Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 20/1996 Sb.Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka 6/1996
Platnost od 31.01.1996
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb., zákonem č. 72/1994 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb., zákonem č. 273/1994 Sb., zákonem č. 36/1995 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 160/1995 Sb. a zákonem č. 301/1995 Sb.

ZÁKON České národní rady o správních poplatcích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") vyměřované a vybírané orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti,1) popřípadě právnickými osobami, pokud vykonávají státní správu na základě přenesené působnosti podle zvláštních předpisů,1) Rejstříkem trestů a státními archivy (dále jen "správní orgán").

§ 2

Předmět poplatků

Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen "úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

§ 3

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li více poplatníkům za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.

§ 4

Sazby poplatků

Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

§ 5

Základ procentního poplatku

(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů.2) Nelze-li cenu takto zjistit, je základem procentního poplatku cena obvyklá v místě a čase provedení úkonu.

(2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, zjistí cenu předmětu úkonu správní orgán na náklady poplatníka.

(3) Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky Kč nahoru. Procentní poplatek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

§ 6

Vyměření, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, s výjimkou uvedenou v poznámkách k položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů od doručení výzvy, s výjimkou poplatků podle položek 80 a 100 sazebníku.

(2) Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.

(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zahájené řízení zastaví s výjimkou případů, kdy poplatník zaplatí poplatek po uvedené lhůtě a správní orgán zaplacení poplatku uzná, a s výjimkou poplatků za úkony podle položek 23 písm. b) a d) a 66 písm. j) sazebníku.

(4) Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.

(5) Je-li předmětem úkonu u českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento úřad u sebe, může vybrat správní poplatek srážkou z této částky.

§ 7

Placení poplatku

(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v české měně a poplatníci platí poplatky v této měně s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4.

(2) České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu podle odstavce 3. Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, než ve kterém má své sídlo. Tato měna však musí být znamenána v kurzovním lístku České národní banky.

(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle příslušného kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřen nebo oznámen. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz USD k místní měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo.

(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně; zcela výjimečně může devizový cizozemec zaplatit poplatek v cizí měně, nemá-li k dispozici českou měnu.

(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky platném v den vyměření poplatku. Pokud v době přechodu hranic nebude platný kurzovní lístek k dispozici, je možno použít kurz platný v nejbližším předchozím dni. Rozdíl mezi částkou placenou ve valutách a sazbou poplatku se vrátí v české měně.

(6) Poplatky přepočítané na cizí měnu se zaokrouhlují na celé měnové jednotky dolů při částkách do 0,50 Kč a nahoru při částkách od 0,50 Kč včetně.

(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou okresních úřadů, obcí, českých zastupitelských úřadů a na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5000 Kč. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí. O způsobu placení poplatků u okresních úřadů a obcí rozhodují tyto orgány. V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky pro příslušný správní orgán Ministerstvo financí.

§ 8

Vrácení poplatku

(1) Správní orgán, který poplatek vybral, jej vrátí:

a) v plné výši, nedošlo-li vůbec k provedení úkonu bez viny poplatníka anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen, anebo byl-li poplatek na žádost prominut;

b) v částce, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen nebo o kterou byl poplatek na žádost snížen nebo prominut.

(2) Neprovede-li správní orgán úkon vinou poplatníka nebo správní orgán zastaví řízení anebo neuzná zaplacení poplatku po lhůtě uvedené v § 6, rozhodne k žádosti poplatníka o částečném vrácení poplatku. Vrátit lze nejvýše 50 % ze zaplaceného poplatku.

(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral, ze zvláštního účtu, na který byl poplatek zaplacen. Rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatků zaplacených kolkovou známkou provede Finanční úřad pro Prahu 1.

(4) Poplatek podle odstavce 2 se nevrátí, nepřevyšuje-li 50 Kč.

(5) Vracení poplatků podle odstavců 1 a 2 může být stanoveno odchylně v sazebníku poplatků.

(6) Záporné vyřízení žádosti nebo jiného podání není důvodem pro vrácení poplatku.

§ 9

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) obce, jde-li o úkony prováděné obcemi.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a) související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a ve věcech sociální péče,

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci,

c) pro účely dědického řízení prováděného notářem - soudním komisařem,

d) spojené s převodem bytu, garáže a ateliéru podle zvláštních předpisů,3a)

e) o nichž tak stanoví mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, nebo zvláštní předpisy.4)

(3) Na výsledku úkonu, který je osvobozen od správního poplatku podle odstavce 2, vyznačí správní orgán účel, k němuž byl úkon proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu uvedeném v jednotlivých položkách sazebníku správní orgán sníží nebo zvýší poplatek nebo upustí od jeho vybrání.

§ 10

Řízení

Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního předpisu,5) pokud není tímto zákonem stanoveno jinak.

§ 10a

Součinnost územních finančních orgánů se správními orgány

(1) Příslušné územní finanční orgány kontrolují5a) u správních orgánů, zda poplatky jsou vybírány, vyměřovány, placeny, popřípadě vraceny včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního orgánu.

(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní písemně správní orgán na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky5b) a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek promlčeno,5c) uloží územní finanční orgán správnímu orgánu rozhodnutím podle zvláštního předpisu5d) zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu ze svých rozpočtových prostředků.

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 11

Poplatky za úkony, kde řízení bylo zahájeno z podnětu poplatníka před účinností tohoto zákona, se vybírají podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12

Ministerstvo financí České republiky může obecně závazným právním předpisem přiznat úplné nebo částečné osvobození od poplatků skupinám osob nebo stanovit věcné osvobození pro určité úkony.

§ 13

Zrušují se:

1. S působností pro Českou republiku zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.

2. S působností pro Českou republiku vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Opatření Ministerstva financí České republiky ze dne 10. května 1991 o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků (vyhlášeno v částce 47/1991 Sb.).

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

* * *

Zákon České národní rady č. 10/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993, zákon č. 72/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 1994, zákon č. 85/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 1994, zákon č. 273/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1995, zákon č. 36/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1995, zákon č. 118/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 1995, zákon č. 160/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996 a zákon č. 301/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.

* * *

1. Čl. VII zákona č. 85/1994 Sb. zní:

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů, s výjimkou uvedenou v bodu 2.

2. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve výši stanovené sazebníkem platným v době rozhodnutí o udělení patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další období se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem platným v době placení poplatku. Pokud poplatník zaplatil poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za platnosti nového sazebníku, musí poplatek platit ve výši stanovené tímto sazebníkem. Případný nedoplatek bude doměřen a přeplatek vrácen poplatníkovi. Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců podle bodu 3 poznámky k položce 100 sazebníku, použije sazebníku platného v době splatnosti poplatku v předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.

2. Čl. II zákona č. 273/1994 Sb. zní:

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

Čl. II

(1) Správní orgán postupuje podle položek 32 až 35 a 134 sazebníku zákona č. 85/1994 Sb. až do nabytí účinnosti zákona o střelných zbraních a střelivu a zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností.

(2) Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů.

Uhde v. r.

Příloha

Sazebník správních poplatků

Obecná poznámka:

Osvobození pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P je uvedeno u položek 18, 25, 26, 27, 28 a 38.

ČÁST I

Položka 1

Podání žádosti (návrhu) u správce daně1)

a)o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav100,-
b)o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení100,-
c)o prominutí daně nebo příslušenství daně anebo vrácení cla200,-
d)o přezkoumání daňového rozhodnutí200,-
e)o povolení posečkání daně (zálohy na daň) nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách100,-
f)o prominutí daňového nedoplatku nebo celního dluhu200,-
g)o povolení jiné úlevy na dani nebo cle200,-
h)na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně200,-

Poznámky:

1. Podle této položky postupují správní orgány uvedené v § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a celní orgány a daněmi se podle této položky rozumí příjmy státního rozpočtu nebo územního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2. Jinou úlevou na dani nebo cle podle písmene g) této položky se rozumí úlevy, popřípadě snížení apod., k nimž je zmocněn správce daně zvláštním daňovým předpisem nebo celním zákonem.

3. Správní orgán vrátí poplatek podle písmene d) této položky v plné výši, je-li rozhodnutí o povolení přezkoumání daňového rozhodnutí vydáno.

Položka 2

a) Za nahlédnutí do matriky20,-
 za každý svazek matriky
b) Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku20,-
c) Za nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů50,-
   

Položka 3

Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listinKč 50,-
za každou i započatou stránku

Poznámky:

1. První vydání listu rodného, oddacího nebo úmrtního nepodléhá poplatku.

2. Každou započatou stránkou se rozumí stránka vydaná.

Položka 4

Ověření stejnopisu, opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku

a)v českém jazyce20,-
b)v cizím jazyce50,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listin potřebných k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Poznámky:

1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro český jazyk.

2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.

Položka 5

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka30,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Položka 6

Vydání osvědčení o tuzemském právu2 000,-

Položka 7

Udělení státního občanství České republiky5 000,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek na částku 500 Kč ve zvlášť odůvodněných případech.

