Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 208/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

Částka 61/1996
Platnost od 01.08.1996
Účinnost od 01.08.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

208

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury

ze dne 1. července 1996

o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

Ministerstvo kultury stanoví podle § 6 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.:


§ 1

Území částí krajinných celků Osovsko (okres Beroun), Žehušicko (okres Kutná Hora), Libějovicko-Lomecko (okres Strakonice), Novohradsko (okres České Budějovice), Orlicko (okres Písek), Římovsko (okres České Budějovice), Chudenicko (okres Klatovy a okres Domažlice), Plasko (okres Plzeň-sever), Valečsko (okres Karlovy Vary a okres Louny), Lembersko (okres Česká Lípa), Zahrádecko (okres Česká Lípa), Slatiňansko-Slavicko (okres Chrudim), Náměšťsko (okres Třebíč) a historická prostředí území bojiště bitvy u Přestanova, Chlumce a Varvažova (okres Ústí nad Labem a okres Teplice) a území bojiště bitvy u Hradce Králové (okres Hradec Králové) se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóny").

§ 2

Hranice území zón jsou vymezeny v příloze této vyhlášky a jsou vyznačeny v mapách, které jsou uloženy u Ministerstva kultury, Státního ústavu památkové péče v Praze a dále u okresních úřadů, Památkového ústavu středních Čech, Památkového ústavu v Brně, Památkového ústavu v Českých Budějovicích, Památkového ústavu v Pardubicích, Památkového ústavu v Plzni, Památkového ústavu v Ústí nad Labem podle jejich územní působnosti a současně u obcí, na jejichž území se zóny nacházejí.

§ 3

K zajištění ochrany částí krajinného celku a historických prostředí, které se sídly, architektonickými soubory, jednotlivými památkovými objekty, strukturou pozemků, komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry v krajině vykazují významné kulturní hodnoty, slouží rozhodnutí a opatření orgánů státní památkové péče, jakož i jiných orgánů státní správy podle zvláštních předpisů,1) ve kterých se respektují:

a) výsledky stavebně historických, urbanistických, archeologických a památkových průzkumů, rozborů a výzkumů území a výsledky rozborů biologické složky území,

b) výsledky stavebně historických a restaurátorských průzkumů jednotlivých objektů,

c) hodnoty historického prostředí zóny ve vztahu k využití dotčených objektů, prostorů a částí území a k zachování a obnově historických dřevin,

d) historický charakter, vzájemné prostorové uspořádání, krajinné dominanty a měřítko jednotlivých objektů, sídelních útvarů a krajiny,

e) ochrana archeologických nálezů.

§ 4

Hranice zón uvedených v § 1 se vyznačí v příslušné územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech pro její pořízení, popřípadě při pořizování jejich změn a doplňků.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Tigrid v. r.


Příloha k vyhlášce č. 208/1996 Sb.

OSOVSKO (okres Beroun)

Hranice památkové zóny krajinného celku Osovsko začíná na severozápadě, na křižovatce silnice spojující obce Bykoš a Lážovice s polní cestou do osady Lážovičky. Od této křižovatky vede po polní cestě do Lážoviček a dál do obce Všeradice. Obec obchází po západním a severním okraji zastavěného území a pokračuje až k silnici spojující obce Všeradice - Nesvačily. Po silnici vede k okraji zastavěného území obce Nesvačily. Na jižní straně obce přechází na cestu vedoucí k železniční zastávce Nesvačily. Hranice dále vede po železniční trati k železniční zastávce Všeradice. Zde mění směr k jihovýchodu a po silnici vede k rozcestí silnic mezi obcemi Vižina - Drahlovice a po cestě až k rybníčku na kraji lesa. Po okraji lesa směřuje hranice k západu a přechází na polní cestu vedoucí pod obcí Vižina, po které vede až k železniční trati. Po ní pokračuje k můstku přes železniční trať a podél západní hranice katastrálních území obcí Skřipel a Lážovice vede do výchozího bodu na křižovatce silnice a polní cesty u osady Lážovičky.

