

- Bernská úmluva z 9. září 1886 o ochraně literárních a uměleckých děl (Pařížský akt, 1971),

- Mezinárodní úmluva z 26. října 1961 o ochraně výkonných umělců, producentů fonogramů a rozhlasových organizací (Římská úmluva),

- Evropská patentová úmluva z 5. října 1973.

PROTOKOL 1

(k článku 3 odst. 2)

Zrušení cel mezi Českou republikou a Bulharskou republikou

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky pocházející z Bulharské republiky, uvedené v příloze A tohoto protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla

- 1. ledna 1997 - na 25 % základního cla

- 1. ledna 1998 - zbývající cla budou zrušena.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky pocházející z Bulharské republiky, neuvedené v příloze A tohoto protokolu, budou zrušena k datu vstupu této dohody v platnost.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky pocházející z České republiky, uvedené v příloze B tohoto protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla

- 1. ledna 1997 - na 25 % základního cla

- 1. ledna 1998 - zbývající cla budou zrušena.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky pocházející z České republiky, uvedené v příloze C tohoto protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 80 % základního cla

- 1. ledna 1998 - na 60 % základního cla

- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky pocházející z České republiky, neuvedené v přílohách B a C tohoto protokolu, budou zrušena k datu vstupu této dohody v platnost.

Příloha A k Protokolu 1

Kód HS 96

030191290330290949291570
030193290359290950291590
030211290361290960291611
030269290362291020291612
030321290369291030291613
030379290410291090291614
270799290420291213291615
270810290490291219291619
270820290512291221291620
271000290515291230291631
281512290519291241291632
283720290531291242291634
284420290532291250291635
284440290539291260291639
284450290541291300291711
284510290542291419291713
284590290549291422291719
284910290550291440291720
290211290613291450291736
290219290715291461291739
290241290722291469291811
290242290723291470291812
290243290729291522291813
290244290730291523291814
290290290810291524291815
290311290820291529291816
290312290911291531291817
290313290919291533291819
290314290920291534291821
290315290930291535291822
290316290941291539291823
290319290942291540291829
290323290943291550291830
290329290944291560291890
291900292690293949321390
292010292700294130321511
292090292800300310321519
292111292990300320350699
292112293010300339360200
292119293020300340360500
292122293030300390370690
292129293040300431380210
292130293090300432380991
292141293100300439380993
292142293211304440381010
292143293212300450381090
292144293219310221381111
292145293229310280381119
292149293291310290381121
292151293292310520381129
292159293293320411381190
292211293294320414381210
292212293299320415381230
292213293311320416381300
292219293319320417381511
292221293321320419381512
292222293329320420381519
292229293331320490381590
292230293332320611381710
292241293339320619381720
292242293340320620381800
292243293351320630381900
292249293359320641382000
292250293369320642382100
292310293371320643382200
292320293379320650382420
292390293390320710382430
292410293410320720382440
292421293420320730382450
292422293430320740382471
292429293490321000382479
292511293627321100382490
292519293792321210390120
292520293941321290390230
292620293942321310390290
390410392069441292481121
390512392071441293481129
390519392079441299481131
390521392092441300481139
390529392093441400481140
390530392094441510481190
390591392099441520481200
390599392114441700481310
390610392119441810481320
390690392190441820481390
390890392520441890481410
390920400811470710481490
390930400819470720481500
390950400821470730481610
391000400829470790481620
391110401011480240481630
391239401012480251481690
391310401013480252481710
391510401019480253481720
391520401021480300481730
391530401022480421481810
391590401023480429481830
391610401024480510481840
391620401029480610481910
391690401110480620481920
391721401120480710481930
391722401130480790481940
391723401140480820481950
391729401150480830481960
391731401191480920482010
391732401210480990482030
391733401220481011482040
391739441111481012482050
391740441119481021482090
391810441131481029482110
391990441139481031482210
392051441191481032482290
392059441199481039490900
392061441222481091491000
392062441223481099491110
392063441229481110510610
510620540753551011551443
511000540822551012551449
520411540823551020551511
520419540824551030551512
520420540831551090551513
520511540832551211551519
520512540833551219551521
520513540834551221551522
520514550110551229551529
520531550120551291551591
520532550190551299551592
520533550200551311551599
520631550310551312551611
520632550320551313551612
520633550340551319551613
521031550410551321551614
521032550490551322551621
521039550610551323551622
521041550620551329551623
521042550630551331551624
521049550690551332551631
521051550700551333551632
521052550820551339551633
521059550911551341551634
521131550912551342551641
521132550921551343551642
521139550922551349551643
521141550931551411551644
521142550932551412551691
521143550941551413551692
521149550942551419551693
521151550951551421551694
521152550952551422560311
521159550953551423560312
540410550959551429560313
540490550961551431560314
540500550962551432560391
540620550969551433560392
540710550991551439560393
540730550992551441560394
540752550999551442560410
560420590900610444611212
560500591131610449611219
560741591132610451611231
560749591140610452611239
560750591190610453611241
560790610110610459611249
570110610120610461611420
570190610210610462611511
570220610220610463611512
570231610230610469611519
570232610290610510611520
570239610311610520611591
570241610312610590611592
570242610319610610611593
570249610321610620611599
570251610322610690620111
570252610323610711620112
570259610329610712620113
570291610331610719620119
570292610332610721620191
570299610333610722620192
570310610339610729620193
570320610341610791620199
570330610342610792620211
570390610343610799620212
570410610349610811620213
570490610411610821620219
570500610412610822620291
590210610413610831620292
590220610419610832620293
590310610421610839620299
590320610422610891620311
590390610423610892620312
590410610429610910620319
590491610431610990620321
590492610432611010620322
590610610433611020620323
590691610439611030620329
590699610441611090620331
590700610442611120620332
590800610443611211620333
620339620799640299701790
620341620819640319701820
620342620821640340701890
620343620891640351701911
620349620899640359701912
620411621010640391701919
620412621040640399701931
620413621111640411701932
620419621120640419701939
620421621132640420701940
620422621133640510701951
620423621139640520701952
620431621142640590701959
620432621143640610701990
620433630120690890702000
620439630210700239711311
620441630221700510711319
620442630222700521711320
620443630229700529720211
620444630231700530720219
620449630232700600720221
620451630239700711720229
620452630251700719720230
620453630252700721720241
620459630253700729720249
620461630259701110720270
620462630260701120720280
620463630291701190720291
620469630292701200720299
620520630293701310720810
620530630299701321720825
620590630790701329720826
620630640110701331720827
620640640191701332720836
620690640192701339720837
620711640199701391720838
620719640212701399720839
620721640219701400720840
620722640220701510720851
620729640230701590720852
620791640291701720720853
720854721491722220730429
720890721499722230730431
720915721510722240730439
720916721550722511730441
720917721590722519730449
720918721610722520730451
720925721621722530730459
720926721622722540730490
720927721631722550730511
720928721632722591730512
720990721633722592730519
721011721640722599730520
721012721650722611730531
721020721661722619730539
721030721669722620730590
721041721691722691730610
721049721699722692730620
721050721710722693730630
721061721720722694730640
721069721730722699730650
721070721790722810730660
721090721911722820730690
721113721912722830730711
721114721913722840730719
721119721914722850730721
721123721921722860730722
721129721922722870730723
721190721923722880730729
721210721924722910730791
721220721931722920730792
721230721932722990730793
721240721933730110730799
721250721934730120730810
721260721935730210730820
721310721990730220730830
721320722011730230730840
721391722012730240730890
721399722020730290730900
721410722090730300731010
721420722211730410731021
721430722219730421731029
731100732020740919760521
731210732090740921760529
731290732111740931760611
731300732112740939760612
731412732113740940760691
731413732181740990760692
731414732182741011760711
731419732183741012760719
731420732190741021760720
731431732211741022760810
731439732219741110760820
731441732290741121761010
731442732310741122761090
731449732391741129761100
731450732392741210761210
731511732393741220761290
731512732394741300761511
731519732399741510761519
731520732410741521761520
731581732421741529761610
731582732429741531761691
731589732490741532761699
731590732510741539780300
731600732591741600780411
731700732599741700780419
731811732611741811780420
731812732619741819780500
731813732620741820780600
731814732690741910790310
731815740610741991790390
731816740620741999790400
731819740710750400790500
731821740721750810790700
731822740722750890800600
731823740729760310840910
731824740811760320840991
731829740819760410840999
731920740821760421841011
731930740822760429841012
731990740829760511841013
732010740911760519841090
841430843041846231850161
841440843049846239850162
841451843050846241850163
841459843061846249850511
841810843062846291850740
841821843069846299850780
841830843110846310850940
841919844311846420850980
841920844312847180851210
841931844319847190851220
841932844321847710851310
841939844330847720851390
841940844520847730851410
841950844530847740851430
841960844540847751851440
842010844610847759851490
842091844621847780851519
842099844629847790851610
842111844630847910851621
842131844711847920851629
842211844712847930851631
842219844720847940851632
842420844819847950851633
842490844820847960851650
842612845011847981851660
842620845012847982851671
842630845019847989851672
842641845020848180851679
842649845240848280851721
842691845410848310851750
842699845420848320851780
842911845430848330851822
842919845490848340851829
842920845510848350851840
842930845521848360853080
842940845522850110853090
842951845530850120853110
842952845590850131853210
842959846210850132853510
843031846221850133853521
843039846229850134853529
853530870310901041910620
853540870321901042910690
853590870322901049910811
853650870323901050910812
853921870324901060910819
853922870331901310910820
853929870332901420910891
853931870333901510910899
853990870390901600920110
854411870410901730920120
854420870421901780920190
854430870422901811920991
854620870423901820940210
854690870431901831940390
854710870432901841950611
854720870490901849960321
854790870510901890960329
860110870520902129960330
860120870530902212 
860210870540902213 
860290870590902214 
860310870600902300 
860390870710902410 
860500870790902480 
860610870810902490 
860620870893902720 
860630870894902790 
860691880510902810 
860692880520902830 
860699900140902910 
860711900150903031 
860712900211903039 
860719900219903040 
860721900220903082 
860729900290903083 
860791900510903089 
860799900912903110 
870120900921903120 
870130900922903130 
870190900930903289 
870210901010910390 

Příloha B k Protokolu 1

Kód HS 96

030110030342030621160590
030191030343030622250510
030192030349030623250590
030193030350030624250700
030199030360030629250810
030211030371030710250840
030212030372030721250870
030219030373030729251511
030221030374030731251710
030222030375030739252020
030223030376030741252321
030229030377030749252329
030231030378030751252330
030232030379030759262100
030233030380030760270119
030239030410030791270740
030240030420030799270820
030250030490050900271000
030261030510150410271210
030262030520150420271220
030263030530150430271290
030264030541160300271320
030265030542160411271390
030266030549160412271410
030269030551160413271490
030270030559160414271500
030310030561160415280200
030321030562160416280430
030322030563160419281123
030329030569160420281310
030331030611160430281410
030332030612160510281511
030333030613160520281512
030339030614160530281630
030341030619160540282410
282420284590300440330741
282490284690300450330749
282612284910300510330790
282619284920300590340111
282620284990310210340119
282630290121310230340120
282690290122310250340211
282720290230310260340212
282733290250310280340213
282810290315310520340219
282890290321320500340290
282911290410320643340311
282919290517320649340399
283010290531320650340490
283210290611320740340510
283319290711320810340540
283322290941320910340590
283323291010320990340600
283410291211321000350699
283522291411321210360200
283523291450321290360410
283524291613321390360490
283525291732321590360500
283526291735330210 40360610
283531291813330210 90360690
283620292610330290370120
283630292620330300370130
283640293319330410370199
283650293332330420370254
283711293339330430370400
283720293340330491370510
283800293371330499370590
283919293623330510380120
284210293624330520380510
284290293626330530380840
284410293629330590380890
284420300320330610380992
284430300331330690380993
284440300340330710381010
284450300410330720381090
284510300431330730381121
381129392410401023420231
381220392490401024420232
381512392510401029420239
381710392520401110420291
381900392530401120 10420292
382000392590401120 909420299
382100392610401140420321
382440392620401150420329
390110392630401191420330
390130392640401199420340
390220392690401210420400
390230400121401220420500
390311400122401290430230
390610400129401310430310
390810400130401320430390
390910400219401390430400
390940400220401410440200
391190400249401490440500
391310400259401610440610
391710400260401691440690
391721400291401692440810
391722400300401693440831
391723400400401699440839
391810400591401700440890
391890400610410429440910
391910400690410511440920
392010400811410512441111
392020400819410519441121
392041400821410520441129
392042400829410611441131
392051400910410612441139
392112400920410619441191
392210400930410620441199
392220400940410710441213
392290400950420100441214
392310401011420211441219
392321401012420212441222
392329401013420219441223
392330401019420221441229
392340401021420222441292
392350401022420229441293
441299480300481920520611
441300480419481930520621
441400480421481940520632
441510480429481950520642
441520480431481960520643
441600480439482010520710
441700480449482020521111
441810480459482030521112
441820480510482040521121
441830480521482050521122
441840480523482090521129
441850480529482110521131
441890480610482190521132
441900480630482210521139
442010480710482290521141
442090480820482311521143
442110480830482319521149
442190480910482320521151
470311480990482359521152
470319481011482360521159
470329481012482370521211
470411481110482390521212
470419481121490900521213
470421481129491000521214
470429481131500400521215
470500481139500710521221
470610481140500720521222
470620481420500790521223
470691481430510910521224
470692481500511111521225
470693481610511119530490
470710481710511120530921
470720481720511130530929
470730481730511190531090
470790481810511211531100
480100 90481820511220540232
480210481830511230540233
480220481840511290540241
480251481850511300540261
480252481890520411540269
480253481910520419540710
540752551423560311580190
540761551429560312580211
540822551431560313580219
540832551432560314580220
550510551433560391580230
550610551439560392580310
550700551441560393580390
550911551442560394580410
550912551443560710580421
550922551449560721580429
550962551511560729580430
550969551512560730580500
551110551513560811580610
551120551522560819580620
551130551591570110580631
551211551592570190580632
551221551599570210580639
551229551611570231580640
551291551612570241580810
551299551613570242580890
551311551614570249581100
551312551621570251590110
551313551622570291590190
551319551623570292590410
551322551624570330590491
551323551631570390590492
551329551632570490590610
551331551633570500600121
551332551634580110600129
551333551641580121600191
551339551642580122600192
551341551643580123600199
551342551644580124600210
551343551691580125600220
551349551693580126600230
551411551694580131600242
551412560110580132600243
551413560121580133600292
551419560122580134600293
551421560221580135610110
551422560229580136610130
610190610590611593620423
610210610610611599620429
610230610620611691620431
610290610690611692620432
610311610711611693620433
610312610712611699620439
610319610719611710620441
610321610721611720620442
610329610722611780620443
610331610791611790620444
610332610799620111620449
610333610811620113620451
610339610821620119620453
610341610831620191620459
610342610832620192620461
610343610839620193620463
610349610891620199620469
610411610892620211620510
610412610990620213620520
610413611010620219620530
610419611030620291620590
610421611110620292620610
610422611120620293620620
610423611130620311620630
610429611190620312620640
610431611211620319620690
610432611212620321620711
610433611219620322620719
610439611231620323620721
610441611239620331620722
610443611249620332620791
610444611300620333620799
610451611410620339620811
610452611420620341620819
610453611430620342620821
610459611490620343620822
610461611511620411620829
610463611512620413620891
610469611519620419620892
610510611520620421620899
610520611591620422620920
620930630260640340681390
620990630291640351681510
621010630292640359690100
621020630299640399690210
621030630311640411690410
621040630312640419690490
621050630319640510690510
621111630391640520690590
621120630392640590690600
621131630399640610690710
621132630411640699690790
621133630419650300690810
621139630491650400690890
621141630492650691690990
621142630493650699691010
621143630499660110691090
621149630510660199691110
621220630520670100691190
621290630532670210691200
621310630533670290691310
621320630539680410691390
621390630590680421691410
621410630621680422691490
621420630622680423700100
621510630629680430700312
621520630699680790700319
621710630710680800700320
621790630790680911700330
630120630900680919700420
630130631010680990700490
630140631090681019700721
630190640191681091701010
630210640192681099701020
630221640199681110701091
630231640212681120701092
630232640219681130701093
630240640220681190701094
630251640291681250701321
630252640312681270701329
630253640320681290701331
630259640330681310701332
701339721049730590732113
701391721070730610732181
701400721090730630732183
701610721113730650732219
701690721114730690732290
701810721119730711732392
701890721220730719732393
701911721230730721732394
701912721240730723732399
701919721310730791732410
701931721410730792732490
701932721420730793732591
701939721491730799732599
702000721499730830732611
710510721550730840732620
711311721631730890732690
711320721632731010740311
711610721633731029740710
711620721640731100740721
711790721661731210740811
720810721669731290740822
720825721691731420740829
720826721699731431740911
720827721710731439740919
720836721720731441740921
720837722810731449740929
720838722820731511740931
720839722840731600740939
720840722870731700741110
720851722880731815741121
720852730120731816741300
720853730410731819741420
720854730421731822741910
720890730429731823741991
720916730431731824741999
720917730439731829750110
720918730511732010750120
720927730512732020750300
720928730519732090750400
720990730531732111750512
721030730539732112750521
750711790400820720830300
750712790500820730830400
750720790600820740830510
750810790700820750830520
750890800110820760830590
760511800120820770830629
760521810192820780830790
760611810199820790830820
760612810420820820830890
760691810430820830830910
760692820110820840830990
760711820130820890831000
760719820140820900831110
760720820150821000831120
760810820160821110831130
760820820190821191831190
761010820210821192840110
761090820239821193840130
761290820240821194840140
761490820291821195840211
761511820299821210840212
761519820310821220840219
761610820320821290840220
761691820330821410840290
761699820340821420840310
780110820411821490840390
780191820412821510840410
780199820420821520840490
780200820510821591840510
780300820520821599840729
780411820530830110840731
780419820540830120840732
780420820551830130840733
780500820559830140840734
780600820560830150840790
790111820570830170840810
790112820580830210840890
790120820590830230841013
790200820600830242841122
790310820713830249841210
790390820719830260841221
841229841932842649845610
841231841939842699845620
841239841940842720845630
841280841950842790845691
841290841981842832845699
841319841990842833845819
841320842111842839845891
841330842112842860845910
841340842119842890845931
841350842121843120845939
841360842122843210845969
841381842123843221845970
841382842129843229846011
841410842131843230846019
841420842191843240846021
841440842199843280846029
841451842211843290846031
841459842219843311846039
841490842220843319846040
841510842230843320846090
841520842240843330846110
841581842290843360846120
841582842310843420846130
841590842330843510846140
841610842381843610846150
841620842389843699846190
841690842390843710846210
841710842410843780846221
841720842420843790846229
841780842430843810846231
841810842481843830846239
841821842489843840846241
841829842490843850846249
841830842511843860846330
841840842519843880846390
841850842539843890846410
841861842542844010846420
841869842549844110846591
841891842611844180846592
841911842619844190846593
841919842630844351846594
846595847990850240851680
846596848020850410851690
846599848030850421851711
846610848041850422851719
846620848049850423851721
846630848110850431851722
846691848120850432851730
846692848130850433851790
846693848180850434851810
846711848190850440851821
846719848210850450851829
846799848220850590851830
846810848230850710851921
846890848240850740851929
846911848250850780851931
846912848280850790851939
846920848299850810851940
846930848310850820851992
847010848320850880851993
847021848360850890852010
847029848390850940852032
847030848420850980852033
847040848590851020852110
847050850110851030852190
847090850120851220852311
847110850131851230852320
847130850132851240852330
847141850133851440852390
847149850134851519852431
847150850140851521852432
847160850152851539852439
847170850153851590852460
847180850161851610852491
847190850162851621852499
847290850163851631852510
847810850211851632852520
847890850212851633852610
847910850213851660852691
847930850220851671852692
847960850231851672852719
847989850239851679852729
852732853690870120890190
852739853710870190890200
852790853720870210890391
852812853810870290890392
852813853890870310890399
852821853910870321890400
852822853921870322890590
852830853922870323890600
852910853929870324900140
852990853931870331900150
853010853932870332900211
853080853939870333900490
853110853990870390900580
853180854089870421900590
853210854240870422900610
853221854340870431900651
853222854381870432900653
853223854389870540900659
853224854411870911900691
853225854419870919900719
853229854420870990900792
853230854430871000900911
853290854441871110900912
853310854449871120900990
853329854451871200901041
853331854459871491901042
853339854460871500901049
853340854520871620901050
853400854610871631901060
853510854620871639901600
853529854690871640901730
853530854710871680901780
853590854720871690901790
853610854790880220902480
853620860500880230902590
853630860719880320902620
853641860729880330902680
853649860730880400902690
853650860799890110902710
853661860900890120902720
853669870110890130902730
902750940180950632961610
902810940310950651961700
902820940320950659970190
902890940330950661 
902910940340950662 
902920940350950669 
902990940360950670 
903010940370950691 
903031940380950699 
903120940410960110 
903210940430960310 
903220940490960321 
903281940510960329 
903289940520960330 
903290940540960340 
903300940550960350 
910112940560960390 
910191940591960610 
910211940592960621 
910221940599960622 
910390940600960629 
910400950100960719 
910511950210960810 
910519950291960820 
910521950320960831 
910610950330960839 
910690950341960840 
910700950349960850 
910919950350960860 
910990950370960891 
911390950380960910 
930100950390960920 
930200950410960990 
930700950420961000 
940120950430961100 
940130950440961310 
940140950490961320 
940161950510961380 
940169950590961511 
940171950612961519 
940179950619961590 

Příloha C k Protokolu 1

Kód HS 96

720926
721012
721210
721610
721621
721622
721650

PROTOKOL 2

(k článku 12)

Výměna zemědělských koncesí mezi Českou republikou a Bulharskou republikou

1. Zemědělské produkty pocházející z Bulharské republiky uvedené v příloze A budou od data vstupu této dohody v platnost využívat podmínek uvedených v této příloze v rámci koncesí poskytnutých Českou republikou.

2. Zemědělské produkty pocházející z České republiky a uvedené v příloze B budou od data vstupu této dohody v platnost využívat podmínek uvedených v této příloze v rámci koncesí poskytnutých Bulharskou republikou.

3. Dovozní licence na produkty uvedené v příloze A a příloze B tohoto protokolu a podléhající vystavení dovozních licencí budou vydávány automaticky až do výše množství specifikovaného v přílohách.

Příloha A k Protokolu 2

Dovoz z Bulharské republiky do České republiky

HS 96Název zbožíRoční kvótaCelní sazby %
1996 19971998
0204Skopové a kozí maso 150 t202020
020733,ex36Maso z hus, kachen a perliček -1412,59
040310Jogurt100 t101010
040610 to 9088Sýry 100 t875
04070011, 19Násadová vejce -000
06031011 to 1029Řezané květiny  1.6.-31.10.50 t161410
06031051 to 9000Řezané květiny  1.11.-31.5.,ostatní-43,52,5
07019090Brambory,ostatní 500 t505050
07020030 to 40Rajčata 400 t12107,5
07031011Cibule k setí-43,52,5
07031019 to 9000Cibule, ostatní, česnek100 t986
07070025, 30,90Okurky1000 t14129
0708Luštěniny-11107
07095110Houby50 t875
07096010, 99Sladká paprika 550 t875
071080Zelenina, ostatní -000
071090Směsi zeleniny100 t875
080610Hrozny100 t   
0806102  000
0806103-4  181611,5
0806105-6  000
0806109  252525
080711,19Melouny600 t875
080820Hrušky-   
08082010-31  43,52,5
08082037-47  000
0808205-6  875
080920-40Třešně, broskve, švestky 450 t    
0809201  3,532
08092021  875
08092029  3,532
08092031  875
08092039  3,532
08092041  875
08092049-79  3,532
080930  875
0809401-2  000
08094030  875
0809404-9  000
0812Ovoce a ořechy, předkonzervované 50 t43,52,5
090930-40Semena kmínu-875
110100Pšeničná mouka 100 t2017,512,5
1102Ostatní mouky100 t   
110210-20  161410
11023000  43,52,5
110290  161410
12060010Slunečnice, k setí-875
12060091,     
99Slunečnice, ostatní100 t101010
1210Chmel100 t764,5
160100Uzenky, salámy50 t161410
1602Masné konzervy50 t   
160210-49  161410
160250  222014
16029010  161410
16029031  43,52,5
16029051  161410
16029061,69  23,520,515
1704Cukrovinky200 t12107,5
1806Čokoláda 200 t12107,5
190211-30Těstoviny200 t121212
1905Trvanlivé pečivo200 t875
2001Zelenina konz. v octě 100 t   
200110-20  161410
2001902-3  1096
20019050  43,52,5
20019065-96  1096
2002Rajčata, zpracovaná 100 t14129
2005Zelenina konzervovaná 100 t   
200510-40  171510,5
200550-60  875
200580-90  161410
2007Džemy, marmelády 50 t   
200710  191712
20079910  43,52,5
20079920-33  191712
20079935-39  43,52,5
20079951-98  191712
200840-80Ovoce, zpracované 50 t   
200840  43,52,5
200850-80  875
220300Pivo-1916,512
220421Víno1000 hl252525
220429Víno, ostatní5000 hl252525
220820-50Rakija, tafia 500 hl   
220820  201712
220830  875
220840,50  12107,5
220860-90Ostatní lihoviny1000 hl565656
2401Tabák 100 t   
240110-20  76,54,5
24013000  32,52

Příloha B k Protokolu 2

Vývoz z České republiky do Bulharské republiky

HS 96Název zbožíRoční kvótaCelní sazby %
199619971998
0207Maso a jedlé droby drůbeže č.0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené    
 - Kohouti a slepice    
020711-- Nedělené, čerstvé nebo chlazené-252525
020712-- Nedělené, zmrazené-555555
020713-- Díly a droby,čerstvé nebo chlazené-252525
ex020714Díly a droby jiné než játra, zmrazené-555555
ex020714Játra, zmrazená-252525
 - Krůty a krocani    
020724-- Nedělené, čerstvé nebo chlazené-252525
020725--Nedělené, zmrazené100 t22,720,418
020726-- Díly a droby, čerstvé nebo chlazené-252525
ex020727Díly a droby jiné než játra, zmrazené-252525
 - Kachny, husy a perličky    
020732-- Nedělené, čerstvé nebo chlazené-252525
020733-- Nedělené, zmrazené-22,720,418
020734-- Játra, čerstvá nebo chlazená-252525
020735-- Ostatní, čerstvé nebo chlazené-252525
ex020736Játra, zmrazená-252525
ex020736Ostatní, zmrazené-252525
0401Mléko a smetana, nezahuštěné ani neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla    
040110- S obsahem tuku nepřesahujícím 1 % hmotnosti-252525
040120- S obsahem tuku přesahujícím 1 % hmotnosti, ale nepřesahujícím 6 % hmotnosti 100 t252525
0401 30- S obsahem tuku přesahujícím 6 % hmotnosti     
ex040130Mléko, nekonzervované -252525
ex0401 30Smetana, nekonzervovaná 10 t252525
ex0401 30Mléko a smetana, konzervované -252525
0402Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přídavek cukru nebo jiných sladidel 100 t151515
0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a ostatní kysané a acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo ochucené nebo s přídavkem ovoce nebo kakaa     
040310- Jogurt100 t363228
040390- Ostatní    
ex040390Smetana, nekonzervovaná, nezahuštěná a bez přídavku cukru nebo jiných sladidel 25 t404040
ex040390Ostatní-363228
0406Sýry a tvaroh -252525
0408Ptačí vejce, bez skořápek, žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel  12,512,512,5
0701Brambory, čerstvé nebo chlazené    
070110- Sadba -252525
070190- Ostatní8000 t252525
0713Luštěniny suché, vyluštěné, též loupané nebo drcené    
071310- Hrách200 t322825
071320- Cizrna -33,426,820
 - Fazole    
071331-- Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek -33,426,820
071332-- Malé červené fazole(Adzuki), (Phaseolus nebo Vigna angularis)-33,426,820
071333-- Fazole obecné ( Phaseolus vulgaris -404040
071339- Ostatní-404040
071340- Čočka -404040
071350- Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby ( Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor ) -33,426,820
071390- Ostatní-33,426,820
1001Pšenice a sourež     
100110- Pšenice tvrdá-211712,5
100190- Ostatní    
ex100190K setí, první generace-252525
ex100190Ostatní3500 t151515
1002Žito -12,512,512,5
1003Ječmen    
ex100300K setí-4,23,42,5
ex100300Ostatní-252525
100400Oves-12,512,512,5
110100Pšeničná mouka 100 t2017,512,5
1105Mouka, krupice, vločky, granule a pelety z brambor 30 t 252525
1107Slad, též pražený 100 t17,590
1108Škroby, inulin 30 t 151515
1209Semena, plody, výtrusy k výsevu -2,52,52,5
1210Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve tvarech válečků, kuliček a podobných tvarech, lupulin 75 t7,57,57,5
130213Rostlinné šťávy a extrakty z chmele -555
1517Margarin, směsi nebo přípravky pokrmových živočišných nebo rostlinných tuků a olejů, nebo frakcí různých tuků a olejů, jiné než pokrmové tuky a oleje a jejich frakce čísla 1516    
151710- Margarin, vyjma tekutý margarin 20 t151515
151790- Ostatní    
ex151790Směsi tekutých rostlinných olejů -20,816,612,5
ex151790Ostatní-404040
160100Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve, potravinové přípravky na podkladě těchto výrobků 404040
1602Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve -404040
1702Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu, cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva, umělý med, též smíšený s přírodním medem, karamelizované cukry a melasy50 t12,512,512,5
1704Cukrovinky bez kakaa( včetně bílé čokolády )200 t303028
1804Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej -101010
1805Kakaový prášek bez přísady cukru nebo jiných sladidel -252525
1806Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao 200 t303028
1901Sladový výtažek, potravinové přípravkyz mouky, krupice, škrobu, škrobové moučky nebo sladových výtažků, které neobsahují kakaový prášek nebo ho obsahují v menším poměru než 50 % hmotnosti, jinde neuvedené ani nezahrnuté, potravinové přípravky    
190110- Přípravky pro dětskou výživu, v balení pro drobný prodej 10 t17,517,517,5
190120- Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží č. 1905 -363228
190190- Ostatní-363228
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané ( s masem nebo jinými nádivkami ), nebo jinak upravené, jako špagety, makaróny, nudle, noky, ravioly, kuskus též připravený 200 t323028
1904Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením ( např. pražené kukuřičné vločky ), jiné obilí než kukuřice, v zrnech předvařené nebo jinak upravené 100 t303028
1905Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa, hostie, prázdné oplatky používané pro léky, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky 200 t323028
2004Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená  332620
2007Zavařeniny, želé, marmelády, ovocné a ořechové kaše a pasty připravené vařením, též s přidáním cukru nebo jiných sladidel    
200710- Homogenizované přípravky -404040
 - Ostatní    
200791-- Citrusové ovoce-332620
200799-- Ostatní-332620
2101Výtažky, esence a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na podkladě těchto výrobků nebo na podkladě kávy, čaje nebo maté, pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence a koncentráty z nich  332620
2102Droždí ( aktivní nebo neaktivní ),jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky č.3002, hotové prášky do pečiva     
210210- Aktivní droždí-20,816,612,5
210220- Neaktivní droždí, jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy -12,710,48
210230- Hotové prášky do pečiva -12,710,48
2103Přípravky pro omáčky a připravené omáčky, kořenité směsi a směsi přísad pro ochucení, hořčičná moučka a připravená hořčice     
210310- Sojová omáčka -332620
210320- Kečup a jiné omáčky z rajčat -332620
210330- Hořčičná moučka a připravená hořčice -332620
210390- Ostatní10 t353535
2104Přípravky pro polévky nebo bujóny, připravené polévky nebo bujóny, homogenizované směsi potravinových přípravků  404040
2105Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa -404040
2106Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté     
210610- Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky-20,816,612,5
ex210690Ostatní, vyjma přípravků ( jiné než na bázi vonných látek ) používaných při výrobě nápojů s alkoholickým obsahem nad 0,5 % 20,816,612,5
2202 220210Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, nebo aromatizované a jiné nealkoholické nápoje vyjma ovocné a zeleninové šťávy č. 2009 220210 - Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná  404040
220290- Ostatní-332620
2203Pivo ze sladu9000 hl252525
2206Ostatní zkvašené nápoje ( např. jablečné, hruškové, medovina ), směsi zkvašených nápojů a směsi s nealkoholickými nápoji jinde neuvedené 100 hl332620
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem menším než 80 % vol, destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje, složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů     
220820- Destiláty z vinných matolin nebo hroznů500 hl404040
220830- Whisky 332620
220840- Rum a tafia  36,733,430
220850- Džin a jalovcová  36,733,430
220860- Vodka1000 hl404040
220870- Likéry  404040
220890- Ostatní 404040
290543Mannitol-740
290544D - glucitol ( sorbitol a sorbit )-740
3301Silice ( s terpénem i bez něho ), včetně pevných a absolutních, rezinoidy, koncetráty silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích, nebo podobné získané napuštěním těchto výrobků vonnou esencí nebo macerací, terpenické vedlejší výrobky vznikající při deterpenaci silic, aromatické a vodné destiláty a vodné roztoky silic -252525
3501Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu, kaseinové klihy -252525
3502Albuminy, ( včetně koncetrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnosti syrovátkových proteinů spočítaných v sušině ), albumináty a jiné deriváty albuminu -252525
3503Želatina ( včetně želatiny v obdélníkových i čtvercových fóliích, též povrchově upravené nebo barvené ), a deriváty želatiny, vyzina, jiné klihy živočišného původu, vyjma kaseinových klihů č. 3501 -252525
3504Peptony a jejich deriváty, jiné proteinové látky a jejich deriváty jinde neuvedené ani nezahrnuté, kožní prášek, též chromovaný -101010
3505Dextriny a jiné modifikované škroby, klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů -252525
380910Přípravky k úpravě povrchu na podkladě škrobových látek -555
382460Sorbitol jiný než č. 290544 -101010
4101Surové kůže z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků ( čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, ale nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak upravené ), též odchlupené nebo štípané -8,575
4102Surové kůže ovčí a jehněčí ( čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, ale nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené ), též odchlupené nebo štípané -8,575
4103Ostatní surové kůže, ( čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, ale nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené ), též odchlupené nebo štípané -8,575
4301Surové kůže ( včetně hlav, ohonů, nožek a jiných částí použitelných v kožešnictví ), jiné než surové kůže č. 4101, 4102 nebo 4103-11,78,45
5101Vlna, nemykaná ani nečesaná -555
5102Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané -555
5103Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, ale vyjma trhaný materiál -201510
5301Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený, lněná koudel a lněný odpad ( včetně přízového odpadu a trhaného materiálu )-555
5302Pravé konopí ( Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad z pravého konopí ( včetně přízového odpadu a trhaného materiálu )-555

PROTOKOL 3

(zmíněný v článku 16)

týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce

OBSAH :

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Definice

HLAVA II DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"

Článek 2 Všeobecné požadavky

Článek 3 Dvoustranná kumulace původu

Článek 4 Diagonální kumulace původu

Článek 5 Zcela získané výrobky

Článek 6 Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

Článek 7 Nedostatečné opracování nebo zpracování

Článek 8 Určující jednotka

Článek 9 Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Článek 10 Soupravy (sady)

Článek 11 Neutrální prvky

HLAVA III ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12 Územní princip

Článek 13 Přímá doprava

Článek 14 Výstavy

HLAVA IV NAVRACENÍ (DRAWBACK) NEBO OSVOBOZENÍ

Článek 15 Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla

HLAVA V DŮKAZ PŮVODU

Článek 16 Všeobecné požadavky

Článek 17 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR. 1

Článek 18 Průvodní osvědčení EUR. 1 vystavená dodatečně

Článek 19 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR. 1

Článek 20 Vydání průvodního osvědčení EUR. 1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Článek 21 Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

Článek 22 Schválený vývozce

Článek 23 Platnost důkazu původu

Článek 24 Předkládání důkazu původu

Článek 25 Dovoz po částech

Článek 26 Osvobození od důkazu původu

Článek 27 Podpůrné dokumenty

Článek 28 Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

Článek 29 Nesrovnalosti a formální chyby

Článek 30 Částky vyjádřené v ECU

HLAVA VI UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31 Vzájemná spolupráce

Článek 32 Ověřování důkazů původu

Článek 33 Řešení sporů

Článek 34 Sankce

Článek 35 Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

HLAVA VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36 Změny Protokolu

Článek 37 Celní podvýbor

Článek 38 Přílohy

Článek 39 Provádění Protokolu

Článek 40 Zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu:

(a) "výroba" znamená jakékoli opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

(b) "materiál" znamená jakékoli příměsi, suroviny, části, součásti apod., které jsou používány při výrobě výrobku;

(c) "výrobkem" se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější použití v jiné výrobní operaci;

(d) "zboží" znamená obojí, materiály i výrobky;

(e) "celní hodnotou" se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (Dohoda Světové obchodní organizace o celním hodnocení);

(f) "cena franco (dále jen "fco") závod" znamená cenu zaplacenou za výrobek výrobci ve Straně, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vracejí nebo mohou vracet, je-li získaný výrobek vyvážen;

(g) "hodnota materiálů" znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu, nebo není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Straně;

(h) "hodnotou původních materiálů" se rozumí hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene (g) mutatis mutandis;

(i) "přidanou hodnotou" se rozumí cena fco závod snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů, které nejsou původní v zemi, ve které byly výrobky získány;

(j) "kapitoly" a "čísla" znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále nazývaného "Harmonizovaný systém" nebo "HS";

(k) "zařazení" znamená zatřídění výrobku nebo materiálu do příslušného čísla;

(l) "zásilkou" se rozumějí výrobky, které jsou současně zasílány jedním vývozcem jednomu příjemci nebo jsou uvedeny v jednom dopravním dokladu, vztahujícím se na jejich dopravu od vývozce k příjemci, nebo neexistuje-li takový doklad, jsou uvedeny v jedné faktuře;

(m) "území" zahrnuje teritoriální vody.

HLAVA II
DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"

Článek 2

Všeobecné požadavky

Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní ve Straně:

(a) výrobky zcela získané v této Straně ve smyslu článku 5 tohoto protokolu;

(b) výrobky získané v této Straně obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v této Straně ve smyslu článku 6 tohoto protokolu.

Článek 3

Dvoustranná kumulace původu

Materiály původní v jedné Straně se pokládají za původní ve druhé Straně, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování přesahujícímu operace uvedené v článku 7 (1) tohoto protokolu.

Článek 4

Diagonální kumulace původu

1. S výhradou ustanovení odstavců 2 a 3, materiály původní v Evropské unii, Polsku, Maďarsku, Slovenské republice, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku nebo Švýcarsku ve smyslu dohod mezi Stranou a těmito zeměmi se považují za původní v této Straně, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Výrobky, které získaly charakter původu podle odstavce 1, se dále považují za výrobky původní ve Straně pouze tehdy, přesahuje-li zde přidaná hodnota hodnotu použitých materiálů původních v kterékoli z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Jestliže tato podmínka není splněna, uvedené výrobky se považují za původní v té zemi uvedené v odstavci 1, ve které byl přidán nejvyšší podíl hodnoty. Při určování země původu se nebere v úvahu hodnota materiálů původních v ostatních zemích jmenovaných v odstavci 1, které byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v této Straně.

3. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze tehdy, pokud použité materiály získají statut původního výrobku při použití stejných pravidel původu, jako jsou pravidla v tomto protokolu. Strany si navzájem sdělí podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, uzavřených s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1.

Článek 5

Zcela získané výrobky

1. Následující výrobky se pokládají za zcela získané ve Straně:

(a) nerostné produkty těžené z její půdy nebo mořského dna;

(b) rostlinné výrobky sklízené zde;

(c) živá zvířata narozená a chovaná zde;

(d) výrobky z živých zvířat chovaných zde;

(e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným;

(f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody Strany, získané jejími plavidly;

(g) výrobky zhotovené na jejích rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených v písmenu (f);

(h) upotřebené předměty zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných k protektorování nebo jako odpad;

(i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných;

(j) produkty vytěžené z mořského dna mimo její teritoriální vody, za předpokladu, že má výhradní práva jej využívat;

(k) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (j).

2. Pojmy "její plavidla" a "její rybářské zpracovatelské lodě" uvedené v odstavci 1 písm. (f) a (g), se rozumějí pouze plavidla:

(a) která jsou registrována nebo zaznamenána ve Straně;

(b) která plují pod vlajkou této Strany;

(c) která jsou vlastněna nejméně z 50 % státními příslušníky této Strany, nebo společností s ústředím v jedné ze Stran, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci této Strany a, navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří této Straně, veřejným institucím nebo státním příslušníkům této Strany;

(d) jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci této Strany; a

(e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci této Strany.

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

1. Pro účely článku 2 se výrobky, které nebyly zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, pokud jsou splněny podmínky uvedené v příloze II.

Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a uplatňují se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného výrobku použit meziprodukt, který získá statut původu splněním podmínek uvedených v příloze II, potom se na něj nevztahují podmínky platné pro výrobek, ve kterém je tento meziprodukt obsažen, a žádné nepůvodní materiály použité při výrobě meziproduktu se neberou v úvahu.

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 nepůvodní materiály, které se podle podmínek uvedených v příloze II nemohou použít při výrobě výrobku, mohou být použity za předpokladu, že:

(a) jejich celková hodnota nepřesahuje 10 % ceny výrobku fco závod;

(b) žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů stanovené v příloze II není překročeno uplatněním tohoto odstavce.

Tento odstavec se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odstavce 1 a 2 se uplatní s výjimkou ustanovení článku 7.

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statutu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav během dopravy a skladování (větrání, rozložení, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiných vodných roztoků, odstranění poškozených částí a podobné operace);

(b) jednoduché operace sestávající z odstranění prachu, prosévání, třídění nebo sdružování (včetně tvorby souprav předmětů), mytí, natírání, řezání;

(c) (i) změny balení, rozebrání a sestavení zásilek;

(ii) prosté uložení do láhví, baněk, pytlů, beden, krabic, upevnění na kartách nebo deskách atd. a všechny jiné jednoduché balicí operace;

(d) připojování značek, štítků a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;

(e) prosté mísení výrobků, též odlišného druhu, pokud jedna nebo více složek směsi nesplňují podmínky stanovené tímto protokolem, které by umožnily považovat je za původní ve Straně;

(f) prosté sestavování částí za účelem vytvoření kompletního výrobku;

(g) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (f);

(h) porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky ve Stranách jsou posuzovány společně při rozhodování, zda je opracování nebo zpracování považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.

Článek 8

Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro účely tohoto protokolu se rozumí konkrétní výrobek, který je považován za základní jednotku k zařazení do nomenklatury Harmonizovaného systému.

Z toho vyplývá, že:

(a) je-li výrobek, skládající se ze sady nebo sestavy předmětů, zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku;

(b) sestává-li zásilka z řady stejných výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při uplatnění pravidel tohoto protokolu brát každý výrobek jednotlivě.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro interpretaci Harmonizovaného systému zařazen spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje odeslané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do ceny nebo nejsou zvlášť fakturovány, se pokládají za celek takového zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla.

Článek 10

Soupravy (sady)

Soupravy (sady) definované všeobecným pravidlem 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému se považují za původní, jsou-li původní všechny jejich části. Sestává-li však souprava (sada) z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků nepřesahuje 15 % ceny soupravy (sady) fco závod.

Článek 11

Neutrální prvky

Pro účely stanovení, zda je výrobek původní, není nutné určovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:

(a) elektrická energie a palivo;

(b) zařízení a vybavení;

(c) stroje a nástroje;

(d) zboží, které není nebo nemá být součástí konečného složení výrobku.

HLAVA III
ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Územní princip

1. Podmínky stanovené v hlavě II, týkající se získání statutu původu, musí být ve Stranách splněny bez přerušení, vyjma ustanovení článku 4.

2. Původní výrobky vyvezené ze Strany do jiné země, které se vracejí zpět, vyjma ustanovení článku 4, jsou pokládány za nepůvodní, není-li možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

(a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

(b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

Článek 13

Přímá doprava

1. Preferenční zacházení stanovené touto dohodou se týká pouze výrobků splňujících požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Stranami nebo přes území zemí uvedených v článku 4. Avšak výrobky tvořící jednu jedinou zásilku, mohou být přepravovány přes jiná území, včetně přeložení nebo prozatímního uskladnění na takovém území, jestliže zůstaly pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a jestliže s nimi nebyly prováděny jiné operace než vykládání, opětné nakládání nebo jakékoliv operace určené k jejich uchování v dobrém stavu.

Původní výrobky mohou být dopravovány potrubím přes území jiné než území Stran.

2. Celním orgánům dovážející Strany je nutno prokázat, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, a to ve formě:

(a) jednotného dopravního dokumentu, který se vztahuje na dopravu přes země tranzitu; nebo

(b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

(i) přesný popis výrobků;

(ii) datum vyložení a přeložení zboží a případně názvy lodí nebo jiných použitých dopravních prostředků; a

(iii) potvrzení podmínek, za kterých se zboží nacházelo v zemi tranzitu; nebo

(c) jinými průkaznými doklady, není-li možno předložit doklady uvedené výše.

Článek 14

Výstavy

1. Původní výrobky vyvezené na výstavu do země jiné, než jsou země uvedené v článku 4, a následně dovezené do Strany, mají nárok na uplatnění preferencí podle této dohody za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(a) vývozce vyvezl tyto výrobky ze Strany do země, kde se koná výstava, a vystavil je v této zemi;

(b) vývozce tyto výrobky prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Straně;

(c) výrobky byly dovezeny během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly vyvezeny na výstavu; a

(d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě.

2. Důkaz původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy V a předložen celním orgánům dovážející Strany obvyklým způsobem. Na důkaz původu je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě potřeby je možno požadovat další písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystaveny.

3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničních výrobků, a během níž výrobky zůstávají pod celním dohledem.

HLAVA IV
NAVRACENÍ (DRAWBACK) NEBO OSVOBOZENÍ

Článek 15

Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla

1. Nepůvodní materiály použité při výrobě výrobků původních ve smyslu tohoto protokolu ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4, pro které je vydán nebo vystaven důkaz původu podle ustanovení hlavy V, nepodléhá ve Straně navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, osvobození nebo neplacení, částečné nebo úplné, cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, uplatňovaných ve Straně pro materiály použité k výrobě, za předpokladu, že se toto vracení, osvobození nebo neplacení uplatňuje výhradně tehdy, pokud jsou výrobky získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli jsou-li určeny pro domácí použití.

3. Vývozce výrobků uvedených v důkazu původu je povinen předložit kdykoli na požádání celních orgánů všechny doklady prokazující, že ustanovení tohoto článku byla uplatněna pro nepůvodní materiály použité při jejich výrobě, a že veškerá cla a poplatky mající rovnocenný účinek, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se uplatní rovněž pro obaly ve smyslu článku 8 (2), pro příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a pro výrobky v soupravách (sadách) ve smyslu článku 10, jsou-li tyto nepůvodní.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se uplatní pouze pro materiály, na něž se vztahuje tato dohoda. Tato ustanovení rovněž nevylučují použití systému vývozních podpor pro zemědělské výrobky, jsou-li tyto podpory uplatňovány pro vývoz v souladu s touto dohodou.

HLAVA V
DŮKAZ PŮVODU

Článek 16

Všeobecné požadavky

1. Výrobky původní v jedné Straně mají při dovozu do druhé Strany nárok na uplatnění výhod podle této dohody, pokud je předloženo:

(a) průvodní osvědčení EUR. 1, jehož vzor je uveden v příloze III; nebo

(b) v případech uvedených v článku 21 (1), prohlášení vývozce, jehož text je uveden v příloze IV, na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje výrobky takovým způsobem, aby je bylo možno ztotožnit (dále jen "prohlášení na faktuře").

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 mají výrobky původní ve smyslu tohoto protokolu nárok na uplatnění výhod podle této dohody, aniž by byly předloženy dokumenty uvedené výše, v případech stanovených v článku 26.

Článek 17

Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR. 1

1. Průvodní osvědčení EUR. 1 vydávají celní orgány vyvážející Strany na základě písemné žádosti vývozce nebo, na zodpovědnost vývozce, jím zmocněného zástupce.

2. Pro tyto účely je vývozce nebo jeho zmocněný zástupce povinen vyplnit průvodní osvědčení EUR. 1 a žádost o jeho vystavení, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků použitých v tomto protokolu a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející Strany. Jestliže jsou vyplněny ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem. Popis výrobků musí být uveden v příslušném oddílu takovým způsobem, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li celý tento oddíl vyplněn, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR. 1 je povinen kdykoliv na požádání celních orgánů vyvážející Strany, ve které je průvodní osvědčení vydáváno, předložit všechny potřebné dokumenty prokazující původ předmětných výrobků a splnění všech požadavků tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR. 1 vydají celní orgány Strany, jestliže lze vyvážené výrobky považovat za výrobky původní ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

5. Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ výrobků a splnění všech ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoli kontrolu, kterou považují za účelnou. Vydávající celní orgány zaručují, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou správně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis výrobků vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného neoprávněného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR. 1 je uvedeno v oddíle 11 osvědčení.

7. Vydané průvodní osvědčení EUR. 1 předají celní orgány vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR. 1 vystavená dodatečně

1. Nehledě na ustanovení článku 17 (7) lze za výjimečných okolností vydat průvodní osvědčení EUR. 1 po uskutečnění vývozu výrobků, kterých se osvědčení týká, jestliže:

(a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylu, nechtěného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo

(b) je náležitě prokázáno, že průvodní osvědčení EUR. 1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. Pro účely uplatnění odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu výrobků, kterých se průvodní osvědčení EUR. 1 týká, a odůvodnění této žádosti.

3. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR. 1 dodatečně pouze po ověření, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušné evidenci.

4. Průvodní osvědčení EUR. 1 vystavená dodatečně musí obsahovat jednu z těchto frází:

"VYSTAVENO DODATEČNĚ"
"ИЗДАДЕН В ПОСЛЕДСТВИЕ
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"DELIVRE A POSTERIORI"
"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT".

5. Fráze stanovená v odstavci 4 se uvede do oddílu "Poznámky" průvodního osvědčení EUR. 1.

Článek 19

Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR. 1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR. 1 smí vývozce písemně požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokumentů, které vlastní.

2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat jedno z následujících slov:

"DUPLIKÁT"
"ДУБЛИКАТ"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
"DUPLIKAT".

3. Slovo zmíněné v odstavci 2 se uvede do oddílu "Poznámky" průvodního osvědčení EUR. 1.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení původního průvodního osvědčení EUR. 1, je platný od tohoto data.

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR. 1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Jsou-li původní výrobky pod dohledem celních orgánů Strany, je možno vyměnit původní důkaz původu za jedno nebo více průvodních osvědčení EUR. 1, pro účely vývozu všech nebo části výrobků na jiné území v rámci Stran. Výměnu průvodního(ch) osvědčení EUR. 1 provede celní úřad, pod jehož dohledem se zboží nachází.

Článek 21

Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře zmíněné v článku 16

(1) (b) může vystavit:

(a) schválený vývozce ve smyslu článku 22, nebo

(b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6000 ECU.

2. Prohlášení na faktuře může být vystaveno, jestliže se jedná o výrobky původní ve Stranách nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

3. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející Strany předložit všechny nezbytné doklady prokazující původ výrobků a splnění všech ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, otiskem razítka nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze IV, je vystaveno v jedné z jazykových verzí použitých v této příloze a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející Strany. Jestliže je prohlášení napsáno ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře musí být vývozcem vlastnoručně podepsáno. Avšak schválený vývozce ve smyslu článku 22 nemusí tato prohlášení podepisovat za předpokladu, že písemně potvrdí celním orgánům vyvážející země, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za prohlášení na faktuře, na které je uvedeno jeho jméno, jako by jej vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře je vystaveno vývozcem v okamžiku, kdy jsou výrobky, jichž se osvědčení týká, vyváženy, nebo výjimečně po vývozu, je-li prohlášení předloženo do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných výrobků.

Článek 22

Schválený vývozce

1. Celní orgány vyvážející Strany mohou oprávnit vývozce, který uskutečňuje časté vývozy výrobků, na něž se vztahuje tato dohoda, aby vystavoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto výrobků. Vývozce, který takovéto oprávnění získá, musí poskytnout celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statutu původu výrobků i splnění všech požadavků tohoto protokolu.

2. Celní orgány mají právo podmínit vydání povolení schválenému vývozci splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo povolení, které bude uváděno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány kontrolují využívání tohoto oprávnění schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou kdykoli odebrat toto oprávnění. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce nadále neposkytuje veškeré záruky zmíněné v odstavci 1, nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo jinak nesprávně používá své oprávnění.

Článek 23

Platnost důkazu původu

1. Důkaz původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení ve vyážející Straně a musí být předložen v této lhůtě celním orgánům dovážející Strany.

2. Důkazy původu předkládané celním orgánům dovážející Strany po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení v případech, kdy nepředložení těchto osvědčení ve stanovené lhůtě je způsobeno výjimečnými okolnostmi.

3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející Strany přijmout důkazy původu za předpokladu, že jim byly před uplynutím této lhůty předloženy výrobky.

Článek 24

Předkládání důkazu původu

Důkazy původu se předkládají celním orgánům dovážející Strany v souladu s postupy platnými v této Straně. Celní orgány mohou požadovat překlad důkazu původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky vyžadované pro účely provádění této dohody.

Článek 25

Dovoz po částech

V případě, kdy se na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející Strany dováží ve smyslu všeobecného pravidla 2(a) pro interpretaci Harmonizovaného systému po částech rozebraný nebo nesestavený výrobek, zařazený do tříd XVI a XVII nebo do čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, je důkaz původu předkládán celním orgánům při dovozu první části.

Článek 26

Osvobození od důkazu původu

1. Výrobky posílané jako malé zásilky soukromými osobami soukromým osobám nebo tvořící část osobních zavazadel cestujících jsou pokládány za původní výrobky bez předložení důkazu původu, za předpokladu, že tyto výrobky nejsou dováženy pro obchodní účely, byly prohlášeny za výrobky splňující požadavky tohoto protokolu a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě výrobků zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení C2/CP3 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výhradně z výrobků pro uspokojení osobních potřeb příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství výrobků zřejmé, že nejde o obchodní účel dovozu.

3. Celková hodnota těchto výrobků nesmí přesáhnout 500 ECU v případě malých zásilek a 1 200 ECU v případě výrobků tvořících část osobních zavazadel cestujícího.

Článek 27

Podpůrné dokumenty

Za dokumenty zmíněné v článcích 17 (3) a 21 (3), které dokazují, že výrobky uvedené v průvodním osvědčení EUR. 1 nebo na faktuře s prohlášením vývozce mohou být považovány za výrobky původní ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány inter alia:

(a) dokumenty o činnostech prováděných vývozcem nebo výrobcem při získávání zboží, tvořící například součást jeho účetnictví;

(b) dokumenty prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené;

(c) dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve Straně, vydané nebo vystavené v jedné ze Stran, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

(d) průvodní osvědčení EUR. 1 nebo prohlášení na faktuře prokazující původ použitých materiálů vydané nebo vystavené ve Straně v souladu s tímto protokolem nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4, v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly původu tohoto protokolu.

Článek 28

Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR. 1 je povinen uchovat po dobu tří let dokumenty zmíněné v článku 17 (3).

2. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen uchovat po dobu tří let kopie těchto prohlášení na faktuře a dokumenty zmíněné v článku 21 (3).

3. Celní orgány vyvážející Strany, které vydávají průvodní osvědčení EUR. 1, jsou povinny uchovat po dobu tří let žádosti zmíněné v článku 17 (2).

4. Celní orgány dovážející Strany jsou povinny uchovat po dobu tří let předložená průvodní osvědčení EUR. 1 a prohlášení na faktuře.

Článek 29

Nesrovnalosti a formální chyby

1. Zjištění drobných rozdílů mezi údaji uvedenými na důkazu původu a v dokumentech předložených celnímu úřadu za účelem propuštění dovážených výrobků nezbavuje důkaz původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se důkaz původu vztahuje k předloženým výrobkům.

2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy na důkazu původu, nejsou důvodem pro jeho nepřijetí, pokud takové chyby nevyvolají pochybnosti o pravdivosti prohlášení uvedeném v tomto důkazu.

Článek 30

Částky vyjádřené v ECU

1. Částky v národní měně vyvážející Strany odpovídající částkám vyjádřeným v ECU stanoví vyvážející Strana a sdělí je dovážející Straně.

2. Jestliže tyto částky převyšují odpovídající částky stanovené dovážející Stranou, tato Strana je uzná za předpokladu, že výrobky jsou fakturovány v měně vyvážející Strany. Jsou-li výrobky fakturovány v měně některé ze zemí uvedených v článku 4, uzná dovážející Strana částku oznámenou touto zemí.

3. Částky vyjádřené v kterékoli národní měně jsou ekvivalentem této národní měny vůči ECU podle kursu platného první pracovní den měsíce října roku 1995.

4. Částky vyjádřené v ECU a jejich ekvivalenty v národních měnách Stran budou změněny Společným výborem, pokud o to požádá jedna ze Stran. V případě těchto změn Společný výbor zajistí, aby nedošlo ke snížení částek vyjádřených v národních měnách, a posoudí potřebu zachování rovnocenných účinků těchto limitů. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v ECU.

HLAVA VI
UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31

Vzájemná spolupráce

1. Celní orgány Stran si navzájem předají vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení EUR. 1 a adresy celních orgánů zodpovědných za následné ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2. Za účelem správného provádění tohoto protokolu Strany vzájemně spolupracují prostřednictvím svých celních orgánů při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR. 1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole přesnosti údajů uvedených v těchto dokumentech.

Článek 32

Ověřování důkazů původu

1. Následné ověřování důkazů původu se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející Strany opodstatněnou pochybnost o pravosti těchto dokumentů, o původu výrobků v nich uvedených nebo o splnění jiných podmínek tohoto protokolu.

2. Za účelem provádění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející Strany průvodní osvědčení EUR. 1 a fakturu, pokud je předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům vyvážející Strany, je-li to možné též s uvedením důvodů tohoto požadavku. Jakékoliv získané dokumenty a informace o tom, že údaje uvedené na důkazu původu jsou nesprávné, jsou zaslány spolu se žádostí o ověření.

3. Ověření je prováděno celními orgány vyvážející Strany. Pro tyto účely mají celní orgány právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4. Rozhodnou-li celní orgány dovážející Strany pozastavit uplatnění preferenčního zacházení se zbožím až do výsledku ověření, umožní dovozci nakládat se zbožím při splnění podmínek, které pokládají za nezbytné.

5. Celní orgány žádající o následné ověření budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou dokumenty pravé, zda je možno v nich uvedené výrobky považovat za původní ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a zda jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

6. Neobdrží-li v případech opodstatněných pochybností celní orgány dovážející Strany žádnou odpověď do deseti měsíců od data doručení žádosti o ověření nebo nebude-li odpověď obsahovat dostatečné informace pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, nepřiznají žádající celní orgány nárok na preference, kromě případů způsobených výjimečnými okolnostmi.

Článek 33

Řešení sporů

Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 a které nebude možno vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány zodpovědnými za toto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu budou předloženy Společnému výboru.

Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející Strany se řídí právními předpisy této Strany.

Článek 34

Sankce

Každá osoba, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro výrobky, bude sankcionována.

Článek 35

Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

Strany učiní veškeré kroky nezbytné k zajištění toho, aby výrobky provázené důkazem původu, které jsou dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu umístěného na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.

Pokud jsou, jako výjimka z ustanovení odstavce 1, výrobky původní ve Straně dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu s důkazem původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, vydají celní orgány nové osvědčení EUR. 1 na základě žádosti vývozce za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s podmínkami tohoto protokolu.

HLAVA VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Změny Protokolu

Společný výbor může rozhodnout o změně ustanovení tohoto protokolu.

Článek 37

Celní podvýbor

Tímto se zřizuje Celní podvýbor, jehož úkolem je zajistit administrativní spolupráci za účelem správného a jednotného provádění tohoto protokolu a plnit jakékoli další úkoly v celní oblasti, které mu budou svěřeny.

Podvýbor je tvořen odborníky obou Stran, kteří zodpovídají za celní záležitosti.

Článek 38

Přílohy

Přílohy tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 39

Provádění Protokolu

Strany přijmou opatření nezbytná k provádění tohoto protokolu.

Článek 40

Zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění

Ustanovení této dohody lze uplatnit na zboží, které splňuje podmínky tohoto protokolu a které je k datu vstupu Dohody v platnost v režimu tranzitu nebo je ve Straně uskladněno v celním skladu nebo se nachází ve svobodném celním pásmu nebo skladu, za předpokladu, že do čtyř měsíců od tohoto data bude celním orgánům dovážející Strany předloženo průvodní osvědčení EUR. 1 vystavené dodatečně spolu s doklady prokazujícími splnění podmínky přímé dopravy.

PŘÍLOHA I

Úvodní poznámky k příloze II

Poznámka 1:

Seznam stanoví podmínky požadované pro všechny výrobky, aby byly považovány za dostatečně zpracované nebo opracované podle ustanovení článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1. První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Pro každou položku uvedenou v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li v některých případech před číselným označením v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 se týkají pouze té části čísla nebo kapitoly Harmonizovaného systému, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.2. Tam, kde je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 na všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v číslech této skupiny nebo v uvedené kapitole.

2.3. Platí-li v seznamu rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4.

2.4. Je-li pro položku uvedenou v prvních dvou sloupcích stanoveno pravidlo v obou sloupcích 3 a 4, může si vývozce vybrat jako alternativu buď uplatnění pravidla uvedeného ve sloupci 3 nebo uvedeného ve sloupci 4. Pokud není ve sloupci 4 uvedeno žádné pravidlo, pak musí být uplatněno pravidlo ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1. Ustanovení článku 6 protokolu, které se týká původních výrobků použitých ve výrobě jiných výrobků, se uplatní bez ohledu na to, zda statut původu byl získán v rámci závodu, kde je tento výrobek používán nebo v jiném závodu ve Stranách.

Například:

Z "ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota nepůvodních materiálů, které lze použít, nesmí přesáhnout 40% ceny fco závod.

Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Straně z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224 v seznamu. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Straně. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při započítávání hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2. Pravidlo v seznamu představuje minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné; vyšší stupeň opracování nebo zpracování rovněž uděluje charakter původu; naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo stanovuje, že lze použít nepůvodní materiál na určitém stupni výroby, může se takový materiál použít také v dřívější fázi výroby, ale nikoli v pozdější fázi.

3.3. Bez dotčení Poznámky 3.2, uvádí-li pravidlo, že lze použít "materiály kteréhokoliv čísla", lze také použít materiály stejného čísla jako je číslo daného výrobku, avšak s podmínkou, že platí jiná omezení, jsou-li také obsažena v tomto pravidle. Avšak výraz "výroba z materiálů kteréhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla ..." znamená, že je možné použít jenom materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek, jejichž popis se liší od popisu výrobku uvedeného ve sloupci 2.

3.4. Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno použít libovolně jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.

Například:

Pravidlo pro textilní tkaniny čísel 5208 až 5210 stanovuje, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

3.5. Určuje-li pravidlo v seznamu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použít jiné materiály, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz také Poznámku 6.2 ve vztahu k textilu).

Například:

Pravidlo pro připravené potraviny čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilnin nebo jejich derivátů, nevylučuje možnost použít minerální soli, chemické a jiné přísady, které nejsou vyrobeny z obilnin.

Nicméně toto se neuplatní pro výrobky, které mohou být vyrobeny z materiálů stejné povahy v dřívějším stupni výroby, ačkoliv nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu.

Například:

V případě oděvů kapitoly 62 zhotoveného z netkaných materiálů, kde je dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možné použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze normálně zhotovit z příze. V takových případech by výchozím nepůvodním materiálem musela být vlákna, tj. fáze před přízí.

3.6. Jestliže se v pravidle v seznamu uvádějí pro maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které lze použít, dvě procentuální sazby nebo více, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat dohromady. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentuálních sazeb. Kromě toho jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ve vztahu ke konkrétním materiálům, pro které platí.

Poznámka 4:

4.1. Pojem "přírodní vlákna" používaný v seznamu se týká jiných vláken než vláken umělých nebo syntetických. To je omezeno na fáze před spřádáním, včetně odpadu, a, pokud není uvedeno jinak, zahrnuje vlákna, která byla mykána, česána nebo jinak zpracována, ne však spřádána.

4.2. Pojem "přírodní" vlákna zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, jakoži vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy "textilní vláknina", "chemické materiály" a "papírenské materiály" se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4. Pojem "chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna" se v seznamu používá pro kabel ze syntetického nebo umělé ho hedvábí, syntetická nebo umělá střižová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1. Tam, kde je pro daný výrobek v seznamu uveden odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 seznamu pro takové základní textilní materiály používané ve výrobě tohoto výrobku, které představují dohromady 10% nebo méně celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz však též poznámky 5.3 a 5.4 dále).

5.2. Nicméně toleranci zmíněnou v Poznámce 5.1 lze uplatnit jenom na směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základní textilní materiály jsou:

- hedvábí,

- vlna,

- hrubé zvířecí chlupy,

- jemné zvířecí chlupy,

- žíně,

- bavlna,

- papírenské materiály a papír,

- len,

- pravé konopí,

- jutová a jiná textilní lýková vlákna,

- sisalová a jiná textilní vlákna z rodu Agave,

- kokosová vlákna, vlákna manilského konopí, vlákna ramie, a ostatní rostlinná textilní vlákna,

- syntetická chemická elementární vlákna,

- umělá chemická elementární vlákna,

- syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu,

- syntetická chemická střižová vlákna z polyesteru,

- syntetická chemická střižová vlákna z polyamidu,

- syntetická chemická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

- syntetická chemická střižová vlákna z polyimidu,

- syntetická chemická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,

- syntetická chemická střižová vlákna z polyfenylen sulfidu

- syntetická chemická střižová vlákna z polyvinyl chloridu,

- jiná syntetická chemická střižová vlákna,

- umělá chemická střižová vlákna z viskózy,

- jiná umělá chemická střižová vlákna,

- polyuretanovou příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

- polyuretanovou příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

- výrobky čísla 5605 (metalizovaná příze) obsahující pruh z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, uzavřené pomocí lepidla mezi dvě vrstvy z plastu,

- ostatní výrobky čísla 5605.

Například:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla o původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10% hmotnosti příze.

Například:

Vlněná tkanina čísla 5112, vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509, je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla o původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny) nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla o původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak upravených pro spřádání) nebo kombinaci těchto dvou materiálů za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10% hmotnosti tkaniny.

Například:

Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze čísla 5205 a z bavlněná tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama o sobě směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou odlišných číslech nebo je-li použitá bavlněná příze sama o sobě směsová.

Například:

Jestliže je tato všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou pochopitelně tyto použité příze dvěmi různými základními textilními materiály a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.

Například:

Koberec se střapci zhotovenými z umělé příze i bavlněné příze a s jutovou podložkou je směsový výrobek, protože k jeho výrobě jsou použity tři základní textilní materiály. Proto lze použít jakékoliv nepůvodní materiály, které jsou produktem pozdějšího stupně výroby než připouští pravidlo, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesahuje 10% hmotnosti textilních materiálů v tomto koberci. Vzhledem k tomu by se mohla dovážet jutová podložka a/nebo umělá příze na takovém stupni výroby, za předpokladu že jsou splněny podmínky hmotnosti.

5.3. V případě výrobků obsahujících "polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou", je uvedená tolerance 20% ve vztahu k této přízi.

5.4. V případě výrobků obsahujících "pruh z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, uzavřené pomocí lepidla mezi dvě vrstvy z plastu", je uvedená tolerance 30% ve vztahu k této přízi.

Poznámka 6:

6.1. V případě textilních výrobků zařazených v těch číslech seznamu, které obsahují odkaz na tuto poznámku, lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3 seznamu pro příslušné zhotovené výrobky, za předpokladu, že jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku a že jejich hodnota nepřesahuje 8% ceny výrobku fco závod.

6.2. Bez dotčení Poznámky 6.3, materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63 se mohou použít volně ve výrobě textilních výrobků, též obsahující textilie.

Například:

Jestliže pravidlo v seznamu stanovuje, že pro určitý konkrétní textilní výrobek, jako např. pro kalhoty, se musí použít příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů, jako např. knoflíků, protože knoflíky nejsou zařazeny do kapitol 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání použití netextilních doplňků, i když normálně obsahují textilie.

6.3. Uplatňuje-li se procentové pravidlo, musí se při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených do kapitol 50 až 63.

Poznámka 7

7.1. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 2903 jsou "specifické postupy" následující:

(a) vakuová destilace

(b) redestilace postupem velmi dokonalé frakcionace 1

(c) krakování (štěpení)

(d) reforming (úprava)

(e)extrakce pomocí selektivních rozpouštědel

(f) procesy zahrnující všechny následující operace: zpracování pomocí kyseliny sírové, dýmavé kyseliny sírové nebo anhydridu síry; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivním dřevěným uhlím nebo bauxitem;

(g) polymerizace;

(h) alkylace;

(i) izomerace.

7.2. Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 jsou "specifické postupy" následující:

(a)vakuová destilace

(b)redestilace postupem velmi dokonalé frakcionace 1

(c)krakování (štěpení)

(d)reforming (úprava)

(e)extrakce pomocí selektivních rozpouštědel

(f) procesy zahrnující všechny následující operace: zpracování pomocí koncentrované kyseliny sírové, dýmavé kyseliny sírové nebo anhydridu síry; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivním dřevěným uhlím nebo bauxitem;

(g)polymerizace;

(h) alkylace;

(i) izomerace;

(j) pouze ve vztahu k těžkým olejům patřících do čísla ex 2710, odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85% obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266 - 59T);

(k)pouze ve vztahu k produktům patřícím do čísla 2710, odstraňování parafinů metodou jinou než filtrování;

(l) pouze ve vztahu k těžkým olejům patřících do čísla ex 2710, zpracování pomocí vodíku při tlaku více než 20 bar a teplotě více než 250ĘC s použitím katalyzátorů, ale jiných než používaných při odsiřování, kdy vodík v chemické reakci představuje aktivní činidlo. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování) se záměrem zlepšit barvu nebo stálost, není samozřejmě myšleno jako specifický proces;

(m)pouze ve vztahu k topným olejům patřících do čísla ex 2710, atmosférická destilace ,pod podmínkou, že se destiluje méně než 30% objemu produktů včetně ztrát při 300 C metodou ASTM D 86.

(n)pouze ve vztahu k těžkým olejům jiným, než jsou plynové a topné oleje, patřícím do čísla ex 2710, zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje.

7.3. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 2903, jednoduché operace jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získávání obsahu síry ze směsí s různými obsahy síry, jakékoliv kombinace těchto operací nebo podobných operací, neposkytují původ.

1 Viz doplňková poznámka 4 (b) ke kapitola 27 Kombinované nomenklatury

PŘÍLOHA II

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statutu původu

Tato dohoda se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem této dohody.

Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statutu původu
(1)(2)(3) nebo (4)
kapitola 01Živá zvířataVšechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána 
kapitola 02Maso a poživatelné drobyVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 1 a 2 musí být zcela získány 
kapitola 03Ryby a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlíVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány 
ex kapitola 04Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány 
0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a ostatní kysané nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo ochucené nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa
 
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány;
- jakékoli použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limettové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
 
ex kapitola 05Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nenahrnuté; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány 
ex 0502Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasatČištění, dezinfekce, třídění a rovnání chlupů a štětin 
kapitola 06Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleňVýroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
kapitola 07Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získánaVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány 
kapitola 08Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounůVýroba, v níž:
- všechno použité ovoce a ořechy musí být zcela získány;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
 
ex kapitola 09Káva, čaj, maté a koření; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány 
0901Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoli obsahem kávyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla 
0902Čaj, též aromatizovanýVýroba z materiálů jakéhokoli čísla 
ex 0910Směsi kořeníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla 
kapitola 10ObilovinyVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány 
ex kapitola 11Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; vyjma:Výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získány 
ex 1106Mouka, krupice a prášek ze sušených, vyloupaných luštěnin čísla 0713Sušení a mletí luštěnin čísla 0708 
kapitola 12Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícninyVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány 
1301Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní pryskyřičné oleje (například balzámy)Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
1302Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:  
- Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravenéVýroba z neupravených slizů a zahušťovadel
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
kapitola 14Rostlinné pletací materiály a jiné produkty rostlinného původu, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány 
ex kapitola 15Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
1501Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503: 
- Tuky z kostí nebo odpaduVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506
- OstatníVýroba z vepřového masa nebo jedlých vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo z drůbežího masa a jedlých drůbežích drobů čísla 0207
1502Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503: 
- Tuky z kostí nebo odpaduVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
1504Tuky, oleje a jejich frakce z ryb nebo z mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:  
- Pevné frakceVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1504
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány
ex 1505Rafinovaný lanolinVýroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505 
1506Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené: 
- Pevné frakceVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1506
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
1507 až 1515Rostlinné oleje a jejich frakce: 
- Sójový, podzemnicový, palmový, kokosový, palmojádrový, babassuový, tungový ojticikový, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a oleje pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku
- Pevné frakce, vyjma frakce jojobového olejeVýroba z jiných materiálů čísel 1507 až 1515
- OstatníVýroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány
1516Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifi-kované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravenéVýroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány;
- všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.
Avšak mohou být použity materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513
 
1517Margarin; směsi nebo přípravky jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky a oleje a jejich frakce čísla 1516Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 2 a 4 musí být zcela získány;
- všechny použité rostlinné materiály musí být zccla získány.
Avšak mohou být použity materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513
 
kapitola 16Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlýchVýroba z živočichů kapitoly 1. Všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány 
ex kapitola 17Cukr a cukrovinky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevněm stavu, ochucené nebo barvenéVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod 
1702Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy (tekuté cukry) bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: 
- Chemicky čistá maltóza a fruktóza Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1702
- Jiné cukry v pevné formě, ochucené nebo barvenéVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály již musí být původní
ex 1703Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru, ochucené nebo barvenéVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod 
1704Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakaoVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
 
kapitola 18Kakao a kakaové přípravkyVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku,
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
 
1901Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40% hmotnostních kakaa v celkovém odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5% hmotnostních kakaa v celkovém odtučněném základu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: 
- Sladový výtažek Výroba z obilovin kapitoly 10
- OstatníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
 
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makaróny, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makarónů); kuskus, též připravený: 
- Obsahující 20% hmotnostních nebo méně masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšůVýroba, v níž všechny použité obiloviny (vyjma tvrdou pšenici) musí být zcela získány
- Obsahující více než 20% hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšůVýroba:
- v níž všechny použité obiloviny (vyjma tvrdou pšenici) musí být zcela získány;
- všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány
1903Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarechVýroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě bramborového škrobu čísla 1108 
1904Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba:
- z materiálů nezařazených v čísle 1806;
- v níž všechny použité obiloviny a mouka (vyjma tvrdou pšenici) musí být zcela získány;
- v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% hodnoty výrobku fco závod
 
1905Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro léky, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobkyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů kapitoly 11 
ex kapitola 20Přípravy ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; vyjma:Výroba, v níž všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány 
ex 2001Hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5% hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octovéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 2004 a ex 2005Brambory ve formě mouky, šrotu nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octovéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
2006Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazová-ním nebo kandováním)Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod 
2007Džemy, ovocná želé, marmelády ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přidáním cukru nebo jiných sladidelVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
 
ex 2008- Ořechy neobsahující přidaný cukr nebo alkoholVýroba, v níž hodnota použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60% ceny výrobku fco závod
- Arašídové máslo; směsi založená na obilovinách; palmová jádra; kukuřiceVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku
- Ostatní, vyjma ovoce a ořechy vařené jinak než v páře nebo vodě, které neobsahují přísadu cukru, zmrazenéVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
 
2009Ovocné šťávy (včetně vinné-ho moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přísadou cukru nebo jiných sladidelVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
 
ex kapitola 21Různé potravinové přípravky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
2101Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražené čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nichVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- veškerá použitá čekanka musí být zcela získána
 
 
2103Přípravky pro omáčky a připravené omáčky; kořenité směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice: 
- Přípravky pro omáčky a připravené omáčky, kořenité směsi a směsi přísad pro ochuceníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít hořčičnou moučku nebo krupici nebo připravenou hořčici
- Hořčičná moučka a připravená hořčice Výroba z materiálů jakéhokoli čísla
ex 2104Přípravky pro polévky a bujóny a připravené polévky a bujónyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005 
2106Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
 
ex kapitola 22Nápoje, lihové tekutiny a ocet; vyjma:Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku;
- všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány
 
2202Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod;
- jakákoli použitá ovocná šťáva (kromě ananasové, limettové a grapefruitové) již musí být původní
 
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje Výroba:
- z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208;
- v níž všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány;
nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5% objemových
 
ex kapitola 23Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo; vyjmaVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 2301Velrybí moučka; moučka, šrot a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požíváníVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány 
ex 2303Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrované likéry) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40% hmotnostníchVýroba, v níž veškerá použitá kukuřice již musí být zcela získána 
ex 2306Olivové pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, obsahující více než 3% hmotnostní olivového olejeVýroba, v níž všechny použité olivy musí být zcela získány 
2309Přípravky používané k výživě zvířatVýroba, v níž:
- všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní;
- všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
 
ex kapitola 24Tabák a vyrobené tabákové náhražky; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány 
2402Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražekVýroba, v níž nejméně 70% hmotnosti použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní 
ex 2403Tabák ke kouřeníVýroba, v níž nejméně 70% hmotnosti použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní 
ex kapitola 25Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 2504Přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletýObohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu 
ex 2515Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cmŘezání mramoru (též rozřezaného), o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak 
ex 2516Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely rozřezané pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek čtvercové-ho nebo obdélníkového tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cmŘezání kamene (též rozřezaného), o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak 
ex 2518Dolomit kalcinovanýKalcinace nekalcinovaného dolomitu 
ex 2519Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených kontejnerech, a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézieVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) 
ex 2520Sádry speciálně připravené pro stomatologiiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
ex 2524Přírodní osinková (azbestová) vláknaVýroba z azbestového koncentrátu 
ex 2525Slída ve formě práškuMletí slídy nebo slídového odpadu 
ex 2530Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě práškuKalcinace nebo mletí barevných hlinek 
kapitola 26Rudy kovů, strusky a popely Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex kapitola 27Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 2707Oleje, v nichž hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, u kterých více než 65% objemu destiluje při teplotě do 250oC (včetně směsí lakového benzínu a benzenu), k využití pro energetické nebo topné účelyRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
ex 2709Surové oleje ze živičných nerostůDestruktivní destilace živičných nerostů 
2710Ropné oleje a oleje ze; živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70% hmotnostních nebo více ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 2
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
2711Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíkyRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 2
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
2712Vazelína, parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvenéRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 2
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
2713Petrolejový koks, petrolejová živice a jiné zbytky ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 3
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
2714Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné břidlice a živičné písky; asfaltity a asfaltové horninyRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 4 nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
2715Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu nebo přírodní živice, petrolejové (naftové) živice, zemního dehtu nebo smoly ze zemního dehtu (např. asfaltový tmel, ředěné a podobné výrobky)Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 4 nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
ex kapitola 28Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 2805Smíšený kov ("Mischmetall")Výroba elektrolytickým nebo termickým postupem, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
ex 2811Oxid sírový Výroba z oxidu siřičitéhoVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 2833Síran hlinitýVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
ex 2840Perboritan sodnýVýroba z pentahydrátu tetraboritanu sodnéhoVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 29Organické chemické výrobky; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 2901Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná palivaRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 5 nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
ex 2902Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 5 nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
ex 2905Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a etanolu nebo glyceroluVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 2905. Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
2915Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitronebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 2932- Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitronebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
 - Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů jakéhokoli číslaVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
2933Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
2934Nukleové kyseliny a jejich soli; ostatní heterocyklické sloučeninyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 30Farmaceutické výrobky; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
3002Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; antisera a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (vyjma kvasnice) a podobné výrobky: 
- Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které byly smíchány pro terapeutické nebo profylaktické použití, nebo nesmíchané výrobky pro tato použití, v odměřených dávkách nebo v balení pro maloobchodní prodejVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu. že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod
- Ostatní: 
-Lidská krevVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod
-Zvířecí krev připravená pro terapeutická nebo profylaktická použitíVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod
-Krevní složky jiné než antisera, hemoglobin a sérový globulin Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod
-Hemoglobin, krevní globulin a sérový globulinVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod
3003 a 3004Léky (vyjma zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006): 
- Získané z amikacinu čísla 2941Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 31Hnojiva; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 3105Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků:
dusík, fosfor a draslík; jiná hnojiva; výrobky této kapitoly, v tabletách nebo v podobné úpravě nebo v balení nepřesahujícím celkovou hmotnost 10 kg, vyjma:
- dusičnan sodný
- kyanamid vápenatý
- síran draselný
- síran hořečnato draselný
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 32Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky; nátěrové hmoty; tmely; inkousty; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 3201Taniny a jejich soli, estery, ethery a ostatní derivátyVýroba z tříselných výtažků rostlinného původuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
3205Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole 6Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204 a
3205. Lze však použít materiály zařazené v čísle 3205, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 33Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické přípravky a přípravky pro osobní hygienu; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
3301Silice (s terpénem i bez něho), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty silic v tucích, nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané napuštěním těchto výrobků vonnou esencí nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci silic; aromatické a vodné destiláty a vodné roztoky silicVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně materiálů jiné "skupiny" 7 tohoto čísla. Lze však použít materiály stejné skupiny, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 34Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, upravené vosky, lešticí a čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a zubní přípravky na bázi sádry; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 3403Mazací přípravky obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů, za předpokladu, že tyto oleje nepřesahují 70% hmotnostníchRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 8
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
3404Syntetické vosky a upravené vosky:  
- Na bázi parafinu, ropných vosků, vosků ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného voskuVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, vyjma:
- hydrogenované olejů, které mají charakter vosků čísla 1516;
- mastné kyseliny chemicky nedefinované nebo technické mastné alkoholy, které mají charakter vosků čísla 3823;
- materiály čísla 3404.
Tyto materiály však lze použít, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 35Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
3505Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:  
- Škrobové ethery a estery Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3505Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1108 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 3507Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
kapitola 36Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 37Fotografické nebo kinemato-grafické výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
3701Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé, neexponované, též v kazetách:  
- Okamžité kopírovací filmy pro barevnou fotografii, ve svitcích Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v čísle 3702, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v číslech 3701 a 3702, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
3702Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; okamžité kopírovací filmy ve svitcích, citlivé, neexponovanéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 3701 nebo 3702Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
3704Fotografické desky, filmy, papír, kartón, a textilie, exponované, ale nevyvolanéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 3701 až 3704Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 38Různé chemické výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 3801- Koloidní grafit v olejové suspenzi a semikoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrodyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
- Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30% hmotnosti grafituVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 3803Rafinovaný talový olejRafinace surového talového olejeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 3805Sulfátové terpentýnové silice, čištěné Čištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinací Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 3806Estery pryskyřicVýroba z pryskyřičných kyselin Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 3807Dřevná smola (smola z dřevného dehtu)Destilace dřevného dehtuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
3808Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo zboží (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
3809Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barvy a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) užívané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
3810Přípravky k čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu nebo jiných materiálů; přípravky užívané k opláštění nebo pro výplň svářecích elektrod nebo tyčíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
3811Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní prostředky a jiné přísady do minerálních olejů (včetně benzinu) nebo do jiných tekutin užívaných pro stejné účely jako minerální oleje:  
- Připravené přísady do mazacích olejů obsahující minerální oleje nebo oleje získané ze živičných Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
3812Syntetické urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plastyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
3813Přípravky a náplně pro hasicí přístroje; naplněné hasicí granáty a bombyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
3814Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; přípravky k odstraňování nátěrů a lakůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
3818Chemické prvky zušlechtěné přísadami pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektroniceVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
3819Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70% hmotnosti minerálních olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
3820Přípravky proti zamrzání a upravené tekutiny k odmrazování Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
3822Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce a připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
3823Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy: 
- Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinaceVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku
- Technické mastné alkoholyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 3823
3824Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté:  
- Následující výrobky tohoto čísla:
Připravená pojiva pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných výrobků
Kyseliny naftenové, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Sorbitol jiný než čísla 2905   
Ropné sulfonáty s výjimkou ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo etanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli   
Iontoměniče   
Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice   
Alkalický oxid železa pro čištění plynu   
Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čistění uhelného plynu   
Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery   
Přiboudlina a Dippelův olej   
Směsi solí, které mají různé anionty   
Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce   
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod  
3901 až 3915Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů; vyjma čísla ex 3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:  
- Výrobky adiční homopoly-merace, ve kterých jeden monomer představuje více než 99% hmotnostních celkového obsahu polymeruVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod; - hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod 9
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba, v níž hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod 9Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
ex 3907- Kopolymer, vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadienstyren (ABS)Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 9 
- PolyesterVýroba, v níž jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo(bisfenol A) 
3912Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primární forměVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů čísla 3912 nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod  
3916 až 3921Polotovary a výrobky z plastů; vyjma čísla ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pro která jsou pravidla stanovena níže:  
- Ploché výrobky, více než pouze povrchově upravené nebo rozřezané do tvarů jiných než obdélníkových nebo čtvercových; ostatní výrobky více než pouze povrchově upravenéVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
- Ostatní:  
- Výrobky adiční homopolymerace, ve kterých jeden monomer představuje více než 99% hmotnostních celkového obsahu polymeruVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod 10
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod 10Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
ex 3916 a ex 3917Profily a trubkyVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod;
- hodnota jakýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako výrobek nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
ex 3920- Ionomerní listy nebo fólieVýroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a metakrylové kyseliny částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinku a sodíkuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
- Listy z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů čísla 3920 nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod  
ex 3921Plastové folie, pokovenéVýroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce nepřesahující 23 mikronů 11Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
3922 až 3926Výrobky z plastůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
ex kapitola 40Kaučuk a výrobky z něj; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 4001Vrstvené pláty nebo krepy pro botyVrstvení listů přírodního kaučuku 
4005Kaučukové plasty, nevulkanizované, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásechVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
4012Protektorované nebo použité pryžové pneumatiky; plné obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, pryžové: 
- Protektorované pneumatiky, plné obruče nebo nízkotlaké pláště, pryžovéProtektorování použitých pneumatik
- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě materiálů čísel 4011 nebo 4012
ex 4017Výrobky z tvrdé pryžeVýroba z tvrdé pryže 
ex kapitola 41Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 4102Surové ovčí nebo jehněčí kůže bez vlny Odstranění vlny z ovčích nebo jehněčích kůží s vlnou  
4104 až 4107Vyčiněné kůže (usně) bez chlupů nebo vlny jiné než patřící do čísla 4108 nebo 4109Činění předčiněné kůže, nebo výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
4109Lakové nebo lakovélaminované usně; metalizované usněVýroba z usně čísel 4104 až 4107, za předpokladu, že její hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
kapitola 42Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střevVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex kapitola 43Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nichVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 4302Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité: 
- Díly, kříže a podobné formyBělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
- OstatníVýroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
4303Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešinVýroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302 
ex kapitola 44Dřevo, dřevěné uhlí a dřevě-né výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 4403Dřevo nahrubo opracovanéVýroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo pouze částečně ohrubovaného 
ex 4407Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mmHoblování, broušení nebo spojování klínovým ozubem 
ex 4408Dýhy a listy na překližky, spojené, o tloušťce nepřesahující 6 mm, a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce nepřesahující 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubemSpojování, hoblování, broušení nebo spojování klínovým ozubem 
ex 4409Dřevo profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem:  
- Broušené nebo spojované klínovým ozubemBroušení nebo spojování klínovým ozubem 
- Lišty a tvarované lištyLištování nebo tvarování 
ex 4410 až ex 4413Lišty a tvarované lišty, včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkénekLištování nebo tvarování 
ex 4415Bedny, bedničky, klece, bubny a podobné dřevěné obalyVýroba z prken neřezaných na míru 
ex 4416Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřevaVýroba ze štípaných dužin, které mají nařezané pouze dva základní povrchy 
ex 4418- Výrobky stavebního truhlářství a tesařstvíVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít voštinové desky a šindele 
- Lišty a tvarované lištyLištování nebo tvarování 
ex 4421Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuviVýroba ze dřeva jakéhokoli čísla, vyjma protahované dřevo čísla 4409 
ex kapitola 45Korek a korkové výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
4503Výrobky z přírodního korku Výroba z korku čísla 4501 
kapitola 46Výrobky ze slámy, esparta a jiného materiálu na úplety; košíkářské výrobkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
kapitola 47Vláknina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír nebo lepenka, též odpad a výmětVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex kapitola 48Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 4811Papír a kartón, pouze linkovaný nebo čtverečkovanýVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47 
4816Karbonový papír, samokopírovací papír a jiný kopírovací nebo přetiskový papír (jiný než čísla 4809), rozmnožovací blány a ofsetové matrice, z papíru, též v krabicíchVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47 
4817Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a lístky pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenkyVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
ex 4818Toaletní papírVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47 
ex 4819Krabice, bedny, pytle, sáčky a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
ex 4820Složky dopisních papírů Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
ex 4823Jiný papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy z buničinových vláken, řezané do formátu nebo do tvaruVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47 
ex kapitola 49Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
4909Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobamiVýroba z materiálů nezařazených v čísle 4909 nebo 4911 
4910Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků: 
- Kalendáře "věčného" typu nebo s vyměnitelnými bloky, na základně jiné než z papíru, lepenky nebo kartónuVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba z materiálů nezařazených v číslech 4909 nebo 4911
ex kapitola 50Přírodní hedvábí; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 5003Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých k smotávání, přízového odpadu a trhaného materiálu), mykaný nebo česanýMykání nebo česání hedvábného odpadu 
5004 až ex 5006Hedvábná příze a příze spředená z hedvábného odpaduVýroba z 12:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
 
5007Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu: 
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 12
- OstatníVýroba z 13:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 51Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a žíněné tkaniny; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
5106 až 5110Vlněná příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo z žíníVýroba z 13:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
 
5111 až 5113Tkaniny z vlněné příze, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní: 
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 14
- OstatníVýroba z 14:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 52Bavlna; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
5204 až 5207Bavlněná příze a nitěVýroba z 14:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
 
5208 až 5212Bavlněné tkaniny: 
- Obsahující gumové nitě Výroba z jednoduché příze 15
- OstatníVýroba z 15:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku fco závod
 
ex kapitola 53Jiná rostlinná textilní vlákna; papírová příze a tkaniny z papírové příze; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
5306 až 5308Příze z jiných rostlinných textilních vláken; papírová přízeVýroba z 15:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
 
5309 až 5311Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírové příze: 
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 16
- OstatníVýroba z 16:
- příze z kokosových vlaken,
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nebo nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku fco závod
5401 až 5406Příze, monofil a nitě z chemického hedvábí Výroba z 16:
surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
 
5407 a 5408Tkaniny z chemické příze: 
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 16
- OstatníVýroba z 17:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nebo nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku fco závod
5501 až 5507Chemická střižová vláknaVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny 
5508 až 5511Příze a nitě z chemických střižových vláken Výroba z 17:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
 
5512 až 5516Tkaniny z chemických střižových vláken: 
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 17
- OstatníVýroba z 18:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 56Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; vyjma:Výroba z 18:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny,
- papírenských materiálů
 
5602Plsť, též impregnovaná, povrstvená, povlečená nebo laminovaná:  
- Vpichovaná plsťVýroba z 19:
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny.
Avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba z 19 :
- přírodních vláken,
- z chemických střižových vláken vyrobených z kaseinu, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5604Kaučukové a kordové nitě, pokryté textilem; textilní příze a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, povlečené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty: 
- Kaučukové a kordové nitě pokryté textilemVýroba z kaučukových nebo kordových nití, nepokrytých textilem
- OstatníVýroba z 20:
- přírodních vláken nemykaných, nebo nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
 
5605Metalizovaná příze, též opředená, s určením jako textilní příze, nebo pásek nebo podobný tvar čísel 5404 nebo 5405, kombinovaná s kovem ve formě vlákna, pásku nebo prášku nebo pokrytá kovemVýroba z 20:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
 
5606Opředená nit, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, opředené (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné příze); žinylková příze (včetně povločkované žinylkové příze); smyčková pletená nitVýroba z 20:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
 
kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:  
- Z vpichované plstiVýroba z 21:
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny.
Avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
- Z jiné plstiVýroba z 21:
- OstatníVýroba z 21:
- příze z kokosových vláken,
- syntetické nebo umělé hedvábné příze, - přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
ex kapitola 58Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky; vyjma: 
- Kombinované s gumovou nitíVýroba z jednoduché příze 21
- OstatníVýroba z 21:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku fco závod
 
5805Ručně tkané tapiserie typu goblén, flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobná a jehlou pracované tapiserie (například stehem zvaným "petit point" nebo křížovým stehem), též zcela zhotovenéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
5810Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivyVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
5901Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih a pro podobné účely; kopírovací průsvitné plátno; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky Výroba z příze 
5902Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí: 
- S obsahem textilních materiálů nepřesahujícím 90% hmotnostníchVýroba z příze
- OstatníVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5903Textilie impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované plasty, jiné než textilie čísla 5902Výroba z příze nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku fco závod 
5904Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladě, též přiříznuté do tvaruVýroba z příze 22: 
5905Textilní tapety: 
- Impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované pryží, plasty nebo jinými materiály Výroba z příze
- OstatníVýroba z 23:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, poče-sávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku fco závod
 
5906Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902: 
- Pletené nebo háčkované textilieVýroba z 23:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných nebo nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Jiné textilie vyrobené ze syntetické hedvábné příze, obsahující více než 90% hmotnostních textilních materiálů Výroba z chemických materiálů
- OstatníVýroba z příze
5907Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilieVýroba z příze nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku fco závod 
5908Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené, pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety pro výrobu žárových plynových punčošek, též impregnované 
- Žárové plynové punčoškyVýroba z trubkovité pletené textilie pro plynové punčošky
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku
5909 až 5911Textilní výrobky vhodné pro technické použití: 
- Lešticí kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911 Výroba z příze nebo odpadní textilie nebo hadrů čísla 6310
- Tkaniny, používané obecně pro papírenské nebo jiné technické účely, též plstěné, též impregnované nebo potažené, trubkovité nebo nekonečné s jednoduchou nebo násobnou osnovou a/nebo útkem, nebo plošně tkané s násobnou osnovou a/nebo útkem, čísla 5911 Výroba z 24:
- příze z kokosových vláken,
- následujících materiálů:
- polytetrafluoretylenová příze 25,
- násobná polyamidová příze, povrstvená, impregnovaná nebo povlečená fenolickou pryskyřicí,
- příze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykondenzací m-fenylenediaminu a kyseliny isoftalové,
- polytetrafluoretylenový monofil25,
- příze ze syntetických textilních vláken z poly-pfenylen tereftalamidu,
- příze ze skleněných vláken povrstvená fenolovou pryskyřicí a akrylová příze 25,
- kopolyesterový monofilament z polyesteru a pryskyřice tereftalové kyseliny a 1.4 cyklohexandimetanolu a kyseliny isoftalové,
- přírodních vláken,
- střiže z chemických vláken, nemykané, nečesané ani jinak nezpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo chemické vláknony
 
- OstatníVýroba z 24:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- střiže z chemických vláken, nemykané, nečesané ani jinak nezpracované jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
 
kapitola 60Pletené nebo háčkované textilieVýroba z 26:
- přírodních vláken,
- střiže z chemických vláken, nemykané, nečesané ani jinak nezpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
 
kapitola 61Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované: 
- Získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkova-né textilie, které byly buď nastříhány do tvaru nebo jejich tvar byl získán přímo Výroba z příze 26, 27
- OstatníVýroba z 26:
- přírodních vláken,
- střiže z chemických vláken, nemykané, nečesané ani jinak nezpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
ex kapitola 62Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; vyjma:Výroba z příze 26, 27 
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 a ex 6211Dámské, dívčí a kojenecké oblečení a oděvní doplňky pro děti, vyšívanéVýroba z příze 27 nebo výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 27 
ex 6210 a ex 6216Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteruVýroba z příze 28 nebo výroba z nepotažené textilie, za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 28 
6213 a 6214Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky: 
- Vyšívané Výroba z nebělené jednoduché příze 28,29 nebo výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 28
- OstatníVýroba z nebělené jednoduché příze 28, 29 nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku fco závod 
6217Jiné zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212: 
- VyšívanéVýroba z příze 30 nebo výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 30
- Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteruVýroba z příze 30 nebo výroba z nepotažené textilie, za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 30
- Mezipodšívka pro límce a manžety, nařezaná Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba z příze30
ex kapitola 63Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a opotřebované textilní výrobky; hadry; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
6301 až 6304Přikrývky, cestovní koberečky, ložní prádlo atd.; záclony atd.; jiné bytové textilie: 
- Plstěné, netkanéVýroba z 31:
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Ostatní: 
- VyšívanéVýroba z nebělené jednoduché příze 32, 33
nebo
výroba z nevyšívané textilie (jiné než pletené nebo háčkované), za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba z nebělené jednoduché příze 32, 33
6305Pytle a pytlíky k balení zboží Výroba z 34:
- přírodních vláken,
- střiže chemických vláken nemykané nebo nečesané ani jinak nezpracované jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
 
6306Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempingové výrobky: 
- Z netkaných textiliíVýroba z 32, 34:
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- OstatníVýroba z nebělené jednoduché příze  32, 34
6307Jiné zcela zhotové výrobky, včetně střihových šablonVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
6308Soupravy sestávající z tkanin a z přízí, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servitků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodejKaždá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní výrobky, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15% ceny souboru, fco závod 
ex kapitola 64Obuv, kamaše a podobné výrobky; části těchto výrobků; vyjma:Výroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě sestav svršků připojených k vnitřním podrážkám nebo jiným komponentům podrážky čísla 6406 
6406Části obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, chrániče holeně a podobné výrobky a jejich součástiVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex kapitola 65Pokrývky hlavy a jejich součásti; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
6503Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů čísla 6501, též podšívané nebo zdobenéVýroba z příze nebo textilních vláken 35 
6505Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo z jiné textilní tkaniny (ne však v pásech), též podšívané a obroubené; síťky na vlasy z jakýchkoli materiálů, též podšívané nebo zdobenéVýroba z příze nebo textilních vláken 35 
ex kapitola 66Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
6601Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních slunečníků a podobných výrobků)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
kapitola 67Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasůVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex kapitola 68Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 6803Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidliceVýroba z opracované břidlice 
ex 6812Výrobky z osinku (azbestu) nebo směsí na bázi osinku nebo osinku a uhličitanu hořečnatého Výroba z materiálů jakéhokoli čísla 
ex 6814Výrobky ze slídy; včetně aglomerované nebo rekonsti- tuované slídy na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálůVýroba z opracované slídy (včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy) 
kapitola 69Keramické výrobkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex kapitola 70Sklo a skleněné výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 7003, ex 7004 a ex 7005Sklo s nereflexní vrstvouVýroba z materiálů čísla 7001 
7006Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušený mi hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiályVýroba z materiálů čísla 7001 
7007Bezpečnostní sklo tvrzené nebo vrstvenéVýroba z materiálů čísla 7001 
7008Izolační jednotky z několika skleněných tabulíVýroba z materiálů čísla 7001 
7009Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátekVýroba z materiálů čísla 7001 
7010Demižóny, skleněné lahve, baňky, konzervové sklenice a zavařovačky, kelímky, lékovky, trubičky na tablety, ampulky a jiné skleněné obaly používané pro dopravu nebo k balení zboží; skleněné zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku,
nebo
broušení skleněných výrobků, za předpokladu, že hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
7013Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné zboží toaletní, kancelářské,k výzdobě bytu a pro podobné účely (vyjma zboží čísel 7010 nebo 7018)Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku,
nebo
broušení skleněných výrobků, za předpokladu, že hodnota nebrouše-ných skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
nebo
ruční dekorování (vyjma zdobení sítotiskem) ručně foukaných skleněných výrobků, za předpokladu, že hodnota ručně foukaných skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
ex 7019Výrobky (jiné než příze) ze skleněných vlákenVýroba z:
- nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů, nebo
- skleněné vlny
 
ex kapitola 71Pravé perly (přírodní nebo uměle pěstované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; umělá bižuterie; mince; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 7101Přírodní nebo uměle pěstované perly, tříděné a dočasně navlečené na nit pro usnadnění jejich dopravyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
ex 7102, ex 7103 a ex 7104Opracované drahokamy a polodrahokamy (přírodní, umělé nebo rekonstituované)Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů 
7106, 7108 a 7110Drahé kovy :  
- NetvářenéVýroba z materiálů nezařazených v čísle 7106, 7108 nebo 7110
nebo
elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísla 7106, 7108 nebo 7110
nebo
slévání drahých kovů čísla 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy
- Ve formě polotovarů nebo prachuVýroba z netvářených drahých kovů
ex 7107, ex 7109 a
ex 7111
Kovy plátované drahými kovy, ve fomě polotovarůVýroba z netvářených kovů plátovaných drahými kovy 
7116Výrobky z pravých perel drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, umělých nebo rekonstituovaných)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
7117Umělá bižuterieVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku
nebo
výroba z částí z obecných kovů, neplátovaných nebo nepovlečených drahými kovy, za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
ex kapitola 72Železo a ocel; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
7207Polotovary ze železa nebo nelegované oceliVýroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205 
7208 až 7216Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206 
7217Dráty ze železa nebo nelegované oceli Výroba z polotovarů čísla 7207 
ex 7218, 7219 až 7222Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z nerezové oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218 
7223Dráty z nerezové oceliVýroba z polotovarů čísla 7218 
ex 7224, 7225 až 7228Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty na vrtáky z legované nebo nelegované oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísel 7206, 7218 nebo 7224 
7229Dráty z ostatní legované oceliVýroba z polotovarů čísla 7224 
ex kapitola 73Výrobky ze železa nebo oceli; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
ex 7301ŠtětovniceVýroba z materiálů čísla 7206 
7302Materiál pro stavbu železnič-ních nebo tramvajových tratí, ze železa nebo oceli:
kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, přestavné tyče výměny a ostat-ní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (podkladní desky), přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně uzpůsobené pro kladení, spojování a upevňová-ní kolejnic
Výroba z materiálů čísla 7206 
7304, 7305 a 7306Rouby, trubky a duté profily ze železa (jiného než litiny) nebo oceli Výroba z materiálů čísel 7206, 7207, 7218 nebo 7224 
ex 7307Příslušenství pro trouby a trubky z nerezavějící oceli, (ISO X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částíSoustružení, vrtání, vyvrtávání, řezání závitů, apod. výkovků, jejichž hodnota nepřesahuje 35% ceny výrobku fco závod 
7308Konstrukce (vyjma montované stavby čísla 9406) a části konstrukcí (například mosty a části mostů, stavidla, věže, stožáry, sloupy, pilíře, střechy a střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, dveřní prahy, okenice, sloupková zábradlí), ze železa nebo oceli; desky, tyče, pruty, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky pro použití v konstrukcích, ze železa nebo oceliVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Avšak nelze použít svařované úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301 
ex 7315Protismykové řetězyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
ex kapitola 74Měď a výrobky z mědi; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
7401Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď)Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
7402Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaciVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
7403Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené: 
- Rafinovaná měďVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku
- Slitiny mědi a rafinovaná měď obsahující jiné prvky Výroba z netvářené rafinované mědi nebo z měděného odpadu a šrotu
7404Měděné odpady a měděný šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
7405Předslitiny mědiVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
ex kapitola 75Nikl a výrobky z niklu; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
7501 až 7503Niklový kamínek (lech), slinu-té výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu; nezpracovaný nikl; niklové odpady a niklový šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
ex kapitola 76Hliník a výrobky z hliníku; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
7601Nezpracovaný hliníkVýroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu 
7602Hliníkové odpady a hliníkový šrot Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
ex 7616Výrobky z hliníku jiné než gáza, tkaniny, mřížovina, síťovina, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, a lehčený hliníkVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít gázu, tkaniny, mřížovinu, síťovinu, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, nebo lze použít lehčený hliník;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
kapitola 77Je určena pro eventuální budoucí potřebu Harmonizovaného systému 
ex kapitola 78Olovo a výrobky z olova; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
7801Nezpracované olovo: 
- Rafinované olovoVýroba z prutů ("bullion") nebo ze surového olova
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7802
7802Olověné odpady a olověný šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
ex kapitola 79Zinek a výrobky ze zinku; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
7901Nezpracovaný zinekVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7902 
7902Zinkové odpady a zinkový šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
ex kapitola 80Cín a výrobky z cínu; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
8001Nezpracovaný cínVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 8002 
8002 a 8007Cínové odpady a cínový šrot; ostatní výrobky z cínuVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
kapitola 81Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich: 
- Ostatní obecné kovy, tvářené; výrobky z nichVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejném čísla jako výrobek nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku
ex kapitola 82Nástroje, náčiní, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
8206Nástroje patřící do dvou nebo více z čísel 8202 až 8205, tvořící soupravy pro malo-obchodní prodejVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 8202 až 8205. Souprava však může obsahovat nástroje čísel 8202 až 8205, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15% ceny souboru fco závod 
8207Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky pohá-něné, nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení nebo upevňování šroubů), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracíchVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
 
8208Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízeníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
 
ex 8211Nože s hladkou nebo vroubkovanou řeznou čepelí, (včetně zahradnických žabek), jiné než čísla 8208Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít čepele a rukojeti z obecných kovů 
8214Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru a pedikúru (včetně pilníčků na nehty)Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti z obecných kovů 
8215Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, rybí nože, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské a jídelní výrobkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti z obecných kovů 
ex kapitola 83Různé výrobky z obecných kovů; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku 
ex 8302Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky, pro stavby a pro zařízení k automatickému zavírání dveříVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít ostatní materiály čísla 8302, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod 
ex 8306Sošky a jiné ozdobné předměty, z obecných kovůVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod 
ex kapitola 84Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanick nástroje; jejich části a součásti; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
ex 8401Jaderné palivové článkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku36Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8402Parní kotle (jiné než nízkotlaké kotle pro ústřední topení schopné dodávat jak teplou vodu, tak i páru); kotle zvané "na přehřátou vodu"Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8403 a ex 8404Kotle ústředního topení, jiné než kotle čísla 8402, a pomocná zařízení pro kotle ústředního topení Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobkuVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 8403 nebo 8404Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
8406Parní turbinyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8407Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalovánímVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8408Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8409Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro motory čísla 8407 nebo 8408Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8411Proudové motory, turbovrtu-lové pohony a ostatní plynové turbinyVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8412Ostatní motory a pohonyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
ex 8413Objemová rotační čerpadlaVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
ex 8414Průmyslové ventilátory, fukary apod.Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8415Klimatizační zařízení, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleněVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8418Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
ex 8419Stroje pro zpracování dřeva, pro výrobu papíru, buničiny, lepenky a kartónuVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8420Kalandry a jiné válcovací stroje, vyjma stroje pro válcování kovů nebo skla, válce pro tyto strojeVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8423Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (vyjma váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější), včetně vah spojených s počítacími nebo kontrolními přístroji; závaží pro váhy všech druhů Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8425 až 8428Zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízeníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8429Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem:  
- Silniční válceVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
- OstatníVýroba, v níž - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8430Ostatní stroje a přístroje srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněžné frézyVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
ex 8431Součásti vhodné k použití výhradně nebo hlavně pro silniční válce Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod  
8439Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) a pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu či lepenkyVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8441Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíro-viny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhůVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8444 až 8447Stroje těchto čísel pro použití v textilním průmysluVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
ex 8448Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro použití se stroji čísel 8444 a 8445Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8452Šicí stroje, vyjma stroje pro vazbu a sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty zvlášť upravené k šicím strojům; jehly do šicích strojů: 
- Šicí stroje (pouze s proší-vacím stehem) s hlavou o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při montáži hlavy (bez motoru) nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů;
- použitá zařízení pro napínání nitě, háčkování a entlování jsou již původní
- Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
8456 až 8466Obráběcí stroje a nástroje a jejich části a příslušenství čísel 8456 až 8466Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8469 až 8472Kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje, stroje pro automatizované zpracování dat, kopírovací stroje, drátové šičky)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8480Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy, formy na kovy (jiné než ingotové formy), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plastyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
8482Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8484Kovoplastická těsnění; soupravy a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávkyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8485Části a součásti strojů a přístrojů neobsahující elektrické svorky, izolace, cívky, kontaktů nebo jiné elektrické prvky, které v této kapitole nejsou jinde uvedeny ani zahrnutyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
ex kapitola 85Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8501Elektrické motory a generátory (vyjma generátorová soustrojí)Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8503 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8502Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče (konvertory)Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8501 nebo 8503 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
ex 8504Napájecí zdroje k zařízením pro automatizované zpracování datVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
ex 8518Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvukuVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8519Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvukuVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8520Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též k reprodukčním zařízenímVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8521Přístroje pro videofonní záznam a jeho reprodukciVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8522Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo zejména s přístroji čísel 8519 až 8521Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8523Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, vyjma výrobky kapitoly 37Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8524Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, avšak vyjma výrobky kapitoly 37:  
- Matrice a galvanické otisky pro výrobu gramofonových desek Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
 - OstatníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8523 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8525Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; stabilní videokamery a ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (camcordery)Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8526Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavi-gační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízeníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8527Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinamiVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8528Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlaso-vými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu; videomonitory a videoprojektoryVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8529Části a součásti vhodné výluč-ně nebo hlavně k přístrojům čísel 8525 až 8528: 
- Vhodné výlučně nebo zejména k přístrojům pro záznam nebo reprodukci obrazu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8535 a 8536Elektrické přístroje k vypínání, ke spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, k jejich zapojování, spojování a připojováníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8538 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8537Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěmi nebo více zařízeními čísla 8535 nebo 8536, pro elektrické řídící zařízení nebo rozvod elektrického proudu, včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů kapitoly 90, a číslicově řízené přístroje, jiné než spínací přístroje čísla 8517Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8538 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
ex 8541Diody, tranzistory a obdobná polovodičová zařízení, vyjma destičky ještě nerozřezané na čipyVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8542Elektronické integrované obvody a mikrosoustavyVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8541 nebo 8542 použity pouze do souhrnné hodnoty 10% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
8544Dráty, kabely (včetně koaxiál-ních kabelů) izolované (též lakovým povrchem nebo anodickým okysličením) a ostatní izolované elektrické vodiče, též s přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo s přípojkamiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8545Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky zhotovené z grafitu nebo jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účelyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8546Elektrické izolátory z libovolného materiáluVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8547Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje a zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovo-vými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, vyjma izolátory čísla 8546; izolační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolacíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8548Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů a přístrojů neuvedené ani nezahrnuté jinde v této kapitole Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
ex kapitola 86Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; svrškový upevňovací materiál a zařízení a jejich části; dopravní signalizační mecha-nická (též elektromechanická) zařízení všeho druhu; vyjma:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8608Kolejový svrškový upevňovací materiál a nepojízdná zařízení; mechanické (též elektromecha-nické) přístroje návěstní, bezpečnostní, kontrolní, ovládací, pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu, pro dopravu silniční nebo říční, pro parkoviště, pro přístavní nebo letištní zařízení; jejich částiVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 87Motorová vozidla, traktory, motorová kola a jízdní kola a jiná pozemní vozidla (vyjma kolejová), jejich části, součásti a příslušenství; vyjma:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
8709Vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího nebo manipu-lačního zařízení, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železnič-ních nástupištích; jejich části a součástiVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8710Tanky a jiná obrněná bojová vozidla, motorová, též vybavená zbraněmi; jejich části a součásti Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8711Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola s pomocným motorem, též s přívěsnými vozíky; přívěsné vozíky:
- S pístovým motorem o obsahu válců:
  
- Nepřesahujícím 50 cm3Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závod
- Přesahujícím 50 cm3Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
ex 8712Jízdní kola bez kuličkových ložisekVýroba z materiálů nezařazených v čísle 8714Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8715Dětské kočárky, dětské sportovní kočárky a podobná dětská vozidla a jejich části a součásti Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
8716Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součástiVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 88Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobkuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 8804PadákyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 8804Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
8805Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení pro přistání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součástiVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobkuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
kapitola 89Námořní a říční plavidlaVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Avšak nelze požít trupy čísla 8906Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex kapitola 90Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a pří stroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
9001Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než zařazené do čísla 8544; polarizační materiál ve tvaru listů nebo desek; čočky, též kontaktní, hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného sklaVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9002Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro nástroje nebo přístroje, jiné než z opticky neopracovaného sklaVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9004Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobkyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
ex 9005Binokulární a monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy, vyjma astronomické refrakční teleskopy a jejich rámy a podstavceVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
ex 9006Fotografické přístroje (vyjma kinematografické) kamery; přístroje a žárovky pro blesko-vé světlo, jiné než elektricky zapalované bleskové žárovky Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
9007Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvukuVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
9011Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekciVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
ex 9014Jiné navigační nástroje a přístrojeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9015Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální, nástroje a přístroje, vyjma kompasy; dálkoměryVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9016Váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější, též se závažími Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod  
9017Kreslicí, rýsovací nebo počítací nástroje a přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (např. metry, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry), jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9018Lékařské, chirurgické, zubo-lékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje ke zkoušení zraku:  
- Dentistická křesla se zabudovanými dentistickými přístroji a nástroji, včetně plivátekVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 9018Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
9019Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotech-nické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací a jiné léčebné dýchací přístrojeVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
9020Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, vyjma ochranné masky bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod
9024Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti či zhustitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilií, papíru, plastů)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9025Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační i navzájem kombinovanéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9026Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), vyjma přístroje a nástroje čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9027Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); nástroje k určování viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí a podobné; přístroje a nástroje ke kalome-trickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9028Měřiče dodávky a spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů: 
- Části, součásti a příslušenství Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
- OstatníVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
9029Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry apod.; rychloměry a tachometry, vyjma patřící do čísel 9014 nebo 9015; stroboskopyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9030Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření a kontrolu elektrických veličin, vyjma měřiče čísla 9028; přístroje a nástroje na měření nebo zjišťování záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího zářeníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9031Měřicí nebo kontrolní přístroje, nástroje a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9032Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástrojeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9033Části, součásti a příslušenství jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 90Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
ex kapitola 91Hodiny a hodinky a jejich části a součásti; vyjma:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
9105Ostatní hodinyVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
9109Hodinové stroje, úplné a smontovanéVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
9110Hodinové nebo hodinkové strojky, úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); neúplné, nesmontované hodinové nebo hodinkové strojkyVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 9114 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
9111Pouzdra a jejich částiVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
9112Kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich části a součástiVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod
9113Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti:  
- Z obecných kovů, též pokovených nebo plátovaných drahými kovyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
kapitola 92Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod 
kapitola 93Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenstvíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
kapitola 94Nábytek; lékařskochirurgický nábytek; lůžkoviny a podobné potřeby; svítidla jinde neuvedená ani nezahrnutá; reklamní lampy, světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobkuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
ex 9401 a ex 9403Kovový nábytek (z obecných kovů), obsahující bavlněnou tkaninu bez vycpávky o hmot-nosti nepřesahující 300 g/m2Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku
nebo
Výroba z bavlněné tkaniny již zhotovené ve formě připravené k použití pro zboží čísla 9401 nebo 9403, za předpokladu, že:
- její hodnota nepřesahuje 25% ceny výrobku fco závod;
- všechny ostatní použité materiály jsou již původní a jsou zařazeny v čísle jiném než 9401 nebo 9403
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku fco závod
 
9405Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesníma-telným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
9406Montované stavbyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
ex kapitola 95Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
9503Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všeho druhuVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
ex 9506Golfové hole a jejich částiVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít nahrubo tvarované bloky pro výrobu hlavic golfových holí 
ex kapitola 96Různé výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 
ex 9601 a ex 9602Výrobky z živočišných, rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálů Výroba z opracovaných řezbářských materiálů stejného čísla 
ex 9603Košťata a kartáče (vyjma proutěná košťata apod. a kartáče vyrobené z kuních nebo veverčích chlupů), ruční mechanická košťata bez motoru, malířské podložky a válečky, pryžové stěrky a mopyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod 
9605Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvůKaždý výrobek v soupravě musí splňovat pravidlo, které by se na něj vztahovalo, kdyby nebyl zařazen v soupravě. Lze však použít nepůvod-ní výrobky, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15% ceny soupravy fco závod 
9606Knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků nebo stiskacích a knoflíků; knoflíkové polotovaryVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
9612Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; barvicí podušky, též napuštěné, též v krabičkáchVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku fco závod
 
ex 9613Zapalovače s piezoelektrickým zapalovacím systémemVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 9613 nepřesahuje 30% ceny výrobku fco závod 
ex 9614Dýmky nebo dýmkové hlaviceVýroba z nahrubo opracovaných bloků 
kapitola 97Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku 

1 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, které se týkají "specifických procesů"

2 Viz úvodní poznámku 7.2, která se týká "specifických procesů".

3 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, které se týkají "specifických procesů".

4 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, které se týkají "specifických procesů".

5 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, které se týkají "specifických procesů".

6 Podle poznámky 3 ke kapitole 32 se jedná o přípravky, které jsou používány pro barvení jakéhokoli materiálu nebo jako přísady při výrobě barvicích přípravků, za předpokladu, že tyto přípravky nejsou zařazeny v jiném čísle kapitoly 32.

7 "Skupinou" se rozumí jakákoli část čísla, která je oddělena od zbývající části středníkem.

8 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, které se týkají "specifických procesů".

9 V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906, tak v číslech 3907 až 3911, platí toto omezení pouze na tu skupinu materiálů, která převládá hmotností ve výrobku.

10 V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906, tak v číslech 3907 až 3911, platí toto omezení pouze na tu skupinu materiálů, která převládá hmotností ve výrobku.

11 Za vysoce transparentní se považují fólie, jejichž optická adsorbce je menší než 2%, měřeno podle metody ASTM-D 1003-16 Gardnera Hazemetera (tzv. Hazefaktor).

12 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

13 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

14 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

15 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

16 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

17 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

18 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

19 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

20 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

21 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

22 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

23 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

24 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

25 Použití tohoto materiálu není povoleno při výrobě tkanin používaných v papírenských strojích.

26 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

27 Viz úvodní poznámku 6

28 Viz úvodní poznámku 6

29 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

30 Viz úvodní poznámku 6

31 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

32 Viz úvodní poznámku 6

33 Viz úvodní poznámku 6, v níž jsou uvedeny podmínky pro pletené nebo háčkované výrobky, nepružné nebo nepogumované, získané šitím nebo sestavením pletených nebo háčkovaných částí (nastříhaných nebo pletených přímo ve tvaru)

34 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi

35 Viz úvodní poznámku 6

36 Toto pravidlo se použije do 31. prosince 1998

PŘÍLOHA III

Průvodní osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.1 se vystavuje na formuláři, jehož vzor obsahuje tato příloha.

Formulář je vytisknutý v češtině nebo v bulharštině nebo v jazyce některé ze zemí uvedených v článku 4 tohoto protokolu. Formuláře se vyplňují v jednom z těchto jazyků a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými ve vyvážejícím Straně. Jsou-li vyplňovány ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.

2. Každé osvědčení má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až -5 mm nebo +8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, které zviditelní jakékoliv padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

3. Kompetentní orgány Stran si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.

MOVEMENT CERTIFICATE - PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ
MOVEMENT CERTIFICATE - PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE - ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ
APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE - ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE
PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

PŘÍLOHA IV

Prohlášení na faktuře

Česká verze:

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení...1) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...

Bulharská verze:

Износumеляm на проɡуkmume, oбхванаmu om moзu ɡokyменm (мumнuчесko paзрешенue No...) ɡekларupa, че ocвен kъgemo e omбелязко ɡруго, meзu проɡykmu ca c ... преференцuaлен проuзхоɡ.

Anglická verze:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

Francouzská verze:

Ľexportateur des produits couverts par le présent document (authorisation douaniere no...) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont ľorigine préférentielle... .

Německá verze:

Der Ausführer (Ermächtige Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstige ... Ursprungswaren sind.

1 Je-li prohlášení na faktuře vydáváno schváleným vývozcem ve smyslu článku 22 tohoto protokolu, musí zde být uvedeno číslo oprávnění schváleného vývozce. Není-li prohlášení na faktuře vydáváno schváleným vývozcem, slova v závorce se vynechají nebo místo pro uvedení čísla oprávnění se ponechá prázdné.

PROTOKOL 4

(zmíněný v článku 16)

Vzájemná pomoc v celních otázkách

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

(a) "celními předpisy" obecně závazné právní předpisy uplatňované na území Stran, upravující dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho propuštění do celního režimu, včetně opatření o zákazech, omezeních a kontrolách, přijatá uvedenými Stranami;

(b) "clem" všechna cla, daně, dávky a jiné poplatky, které jsou vyměřovány a vybírány na území Stran v souladu s celními předpisy, s výjimkou dávek a poplatků, jejichž výše je dána částkou odpovídající přibližným nákladům za poskytnuté služby;

(c) "dožadujícím orgánem" příslušný správní orgán, který byl jmenován Stranou pro tento účel a který žádá o pomoc v celních otázkách;

(d) "dožádaným orgánem" příslušný správní orgán, který byl jmenován Stranou pro tento účel a který obdrží žádost o pomoc v celních otázkách;

(e) "deliktem" jakékoli porušení celních předpisů, jakož i pokus o porušení těchto předpisů;

(f) "celním orgánem" v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel a v Bulharské republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel (Ministerstvo na finansite - Glavno Upravlenie Mitnitsi).

Článek 2

Rozsah použití Protokolu

1. Strany si navzájem poskytnou pomoc při zajišťování dodržování celních předpisů způsobem a za podmínek stanovených v tomto protokolu, zejména zabraňováním, odhalováním a šetřením porušování těchto předpisů.

2. Pomoc v celních otázkách poskytovaná podle tohoto protokolu se vztahuje na celní orgán Strany, který je příslušný pro provádění tohoto protokolu. To se nedotýká ustanovení upravujících vzájemnou pomoc v trestních záležitostech. Netýká se to rovněž informací získaných na základě zmocnění vykonávaného na žádost soudního orgánu, pouze pokud by s tím tyto orgány souhlasily.

Článek 3

Pomoc na žádost

1. Na žádost dožadujícího orgánu poskytne dožádaný orgán všechny příslušné informace, které pomohou zajistit řádné provádění celních předpisů, včetně informací týkajících se zjištěných nebo připravovaných činností, které porušují nebo by porušily tyto předpisy.

2. Na žádost dožadujícího orgánu bude jej dožádaný orgán informovat o tom, zda zboží vyvezené z území jedné ze Stran bylo řádně dovezeno na území druhé Strany, a pokud je to účelné, uvede celní režim, do kterého bylo zboží propuštěno.

3. Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán nezbytné kroky k zajištění dohledu nad:

(a) fyzickými a právnickými osobami, u kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy;

(b) pohybem zboží, o němž je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů;

(c) dopravními prostředky, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že byly, jsou nebo mohou být použity k porušení celních předpisů.

Článek 4

Pomoc bez vyzvání

Strany si v rámci své pravomoci navzájem poskytnou pomoc, kterou pokládají za potřebnou pro zajištění správného provádění celních předpisů, zvláště pokud obdrží informaci týkající se:

- operací, které porušily, porušují nebo by porušily takové předpisy a které mohou být předmětem zájmu druhé Strany;

- nových prostředků nebo metod použitých při uskutečňování takových operací;

- zboží, o němž je známo, že je předmětem závažného porušování celních předpisů o dovozu, vývozu, tranzitu nebo o jakémkoli celním režimu;

- osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že porušují nebo porušily platné celní předpisy na území druhé strany;

- dopravních prostředků a kontejnerů, o kterých je známo nebo o nichž existuje podezření, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy platnými na území druhé Strany.

Článek 5

Doručení / Oznámení

Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán ve shodě se svým právním řádem nezbytná opatření k zajištění:

- doručení všech dokumentů;

- oznámení všech rozhodnutí spadajících do rozsahu tohoto protokolu adresátovi, který bydlí nebo sídlí na jeho území. V takovém případě se použije ustanovení článku 6 (3).

Článek 6

Forma a obsah žádostí o pomoc

1. Žádosti podle tohoto protokolu se vyhotovují písemně. K žádosti se přikládají doklady potřebné k jejímu vyřízení. V případě naléhavosti situace může být přijata ústní žádost, musí však být bezprostředně potvrzena písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 tohoto článku obsahují následující informace:

(a) dožadující orgán podávající žádost;

(b) požadované opatření;

(c) předmět a důvod žádosti;

(d) příslušné zákony, pravidla, předpisy a jiné právní normy;

(e) co nejpřesnější a nejobsáhlejší údaje o fyzických nebo právnických osobách, jichž se šetření týká;

(f) přehled příslušných skutečností, kromě těch, jichž se týká článek 5.

3. Žádosti se předkládají v úředním jazyku dožádaného orgánu nebo v jazyku přijatelném pro tento orgán.

4. Jestliže žádost nesplňuje formální požadavky, může být vyžádána její oprava nebo doplnění; mohou však být přijata preventivní opatření.

Článek 7

Vyřízení žádostí

1. Aby bylo vyhověno žádosti o pomoc, dožádaný orgán, nebo nemůže-li jednat sám, jiný správní orgán, kterému dožádaný orgán žádost postoupil, bude v rámci své pravomoci a dosažitelných prostředků, při poskytování vlastních informací, při provádění potřebných pátrání nebo při zajišťování, aby pátrání bylo provedeno, postupovat tak, jako by jednal z vlastní iniciativy nebo na žádost jiných orgánů téže Strany.

2. Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu se zákony, pravidly, předpisy nebo jinými právními normami dožádané Strany.

3. Náležitě zmocněni úředníci jedné Strany mohou se souhlasem druhé příslušné Strany a za podmínek touto Stranou stanovených obdržet od úřadů dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, jemuž je dožádaný orgán nadřízený, informace týkající se porušení celních předpisů, které dožadující orgán potřebuje pro účely tohoto protokolu.

4. Úředníci jedné Strany mohou být se souhlasem druhé Strany přítomni při pátráních vedených na jejím území.

Článek 8

Forma, jakou má být informace sdělena

1. Dožádaný orgán sdělí dožadujícímu orgánu výsledky pátrání formou dokumentů, ověřených kopií dokumentů, zpráv apod.

2. Dokumenty uvedené v odstavci 1 mohou být nahrazeny computerizovanou informací v jakékoli formě pro tentýž účel.

Článek 9

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Pokud dožádaný orgán dojde k závěru, že by požadovaná pomoc mohla narušit suverenitu, veřejný pořádek, bezpečnost či zásadní zájmy dožádané Strany nebo by způsobila porušení průmyslového, obchodního nebo profesního tajemství této Strany, může odmítnout poskytnout takovou pomoc, poskytnout ji částečně nebo ji poskytnout, budou-li splněny určité podmínky nebo požadavky.

2. Pokud není možno žádosti o spolupráci vyhovět, dožadující orgán o tom bude bezodkladně uvědoměn a bude informován o důvodech odmítnutí poskytnutí spolupráce.

3. Pokud celní orgán jedné Strany požádá o spolupráci, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by o to byl požádán celním orgánem druhé Strany, ve své žádosti na tuto skutečnost upozorní. Vyhovění takové žádosti je na úvaze dožádaného orgánu.

Článek 10

Povinnost utajení

1. Každá informace sdělená v jakékoli formě podle tohoto protokolu bude utajena. Vztahuje se na ni povinnost dodržovat služební tajemství a požívá ochrany poskytované v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými ve Straně, která informaci obdržela.

2. Stanovená data nebudou předána, jestliže existuje závažný důvod k domněnce, že předání nebo použití předaných dat by odporovalo základnímu právnímu principu jedné ze Stran, a zejména tehdy, pokud by dotčená osoba utrpěla nepřiměřenou škodu. Strana, která informace obdržela, bude na žádost Strany, která informace poskytla, tuto Stranu informovat o způsobu použití dodaných informací a o dosažených výsledcích.

3. Určené údaje mohou být předány pouze celním orgánům, případně pro soudní účely, veřejné žalobě a soudním orgánům. Ostatní osoby a orgány mohou obdržet tyto informace jen na základě předběžného souhlasu orgánu, který je poskytl.

4. Strana poskytující informaci si ověří správnost předaných informací. Jakmile dojde ke zjištění, že poskytnuté informace byly nesprávné nebo mají být zrušeny, bude Strana, která je obdržela, o tom bez prodlení vyrozuměna. Tato strana je povinna provést příslušnou úpravu nebo zrušit informaci.

5. S výhradou případů, ve kterých převládá veřejný zájem, může příslušná osoba obdržet na žádost informace o uchovávání dat a o účelech jejich uchovávání.

Článek 11

Použití informací

1. Obdržené informace se mohou použít pouze pro účely tohoto protokolu a kterákoli ze stran je může použít pro jiné účely výhradně na základě předchozího písemného souhlasu celního orgánu, který je poskytl, a za podmínek a omezení stanovených tímto orgánem. Toto ustanovení se nevztahuje na informace týkající se deliktů v oblasti omamných a psychotropních látek. Takové informace mohou být předány jiným orgánům přímo zúčastněným v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými látkami za podmínek uvedených v článku 2.

2. Odstavec 1 nebrání použití informací v jakémkoliv soudním nebo správním řízení, vyvolaném porušením celních předpisů.

3. Strany mohou ve svých svědeckých výpovědích, protokolech a zápisech, v řízení a v žalobách předložených soudům použít jako důkazu obdržených informací a projednaných dokumentů v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

4. Originály spisů a dokumentů budou vyžadovány pouze v případech, kde by ověřené kopie nebyly dostačující, a pokud to dovoluje národní zákonodárství. Originály, které byly předány, budou bezodkladně vráceny, jakmile zanikne důvod, pro který byly druhé Straně poskytnuty.

Článek 12

Experti a svědci

Úředník dožádaného orgánu může být zmocněn vystoupit v mezích poskytnutého zmocnění jako expert nebo svědek v soudním nebo správním řízení týkajícím se záležitostí, na něž se vztahuje tento protokol, v soudní pravomoci druhé Strany a předložit takové předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, které mohou být potřebné pro řízení. V žádosti o takové vystoupení musí být výslovně uvedeno, o jakou záležitost se jedná a jaká funkce nebo kvalifikace úředníka je požadována.

Článek 13

Náklady na pomoc

Strany upustí od veškerých nároků na druhou Stranu, pokud jde o úhradu nákladů vzniklých podle tohoto protokolu, vyjma, pokud je to přiměřené, od nákladů na experty a svědky, na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou součástí veřejných služeb.

Článek 14

Provádění

1. Prováděním tohoto protokolu budou pověřeny celní orgány Stran. Zmíněné orgány budou rozhodovat o všech praktických opatřeních a úpravách nezbytných pro jeho provádění, přičemž budou brát v úvahu pravidla pro ochranu dat.

2. Strany budou navzájem konzultovat a následně se informovat o jednotlivých pravidlech provádění tohoto protokolu, která jsou přijímána ve shodě s ustanoveními tohoto článku.

3. Celními orgány Stran mohou zařídit, aby jejich vyšetřující orgány byly ve vzájemném přímém styku.

4. Strany mohou doporučit kompetentním orgánům změny tohoto protokolu.

Přesunout nahoru