Položka 8

Propuštění ze státního svazku České republiky2 000,-

Poznámka:

Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku České republiky vybere správní orgán ve výši 500 Kč. Poplatek se vybere za každou osobu uvedenou na listině.

Položka 9

a)Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky100,-
b)Vydání potvrzení o domovské příslušnosti nebo národnosti anebo státním občanství100,-

Položka 10

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli20,-

Osvobození:

Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob jsou osvobozeny pošty (inkasní střediska), Český červený kříž a občané za vydání potvrzení o trvalém pobytu, jestliže tento údaj nelze zaznamenat do občanského průkazu.

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uvedené, popř. o vozidle.

2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není správním úkonem ve smyslu této položky.

Položka 11

Povolení změny
a)příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení100,-
b)jména nebo příjmení v ostatních případech1 000,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.

Poznámky:

1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere správní orgán jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče vybere správní orgán jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky vybere správní orgán poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 12

a)Uzavření manželství jiným než příslušným obecním úřadem mezi českými státními občany s trvalým bydlištěm na území ČR, cizinci s trvalým pobytem na území ČR nebo českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a cizincem s trvalým pobytem na území ČR600,-
b)Uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR ačeským státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR, cizinci s jiným než trvalým pobytem na území ČR nebo českými státními občany bez trvalého bydliště na území ČR2 000,-
c)Uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR, českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR a cizincem s trvalým pobytem na území ČR, českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR nebo cizincem s trvalým pobytem na území ČR a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR1 000,-
d)Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost1 000,-

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze snoubenců.

2. Poplatek podle této položky vybere správní orgán, před kterým je manželství uzavíráno.

Položka 13

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem500,-

Položka 14

Vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti  
a)pro české státní občany  
 - ročního100,-
 - neomezeného1 000,-
b)pro cizince  
 - ročního10 000,-
 - na jeden měsíc3 000,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníci a myslivci z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, myslivečtí hospodáři a osoby stanovené jako myslivecká stráž, po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání, členové lesní stráže, pokud tuto funkci vykonávají v souvislosti s plněním pracovních povinností, a členové lesní stráže - důchodci, pokud tuto funkci v posledních pěti letech vykonávali jako pracovní povinnost.

Poznámka:

Od cizinců, kteří mají na území České republiky povolený trvalý pobyt, vybere správní orgán poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 15

Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti  
a)pro české státní občany  
 - ročního30,-
 - tříletého50,-
 - pro mládež do 15 let10,-
b)pro cizince  
 - ročního3 000,-
 - na dobu kratší jednoho roku500,-
 - na jeden nebo dva dny100,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství ve své pracovní náplni, rybářští hospodáři a jejich zástupci a osoby ustanovené jako rybářská stráž po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání.

Poznámka:

Poznámka k položce 14 platí zde obdobně.

Položka 16

Za žádost o povolení organizace s mezinárodním prvkem3)200,-

Položka 17

a)Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.) náhradou za doklad (průkaz, osvědčení apod.) poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo neupotřebitelný100,-
b)Vydání občanského průkazu
 - náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, změny nebo opravy150,-
 - náhradou za platný průkaz na žádost občana v jeho osobním zájmu100,-
c)Za změnu nebo doplnění jiných než základních údajů4) v občanském průkazu25,-

Zmocnění:

Při opakovaném vydání dokladů (průkazu, osvědčení apod.) zničených nebo ztracených z nedbalosti zvýší správní orgán poplatek až na čtyřnásobek. Správní orgán sníží poplatek podle písmen a) a b) této položky až na 25 Kč, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo sociální poměry poplatníka.

Poznámky:

1. Podle této položky postupuje správní orgán, pokud není dále stanoveno jinak.

2. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) je doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti nebo který nelze doplnit, popř. změnit zápisem správního orgánu. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) není doklad, jehož doba platnosti uplynula.

Položka 18

1.Vydání stavebního povolení  
a)ke stavbám obytných domů s nejvýše dvěma byty300,-
b)ke stavbám ostatních obytných domů1 000,-
c)ke stavbám pro individuální rekreaci (rekreační chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty)  
- nepřesahuje-li zastavěná plocha 25 m2200,-
- přesahuje-li zastavěná plocha 25 m2500,-
d)ke změnám staveb obytných domů nebo staveb pro individuální rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy), k jiným stavbám plnícím doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (s výjimkou drobných staveb), studnám, k přípojkám na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavby uvedené pod písmeny a) až d) a f)300,-
e)ke stavbám a změnám staveb garáží s jedním nebo dvěma stáními300,-
- s více než dvěma stáními300,-
 a 150 Kč za třetí a každé další stání
f)k nebytové výstavbě, k nástavbám, přístavbám a ke stavebním úpravám nebytových objektů a staveb výše neuvedených při předpokládaném rozpočtovém nákladu  
- do 3 mil. Kč včetně1 000,-
- nad 3 mil. Kč do 10 mil. Kč včetně2 000,-
- nad 10 mil. Kč do 100 mil. Kč včetně3 000,-
- nad 100 mil. Kč5 000,-
g)ke stavbám dočasných objektů zařízení staveniště, je-li vydáváno stavební povolení300,-
2.Vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení - při změně v průběhu stavby300,-

Osvobození:

Od poplatku za vydání stavebního povolení ke změně stavby obytného domu jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P anebo osoby, kterým byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu.

Poznámky:

1. Zahrnuje-li stavební povolení stavbu více samostatných objektů, vybere se pouze jeden poplatek, a to v nejvyšší sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených ve stavebním povolení.

2. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení se posuzují jako nebytová výstavba.

3. Správním orgánem příslušným k úkonu podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4. Čistírna odpadních vod k obytnému domu nebo ke stavbě pro individuální rekreaci se pro účely stanovení poplatku považuje za jinou stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.

Položka 19

Vydání dodatečného povolení stavbypětinásobek sazby uvedené v příslušném písmenu položky 18

Poznámka:

Poplatek vybere správní orgán za vydání dodatečného povolení stavby, která byla postavena po 1. říjnu 1976 bez stavebního povolení. Poplatek podle této položky správní orgán vybere i v případech nedodržení podmínek stavebního povolení, pokud byla např. překročena povolená zastavěná plocha nebo obestavěný prostor.

Položka 20

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území200,-

Poznámka:

Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí.

Položka 21

Vydání povolení
a)ke změně užívání stavby obytného domu na objekt k individuální rekreaci500,-
b)k jiným změnám užívání stavby200,-
c)k odstranění stavby100,-
d)k umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení1 000,-

Poznámky:

1. Poplatku podle písmene d) této položky nepodléhá označení provozovny podle § 31 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

2. Při řízení o změně užívání stavby současně se stavebním řízením o vydání stavebního povolení, vybere správní orgán poplatek podle položky 18.

3. Poplatek podle písmene d) této položky se vybere za vydávané územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Položka 22

a)za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu100,-
b)za každou započatou hodinu v mimopracovní době v pracovních dnech150,-
c)za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu300,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné při živelních pohromách nebo nehodách a místní šetření podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., a místní šetření podle zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, a místní šetření v přestupkovém řízení.

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 18, 21, 23 nebo 59 a za místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní orgán.

2. Za místní šetření při kolaudaci správní orgán poplatek vybere jen v případě, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení.

3. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se považuje i šetření, které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.

4. Při vydání dodatečného povolení stavby správní orgán nevybere poplatek za místní šetření při kolaudaci, jsou-li obě řízení sloučena.

5. Poplatek podle této položky vybere správní orgán po ukončení místního šetření.

Položka 23

a)Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly10 % nejméně Kč 200,- nejvýše Kč 10 mil.
b)Povolení číselné loterie nebo sázkové hry za každý rok10 % nejméně Kč1 500,- nejvýše Kč 10 mil.
c)Povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý přístroj
- nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roceKč 8 000,-
- nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roceKč 12 500,-
- nejdéle na kalendářní rokKč 25 000,-
d)Povolení provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) za každý rok10 % nejméněKč1 500,-
e)Povolení změny stálého umístění hracího přístrojeKč 1 000,-
f)Za změnu povolení při výměně výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromouKč 2 000,-

Poznámky:

1. Základem poplatku podle písmene a) této položky (peněžní loterie nebo okamžité stírací loterie) je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku pro tomboly je úhrnná cena vydaných losů.

2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.

3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje správní orgán způsobem stanoveným ve vydaném povolení.

Položka 24

Podání oznámení o provozování digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení a jiných zařízení lidové zábavy (kolotoče, houpačky, střelnice apod.), za každé zařízení nebo přístroj, a to za každý i jen započatý měsíc5)200,-

Položka 25

a)Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do evidence150,-
b)Za změnu nebo zrušení osvědčení podle písmene a)20,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.

Položka 26

a)Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování odborné činnosti anebo udělení úředního oprávnění podle zvláštních předpisů5a)200,-
b)Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi1 000,-

Osvobození:

Osvobození k položce 25 platí obdobně pro písmeno a) této položky.

Položka 27

a)Vydání živnostenského listu1 000,-
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem10 000,-
b)Vydání koncesní listiny2 000,-
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem20 000,-
c)Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení1 000,-
d)Za změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny anebo rozhodnutí o registraci podle písmene c)500,-
e)Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele, jeho odpovědného zástupce nebo osoby jednající jménem podnikatele v živnostenském listě nebo koncesní listině včetně promítnutí tečhto změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo koncesní listině100,-
f)Za zrušení úkonů podle písmen a) až c)150,-
g)Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění100,-
h)Vydání rozhodnutí o schválení výkonu koncesované živnosti ve vedlejší provozovně500,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.

Poznámky:

1. U ohlašovacích živností je poplatek podle písmene a) této položky splatný při ohlášení.

2. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene d) této položky, provádí-li současně změny podle písmen d) a e) této položky.

3. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li ze svého podnětu změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti.

ČÁST II

Položka 28

a)u motocyklu do 50 cm3100,-
b)u motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky - rikši200,-
c)u jiného motorového vozidla300,-
d)u přípojného vozidla100,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P. Obdobně se postupuje podle položky 29, položky 30 písm. b) a položky 31.

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky zahrnuje i poplatek za vydání osvědčení o evidenci vozidla a za zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu.

2. Poplatníkem je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.

3. Poplatek se nevybere v důsledku nabytí a vypořádání dědictví, úředního příkazu nebo rozhodnutí soudu o zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

4. Poplatek se nevybere při změně právního postavení subjektu nebo jeho názvu dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 29

Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o

a)motocykl včetně motorové tříkolky - rikši1 000,-
b)jiné motorové vozidlo2 000,-
c)přípojné vozidlo1 000,-

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 25 % sazby v případech, jedná-li se o schvalování technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě, a ve výši 10 % sazby v případech, jedná-li se o schválení technické způsobilosti motorového vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní pohon benzin-zkapalněný plyn nebo propan-butan.

Poznámky:

1. V poplatku je zahrnut i poplatek za vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla.

2. Poplatky podle této položky se nevyberou, schvaluje-li správní orgán technickou způsobilost motorového vozidla nebo přípojného vozidla, které bylo po odcizení trvale vyřazeno z provozu.

Položka 30

a)Vydání registrační listiny k provádění výcviku řidičů motorových vozidel700,-
b)Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel50,-
c)Zápis změny v řidičském průkazu, osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel a v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu10,-
d)Přidělení tabulky se státní poznávací značkou40,-
e)Přidělení tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou manipulační a tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou pro zkušební účely100,-
f)Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel50,-

Poznámky:

1. Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 28 nebo 29, dále nevybere poplatek podle písmene d) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 28.

2. Za vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění nebo za vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel z důvodu rozšíření oprávnění vyučovat předmět v rozsahu dalších skupin řidičského oprávnění, případně vyučovat další předmět, vybere správní orgán poplatek ve výši 20 Kč.

Položka 31

Povolení individuálního výcviku žadatele o řidičské oprávnění skupin A, B nebo M včetně rozšiřujícího výcviku k získání tečhto skupin řidičského oprávnění700,-

Položka 32

a)Vydání zbrojního průkazu fyzické osoby za každou skupinu rozsahu oprávnění500,-
b)Vydání zbrojního průkazu právnické osoby1 000,-
c)Prodloužení platnosti zbrojního průkazu300,-
d)Vydání průkazu zbraně200,-

Zmocnění:

1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene d) této položky na částku 50 Kč, jde-li o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů - členů sportovních klubů.

2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky fyzické osobě, která má zbrojní průkaz vydaný podle předchozí právní úpravy, na částku 300 Kč a poplatek podle písmene d) této položky na částku 20 Kč, jde-li o zbraň zapsanou podle předchozí právní úpravy.

3. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.

4. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.

Položka 33

a)Vydání povolení k provozování střelnice1 000,-
b)Vydání povolení ke znehodnocení zbraně200,-

Položka 34

Vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz 
 - každé zbraně podléhající registraci300,-
 - střeliva60,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro vývoz, dovoz nebo průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 35

a)Vydání licence k provozování hlídacích služeb nebo detektivních služeb10 000,-
b)Vydání licence k provádění vlastní ochrany500,-
c)Udělení akreditace k odborné přípravě osob pro fyzickou ostrahu nebo pátrání20 000,-
d)Vydání průkazu odborné způsobilosti k výkonu fyzické ostrahy nebo pátrání500,-
e)Provedení změny oprávnění uvedeného v licenci podle písmene a)500,-
f)Provedení změny oprávnění uvedeného v licenci podle písmene b)100,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky o částku 2 000 Kč poplatníkovi, který má koncesní listinu vydanou podle živnostenského zákona.

Položka 36

1Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše dvou měsíců200,-
2Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše jednoho roku1 000,-
3Povolení k přepravě nebezpečných večí1 000,-
4Licence (nebo její změny)
a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro vnitrookresní linky
- pro jednu linku100,-
- dvě až devět linek500,-
- deset až padesát linek2 500,-
- více linek5 000,-
b) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro meziokresní linky
- pro jednu linku200,-
- dvě až devět linek1 000,-
- deset až padesát linek5 000,-
- více linek10 000,-
c) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro vnitrookresní linky
- za jednu linku100,-
- dvě a více linek500,-
d) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro meziokresní linky
- za jednu linku200,-
- dvě a více linek1 000,-
e) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné
- pro zahraničního provozovatele za každou linku15 000,-
- pro tuzemského provozovatele za každou linku1 000,-
f) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní
- pro zahraničního provozovatele za každou linku5 000,-
- pro tuzemského provozovatele za každou linku500,-
5Povolení k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území ČR
a) k provedení jedné přepravy500,-
b) k provedení dvou až pěti přeprav1 000,-
c) k provedení neomezeného počtu přeprav10 000,-
6Povolení zahraničnímu provozovateli k provozování nepravidelné (kyvadlové) osobní silniční dopravy1 000,-
7Vstupní povolení k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahranič- ním provozovatelem k provedení jedné přepravy5 000,-
8Náhradní povolení pro zahraničního provozovatele10 000,-

Poznámka:

Úkony zpoplatňované podle této položky jsou upraveny zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Zmocnění:

1. Správní orgán může upustit od vybírání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků nebo o přepravu provedenou z humanitárních důvodů.

2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit, popřípadě sazbu poplatku snížit anebo poplatek zvýšit až na trojnásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.

3. Správní orgán upustí od vybrání poplatku za vydání licence, přijme-li dopravce závazek veřejné služby na základě smlouvy nebo rozhodnutí správního orgánu.

4. Správní orgán upustí od vybrání poplatku, popřípadě jeho sazbu sníží, jde-li o kombinovanou dopravu nebo o vstup vozidla zahraničního dopravce do hraničního pásma za účelem přepřahu návěsu.

Položka 37

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací při přepravování zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo při přepravě vozidly, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy

A. Při vnitrostátní dopravě:

1. V obvodu jednoho okresu

a)přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry200,-
b)o celkové hmotnosti do 60 t včetně600,-
c)o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)2 000,-

2. Nad rámec okresu

a)přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry1 200,-
b)o celkové hmotnosti do 60 t včetně2 500,-
c)o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)6 000,-

B. Při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy:

Zahraničnímu dopravci

a)přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m4 500,-
b)v ostatních případech
celková hmotnost (v t)do 60nad 60nad 80nad 100nad 120nad 150 a do 200
I sazba v Kč6 00012 00020 00030 00040 00060 000
překročení max. povoleného tlaku na nápravu (v %)8)3 - 1011 - 2021 - 30nad 30
II sazba v Kč5 00015 00030 00060 000
celková šířka v mmnad 3 500nad 4 000nad 4 500nad 5 000nad 5 500
III sazba v Kč3 0006 00010 00015 00020 000

Celkový poplatek I+II+III

2. Tuzemskému dopravci při dopravě

a)přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry1 800,-
b)o celkové hmotnosti do 60 t včetně3 000,-
c)o celkové hmotnosti nad 60 t6 000,-

C. V případě tranzitní dopravy se k částkám uvedeným pod písmenem B přičte

25 000 Kč.

Osvobození:

Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek podle písmene B této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti.

Poznámka:

Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

Položka 38

a)Vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací1 000,-
b)Vydání povolení připojení obslužného zařízení na dálnici nebo silnici I. tř.9)1 000,-
c)Vydání povolení sjezdu ze silnice I. tř.9)1 000,-
d)Vydání povolení sjezdu ze silnice II. tř., III. tř. a místní komunikace9)500,-
    

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P.

Poznámky:

1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

2. Vydává-li správní orgán povolení podle písmene a) této položky na dobu kratší než 6 měsíců, vybere poplatek ve výši 50 %, a na dobu kratší než 10 dní ve výši 100 Kč.

Položka 39

a)Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla200,-
b)Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla150,-
c)Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě100,-
d)Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři300,-

Položka 40

a)Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla ve vnitrozemské plavbě
- malá plavidla do délky 5 m včetně bez motoru200,-
s motorem300,-
- malá plavidla nad délku 5 m bez motoru400,-
s motorem500,-
- přívozní plavidla400,-
- ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení do výtlaku do 15 t včetně400,-
o výtlaku nad 15 t600,-
b)Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu100,-
c)Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro plavbu na moři
- do délky 5 m včetně300,-
- nad 5 m délky500,-
d)Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů1 000,-
- neurčenému k přepravě nákladů500,-

Zmocnění:

Správní orgán s přihlédnutím k okolnostem případu zvýší poplatek podle písmen a) a c) této položky až na trojnásobek, nebylo-li plavidlo podléhající evidenci přihlášeno ve stanovené lhůtě nebo při opakované prohlídce plavidla z viny žadatele.

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) této položky zahrnuje i poplatek za zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

2. Poplatek podle písmene c) této položky zahrnuje i poplatek za zapsání plavidla do evidence a ověření technické způsobilosti plavidla.

3. Za vydání průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený nebo poškozený vybere správní orgán poplatek podle položky 17.

Položka 41

a)Schválení technické dokumentace pro individuální stavbu jednoho malého plavidla a povolení ke stavbě tohoto plavidla400,-
b)Schválení typové dokumentace určené k opakovanému použití při individuálních stavbách malých plavidel600,-
c)Povolení k individuální stavbě malého plavidla podle typové dokumentace100,-
d)Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla600,-
e)Schválení dokumentace pro stavbu ostatních plavidel nebo plovoucích zařízení
do výtlaku 15 t včetně400,-
o výtlaku nad 15 t800,-
f)Vystavení zvláštního povolení k plavbě400,-
g)Zápis změny provozovatele plavidla200,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vystavení zvláštního povolení pro zkušební plavbu.

Zmocnění:

Za dodatečné vydání dokladů zpoplatňovaných podle této položky správní orgán zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek až na trojnásobek.

Položka 42

a)Vydání námořnické knížky500,-
b)Vydání průkazu způsobilosti
- námořníka1 500,-
- důstojníka2 000,-
- kapitána3 000,-
c)Vydání dokladu (námořnická knížka, průkaz způsobilosti) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený400,-

Položka 43

Zápis námořní lodi do námořního rejstříku a vydání rejstříkového listu, jde-li o
- námořní jachty15 000,-
- ostatní námořní lodě30 000,-

Zmocnění:

Správní orgán zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek podle této položky až o 30 %, jde-li o lodě cisternové a lodě určené ke speciálním účelům, a o 50 %, jde-li výhradně o osobní námořní lodě (mimo jachty).

Poznámka:

Námořní jachta je námořní loď určená výhradně ke sportovní a rekreační plavbě na moři.

Položka 44

Výmaz námořní lodě z námořního rejstříku a vydání potvrzení o výmazu, jde-li o
- námořní jachty2 000,-
- ostatní námořní lodě10 000,-

Poznámka:

Poznámka uvedená u položky 43 zde platí obdobně.

Položka 45

a)Vystavení lodního certifikátu nebo osvědčení o způsobilosti k plavbě
- námořní jachty1 000,-
- ostatní námořní lodě2 000,-
b)Vystavení prozatímního průvodního listu nebo výměrného listu1 000,-
c) Za změnu lodních listin v důsledku změny registračních údajů, jde-li o
- námořní jachty1 000,-
- ostatní námořní lodě2 500,-

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene c) této položky vybere správní orgán za změnu všech listin jen jednou.

2. Poznámka uvedená u položky 43 zde platí obdobně.

Položka 46

Vydání povolení ke zřízení nebo podstatné změně pozemních leteckých zařízení (letišť)10)

a)veřejných mezinárodních3 000,-
b)neveřejných mezinárodních2 000,-
c)veřejných vnitrostátních1 000,-
d)neveřejných vnitrostátních500,-

Položka 47

Vydání souhlasu k nakládání s pozemním leteckým zařízením (letištěm)10)

a)veřejným mezinárodním1 500,-
b)neveřejným mezinárodním1 000,-
c)veřejným vnitrostátním500,-
d)neveřejným vnitrostátním300,-

Položka 48

a)Vydání povolení k provozování mezinárodní letecké dopravy10 000,-
b)Vydání povolení k provozování vnitrostátní letecké dopravy8 000,-
c)Vydání povolení k provozování leteckých prací za úplatu5 000,-
d)Prodloužení povolení podle písmen a) až c) této položky3 000,-

Zmocnění:

Správní orgán může na základě vzájemnosti poplatek podle písmene a) této položky snížit až o 50 %, popřípadě od jeho vybrání upustit.

Poznámka:

Poplatek podle písmen a) a b) této položky zahrnuje i poplatek za povolení pravidelných jednotlivých linek.

Položka 49

a)Zápis civilního letadla do leteckého rejstříku České republiky včetně vydání palubních dokladů pro
- letouny, vrtulníky1 000,-
- kluzáky, balony, vzducholodě, ultralehká letadla500,-
b)Výmaz civilního letadla z leteckého rejstříku České republiky pro
- letouny, vrtulníky200,-
- kluzáky, balony, vzducholodě, ultralehká letadla100,-
c)Vydání potvrzení o výmazu letadla z leteckého rejstříku České republiky nebo potvrzení, že letadlo nebylo v rejstříku zapsáno50,-

Položka 50

a)Vydání oprávnění k obchodní činnosti na území České republiky zahraničnímu leteckému dopravci v souvislosti s jeho pravidelnou mezinárodní dopravou1 000,-
b)Vydání potvrzení pro českého provozovatele letecké dopravy vyžadované zahraničním orgánem státní správy
 - v českém jazyce300,-
 - v cizím jazyce500,-

Položka 51

Vydání rozhodnutí o způsobilosti k leteckému provozu civilního letiště
a)dopravního a továrního pro přiblížení na vzletové a přistávací dráhy
- nepřístrojové1 000,-
- přístrojové1 500,-
- přesné I. kategorie2 500,-
- přesné II. kategorie4 000,-
- přesné III. kategorie5 000,-
b)sportovního
- s nezpevněnou vzletovou a přistávací dráhou1 000,-
- s nezpevněnou vzletovou a přistávací dráhou doplněnou o světelné zabezpečo- vací zařízení nebo se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou1 200,-
- se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou doplněnou o světelné zabezpečovací zařízení1 400,-
- se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou doplněnou o světelné a radionavi- gační zařízení1 600,-
c)zemědělského se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou1 200,-
d)vrtulníkového s trvalou vzletovou a dosedací plochou1 000,-

Zmocnění:

Správní orgán může, za provedené změny ve vydaném povolení k provozní způsobilosti civilního letiště nebo jeho obnovy, snížit poplatek podle této položky až na 25 % sazby s přihlédnutím k náročnosti úkonu.

Poznámka:

Omezení vydaného povolení z rozhodnutí správního orgánu nepodléhá poplatku.

Položka 52

Vyhlášení leteckých ochranných pásem u letišť
a)dopravního a továrního
- s jednou drahou3 000,-
- s více drahami5 000,-
b)sportovního, zemědělského nebo vrtulníkového1 000,-
c)ornitologických1 000,-
d)prostředků zabezpečovací letecké techniky1 000,-

Položka 53

a)Vydání rozhodnutí o výškovém nebo překážkovém značení200,-
b)Vydání rozhodnutí o schválení letištního řádu pro
- letiště sloužící výhradně pro lety VFR200,-
- letiště sloužící i pro lety IFR400,-

Zmocnění:

Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek za rozhodnutí o schválení změny letištního řádu na 25 % sazby.

Poznámka:

Poplatek podle písmene b) se nevybere za změny vyvolané nezávisle na provozovateli letiště.

Položka 54

Vydání Osvědčení letové způsobilosti amatérské stavby
- motorových letadel5 000,-
- kluzáků a balonů3 000,-
- ultralehkých letounů2 500,-
- závěsných kluzáků2 000,-

Poznámka:

Za vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti se vybere poplatek ve stejné výši jako za vydání Osvědčení letové způsobilosti pro příslušný typ letadla.

Položka 55

a) Schválení způsobilosti typu letadla včetně vydání Typového osvědčení způsobilosti k leteckému provozu (sazba poplatku pod písmenem A)

b) Schválení způsobilosti typu letadla po modifikaci jeho podstatné části nebo změně mající vliv na jeho výkony a vlastnosti včetně vydání Schválení modifikace nebo Dodatku k typovému osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)

c) Ověření způsobilosti letadla a uznání dokladu typové způsobilosti vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně vydání Uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)

d) Vydání Povolení k letu letadla na místo, kde bude po odstranění závady opět uvedeno do stavu letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem D)

e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)

ABCDE
Balony a vzducholodě5 0001 5001 500--
Kluzáky8 0002 5002 500200-
Motorizované kluzáky a ultralehké letouny10 0003 0003 000200-
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg20 0005 0005 0005002 000
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg50 00015 00015 0001 0005 000

Položka 56

a) Vydání Osvědčení letové způsobilosti nebo uznání platnosti osvědčení letové způsobilosti vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F)

b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)

FG
Balony a vzducholodě1 000100
Kluzáky3 000300
Motorizované kluzáky a ultralehké letouny3 500350
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg7 000700
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg15 0001 500

Zmocnění:

1. Správní orgán zvýší poplatek na pětinásobek stanovené sazby, jde-li o dodatečné vydání dokladů nebo rozhodnutí.

2. Za změny v dokladech vybere správní orgán poplatek ve výši 10 % sazby poplatku podle této položky.

Poznámka:

Za obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla, vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky. Položka 57

Položka 57

a) Ověření a schválení způsobilosti typu včetně vydání Typového osvědčení způsobilosti k leteckému provozu

- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem H

- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem K

- u pomocné energetické jednotky pod písmenem N

b) Ověření a schválení způsobilosti typu po změně podstatné části nebo změně mající vliv na výkony a vlastnosti včetně vydání Dodatku k typovému osvědčení způsobilosti k leteckému provozu

- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem I

- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem L

- u pomocné energetické jednotky pod písmenem O

c) Ověření způsobilosti a uznání dokladu typové způsobilosti k leteckému provozu, vydaného leteckým úřadem jiného státu

- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem J

- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem M

- u pomocné energetické jednotky pod písmenem P

Pohonné jednotky
HIJ
- pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letounů3 0001 5001 500
- pístové6 0003 0003 000
- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové10 0005 0005 000
Vrtule a vrtulové jednotky
KLM
- pevné dřevěné vrtule1 000500500
- pevné kompozitové a kovové vrtule2 0001 0001 000
- přestavitelné vrtule3 0002 0002 000
- stavitelné vrtulové jednotky5 0003 0003 000
NOP
- pomocná energetická jednotka6 0003 0002 000

Poznámka:

Pohonnou jednotkou se rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.

Položka 58

Schválení způsobilosti
a)součástí výstroje letadel1 000,-
b)palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového schvalování letadla4 000,-
c)součásti světelného zabezpečovacího zařízení1 000,-
d)ovládání a monitorování letištního světelného zabezpečovacího zařízení2 000,-
e)pozemního elektronického zabezpečovacího zařízení (radiokomunikačního, radionavigačního, radiolokačního)4 000,-
f)pozemního zařízení pro měření dráhové dohlednosti2 000,-
g)pozemního počítačového zařízení pro řízení letů1 000,-
h)systému pozemních počítačových zařízení pro řízení letů4 000,-
i)zařízení pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi1 000,-
j)systému pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi4 000,-
k)monitorovací soustavy4 000,-
l)pozemního zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování2 000,-
m)pozemního zdroje energie pro letadla2 000,-
n)leteckého trenažéru nebo simulátoru25 000,-
o)zařízení pro přepravu nákladů na palubě letadla500,-
p)modifikace soustavy draku letadla, která nemá vliv na letovou způsobilost2 000,-
r)podstatné změny (modifikace) nebo zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla50 % z poplatku za schválení způ- sobilosti
s)výrobku, zařízení nebo soustavy na základě dokladu vydaného leteckým úřadem jiného státu80 % z poplatku za schválení způ- sobilosti

Zmocnění:

Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek až na 25 % sazby, jde-li o schválení provozní způsobilosti zařízení uvedených pod písmeny d) až k) této položky.

Poznámky:

1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky za výrobky podléhající státnímu odbornému dozoru Státní letecké inspekce.

2. Poplatek podle této položky zahrnuje i poplatek za vydání dokladu nebo rozhodnutí.

ČÁST III

Položka 59

a)Vydání oprávnění k hornické činnosti11) a činnosti prováděné hornickým způsobem1 000,-
b)Vydání povolení k hornické činnosti11) a činnosti prováděné hornickým způsobem1 000,-
c)Vydání povolení k odběru výbušnin a rozhodnutí o umístění skladu výbušnin pod povrchem při hornické činnosti a na povrchu v hranicích dobývacího prostoru300,-
d)Vydání povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin300,-
e)Vydání povolení k provádění trhacích a ohňostrojných prací250,-
f)Vydání povolení důlního díla a důlní stavby, nebylo(a)-li povoleno(a) v rámci povolení pod písmenem b) (povolení otvírky, přípravy a dobývání)300,-
g)Vydání povolení k projektování a výrobě vybraných technických zařízení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky vybraných důlních strojů, zařízení a pomůcek300,-
h)Vydání povolení k projektování technických zařízení sloužících k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem300,-
i)Povolení k používání typu důlního stroje, zařízení, přístroje nebo pomůcky300,-
j)Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru1 000,-
k)Povolení uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu (§ 21 odst. 4 úplného znění zákona č. 440/1992 Sb.)500,-
    

Poznámka:

Správní orgán vybere poplatek podle písmen a), b) a k) této položky ve výši 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění obvodního báňského úřadu, změnu předmětu činnosti nebo změnu dobývacího prostoru anebo změnu podmínek k uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu.

Položka 60

a)Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů2 000,-
b)Prodloužení nebo změna povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů500,-
c)Udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru1 000,-
    

Poznámka:

Správní orgán vydává povolení nebo uděluje předchozí souhlas podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Položka 61

a) Ověření platnosti puncovní značky20,-
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky200,-
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky40,-
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin400,-

Položka 62

a)Povolení výjimky ze zákazu dohody narušující soutěž5 000,-
b)Návrh na zrušení nebo omezení výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž anebo na stanovení nových podmínek pro trvání výjimky5 000,-
c)Schválení nezakázané dohody narušující soutěž1 000,-

Poznámky:

1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení výjimky ze zákazu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.

2. Zrušením nebo omezením výjimky a stanovením nových podmínek podle písmene b) této položky se rozumí postup podle § 6 zákona č. 63/1991 Sb.

3. Schválením nezakázané dohody podle písmene c) této položky se rozumí postup podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb.

Položka 63

Návrh na povolení spojení podniků soutěžitelů10 000,-

Poznámka:

Návrhy podle této položky jsou upraveny v § 8a zákona č. 63/1991 Sb.

Položka 64

Podání rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva pro hospodářskou soutěž České republiky2 000,-

Položka 65

a)Udělení povolení k emisi dluhopisů0,2 % z celkové částky emise nejméně Kč 10 000,- nejvýše Kč 1 mil.
b)Udělení povolení k vydávání hypotečních zástavních listůKč 20 000,-
c)Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry0,2 % z celkové částky emise nejméně Kč 10 000,- nejvýše Kč 1 mil.
d)Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry pro podílové listy otevřených podílových fondů, pro podílové listy uzavřených podílových fondů, je-li počet vydávaných podílových listů omezen dobou jejich prodeje, pro finanční nástroje, s nimiž lze obchodovat na veřejných trzích na základě povolení podle zvláštního zákona12)Kč 50 000,-

Osvobození:

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li o hypoteční zástavní listy určené k financování výstavby, modernizaci a rekonstrukci bytů.

2. Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.

Zmocnění:

1. Poplatky podle písmene c) této položky sníží správní orgán, jde-li o zrušení dosavadního ISIN a o přidělení nového ISIN, a to v rozsahu:

a) u emisí podílových listů otevřených podílových fondů a u uzavřených podílových fondů, je-li počet vydávaných podílových listů omezen dobou jejich prodeje, se poplatek snižuje na 5 000 Kč,

b) u ostatních cenných papírů se poplatek snižuje na 0,005 % z hodnoty emise.

Poplatek činí nejméně 1 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.

2. Poplatky podle písmene c) této položky sníží správní orgán, jde-li o udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry v souvislosti s kuponovou privatizací, a to v rozsahu:

a) u zaknihovaných emisí akcií podniků privatizovaných v kuponové privatizaci se poplatek snižuje na 1 000 Kč,

b) u zaknihovaných emisí akcií investičních fondů vydávaných k navýšení základního jmění o majetek nabytý za investiční kupony13) se poplatek snižuje na 0,0025 % z hodnoty emise. Poplatek činí nejméně 1 000 Kč a nejvýše 25 000 Kč.

Poznámka:

Uděluje-li se současně povolení k emisi dluhopisů a povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry, vybere správní orgán poplatek pouze jednou, a to podle písmene a) této položky.

Položka 66

a)Podání žádosti o udělení povolení14) k podnikání v pojišťovnictvíKč 50 000,-
b)Podání žádosti o udělení povolení14) k provozování zprostředkovatelské činnosti pro zahraniční pojišťovny, ke změně předmětu podnikání, ke schválení všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změny, ke sloučení nebo splynutí pojišťovenKč 20 000,-
c)Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fonduKč 30 000,-
d)Podání žádosti o udělení povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu (za každý podílový fond)Kč 10 000,-
e)Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku burzy cenných papírůKč 100 000,-
f)Podání žádosti o udělení povolení k obchodování s cennými papíryKč 20 000,-
g)Podání žádosti o udělení povolení k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře)Kč 2 000,-
h)Podání žádosti o udělení povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíryKč 50 000,-
i)Podání žádosti o udělení povolení tiskárně k tisku veřejně obchodovatelných listinných cenných papírůKč 50 000,-
j)Za poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry nebo obdobné formy finanční výpomoci0,5 % ze zaručené částky dle podmí- nek smlouvy uza- vřené mezi dlužní- kem a Minister- stvem financí
k)Podání žádosti o rozšíření povolení k obchodování s cennými papíryKč 5 000,-
   

Osvobození:

Od poplatku podle písmene j) této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.

Položka 67

Povolení provádět obchod s vojenským materiálem5 000,-

Položka 68

a)Vydání rozhodnutí o registraci periodického tisku15)5 000,-
b)Změna názvu nebo změna vydavatele periodického tisku500,-

Položka 69

a)Vydání rozhodnutí o registraci nebo udělení licence k televiznímu vysílání50 000,-
b)Vydání rozhodnutí o registraci nebo udělení licence k rozhlasovému vysílání15 000,-
c)Za provedené změny registrace nebo udělené licence k televiznímu vysílání10 000,-
d)Za provedené změny registrace nebo udělené licence k rozhlasovému vysílání3 000,-

ČÁST IV

Položka 70

a)Vydání veterinárního osvědčení při dovozu, průvozu nebo vývozu zvířat  
 - za 1 kus50,-
 - za hromadnou zásilku včetně živočišných produktů a krmiv a dalších předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz100,-
b)Vydání veterinárního povolení k dovozu, průvozu nebo vývozu zvířat
 - za 1 kus100,-
 - za hromadnou zásilku včetně živočišných produktů a krmiv a dalších předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz200,-
    

Položka 71

Povolení k ověřování, výrobě, dovozu a uvádění do oběhu veterinárních léčiv a přípravků500,-
   

Položka 72

Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování zvířat15a)
- do 3 kusů100,-
- nad 3 kusy300,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání veterinárního osvědčení k přemísťování včelstev.

Položka 73

Vydání osvědčení o splnění podmínek pro výrobu, zpracování, ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů podle zákona o veterinární péči500,-

Položka 74

a)Registrace krmiva2 000,-
b)Registrace dodavatele15b) krmiva10 000,-

Položka 75

Vydání oprávnění  ke šlechtitelské činnosti, k plemenitbě hospodářských zvířat a k prodeji a nákupu plemeníků a plemenic hospodářských zvířat a jejich potomstva určeného k reprodukci a reprodukčnímu materiálu2 000,-

Položka 76

Vydání pověření k plemenitbě hospodářských zvířat a k prodeji a nákupu plemeníků a plemenic hospodářských zvířat a jejich potomstva určeného k reprodukci a reprodukčnímu materiálu1 000,-

Položka 77

Vydání rostlinolékařského povolení k dovozu, průvozu a vývozu
- rostlin a rostlinných produktů, které nejsou určeny k dalšímu množení100,-
- rozmnožovacího materiálu rostlin300,-

Položka 78

Vydání povolení k uvádění přípravku na ochranu rostlin (pesticidů) do oběhu500,-

Položka 79

Podání přihlášky k ochraně odrůdy rostlin nebo plemen zvířat500,-

Položka 80

Šlechtitelské osvědčení
a)za prvních 5 let3 000,-
b)za další 3 roky2 000,-
c)za každý další rok800,-

Poznámky:

1. Poplatek za prvních pět let platnosti šlechtitelského osvědčení vyměří správní orgán.

2. Poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti šlechtitelského osvědčení.

3. Poplatky za každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti šlechtitelského osvědčení.

4. Poplatky za další léta se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem platným v době splatnosti poplatku.

Položka 81

Zápis převodu šlechtitelského osvědčení400,-

Položka 82

Návrh na zrušení šlechtitelského osvědčení300,-

Položka 83

zrušena

Položka 84

a)Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti (vývozní licence), licence na vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky0,5 % z ceny vyváženého zboží nebo služby
b)Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti (dovozní licence) a licence na dovoz vojenského materiálu500,-
c)Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti (vývozní licence) v rámci autolimitačních dohod uzavřených na mezivládní úrovni500,-
d)Za udělení pracovního povolení české osobě do zahraničí v rámci smlouvy o dílo0,1 % z hodnoty kontraktu
e)Za udělení povolení k dovozu nebo vývozu kontrolovaného zboží17)500,-

Zmocnění:

1. V případě podání nejasné nebo neúplné žádosti může správní orgán zvýšit poplatek až do výše dvojnásobku.

2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky na sazbu 0,1 %, jde-li o vývozy oceli, uhlí a koksu.

Položka 85

Vydání potvrzení k dovozu, průvozu nebo vývozu vysílacích rádiových stanic600,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo povolujícím orgánem telekomunikací České republiky nebo příslušným zahraničním orgánem vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.

Položka 86

a)Vydání cestovního dokladu nebo cestovního průkazu totožnosti200,-
 - osobám do 15 let50,-
b)Vydání cestovního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic50,-
c)Vydání pohraniční propustky
 - jednorázové20,-
 - stálé50,-
d)Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním dokladu (za každý úkon)50,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání pohraniční propustky dětem do 15 let.

Zmocnění:

1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše trojnásobku příslušné sazby, vydává-li urychleně cestovní pas na výslovnou žádost poplatníka.

2. Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše čtyřnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený z nedbalosti.

3. Za vydání cestovního dokladu (do 31. 12. 1997) náhradou za cestovní doklad vydaný podle zákona č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, jehož doba platnosti byla omezena na dobu čtyř let, vybere správní orgán poplatek podle této položky ve výši 50 %.

Položka 87

a)Povolení k pobytu cizinci1 000,-
b)Prodloužení platnosti Průkazu povolení k pobytu pro cizince1 000,-
c)Vydání náhradního Průkazu povolení k pobytu pro cizince1 000,-

Zmocnění:

1. Správní orgán může od vybrání poplatků podle této položky upustit nebo poplatek snížit z humanitárního důvodu, nebo je-li zachována vzájemnost.

2. Správní orgán vybere poplatek podle písmen b) a c) této položky až do výše desetinásobku sazby, je-li správní úkon prováděn po porušení povinnosti uložené žadateli obecně závazným právním předpisem.

3. Správní orgán sníží správní poplatek podle písmene c) této položky o 50 %, vydává-li náhradní Průkaz z důvodu změny bydliště, jména nebo příjmení, stavu, popřípadě čísla cestovního dokladu.

4. Správní orgán sníží o 50 % poplatek podle písmene b) této položky při vydání nového Průkazu povolení k pobytu pro cizince z moci úřední, při kterém se současně prodlouží platnost předchozího Průkazu.

Položka 88

a)Udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky1 500,-
b)Prodloužení platnosti českého víza na území České republiky200,-
c)Udělení českého víza na území České republiky200,-
d)Ověření pozvání cizince do České republiky200,-

Osvobození:

Od poplatků je podle této položky osvobozeno udělení českého víza a prodloužení jeho platnosti

- do diplomatických a služebních pasů, je-li zachována vzájemnost,

- z důvodů zdravotnické nebo charitativní pomoci a při vyhoštění.

Zmocnění:

1. Požádá-li poplatník o prodloužení českého víza po uplynutí doby jeho platnosti, může správní orgán zvýšit sazbu poplatku až do výše desetinásobku sazby stanovené pod písmenem b) této položky s přihlédnutím k délce doby, která uplynula od skončení platnosti víza.

2. Správní orgán může od poplatku upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost nebo je-li rozhodnuto o zákazu pobytu.

3. Správní orgán může od poplatku upustit, jde-li o udělení českého víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem nebo je-li cizinec vrácen zpět na území České republiky orgány cizího státu.

ČÁST V

Položka 89

a)Vydání výpisu z katastru nemovitostí nebo z bývalého pozemkového katastru za každých i jen započatých 20 parcel18) katastru nemovitostí nebo bývalého pozemkového katastru v katastrálním území100,-
b)Vydání identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami v dřívějších pozemkových evidencích nebo pravomocných rozhodnutích státních orgánů za každých i jen započatých 20 parcel z tečhto písemných operátů a rozhodnutí v každém katas- trálním území100,-
c)Vydání kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového katastru za každý i jen započatý formát A450,-
d)Vydání kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí za každý i jen započatý formát A4100,-
e)Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území100,-
f)Vydání výpisu, opisu nebo kopie z pozemkové nebo železniční knihy nebo ze zemských desek za každých i jen započatých 20 parcel100,-
g)Vydání druhého a dalších stejnopisů za každou i započatou stránku písemné nebo číselné informace formátu A4 nebo vydání druhé a další kopie mapového nebo jiného grafického dokladu za každý i jen započatý formát A330,-
h)Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin o právních vztazích ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i započatou stránku50,-
i)Vydání srovnávacího sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel v jednom katastrálním území300,-
    

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy a stavební úřady.

Poznámky:

1. Parcelou podle písmen a) a b) této položky se rozumí také stavba na cizím pozemku.

2. Poplatek za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce se zvyšuje na dvojnásobek.

3. Poplatku podle písmene i) této položky podléhá vydání srovnávacího sestavení obsahující výměry částí parcel, jakož i vydání srovnávacího sestavení bez údaje o výměře částí parcel.

Položka 90

Za vklad práva do katastru nemovitostí500,-
   

Osvobození:

1. Osvobození uvedené k položce 89 platí zde obdobně.

2. Osvobozena jsou rozhodnutí o vkladu a zápisu zástavních smluv do katastru nemovitostí, jimiž se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky, Ministerstva financí Slovenské republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb., vyhlášky č. 73/1991 Sb. a vyhlášky č. 398/1992 Sb.

3. Od poplatku je osvobozen vklad do katastru nemovitostí podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb.

Poznámky:

1. Nemovitostí podle této položky se rozumí také stavba na cizím pozemku.

2. Poplatníkem poplatku podle této položky je nabyvatel práva.

3. Vkladem se rozumí zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí (§ 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů).

4. Podle této položky vybere správní orgán poplatek za vklad každého jednotlivého práva do katastru nemovitostí.

5. Vklad práva na základě směnné smlouvy, smlouvy o převodu spoluvlastnických podílů k téže nemovitosti, dohody o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů a dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví osob se zpoplatňují podle této položky jednou.

Položka 91

Registrace výrobce nebo opravce měřidel200,-

Položka 92

Autorizace k úřednímu měření1 000,-

Položka 93

a)Prodloužení platnosti celního dokladu před uplynutím jeho platnosti150,-
b)Ověření obchodních dokladů pro zahraniční orgány současně s přestupem zboží přes české státní hranice150,-
c)Dodatečné prodloužení platnosti celního dokladu nebo ověření obchodních dokladů pro zahraniční orgány po přestupu zboží150,-

Položka 94

Vydání osvědčení o původu zboží včetně ověření, že vyvážené zboží je tuzemského původu50,-

Položka 95

Za vydání závazné informace o sazebním zařazení zboží 350,-

Zmocnění:

Správní orgán upustí od vybrání poplatků, jde-li o zařazení zdravotnického zboží.

ČÁST VI

Osvobození k části VI

Od poplatků vybíraných podle položek 98 písm. b), 102 písm. b), 105 písm. c), 109 písm. b) a 113 jsou osvobozeny žádosti o zápisy převodů práv z průmyslového vlastnictví v příslušných rejstřících prováděné v souvislosti s transformací na nové právní subjekty na základě privatizačních projektů schválených Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci, a to podle ustanovení § 11 odst. 6 a § 16 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka k části VI

Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položkách 98 písm. d), 100 a položce 103 písm. c).

Položka 96

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů   
-za každou i jen započatou stránku100,-

Položka 97

a)Žádost  
 - o prodloužení lhůty200,-
 - o prominutí zmeškání lhůty1 000,-
b)Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví500,-
c)Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)500,-

Poznámka:

Podmínkou projednávání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b) této položky i složení kauce19) ve výši 2 500 Kč, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

Vynálezy

Položka 98

a)Podání přihlášky vynálezu1 200,-
 - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)600,-
b)Žádost  
 - o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou800,-
 - o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele600,-
 - o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele vynálezu nebo majitele patentu300,-
 - o zápis změny jména, příjemní - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele nebo původce vynálezu, majitele patentu nebo jeho zástupce - za každou přihlášku nebo patent100,-
 - o utajení nebo odtajnění vynálezu500,-
 - o zápis licence k vynálezu do rejstříku200,-
 - o nucenou licenci k vynálezu5 000,-
 - o převedení autorského osvědčení na patent2 000,-
 - o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku100,-
c)Žádost o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu3 000,-
 - za 11. a každý další uplatněný patentový nárok500,-
d)Vydání patentové listiny do rozsahu  
 - 10 stran strojopisu1 600,-
 - za každou další stranu200,-

Poznámka:

Poplatek za utajení nebo odtajnění vynálezu podle písmene b) této položky se nevztahuje na vynálezy utajované z důvodu ochrany státního tajemství.

Položka 99

a)Žádost o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu5 000,-
b)Návrh na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu1 000,-

Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b) této položky i složení kauce19) ve výši 2 500 Kč, která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 100

Za udržování patentu v platnosti  
a)za prvních pět let7 000,-
b)za šestý až osmý rok (za každý rok)2 000,-
c)za devátý rok a každý další rok se poplatek uvedený pod písmenem b) zvyšuje ročně vždy o1 000,-

Poznámky:

1.

a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu je splatný nejdéle do třech měsíců od nabytí účinnosti patentu.

b) Poplatek za šestý a každý další rok platnosti patentu je splatný vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.

2. Jestliže lhůta uvedená pod bodem 1 písm. b) prošla před nabytím účinnosti patentu, jsou poplatky v těchto případech splatné ve lhůtě stanovené pod bodem 1 písm. a).

3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod body 1 a 2, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V těchto případech se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

4. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci, se platí poplatky v poloviční výši.

Položka 101

Za úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci1 500,-

Užitné vzory

Položka 102

a)Podání přihlášky užitného vzoru1 000,-
 - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)500,-
b)Žádost  
 - o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku500,-
 - o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod užitného vzoru na jiného majitele600,-
 - o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele užitného vzoru300,-
 - o zápis změny jména, příjemní - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele nebo majitele užitného vzoru nebo jeho zástupce za každou přihlášku nebo zápis užitného vzoru100,-
 - o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříku200,-
 - o nucenou licenci k užitnému vzoru5 000,-
 - o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku100,-

Položka 103

a)Žádost o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu užitného vzoru3 000,-
b)Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku500,-
c)Za řízení o výmazu užitného vzoru2 500,-

Poznámka:

Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení o návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného vzoru. Poplatek se vybere po provedeném řízení a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch. Při částečném výmazu určí míru úspěšnosti a rozdělení poplatku mezi účastníky řízení Úřad průmyslového vlastnictví.

Položka 104

Žádost o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru  
-poprvé o tři roky3 000,-
-podruhé o tři roky6 000,-

Poznámky:

1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou měsíců od vydání osvědčení.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Průmyslové vzory

Položka 105

a)Podání přihlášky průmyslového vzoru1 000,-
 - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)500,-
b)Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru1 000,-
 - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)500,-
 - za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v přihlášce100,-
 - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)50,-
b)Žádost  
 - o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného majitele600,-
 - o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele průmyslového vzoru300,-
 - o zápis změny jména, příjemní - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele, majitele nebo původce průmyslového vzoru nebo jeho zástupce do rejstříku100,-
 - o zápis licence do rejstříku průmyslových vzorů200,-

Položka 106

a)Žádost o určení, zda vyřešení vnější úpravy výrobku spadá do rozsahu zapsaného průmyslového vzoru3 000,-
b)Návrh na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku500,-
 - za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v průmyslovém vzoru100,-

Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b) této položky i složení kauce19) ve výši 2 500 Kč, která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 107

Žádost o prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru  
-poprvé o pět roků2 000,-
-podruhé o pět roků3 000,-

Poznámka:

Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 108

a)Žádost o odklad zápisu průmyslového vzoru do rejstříku500,-

Ochranné známky a označení původu

Položka 109

a)Podání přihlášky   
 - individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb3 000,-
 - kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb3 500,-
 - za každou třídu výrobku nebo služeb nad tři třídy300,-
b)Žádost  
 - o obnovu zápisu individuální ochranné známky2 000,-
 - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky2 500,-
 - o obnovu zápisu individuální ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data3 000,-
 - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data3 500,-
 - o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu či přechodu práva k ochranné známce na jiného majitele600,-
 - o zápis licence k ochranné známce do rejstříku500,-
 - o prohlášení ochranné známky za proslulou20 000,-
 - o změnu v ochranné známce, o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla, zúžení seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo změnu zástupce, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon500,-
c)Vydání osvědčení o zápisu ochranné známky1 000,-
d)Návrh na výmaz ochranné známky z rejstříku600,-
d)Žádost  
 - o mezinárodní zápis ochranné známky1 500,-
 - o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky1 500,-
 - o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky1 000,-
 - o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu jména, příjemní - názvu, bydliště - sídla majitele mezinárodně zapsané ochranné známky, o zúžení seznamu výrobků nebo služeb mezinárodně zapsané ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon500,-
 - o zápis zástavního práva k ochranné známce do rejstříku600,-
 - o zápis dalšího uživatele kolektivní ochranné známky500,-

Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene d) této položky i složení kauce19) ve výši 2 500 Kč, která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 110

a)Podání přihlášky označení původu2 000,-
b)Žádost  
 -o zápis dalšího uživatele označení původu2 000,-
 -o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla uživatele označení původu, je-li žádáno jen o tento úkon100,-
 -o převod označení původu500,-
c)Žádost o mezinárodní zápis označení původu500,-

Poznámka:

Poplatky podle položky 109 písm. e) a položky 110 písm. c) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek, popřípadě podle Lisabonské dohody o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Topografie polovodičových výrobků

Položka 111

Podání přihlášky topografie polovodičových výrobků5 000,-

Položka 112

Návrh na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku4 000,-

Položka 113

Žádost  
-o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele, majitele topografie polovodičových výrobků nebo jeho zástupce100,-
-o zápis převodu na jiného majitele600,-
-o zápis licence do rejstříku200,-
-o nucenou licenci k topografii polovodičových výrobků5 000,-

ČÁST VII

Konzulární poplatky

Zmocnění k části VII

1. Ministerstvo zahraničních věcí může zvýšit sazbu poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady v rozsahu devalvace české měny. Obdobně postupují útvary Policie České republiky pověřené Ministerstvem vnitra plněním úkolů státní správy ve věcech cestovních dokladů a pobytu cizinců u položek 34 a 88.

2. Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.

3. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

Poznámka k části VII

Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady.

Položka 114

1.Udělení českého víza 
 avstupního, návratného, jednosměrného průjezdního600,-
 b)obousměrného průjezdního900,-
 c)trvalého návratného nebo průjezdního s platností na 3 měsíce1 400,-
 d)trvalého návratného nebo průjezdního s platností na 6 měsíců2 500,-
2.Prodloužení platnosti víza50 % poplatku za udělení víza

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno udělení českého víza do diplomatických, služebních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost, a významným osobám.

Zmocnění:

1. Jde-li o udělení víza mimo úřední hodiny nebo na počkání, zvýší správní orgán poplatek na dvojnásobek příslušné sazby poplatku.

2. Poplatky podle této položky může český zastupitelský úřad upravit na výši obdobných plateb vybíraných státem, v němž je sídlo českého zastupitelského úřadu.

3. Za udělení skupinového návratného víza vybere český zastupitelský úřad jeden poplatek ve výši 50 % ze součinu stanovené sazby poplatku a počtu osob ve skupině.

Položka 115

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem3 000,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni čeští občané zdržující se služebně v zahraničí.

Položka 116

Podání žádosti u českého zastupitelského úřadu750,-

Poznámka:

Podle této položky se nepostupuje, je-li žádaný úkon zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

Položka 117

Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) z vybrané částky (ceny) nebo z hodnoty dědictví 4 %, nejméně150,-

Poznámky:

1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek za podání žádosti u českého zastupitelského úřadu.

2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.

Položka 118

Úřední úschova  
-peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů z částky nebo ceny předmětu za každý rok 1 %, nejméně200,-
-listin nebo spisů za každý rok200,-

Poznámka:

Poplatek se nevybere v případě, že předmět je u českého zastupitelského úřadu uložen jen za účelem doručení do České republiky.

Položka 119

a)Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod.600,-
b)Sepsání plné moci s ověřením podpisu300,-

Položka 120

Vidování listin bez ověřování150,-

Položka 121

a)Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý podpis250,-
b)Ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)600,-
c)Ověření úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech určených k použití v cizině100,-

Poznámka:

Jde-li o ověření dokladů nutných pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně, vybere se poplatek podle písmen a) a b) v poloviční výši.

Položka 122

a)Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření250,-
b)Ověření správnosti předloženého opisu (fotokopie)250,-
c)Ověření správnosti předloženého překladu250,-

Poznámky:

1. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku.

2. Za úkony podle písmen a) až c) této položky se poplatky vyberou v poloviční výši, jde-li o doklad určený k zápisu matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně.

Položka 123

Vyhotovení překladu spisového materiálu 
a)do jazyka českého za každou i započatou stránku600,-
b)z jazyka českého za každou i započatou stránku650,-
c)z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku1 000,-
d)z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak30,-
e)do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak30,-

Položka 124

a)Za vystavený matriční doklad300,-
b)Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření700,-

Poznámka:

Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere, jde-li o doručení prvopisu matričního dokladu.

Položka 125

Za změnu  
a)příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení100,-
b)jména nebo příjmení v ostatních případech750,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.

3. Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.

Poznámky:

1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.

2. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za změnu příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 126

Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních záznamů, rejstříků, evidence, listin nebo spisů150,-

Položka 127

Za vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině300,-

Položka 128

a)Vydání cestovního pasu750,-
 - osobám do 15 let250,-
b)Vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu ) k cestě do České republiky a zpět250,-
c)Provedení změn v cestovním pase150,-
d)Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním průkazu (náhradním cestovním dokladu) k cestě do České republiky a zpět50,-
e)Vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka100,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání diplomatických a služebních pasů.

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatky podle písmen a) a b) této položky až do výše dvojnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený.

Položka 129

Vystavení cestovního průkazu k návratu do České republiky osobám s trvalým bydlištěm v České republice75,-

Položka 130

Vydání potvrzení k dovozu, průvozu nebo vývozu vysílacích rádiových stanic600,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo povolujícím orgánem telekomunikací České republiky vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.

Položka 131

Potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob150,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

Položka 132

a)Vydání osvědčení o českém státním občanství150,-
b)Vydání potvrzení o českém státním občanství300,-

Položka 133

Propuštění ze státního svazku České republiky3 000,-

Poznámka:

Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku České republiky se vybere ve výši 50 % sazby.

Položka 134

Vydání zbrojního průvodního listu pro průvoz  
a)každé zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich hlavních částí500,-
b)střeliva100,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 135

a)Za kontrolu a potvrzení lodních dokladů (deník provozu lodě, strojní, rádio, zdravotní, olejů, návštěv českých a cizích občanů)200,-
b)Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v deníku posádky200,-
c)Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v námořní knížce100,-
d)Za potvrzení námořního protestu600,-
e)Za vystavení prozatímního listu na provoz lodě2 000,-

Poznámka:

Poplatek podle písmene b) této položky se vybere jen jednou, a to bez ohledu na počet razítek vyznačených v deníku posádky.

Položka 136

Za podání žádosti o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu200,-

Položka 137

Za podání žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně200,-

REJSTŘÍK SAZEBNÍKU

ČÁST I
PředmětPoložka
Podání žádosti v daňovém nebo celním řízení1
Nahlédnutí do matrik nebo živnostenského rejstříku2
Opisy, ověření, osvědčení, potvrzení3 - 6, 10
Státní občanství7-9
Změna jména11
Manželství12, 13
Lovecký lístek14
Rybářský lístek15
Povolení organizace s mezinárodním prvkem16
Náhradní doklady17
Stavební řízení a místní šetření18 - 22
Loterie a hrací přístroje23, 24
Oprávnění k podnikání25 - 27
ČÁST II
Vozidla, zbrojní průkazy, řidičské průkazy, povolovací řízení v silniční dopravě, zvláštní užívání pozemních komunikací28 - 38
Vnitrozemská plavba, námořní plavba, letecká doprava39 - 58
ČÁST III
Hornická činnost59, 60
Puncovnictví61
Řízení před Úřadem pro hospodářskou soutěž62 - 64
Dluhopisy, hypoteční zástavní listy, obchodování s cennými papíry, burzy, povolení v pojišťovnictví a povolení pro obchod s vojenským materiálem65 - 67
Periodický tisk, registrace nebo licence na rozhlasové a televizní vysílání68, 69
ČÁST IV
Veterinární povolení70 - 78
Šlechtitelské osvědčení, ochrana odrůd rostlin a plemen zvířat79 - 83
Licence v zahraničním obchodě84
Rádiové stanice85
Cestovní doklady, pobyt cizinců, víza na hranicích republiky86 - 88
ČÁST V
Katastr nemovitostí89, 90
Normalizace a měření91, 92
Celní řízení93 - 95
ČÁST VI
Řízení před Ú řadem průmyslového vlastnictví96 - 113
ČÁST VII
Konzulární poplatky114 - 137

Poznámky pod čarou

1) Např. § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb., § 33 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.

2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

3a) § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

4) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

5) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

5a) § 20 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

5b) § 73 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

5c) § 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

5d) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

3) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.

4) § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.

5) Vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí.

5a) Např. § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 13 odst. 2 vyhlášky č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 3b zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 71 a 72 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

13) Nařízení vlády ČR č. 222/1993 Sb., o vydávání a použití investičních kuponů.

14) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.

15) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 86/1990 Sb.

15a) § 9 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

15b) § 1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole.

17) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.

18) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky č. 277/1993 Sb.

19) Instrukce předsedy Federálního úřadu pro vynálezy č. 456/B ze dne 3. 6. 1992.

Přesunout nahoru