ŽEHUŠICKO (okres Kutná Hora)

Hranice památkové zóny krajinného celku Žehušicko začíná na severovýchodní straně katastrálního území obce Svatý Mikuláš na silnici Svatý Mikuláš - Kobylnice na mostku přes Lanžhotský potok. Vede jihovýchodním směrem po severovýchodní hranici katastrálního území Svatý Mikuláš k silnici Habrkovice - Rohozec. Po silnici směřuje hranice k jihu na zastavěný okraj obce Rohozec. Podél zastavěného okraje obce pokračuje hranice po silnici k přemostění s říčkou Brslenkou. Od mostku pokračuje korytem potoka směrem k východu k soutoku s řekou Doubravou. Hranice mění směr k jihu, korytem řeky Doubravy pokračuje k můstku ke křížení silnice ze Žehušic do Borku. Pokračuje po severní hranici katastrálních území Žehušice, Bojmany a Vlačice před obec Zbyslav. Zde hranice mění směr a obrací se k západu podél silnice spojující obce Zbyslav - Vlačice. Podél silnice pokračuje směrem na západ ke křižovatce silnic u obce Vlačice. Pokračuje po cestě, severozápadním směrem, k obci Druhanice. Po jižním okraji obchází Druhanice a po překročení silnice Chotusice - Druhanice směřuje k severozápadu po jižní hranici katastrálního území Žehušice k silnici, která vede do obce Chotusice. Obec obchází podél severního okraje a po cestě směřuje ke křižovatce cest, kde se láme jihozápadním směrem, a dále vede po cestě k okraji obce Jakub. Podél severního okraje osady Jakub pokračuje k západu k silnici směřující k vodnímu toku Klejnárka. Z rozcestí s polní cestou pokračuje k Ovčáreckému rybníku. Po hrázi ubíhá k potoku přivádějícímu vodu do rybníka. Korytem potoka směřuje k severu k ústí do říčky Klejnárka. Po silnici 327 pokračuje k severu k rozcestí. Z rozcestí směřuje stále k severovýchodu po silnici, která vede směrem k obci Svatá Kateřina. V lokalitě Na Kačinách hranice mění směr k jihovýchodu a po silnici směřuje k zastavěnému okraji obce Svatý Mikuláš. Podél severozápadního okraje obce pokračuje k silnici spojující Svatý Miluláš s obcí Kobylnice k výchozímu bodu zóny u mostku přes Lanžhotský potok.

LIBĚJOVICKO-LOMECKO (okres Strakonice)

Hranice památkové zóny krajinného celku Libějovicko-Lomecko začíná na severovýchodě u křižovatky silnice Vodňany - České Budějovice se silnicí do obce Černěves. Hranice pokračuje podél silnice směrem k Českým Budějovicím ke křížení s železniční tratí. Odtud pokračuje jihozápadním směrem podél železniční tratě. Nad rybníkem Rabinec přechází do koryta potoka. Pokračuje proti proudu k silnici spojující Krtely a Truskovice. Podél silnice vede k severozápadu, okolo obce Krtely, k rozcestí pod vrchem Lomec. Hranice se zde odklání vlevo a po silnici směřuje k severozápadu. Pod obcí Truskovice pokračuje po silnici k východnímu zastavěnému okraji obce. Po východním okraji zastavěného území obce směřuje k severu, přechází na silnici a směřuje k obci Chelčice. Obec obchází západní stranou zastavěným okrajem obce a po silnici severním směrem vede do Vodňan, k železniční trati. Hranice památkové zóny se ztotožňuje s hranicí městské památkové zóny Vodňany. Po železniční trati pokračuje ke křížení železniční tratě se silnicí Vodňany - Újezd. Podél silnice směřuje k jihovýchodu, obchází východním okrajem zastavěné území obce Újezd a po silnici pokračuje k počátečnímu bodu, křižovatce cest u kóty 420.

NOVOHRADSKO (okres České Budějovice)

Hranice památkové zóny krajinného celku Novohradsko začíná na jihu v průsečíku státní hranice s Novohradským potokem. Po toku potoka vede západním směrem k Zevlovu rybníku. Probíhá po jeho jižním břehu, při styku s Veverským potokem pokračuje korytem tohoto potoka jižním směrem do místa křížení s lesní cestou, severně od osady Veveří. Po lesní cestě směřuje hranice k jihovýchodu k lokalitě Vyhlídky, kde se napojuje na jižní hranici katastrálního území Světví. Pokračuje po jižní hranici katastrálního území Svébohy k silnici Horní Stropnice - Svébohy, po které míří k obci Svébohy a po jejím zastavěném východním a severním okraji pokračuje ke křížení s polní cestou vedoucí po hrázi Nového rybníka směrem k severu. V místě křížení s potokem vytékajícím z Nového rybníka pokračuje hranice korytem tohoto potoka k rybníku Kartáčník, sleduje jeho jihozápadní břeh ke strouze přitékající od obce Božejov. Korytem strouhy hranice pokračuje na okraj obce Božejov, kterou po východní a severní straně obchází až k silnici spojující obce Božejov - Žár. Po silnici hranice směřuje k zastavěnému území obce Žár, kterou obchází po západním a severním okraji zastavěného území ke korytu Žárského potoka. Hranice pokračuje po severní hranici katastrálního území obce Žár a západní a severní hranici obce Údolí u Nových Hradů. Přechází železniční trať České Budějovice - České Velenice a pokračuje k lesní cestě s názvem Třeboňská alej. Hranice probíhá ve vzdálenosti 20 m od paty stromů Třeboňské aleje v celé délce aleje lesním porostem směrem k severu až k severní hranici katastrálního území Těšínov. Podél této hranice se stáčí k východu ke křížení se silnicí Šalmovice - Jakule. Po silnici směřuje k jihovýchodu k železniční trati v obci Jakule. Hranice pokračuje po železniční trati na jihovýchod, kde se stáčí k jihu po východní hranici katastrálního území obce Nakolice, a dále vede ke státní hranici. Probíhá po této hranici směrem na západ až do výchozího bodu.

ORLICKO (okres Písek)

Hranice památkové zóny krajinného celku Orlicko začíná na severu u křižovatky silnice spojující obce Kožlí u Orlíka - Kozárovice se silnicí směřující k vodní nádrži Orlík. Hranice směřuje po silnici východním směrem. Po okraji lesa v lokalitě V kopaninách se stáčí k jihovýchodu a probíhá k vodní hladině nádrže. Hranice sleduje vodní hladinu nádrže jihovýchodním směrem. V úrovni obce Staré Sedlo pokračuje starou úvozovou, dnes zčásti zatopenou cestou, na východní okraj obce ke kótě 402. Dále pokračuje po okraji silnice směrem k severu, vede severně od obce Staré Sedlo. Přechází silnici, směřuje k obci a po jejím okraji vede k cestě, po které pokračuje západním směrem k okraji lesa. Po okraji lesa směřuje k západu k rybníku Sáček. Ten obchází na jižní straně k hranici vodárenského pásma. Po hranici pásma probíhá k okraji lesního celku Sosnovec. Sleduje zalesněný okraj a pokračuje ke křížení s lesní cestou. Dále hranice pokračuje cestou směřující k západu, přechází po hrázi bezejmenného rybníčku a pokračuje k rybníku Plzava. Rybník hranice obchází po jižním břehu, překračuje jeho přítok a napojuje se na lesní cestu směřující severovýchodním směrem k okraji lesního celku Vávrovky. Dál pokračuje po okraji lesa k silnici spojující obec Lety s obcemi Kožlí nad Vltavou a Orlík nad Vltavou. Po překročení silnice hranice pokračuje po lesní cestě směrem k severozápadu. Lesní cestou hranice směřuje na severozápad. Před přítokem rybníka Bohce mění směr k severovýchodu a lesní cestou vede k silnici mezi obcemi Kozárovice - Kožlí nad Orlíkem. V tomto místě hranice mění směr k severozápadu a po silnici se vrací do výchozího bodu.

ŘÍMOVSKO (okres České Budějovice)

Hranice památkové zóny krajinného celku Římovsko začíná na severu, u mostku na silnici spojující obce Římov - Straňany. Potokem pokračuje na jihozápadní břeh řeky Malše, kde mění směr k jihovýchodu, a směřuje k přemostění řeky mezi obcemi Římov - Pašinovice. Přechází po mostě na pravý břeh řeky a pokračuje po jejím břehu na jih. Dále sleduje okraj lesa ke křížení s polní cestou, po které pokračuje směrem na jih k silnici na hrázi údolní nádrže Římov. Přechází po severní straně silnice hráz, obrací se k severu a po hraně přepadového kanálu pokračuje na okraj lesního porostu pod obcí Římov. Krátkým úsekem po okraji lesa směřuje k jihu. Hranice sleduje okraj lesa k lesní cestě (pod oplocením zahrad). Po této cestě směřuje na sever k uličce procházející mezi zahradami. Dále pokračuje směrem na západ k západnímu okraji náměstí. Po západním okraji náměstí probíhá k silnici na severním okraji náměstí. Po této silnici směřuje na západ ke křížení s polní cestou. Po cestě směřuje k severu okolo Římovského rybníka k hrázi Nového rybníka. Hranice v místě potoka vytékajícího z rybníka mění směr k východu a pokračuje dále korytem potoka k výchozímu bodu.

CHUDENICKO (okres Domažlice a okres Klatovy)

Hranice památkové zóny krajinného celku Chudenicko začíná na severu obce Kaničky na silnici Chocomyšl - Kaničky - Zichov. Před obcí Zichov se stáčí na východ podél jižního okraje obce, přechází potok a vede k polní cestě a po ní směrem k obci Výšensko ke kótě 476 (v lokalitě Karlovy). V tomto místě hranice přechází na lesní cestu a směřuje k jihovýchodu k potoku, po kterém vede k severovýchodu k mostku přes Chudenický potok. Přechází do koryta potoka, mění směr k jihovýchodu a pokračuje k mostku u silnice spojující Chudenice s Býšovem. Podél silnice směřuje k severovýchodu. Za obcí Býšov, v místě vyústění lesní cesty, v lokalitě Farský les, přechází hranice na tuto cestu a směřuje po ní k hranici katastrálního území. Pokračuje po hranici katastrálního území až k silnici Chudenice - Chlumská, přechází ji a podél lesa se dostává na lesní cestu. Krátkým úsekem vede k východu a korytem Bělýšovského potoka vede k můstku na silnici Slatina - Chudenice, po které pokračuje až k obci Slatina. Obec obchází po jejím západním okraji, přechází silnici Slatina - Lučice a pokračuje jižním směrem po polní cestě k Bezpravickému potoku. Jeho korytem směřuje k západu. Ze soutoku s dalším potokem pokračuje hranice jeho korytem k jihozápadu až k silnici vedoucí k obci Lučice. Silnice je osázena alejí stromů. Hranice proto probíhá ve vzdálenosti 20 m od paty stromů východním směrem od okraje silnice a míří k jihu. Na rozcestí v lokalitě Farská hůrka obrací směr k severozápadu a podél silnice míří ke křižovatce se silnicí vedoucí do osady Pušperk. Obec obchází severním zastavěným okrajem, přechází na lesní cestu pod zříceninou hradu Pušperk, po které pokračuje k okraji lesa. Krátkým úsekem po polní cestě pokračuje k okraji lesního celku Zadní polinky. Okrajem lesa směřuje k severu a severozápadu k silnici vedoucí do obce Bezpravovice. Podél silnice míří k zastavěnému okraji obce Bezpravovice, kterou obchází podél jejího jižního, východního a severního okraje. Ze severního okraje obce pokračuje krátkým úsekem po silnici k rozcestí s cestou, která probíhá podél okraje lesa (v lokalitě Rovce). Okrajem lesa směřuje k severu k silnici mezi obce Chocomyšl - Lučice. Přechází silnici a podél okraje lesa směřuje ke korytu bezejmenného potoka. Přechází do koryta potoka, směřuje k severozápadu, k rybníku v lokalitě Pod lískovcem. Obchází rybník a obec Kaničky po východním okraji obce a vrací se do výchozího bodu.

PLASKO (okres Plzeň-sever)

Hranice památkové zóny krajinného celku Plasko začíná na jejím západním okraji při soutoku řeky Střely s potokem tekoucím ze strže zvané Peklo na severozápadním okraji plaské kotliny. Hranice probíhá severním směrem proti toku potoka k silnici Plasy - Horní Hradiště a po ní pokračuje ve směru na Horní Hradiště až do místa, kde se silnice odklání od lesa. Dále hranice sleduje západní okraj lesního porostu nad strží Peklo a pak vede severním směrem na kótu 481 Na hůrce. Z tohoto místa hranice pokračuje východním směrem po silnici Horní Hradiště - Zebnice. Obec Zebnici obchází podél západního zastavěného území obce a pokračuje dále po ní přes osady Sokolka a Rouda k pravostranné odbočce na lesní cestu. Hranice probíhá po této lesní cestě jihovýchodním směrem až ke křížení s lesní cestou vedoucí jižním směrem pod západním vrcholem Spálené hory (kóta 514) na silnici k obci Babina. Hranice vede dále po silnici jižním směrem k jejímu křížení s Nebřezinským potokem na severním okraji obce Babina, kterou obchází po západním okraji zastavěného území zpět k Nebřezinskému potoku. Dále pokračuje Nebřezinským potokem před obec Nebřeziny. Obec obchází po jejím východním, severním a západním zastavěném území a vede zpět k řece Střele. Překračuje řeku a po jejím pravém břehu pokračuje proti proudu k začátku sevřeného údolí mezi vrchem Špitál (kóta 410) a lesní vyvýšeninou Panholec. Odtud hranice směřuje jihozápadním směrem po spádnici k železniční trati a po ní ve směru na Plzeň pokračuje k lesní cestě nad strží před železničním mostem přes Rybnický potok. Hranice vede lesní cestou až k silnici Rybnice - Plasy a po této silnici směrem na Rybnici k odbočce, kterou pokračuje lesem na severní okraj sportovního letiště. Zde hranice překračuje silnici spojující Plasy s letištěm a pokračuje k lesu. Sleduje dále východní okraj lesa přes kótu 405 a směřuje do místa křížení Lomanského potoka, železniční trati (viadukt) a silnice Plasy - Lomany. Z tohoto místa se hranice po východním okraji lesního celku Bor kolem místního koupaliště vrací do výchozího bodu.

VALEČSKO (okres Karlovy Vary a okres Louny)

Hranice památkové zóny krajinného celku Valečsko začíná na severozápadě u hájovny Sklárna. Po hranici katastrálního území, které se později napojuje na lesní cestu, směřuje k východu, k okraji lesa. Okrajem lesa směřuje k severozápadu k lokalitě pod Šibeničním vrchem. Přechází Mlýnecký potok a západním okrajem lesa podél potoka míří k jihovýchodu. Od můstku pokračuje přes vrch Jedliny do osady Ořkov. Z této lokality pokračuje východním směrem po polní cestě k osadě Hlina a dále k obci Vrbička. Obec obchází jižním zastavěným okrajem obce. Na východním okraji obce přechází na polní cestu směřující k osadě Dvorek. Před obcí mění směr, obchází osadu po jižní straně a pokračuje k jihu polní cestou, překračuje Vrbičský potok, míří k silnici Mlýnce - Skýtaly, překračuje ji, vede k Mlýneckému potoku, podél kterého vede k obci Skýtaly. Východním okrajem zastavěného území míří k jihozápadu po polní cestě k obci Dolní a Horní Záhoří. Podél západního zastavěného okraje území obec obchází a po silnici vede k obci Nahořečice. Podél její severní a západní strany se dostává k Petrovu mlýnu a dále ke křižovatce silnic Nahořečice - Libkovice a Libkovice - Kostrčany. Zde mění směr k severozápadu a podél silnice směřuje k obci Kostrčany. Z jižního okraje obce odbočuje na polní cestu a vede po ní na severní kraj obce Vrbice k silnici Vrbice - Bělá. Podél silnice míří k severozápadu k osadě Bělá, kde přechází na místní cestu a vrací se po ní do počátečního bodu.

AREÁL BOJIŠTĚ BITVY U PŘESTANOVA, CHLUMCE A VARVAŽOVA (okres Ústí nad Labem a okres Teplice)

Hranice památkové zóny krajinného celku Přestanov-Chlumec-Varvažov začíná v obci Varvažov v místech křížení silnice 248 s potokem a pokračuje jižně podél potoka na křižovatku se silnicí I/13, kterou přetíná v prostoru zástavby, pokračuje souběžně s touto silnicí až na západní hranu bývalého lomu a po jeho západní hranici směrem k obci Chlumec až k potoku. Pokračuje podél něho a severní strany rybníka, obchází zámecký rybník po jeho východní straně a pokračuje jižním směrem k oplocení pozemku areálu zahradnictví, který sleduje až na křižovatku silnic. Odtud pokračuje jihovýchodním směrem po silnici na křižovatku silnice E 442. Zde se lomí, dále sleduje silnici E 442 severozápadním směrem, na křižovatce se silnicí I/13 (Teplice - Děčín) se opět lomí a sleduje ji jihozápadním směrem až na východní okraj obce Soběchleby v okrese Teplice. Obec obchází po severovýchodní hranici a pokračuje po místní komunikaci (Soběchleby - Unčín) severním směrem k obci Unčín. Vede podél východní strany obce, přetíná silnici 253, pokračuje dále po východní straně obce až k železniční trati Krupka - Telnice. Železniční trať tvoří dále severní hranici krajinné památkové zóny v celém úseku až ke Ždírnickému potoku, kde zahrnuje obchvatem pozemek s pomníkem, a dále sleduje železniční trať až k polní cestě před obcí Varvažov. Zde se hranice lomí východním směrem a podél potoka pokračuje až na silnici 248, kde se hranice památkové zóny uzavírá.

LEMBERSKO (okres Česká Lípa)

Hranice památkové zóny krajinného celku Lembersko začíná na východní okraji obce Kněžičky na silnici spojující Kněžičky s obcí Lvová. Pokračuje východním směrem po této silnici (po hranici katastrálního území) a dále po vrstevnici lesního porostu ke kótě 350, kterou obchází až k silnici Lvová - Rynoltice, a pokračuje po východní hranici katastrálního území obce Lvová a dále po lesní cestě k osadě Kunová. Pokračuje jižně na kótu 411, dále po úvozové cestě ke kótě 388. Zde se ostře stáčí západním směrem po účelové cestě a dále severozápadně k hranici lesa. Z této hranice pokračuje nejprve jižním a následně po hranici lesa západním směrem po okraji lesa až k Markvartickému rybníku. Prochází po jeho hrázi, odbočuje na sever po jeho břehu cca 60 metrů, odbočuje severozápadně v hranicích zástavby až na silnici Jablonné v Podještědí - Lvová. Silnice tvoří hranici zóny až k propusti Kněžického potoka. Ten tvoří hranici zóny až k silnici Děčín - Liberec. Po této silnici probíhá cca 50 metrů jihozápadním směrem, odbočuje na sever, obchází Černý rybník. Dále hranici zóny tvoří Kněžický potok a silnice, po níž prochází obcí Kněžičky, protíná silnici Lvová - Kněžičky a stáčí se východně k výchozímu místu, kde se hranice zóny uzavírá.

ZAHRÁDECKO (okres Česká Lípa)

Hranice památkové zóny krajinného celku Zahrádecko začíná v osadě Nový Dvůr na mostku polní cesty přes Robečský potok. Pokračuje východním směrem po hranicích katastrálního území Zahrádky, protíná silnici 291 Česká Lípa - Zahrádky, pokračuje po hranicích katastrálního území a dále po severovýchodním břehu Novozámeckého rybníka až do obce Jestřebí-Provodín, kterou prochází až k silnici Provodín - Jestřebí. Zde se lomí k jihozápadu a po této silnici směřuje do Jestřebí. Na křižovatce se silnicí I/291 se lomí a pokračuje po ní ve směru Zahrádky. Za kótou 261 se opět lomí a pokračuje po hranicích katastrálních území Zahrádky a Šváby k osadě Kozí Roh. Odtud pokračuje po silnici do obce Holany. Obec obchází po jižní hranici zastavěného území a navazuje na silnici Holany - Blíževedly. Sleduje tuto silnici západním směrem, přetíná potok napájející dolanský rybník a po cca 50 metrech v zatáčce silnice odbočuje hranice směrem severním. Pokračuje po hranici katastrálního území Stvolínky na kótu 335, zde se opětovně stáčí po polní cestě směrem severním k obci Stvolínky, překračuje železniční trať Stvolínky - Zahrádky po silnici k mostku přes Bobří potok. Obchází východní část obce až k silnici Stvolínky - Zahrádky a východním směrem pokračuje k Nebeskému rybníku. Sleduje jeho severozápadní a severní břeh až ke vtoku potoka v severovýchodní části rybníka, prochází skalní rozsedlinou a vrací se na silnici, kterou kolmo přetíná, a pokračuje po silnici směrem jihovýchodním. V místech podchodu železniční tratě odbočuje směrem východním a sleduje těleso železniční tratě až před železniční stanici Zahrádky na hranici katastrálního území Zahrádky. Zde se lomí k severu a pokračuje po hranici katastrálního území až do osady Nový Dvůr, kde se hranice zóny uzavírá.

AREÁL BOJIŠTĚ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ (okres Hradec Králové)

Hranice památkové zóny krajinného celku u Hradce Králové začíná na severozápadě u obce Hněvčeves na železničním mostu přes říčku Bystřici. Podél železniční trati hranice směřuje k východu k železniční stanici Sendražice. Od železniční stanice pokračuje směrem k jihu ke kótě 259 a dále po silnici k obci Sendražice. Pokračuje dále po silnici spojující obce Sendražice - Neděliště k jihozápadu. Obec obchází východním okrajem zastavěného území. Z rozcestí silnic, při jižním okraji obce, hranice ubíhá k jihu podél silnice ke křižovatce východně od obce Světí. Obec Světí obchází východní stranou. Pokračuje k jihu po silnici k obci Bříza. Obec Břízu obchází rovněž východním okrajem a pokračuje po silnici směrem k obci Chaloupky. Podél západní strany míjí obec Chaloupky a vede k rozcestí u obce Charbuzice. Vede k této obci, obchází ji podél jižního okraje a po cestě pokračuje k obci Stěžírky. Směřuje po silnici k západu až k rozcestí, odkud vede k obci Horní Přím. Tu obchází podél jejího jižního okraje a po cestě pokračuje k silnici spojující obce Nový Přím a Dolní Přím. Vede k obci Dolní Přím, před obcí se stáčí k západu na silnici, která směřuje k obci Lubno. Za můstkem přes Radostovský potok se stáčí k severu a po cestě pokračuje k obci Popovice. Obec obchází podél západní strany obce a po silnici pokračuje k obci Třesovice. Opět obchází obec podél jejího západního okraje, pokračuje ke křižovatce a odbočuje na silnici směrem k obci Mokrovousy. Opět obchází obec podél západního zastavěného okraje obce a po silnici směřuje k obci Dohalice. Přechází železniční trať a stáčí se k západu, vede kolem obce Sadová k silnici I/35 Hradec Králové - Jičín a podél západního a severního okraje obcí Sadová, Sovětice a Hněvčeves míří k výchozímu bodu u železničního mostu přes říčku Bystřici.

SLATIŇANSKO-SLAVICKO (okres Chrudim)

Hranice památkové zóny krajinného celku Slatiňansko-Slavicko začíná na mostě, kde silnice mezi obcemi Svídnice a Lukavice kříží řeku Chrudimku. Po této silnici jde hranice východním směrem ke křížení se silnicí I/37 Slatiňany - Nasavrky. Hranice směřuje k jihu podél této silnice. Obec Vysonín hranice obchází západním okrajem a na jižním okraji opět pokračuje po státní silnici k jihu. Obce Pila u Libáně, Libáň a Drahotice hranice obchází západním okrajem obcí. Před obcí Nasavrky přechází ze silnice I/37 na silnici, která vede kolem bývalého pivovaru, na náměstí. Odtud Strádovskou ulicí k potoku Debrný a dále proti toku potoka Debrný až k silnici II/337 před obec Hodonín. Z východního okraje obce pokračuje podél jižního okraje zastavěného území k obci Libkov. Před obcí Libkov mění směr na severozápad po západní hranici katastrálního území obce České Lhotice, Licibořice a Smrkový Týnec. Po západním okraji zastavěného území obce Lipina směřuje k severnímu kraji, kde přechází na silnici spojující obce Lipina - Rabštejn. Z jižního okraje obce Rabštejn hranice pokračuje po západním zastavěném okraji opět k silnici směřující do obce Rabštejnská Lhota. Obec obchází severozápadním okrajem. Po silnici, ze severního okraje obce, probíhá hranice ke křižovatce silnic mezi obcemi Sobětuchy - Slatiňany. Pokračuje po silnici k řece Chrudimce a podél řeky Chrudimky vede až k mostu na silnici mezi obcemi Svídnice a Lukavice, kde je výchozí bod.

NÁMĚŠŤSKO (okres Třebíč)

Hranice památkové zóny krajinného celku Náměšťsko začíná na severozápadním okraji v Náměšti nad Oslavou v ohbí silnice (u lokality Nad zámkem). Vede podél silnice směrem na severovýchod a dále na severozápad ke kraji lesa zv. Baba, mění směr na severovýchod a vede ke kótě 461 na křižovatku silnic Náměšť nad Oslavou - Jinošov. Pokračuje podél silnice severovýchodním směrem a před obcí Jinošov mění směr na jihovýchod a pokračuje dále podél ohradní zdi objektu zámku s parkem Schönwald. Pokračuje jižním směrem po cestě kolem bažantnice u zámku. Napojuje se na další cestu v lokalitě Na kopci a pokračuje západním směrem k silnici Jinošov - Kralice nad Oslavou. Podél této silnice směřuje k jihu k obci Kralice nad Oslavou. V místě křížení silnice s potokem vytékajícím z rybníka vede hranice krátce tímto potokem. Dále obchází obec Kralice nad Oslavou východně podél zastavěného okraje (mimo areál sloužící zemědělským činnostem). V místě křížení silnice Náměšť nad Oslavou - Rapotice s Jinošovským potokem pokračuje hranice korytem tohoto potoka až ke křížení s železniční tratí Brno - Třebíč. Dále pokračuje jižně pod obcí Kralice nad Oslavou západním směrem podél železniční trati. V bodě křížení železniční tratě se silnicí Náměšť nad Oslavou - Březník přechází hranice na tuto silnici, kterou pokračuje směrem k Náměšti nad Oslavou, východně míjí Velkopolský dvůr s alejemi a lokalitu U hájenky. Pokračuje západním směrem a při křížení se silnicí Brno - Třebíč pokračuje podél této silnice, odbočuje na silnici, která východně míjí náměšťskou oboru, zámek s parkem, a v lese Nad zámkem se napojuje k výchozímu bodu.

Poznámky pod čarou

1) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru