Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 214/1996 Sb.Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 95/1996 Sb.)

Částka 62/1996
Platnost od 02.08.1996
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

214

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje úplné znění zákona ze dne 3. června 1994 č. 136 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 13. března 1996 č. 95 Sb.

ZÁKON o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

§ 1

Účel zákona

Tento zákon stanoví způsob a podmínky barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv (dále jen "paliva a maziva") při jejich výrobě, zpracování a dovozu, a podmínky jejich nákupu a prodeje, skladování, přepravy a spotřeby, a sankce za jeho porušení.

§ 2

(1) Barveny a značkovány musí být, za podmínek dále stanovených, tato paliva a maziva:

a) střední, plynové a topné oleje mající tyto vlastnosti:

1. počátek destilace min. 150 °C, kdy do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20 % objemu včetně ztrát,

2. hustotu při 20 °C min. 780 kg.m-3 a max. 910 kg.m-3,

3. viskozitu při 20 °C min. 1,3 mm2.s-1 a při 40 °C max. 18 mm2.s-1,

přičemž postačí, když takový olej má alespoň dvě z těchto vlastností,

b) mazací a ostatní oleje mající tyto vlastnosti:

1. viskozitu při 40 °C max. 12 mm2.s-1,

2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,

přičemž takový olej musí mít obě vlastnosti současně.

(2) Barvena a značkována nesmějí být, pokud v dalších ustanoveních zákona není stanoveno jinak, paliva a maziva mající vlastnosti uvedené v odstavci 1, jde-li o petroleje, motorové nafty, bionaftu,1a) polotovary pro výrobu těch paliv a maziv, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují, polotovary pro pyrolýzu a chemické zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhláškou seznam ropných výrobků, které nesmějí být barveny a značkovány, u nichž by barvení a značkování mohlo být na závadu pro jejich použití.

(3) Barvena a značkována dále nemusí být ta paliva a maziva, která jsou určena pro vývoz nebo jsou propouštěna do celního režimu přímý tranzit.2)

(4) Paliva a maziva uvedená v odstavci 1, která jsou určena pro vývoz, podléhají okamžikem vyskladnění4) celnímu režimu vývozu. Právnické a fyzické osoby, kterým jsou nebarvená a neznačkovaná paliva vyskladněna, jsou okamžikem takového vyskladnění povinny podat celní prohlášení příslušnému celnímu úřadu na propuštění zboží k vývozu. V případě neuskutečnění vývozu nebo zrušení celního režimu přímý tranzit oznámí příslušný celní úřad zrušení režimu vývozu nebo celního režimu přímý tranzit příslušnému finančnímu úřadu.

§ 3

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) výrobou a zpracováním paliv a maziv uskutečňování technologických postupů a pracovních operací, při kterých se získávají z ropy či z ropných komponentů paliva a maziva,

b) skladováním paliv a maziv jejich uschování či uskladnění,

c) přepravou paliv a maziv jejich dopravování,

d) dovozem paliv a maziv jejich propuštění do volného oběhu,1) do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo do režimu přepracování pod celním dohledem,2)

e) nakládáním s palivy a mazivy jejich výroba, zpracování, dovoz, nákup a prodej, skladování, přeprava a spotřeba,

f) provozováním čerpacích stanic s palivy a mazivy i jejich provozování s palivy a mazivy, která se nebarví a neznačkují.

§ 4

Barvení a značkování paliv a maziv

(1) Paliva a maziva musí být po celou dobu nakládání s nimi obarvena a označkována.

(2) Barvení a značkování paliv a maziv je povinen zajistit výrobce či dovozce, a to homogenním přimísením barviva a značkovací látky stanovených vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu.2a)

(3) Paliva a maziva podléhají posuzování z hlediska obsahu barviva a značkovací látky. Posuzování se provádí formou certifikace podle zvláštních předpisů.3)

(4) Pokud výrobce nebo dovozce nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu příslušný certifikát, posuzuje se tato skutečnost jako porušení povinnosti barvení a značkování paliv a maziv. O porušení povinnosti barvení a značkování paliv a maziv se jedná i tehdy, jestliže barvení a značkování paliv a maziv nebylo provedeno z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3, ačkoliv tato paliva a maziva nebyla vyvezena anebo propuštěna do celního režimu přímý tranzit.2) Ten, kdo měl paliva a maziva podle jejich určení vyvézt, je-li již jejich vlastníkem, má v případě neuskutečnění tohoto vývozu stejné povinnosti, jaké stanoví tento zákon výrobci.

(5) Na paliva a maziva barvená a značená jinak, než je stanoveno tímto zákonem, se pohlíží jako na paliva a maziva nebarvená a neznačená.

(6) Výrobce a uživatel směsi barviva a značkovací látky2a) je povinen vést způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu2a) evidenci barviva a značkovací látky.

Povinnosti osob nakládajících s palivy a mazivy

§ 5

(1) Výrobce je povinen jím vyrobená paliva a maziva barvit a značkovat před jejich vyskladněním.4)

(2) Dovozce je povinen zajistit,

a) aby paliva a maziva byla dovážena pouze přes celní přechody, jejichž seznam je uveden v příloze tohoto zákona,

b) aby dovážená paliva a maziva splňovala podmínky stanovené tímto zákonem ještě před jejich dopravou přes státní hranici České republiky.

(3) Právnické a fyzické osoby, které nakládají s palivy a mazivy, a to včetně těch, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují (§ 2 odst. 2 a 3), jsou povinny

a) vyrábět, zpracovávat, nakupovat, prodávat, dovážet a skladovat paliva a maziva za účelem podnikání4) jen na základě koncese udělené pro tuto činnost podle zvláštního zákona,5) s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení,

b) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení používaných při nakládání s palivy a mazivy,

c) na vyžádání předložit kontrolním orgánům příslušnou dokumentaci a poskytnout jim pravdivé a úplné informace související s nakládáním s palivy a mazivy,

d) umožnit kontrolním orgánům odebrat v potřebném množství bezplatně vzorek paliva a maziva,

e) uhradit nezbytné výdaje spojené s provedením analýzy odebraného vzorku autorizovanou státní zkušebnou nebo akreditovanou laboratoří (§ 8 odst. 2), bylo-li na jejím základě zjištěno porušení povinností stanovených tímto zákonem.

(4) Ten, kdo vyrábí, zpracovává, dováží, prodává nebo skladuje paliva a maziva, a to včetně těch, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují (§ 2 odst. 2 a 3), je povinen vést a uchovávat způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu2a) evidenci o druzích a množství paliv a maziv, jejich výrobě, zpracování, dovozu, prodeji a uskladnění.

§ 6

Není dovoleno

a) barvit a značkovat jiná paliva a maziva než ta, která určuje tento zákon,

b) provádět takové změny, které by vedly k omezení nebo odstranění barvení či značkování paliv a maziv, které bylo provedeno v souladu s tímto zákonem,

c) prodávat barvená a značkovaná paliva a maziva pro pohon motorových vozidel a motorů, s výjimkou stacionárních motorů a plynových turbin určených pro výrobu elektrické a tepelné energie,

d) přepravovat a skladovat barvená a značkovaná paliva a maziva v nádobě, která je ve spojení s motorem, jakož i stáčet je do takové nádoby nebo je užívat pro pohon motorového vozidla.

§ 6a

Stanovisko k rozhodování o koncesi

Ve stanovisku potřebném pro vydání koncese uvede Ministerstvo průmyslu a obchodu druh činnosti v oboru paliv a maziv, pro který stanovisko vydává, časový rozsah, popřípadě další podmínky provozování činnosti.

Kontrola

§ 7

Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem, s výjimkou povinnosti stanovené v § 5 odst. 3 písm. a), jsou oprávněny vykonávat příslušné státní orgány (dále jen "státní orgán"), jimiž jsou

a) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a příslušná státní zkušebna,6)

b) územní finanční orgány,7)

c) celní orgány,2)

d) Česká obchodní inspekce.8)

§ 7a

(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává též Policie České republiky, a to při plnění svých úkolů stanovených zvláštním zákonem.9)

(2) Policie České republiky v případě důvodného podezření odebere při kontrole vzorek paliva a maziva způsobem stanoveným pro státní orgány (§ 7) ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu2a) s tím, že po zapečetění odebraného vzorku jej doručí jednomu ze státních orgánů uvedených v § 7 písm. b) až d).

(3) Při kontrole dodržování povinností stanovených tímto zákonem pro nakládání s palivy a mazivy jsou státní orgány oprávněny požadovat na Policii České republiky zastavování motorových vozidel v silničním provozu. Policie České republiky je povinna těmto požadavkům vyhovět, pokud jí v tom nebrání plnění jiných úkolů.

§ 8

(1) Provádění kontroly se řídí úpravou práv a povinností kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob,10) nestanoví-li zvláštní zákon jinak.11)

(2) Analýzu vzorku odebraného paliva a maziva za účelem kontroly plnění povinností stanovených tímto zákonem jsou oprávněny provádět na požádání státních orgánů autorizované státní zkušebny a akreditované laboratoře.11a)

Pokuty

§ 9

(1) Státní orgán uloží fyzické osobě, která je podnikatelem,12) nebo právnické osobě, která poruší povinnost stanovenou v § 4 odst. 4 a 6, § 5 odst. 1 a 2, § 5 odst. 4 nebo § 6, pokutu až do výše 50 000 000 Kč, nejméně však 20 000 Kč. Za opětovné porušení povinnosti uloží státní orgán pokutu až do výše 100 000 000 Kč.

(2) Opětovným porušením povinnosti se rozumí porušení povinnosti, jehož se fyzická osoba, která je podnikatelem,12) nebo právnická osoba dopustila do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za předchozí porušení povinnosti uvedené v odstavci 1.

(3) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy státní orgán zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(4) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

§ 10

(1) Státní orgán uloží fyzické osobě, která vlastní nebo užívá osobní motorové vozidlo se vznětovým motorem k jiným účelům než k podnikání, za úmyslné porušení povinnosti stanovené v § 6 písm. d) pokutu až do výše 2000 Kč. Pokutu lze uložit i opakovaně.

(2) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy státní orgán zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do tří let, kdy k porušení povinnosti došlo. Ustanovení § 9 odst. 4 platí obdobně.

§ 11

(1) Státní orgán uloží fyzické osobě, která způsobila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost stanovenou v § 5 odst. 3 písm. b) až d) anebo jinak maří, narušuje nebo ztěžuje výkon kontroly, pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opětovně.

(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 60 dnů ode dne, kdy státní orgán porušení povinnosti zjistil, nejdéle však do šesti měsíců ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

§ 12

(1) Pokutu podle tohoto zákona vybírá státní orgán (§ 7), který ji uložil.

(2) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

(3) Pokud tento zákon nebo zvláštní zákony11) nestanoví jinak, vztahují se na ukládání pokut obecné předpisy o správním řízení.14)

§ 13

Součinnost státních orgánů

Zjistí-li státní orgán, že nakládání s palivy a mazivy se uskutečnilo v rozporu s tímto zákonem, sdělí takové zjištění všem státním orgánům uvedeným v § 7, příslušnému živnostenskému úřadu a Policii České republiky, pokud zvláštní zákon15) nestanoví jinak.

§ 14

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku, ve které upraví

a) druh barviva a značkovací látky,

b) podrobnosti provádění barvení a značkování,

c) způsob odběru vzorků,

d) způsob vedení evidence o druzích a množství paliv a maziv, jejich výrobě, zpracování, dovozu, prodeji a uskladnění,

e) způsob vedení evidence o výrobě a užití barviva a značkovací látky,

f) seznam výrobků, které se nesmí barvit a značkovat vzhledem k účelu jejich použití (§ 2 odst. 2),

g) postup při kontrole barvení a značkování a způsob nakládání s odebraným vzorkem paliva a maziva do jeho předání autorizované státní zkušebně nebo akreditované laboratoři.

ČÁST DRUHÁ

Doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 15

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 58 odst. 1 se doplňuje nové písmeno e), které včetně poznámky č. 16) zní:

"e) výrobce paliv a maziv, u nichž je stanovena zvláštním zákonem16) povinnost barvení a značkování, nesplní tuto povinnost, dovozce těchto paliv a maziv nezajistí, aby tato paliva a maziva byla dovážena pouze přes celní přechody stanovené zvláštním zákonem16) a aby tato paliva a maziva byla obarvena a označkována před zahájením celního řízení o propuštění do volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo přepracování pod celním dohledem,2) a to již při prvním porušení této povinnosti.

16) Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".

2. Příloha č. 3 se doplňuje takto:

12345
Výroba a zpracování paliv a maziva) vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a 5 let praxe v oboruMinisterstvo průmyslu a obchoduzákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., oživnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
b) středoškolské vzdělání v oboru chemie zakončené maturitní zkouškou a 10 let praxe v oboru
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus baleníMinisterstvo průmyslu a obchoduzákon č. 136/1994 Sb.
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivyMinisterstvo průmyslu a obchoduzákon č. 136/1994 Sb.

ČÁST TŘETÍ

Doplnění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

§ 16

Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 18 odst. 2 se na konci vypouští tečka a připojuje se tento text: "nebo je prodají s označením automobilový benzin, letecká pohonná hmota, motorová nafta nebo petrolej.".

2. V § 20 písm. b) se na konci vypouští tečka a připojuje se tento text: "nebo dnem jejich prodeje s označením automobilový benzin, letecká pohonná hmota, motorová nafta nebo petrolej.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

§ 17

Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se mění takto:

V příloze č. 1 se za položkou "271000 - Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % nebo více hmotnosti minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto podstatnou složkou těchto přípravků" vypouští tento text:

"mimo:

27100074 - Topné oleje s obsahem síry nepřesahujícím 1 % hmotnosti (sazba 5 %),

27100076 - Topné oleje s obsahem síry převyšujícím 1 % hmotnosti, ale nepřesahujícím 2 % hmotnosti (sazba 5 %),

27100077 - Topné oleje s obsahem síry převyšujícím 2 % hmotnosti, ale nepřesahujícím 2,8 % hmotnosti (sazba 5 %),

27100078 - Topné oleje s obsahem síry převyšujícím 2,8 % hmotnosti (sazba 5 %).".

ČÁST PÁTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 18

V činnosti, která se stává tímto zákonem koncesovanou živností, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na základě dosavadního oprávnění; uplynutím této lhůty však taková oprávnění zanikají.

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.

Zákon č. 95/1996 Sb. nabyl účinnosti dnem 26. dubna 1996.

Zeman v. r.

Příloha k zákonu č. 136/1994 Sb.

Celní přechody podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona jsou:

A. V železniční dopravě

1. Na úseku státních hranic se Slovenskou republikou celní přechody Mosty u Jablunkova, Horní Lideč, Lanžhot,

2. Na úseku státních hranic s Polskou republikou celní přechody Český Těšín, Meziměstí,

3. Na úseku státních hranic se SRN celní přechody Cheb, Děčín, Česká Kubice,

4. Na úseku státních hranic s Rakouskem celní přechody Horní Dvořiště, Břeclav.

B. V silniční dopravě

1. Na úseku státních hranic se Slovenskou republikou celní přechody Mosty u Jablunkova, Střelná, Břeclav,

2. Na úseku státních hranic s Polskou republikou celní přechody Chotěbuz, Náchod,

3. Na úseku státních hranic se SRN celní přechody Jiříkov, Strážný,

4. Na úseku státních hranic s Rakouskem celní přechody Dolní Dvořiště, Hatě.

Poznámky pod čarou

1) § 128 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

1a) § 19 odst. 3 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2a) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 188/1995 Sb.

3) § 24a a násl. zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

4) § 2 písm. g) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 30/1968 Sb.

7) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 64/1986 Sb.
Zákon č. 30/1968 Sb.
Zákon ČNR č. 531/1990 Sb.
Zákon ČNR č 283/1991 Sb.
Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11a) Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

12) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

14) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

15) Např. zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru